Nalezené rozsudky pro výraz: judikatura ESD

Přibližný počet výsledků: 190

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

12 dokumentů
22 dokumentů
25 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Správní uvážení o zaměnitelnosti (pravděpodobnosti záměny) přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou nevybočuje z mezí zákona a pravidel logického usuzování, pokud Úřad průmyslového vlastnictví posuzuje působení porovnávaných označení na spotřebitelskou veřejnost jak v jejich jednotlivých prvcích, tak i v jejich celku. Takovému posouzení nebrání judikatura ESD, která vyzdvihuje i jediný znak (prvek) označení jako nositele zaměnitelnosti, neboť tak činí pro případ významné autonomní pozice prvku z hlediska distinktivity. Pro účely aplikace této evropské judikatury nelze významnou auto ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 9Ca 121/2009 - 175-179 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: Piramal Holding (Switzerland) Limited se sídlem Rue de Marce/CH-1204 Geneva, Switzerland zast. Mgr. Ondřejem Čerychem, advokátem se sídlem Elišky Peškové 15/735, Praha 6 – Bubeneč, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem Antonína Čermáka 2
Právní věta: 1. Přestože soud pokládá za vhodnější, aby osobní pohovor vedl přímo orgán rozhodující v řízení o žádosti o mezinárodní ochranu, pokládá obecně za přípustné, aby byl osobní pohovor veden jiným orgánem než žalovaným a rovněž připouští možnost vést tento pohovor v rámci jiného správního řízení (např. zde řízení o povinnosti opustit území podle zákona o pobytu cizinců). Rozhodné pro posouzení takového výslechu je jeho obsah, tj. otázka, zda měl žadatel v průběhu posuzovaného výslechu možnost uvádět skutečnosti podstatné pro určení příslušného státu podle kapitol II. – IV. nařízení č. 604/2 ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 49Az 16/2015 – 35 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Dalilou Marečkovou v právní věci žalobců: a) M. H., nar.x, b) nezl. S. H., nar. x, c) nezl. T. H., nar.x, žalobci b) a c) zastoupeni žalobkyní a), všichni státní příslušnost Afghánská islámská republika, t. č. v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová, 294 21 Bělá pod Bezdězem, zastoupeni Organizací pro pomoc uprchlíkům, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor az
Právní věta: Důkazy provedené soudem při ústním jednání nasvědčují pravdivosti tvrzení žalobce, že žalovaný v minulosti několika tuzemským právnickým osobám skutečně udělil povolení k provozování kursových sázek prostřednictvím internetu. Tato skutečnost však nemůže nijak ovlivnit závěr soudu o nedostatečném odůvodnění napadeného rozhodnutí. Vzhledem k jeho nepřezkoumatelnosti (a s tím spojené povinnosti takové rozhodnutí bez dalšího zrušit) shledal soud provádění dalšího dokazování nadbytečným, a proto při jednání rozhodl, že dokazování dalšími žalobcem navrženými důkazy provádět nebude.

Úryvek z textu:
9 Ca 228/2009 - 68 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce: Sporting Odds Limited, se sídlem 45 Moorfields, Londýn EC2Y9AE, Velká Británie, zast. Mgr. Petrou Ledvinkovou, advokátkou se sídlem Hostivice, Lipová 595, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, zast. JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem P
Právní věta: Vlastnictví ochranné známky není trvalé a váže se na její řádné užívání pro účely uvedeného smyslu vlastnictví ochranné známky.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 9Ca 28/2009 - 43-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: JUDr. L. A., proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6- Bubeneč, za účasti osoby zúčastněné na řízení : Mladá fronta a.s. se sídlem Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, IČ: 49240315, o žalobě na přezkoumání rozhodnutí předse
Právní věta: Prokazování nároku na odpočet daně je prvotně záležitostí dokladovou, současně je však třeba respektovat soulad s faktickým stavem. To znamená, že ani doklady se všemi požadovanými náležitostmi nemohou být podkladem pro uznání nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, není-li prokázáno, že k uskutečnění zdanitelného plnění fakticky došlo tak, jak je v dokladech prezentováno. Důkaz daňovým dokladem je pouze formálním důkazem dovršujícím hmotně právní aspekty skutečného provedení zdanitelného plnění. Jestliže zdanitelné plnění nebylo uskutečněno tak, jak je plátcem deklarováno, nemůže být ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 9Af 52/2011 - 87 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: PRIMOSSA, a. s., se sídlem Zahořany č.p. 46, IČ: 60281600, zast. Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředit
Právní věta: Ekonomickou činností ve smyslu § 5 odst. 2 věty prvé zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty není jen vlastní uzavření smlouvy s klientem či poskytování služeb na základě takto uzavřené smlouvy, ale též další činnosti jako je průzkum trhu, reklamní činnost a propagace, vyhledávání a kontaktování nových klientů, komunikace se stávajícími zákazníky či poskytování služeb zákazníkům v podobě zodpovídání jejich dotazů a zajišťování jejich styku s ústředím společnosti. Soustavným výkonem těchto činností se zaměstnanci tuzemské organizační složky žalobce bezprostředně podíleli na hospodářské ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 9Ca 64/2009 - 74-85 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce: MasterCard Europe SPRL, se sídlem Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgie, zast. Mgr. Martinem Hrodkem, advokátem se sídlem Praha 1, Klimentská 46, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Praha 1, Štěpánská 28, v říz
Právní věta: Hodnota služby poskytnuté manžely nebyla nikde vyčíslena, neboť nedošlo k jejímu smluvnímu sjednání. Správce daně přitom při daňové kontrole zjistil, že náklady na zakázku manželů Š. činily 2,307.361,76 Kč. Pokud tedy žalobkyně účtovala za dokončení stavby částku 1,364.990,90 Kč, lze mít zato, že hodnotu služeb poskytnutých manžely Š. si tak ocenila rozdílem do výše vynaložených nákladů. Jestliže správce daně žalobkyni daň ve výši tohoto základu vyměřil, splnil tak požadavky ust. § 14 zákona o DPH.

Úryvek z textu:
31Af 50/2010-45 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudců JUDr. Magdaleny Ježkové a Mgr. Heleny Konečné ve věci žalobkyně obchodní společnosti HOFFMANN spol. s r.o., IČO 15052192, se sídlem Chrudim I, Štěpánkova 97, zastoupena Ing. Radkem Lančíkem, daňovým poradcem se sídlem Brno, Divadelní 4, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Hradec Králové, Horova 17, v řízen
Právní věta: Institutu náhrady neměl plnit funkci sankce, ale měl mít charakter nejprve omezené (10%) a následně plné kompenzace daně, ušlé státu z důvodu pozdní registrace osoby povinné k dani. Měla-li být smyslem institutu náhrady kompenzace DPH ušlé státu z důvodu jejího neuplatňování za období, po které měl být daňový subjekt registrován a odvádět DPH, pak by také základna pro výpočet této náhrady měla odpovídat výši DPH, kterou by byl plátce povinen za uskutečněná plnění v rozhodném období na výstupu uplatnit. Náhrada stanovená ve výši 10 % mohla být pro osoby uskutečňující zdanitelná plnění podléhaj ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
9 Afs 35/2013 - 21 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: P. B., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 2010, č. j. 3186/10-1300-507458, ve znění rozhodnutí dne 28. 6. 2010, č. j. 6631/10-1300-506243, v řízení o kasa
Právní věta: Český zákonodárce před vstupem do Evropské unie neprojevil vůli přijmout celý článek 9 Šesté směrnice, což se v daném případě týká speciální úpravy určení místa plnění při poskytování služeb souvisejících s pracemi na movitém hmotném majetku. Znění čl. 9 Šesté směrnice týkající se určení místa plnění ve specifických případech tak bylo v dané době v rozporu s § 2b odst. 3 písm. b) zákona č. 588/1992 Sb., a tudíž nelze použít eurokonformní výklad. S tímto právním názorem se zdejší soud zcela ztotožňuje, stejně jako se závěrem, že z uvedených důvodů nelze považovat za nesprávný závěr přijatý v od ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
57 Ca 51/2008 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jany Daňkové a soudců Mgr. Miroslavy Kašpírkové a Mgr. Alexandra Krysla v právní věci žalobce J. S., zastoupeného Ing. Tomášem Hajduškem, daňovým poradcem, se sídlem Katovice, Školní 419, proti žalovanému Finančnímu ře ditelství v Plzni, se sídlem Plzeň, Hálkova 14, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 25. bře zna 2008, čj. 2868/08-1300-401171 a č.j. 2869/
Právní věta: K přiznání statutu rodinného příslušníka státního občana České republiky nestačí pouhé zplození dítěte s občankou České republiky. Zákon o pobytu cizinců v § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, vyžaduje, aby cizinec – rodič (otec) se svým dítětem také žil ve společné domácnosti. (Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.03.2013, čj. 9 A 16/2010 - 45)

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 9A 16/2010 - 45-50 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: V. L., poslední známá adresa pobytu ZZC Bělá-Jezová, Bělá pod Bezdězem, zast. JUDr. Drahomírou Janebovou Kubisovou, advokátkou se sídlem Mladá Boleslav, Blahoslavova 186/II, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídl
MENU