Nalezené rozsudky pro výraz: stavební úpravy domu

Přibližný počet výsledků: 70

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

55 dokumentů
16 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Z názvu daných institutů „umístění stavby“ a „povolení stavby“ i z dikce znění citovaných ustanovení § 39 a § 66 stavebního zákona je zřejmé, že o umístění a povolení stavby může stavební úřad rozhodovat pouze v případě, že daná stavba nebyla dosud dokončena. V případě, že stavba byla stavebníkem dokončena v průběhu řízení o žádosti, se žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, o které dosud nebylo rozhodnuto, stává zjevně bezpředmětnou, neboť není naplněna hypotéza právní normy a v ní zakotvená esenciální podmínka pro vedení řízení o takové žádosti, jež spočívá právě v ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 9A 55/2013 - 51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: Mgr. V. K., zast. Mgr. Vítem Tokarským, advokátem se sídlem Praha 1, 28. října 1001/3, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, za účasti: HMG s.r.o., se sídlem Praha 1, Hybernská 1674/42, IČ 257 34 008, zast. JUDr.
Právní věta: Z logiky věci vyplývá, že stavební úřad nemusí mít již při zahájení řízení všechny informace a podklady, tj. bude typicky disponovat pouze určitou měrou poznatků, které jej typicky s ohledem na ochranu veřejného zájmu vedou k zahájení řízení a objasnění věci. Vzhledem k vymezení předmětu řízení bude nezbytná i určitá míra specifikace okolností - zde stavebních úprav (o jaké úpravy se jedná). Tato specifikace ovšem sama o sobě nepředesílá výsledek řízení, tj. zda k úpravám došlo a že se skutečně jedná o úpravy nepovolené. Teprve v rámci řízení budou opatřovány všechny nezbytné podklady a prová ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 9A 3/2016 - 83 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Karly Cháberové a soudců Jana Kratochvíla a Štěpána Výborného ve věci M. Z. bytem … zastoupena JUDr. Pavlem Kormanem, advokátem sídlem V celnici 6, Praha 10 žalobkyně: proti žalovanému: Magistrát hl. m. Prahy sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 10. 2015, č. j. MHMP 1757375/2015, takto: I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z
Klíčové slová: vzájemné odstupy staveb
Právní věta: Žalobci poukazovali v žalobě na to, že dodatečné povolení stavby je v rozporu s § 25 odst. 2, 5 a 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. … Podle § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije. Podle § 25 odst. 6 této vyhlášky je možno s ohl ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
62A 36/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra Šebka v právní věci žalobců: a) K. D. a b) M. D., oba bytem Puklice, Studénky 4, zastoupených Mgr. Petrem Noskem, advokátem se sídlem Jihlava, Jana Masaryka 2, proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, o žalobě proti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru úz
Klíčové slová: dokumentace provedení stavbylegálnost stavebních změn
Právní věta: Právní předpisy nevycházejí z toho, že stavba, u které se nedochovaly doklady, z nichž by bylo možné zjistit, k jakému účelu byla povolena, je stavbou nepovolenou. Naopak, takový přístup by mohl vést k neodůvodněným tvrdostem ze strany správního úřadu, a to zpravidla právě u starší zástavby, ve které je mnohdy prokazování legálnosti stavebních změn obtížné.

Úryvek z textu:
č. j. 22A 98/2019 - 41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Petra Hluštíka, Ph.D., a JUDr. Miroslavy Honusové ve věci žalobce: Ing. S. H. zastoupený obecným zmocněncem V. K. proti žalovanému: Magistrát města Ostravy sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava za účasti: Mgr. J. P. korerspondenční adresa X o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne SMO/455541/19/ÚHAaSŘ/Re, ve věc
Právní věta: Samotný zákon o státní sociální podpoře neobsahuje definici „bytu“, na jehož vlastnictví nebo nájem je nárok na příspěvek na bydlení vázán, tato definice se však nachází v řadě dalších předpisů různé právní síly. Obecná definice bytu tedy není v právním řádu obsažena, existují pouze definice pro potřeby jednotlivých zvláštních předpisů. Soud je si vědom poměrně ucelené judikatury Nejvyššího soudu, který pojem bytu vykládá s důrazem na správní rozhodnutí, na jehož základě je užívání daného prostoru (bytu) povoleno, tato judikatura však není použitelná na posuzovaný případ z důvodu specifi ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
33 A 18/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou v právní věci žalobce: J. Z., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 8. 4. 2014, č. j. MPSV-UM/2306/14/4S-ZLK, sp. zn. SZ/161/2014/4S-ZLK, takto: I. Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. 4. 2014, č. j. MPSVUM/2306/14/4S-ZLK, sp. zn. SZ/16
Právní věta: S uvedeným společenstvím, v rámci jehož aktivity podle zákona o vlastnictví bytů jedině mohlo vzniknout oprávnění pro provedení stavby, nejenže nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, k tomu došlo až ex post, ale v tomto společenství neproběhla ani schvalovací procedura ve smyslu § 11 odst. 5 zákona o vlastnictví bytů, bez níž povolení předmětné stavby nepřichází vůbec v úvahu.

Úryvek z textu:
30A 92/2012-60 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobců a) K. Ch., a b) A. S., oba zast. Mgr. Milanem Musilem, advokátem AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři, s.r.o., se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí, 500 03 Hradec Králové,
Právní věta: Předmětem řízení o odstranění stavby a rozhodnutí o dodatečném povolení může být buď stavba jako celek, nebo pouze její část; z hlediska procesního postupu je lhostejné, zda předmětem řízení je stavba nebo její část. Stavební zákon umožňuje povolit či dodatečně povolit pouze část stavby, aniž by takové rozhodnutí bylo jakkoli vázáno na právní režim zbytku stavby; předpokladem pro vydání rozhodnutí o dodatečném povolení části stavby je proto pouze splnění kritérií stanovených v ust. stavebního zákona, nikoli skutečnost, zda zbytek stavby, resp. ostatní části stavby jako celku, byly pravomocně p ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
52A 30/2013-55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Dvořáka a soudců JUDr. Aleše Korejtka a JUDr. Petry Venclové, Ph.D., ve věci žalobce: L.H., nar. „X“, bytem V. 176, H., proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, za účasti Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově, se sídlem Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov
Právní věta: Ve shodě s žalobci je třeba konstatovat, že ustanovenému znalci ani zpracovatelům předchozích studií nepřísluší právní hodnocení odborných závěrů, k nimž dospěli. Nejsou tedy oprávněni hodnotit, zda zhoršení hodnot činitele denní osvětlenosti v obytných místnostech domu čp. 60 je přiměřené nebo nikoli, zda může objekt s vyšší dvorní vestavbou bránit nižší výstavbě s poukazem na § 127 občanského zákoníku apod. K takovým názorům, které byly obsaženy v předložených studiích a znaleckém posudku, nebyly správní orgány oprávněny přihlédnout, neboť se nejednalo o závěry odborné, ale právní.

Úryvek z textu:
10 A 138/2010-101 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobců: a) Ing. R. H., b) PhDr. B. H., c) MUDr. V. L., d) Ing. J. Š., e) V. Š., všichni žalobci zast. JUDr. Vladimírem Turkem, advokátem, se sídlem Krkonošská 19, Praha 2, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, za účasti: PharmDr. N. D.,
Právní věta: V případě řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby, byť spolu tato řízení úzce souvisejí, se však jedná o dvě samostatná řízení. V řízení o dodatečném povolení stavby není stavebním úřadem řešena otázka vhodnosti odstraňování staveb (či jejích jednotlivých částí) ani k tomu stanovených podmínek, ale to, zda žalobce jako vlastník stavby prokázal naplnění podmínek stanovených stavebním zákonem. Problematika odstraňování staveb je s ohledem na výsledek řízení o dodatečném povolení stavby řešena až v řízení navazujícím, ukončeném rozhodnutím o odstranění stavby (resp. rozho ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
57A 7/2011-61 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Alexandra Krysla a soudkyň Mgr. Ing. Veroniky Baroňové a Mgr. Miroslavy Kašpírkové v právní věci žalobce: J.Š., bytem…, zastoupeného JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem se sídlem Čs. legií 172, Klatovy, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) E.D., bytem… 2) J.G., bytem…, 3) E.Š., bytem…, a 4)
10 A 76/2011 – 28 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Krybusovou v právní věci žalobce V. T., právně zastoupeného Mgr. Pavlem Marťánem, advokátem v Českém Krumlově, Latrán 193, proti žalovanému Krajskému úřadu – Jihočeského kraje České Budějovice, odboru kultury a památkové péče, oddělení památkové péče, U Zimního stadionu 1952/2, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19.7.2011, č.j. KUJCK/9915/2011/OKPP/7
MENU