Nalezené rozsudky pro výraz: vlastník bytové jednotky

Přibližný počet výsledků: 101

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

246 dokumentů
103 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Byla-li předmětem stavebního řízení i žádost o stavební povolení vztahující se mimo jiné i na „repasi a úpravu zábradlí u balkonů určených k užívání jen vlastníku dané jednotky, je to žalobkyně, které svědčí účastenství v takovém řízení, neboť v opačném případě se jednalo o zásah proti vůli žalobkyně do jejího výlučného vlastnictví, navrhovanou úpravou by mohla být tak zkrácena na svých právech garantovaných Ústavou ČR a článkem 11 odst. 1 a odst. 4 Listiny základních práv a svobod a ustanoveními § 1, § 123, § 126 občanského zákona. Jinými slovy uvedeným postupem by mohlo být přímo dotče ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Ca 178/2009-141 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Evy Lukotkové a Mgr. Petra Pospíšila v právní věci žalobkyně: A. R., zast. Petrem Raszykem, proti žalovanému: Magistrát města Brna, Odbor územního a stavebního řízení, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, za účasti: 1) A. H., 2) Mgr. P. M., Ph.D., 3) MÍR, stavební bytové družstvo, se sídlem Bedřichovická 21, 627 17 Brno, o žalobě p
Právní věta: Zákonná definice pojmu „společné části domu“, založená na účelu jejich užívání, jinou interpretaci neumožňuje. Je-li lodžie přístupná jen z jedné bytové jednotky a slouží-li k užívání pouze vlastníku této jednotky, nikoli vlastníkům ostatních jednotek v domě, nelze výkladem dospět k tomu, že se jedná o společnou část domu.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 10A 39/2011 - 49-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a Mgr. Kamila Tojnera v právní věci žalobců: a) Ing. H.J., b) Ing. J.J., oba zast. Mgr. Luďkem Šatalíkem, advokátem, se sídlem Kolínská 13, Praha 3, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, za účasti: Společenství vlastníků domu Stoupající 785 – 786
Právní věta: Kód míry využití území představuje obecný regulativ určující prostorové uspořádání konkrétního území a stanovující hustotu a míru zástavby v tomto území a limit jeho využití. Stanovuje se, aby nedocházelo k překročení únosné míry využití území. Vymezení tohoto koeficientu proto náleží do závazné části územního plánu a nikoli do směrné části územního plánu. Závazné části územního plánu však mohou být měněny pouze formou opatření obecné povahy podle nového stavebního zákona postupem dle ustanovení § 188 odst. 3 věty první. Změna kódu míry využití území proto neměla proběhnout v režimu úpr ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 9A 139/2015 - 92 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci navrhovatele: PaeDr. J. K., bytem P. 6 – B., 8. l. 2405/1b, zast. JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D., advokátem se sídlem Tábor, Příběnická 1908, proti odpůrci: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, za účasti těchto osob zúčastněných na řízen
Právní věta: „V řízení o dodatečném povolení stavby je třeba zohlednit specifickou (a z hlediska stavebního práva abnormální) situaci, kdy předmětem povolovacího procesu je již dokončená stavba. Pak se ovšem nelze spokojit při posouzení dostatečně podložených sousedských námitek jen s odkazem na stavební dokumentaci (byť se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 stavebního zákona z roku 2006).“ Správní orgány v navazujícím řízení, ve kterém žalobce bude jeho účastníkem, by měly zohlednit všechny otázky týkající se pohody bydlení žalobce, a to zejména ve změně systému dopravní ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
31A 24/2014 - 39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Lukáše Hloucha, Ph.D. a Mgr. Petra Sedláka, Ph.D. v právní věci žalobce Z. K., zastoupeného JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem, se sídlem Bubeníčkova 502/42, Brno, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného
Právní věta: Podle zdejšího soudu nelze dovozovat, že by v daném případě mohli být rozhodnutím o umístění stavby přímo dotčeni toliko vlastníci pozemků či staveb (resp. osoby s jiným věcným právem k pozemkům a stavbám) nacházejících se v bezprostřední blízkosti umisťované stavby. Pakliže se v daném případě jedná o stavbu oboustranné autobusové zastávky včetně mj. ochranného ostrůvku, nelze podle zdejšího soudu vyloučit možnost přímého dotčení též vlastnického práva či jiného věcného práva k pozemkům a stavbám i poměrně vzdáleným; z povahy umisťované stavby, tj. autobusové zastávky s ochranným ostrůvkem, pl ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
62 A 115/2017-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra Šebka v právní věci žalobců: a) Bc. V. K. bytem V. 4107/17, B. zastoupena advokátem Mgr. Davidem Vaníčkem, Ph.D. sídlem Hlinky 118, Brno b) Ing. D. M. bytem B. 877/17, B. zastoupena advokátem Mgr. Davidem Vaníčkem, Ph.D. sídlem Hlinky 118, Brno c) Ing. D. H. bytem M. 1065/214, B. d) Ing. L. H. bytem D
Právní věta: Je-li žadatel o dávku pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí) vlastníkem dvou bytových jednotek, lze po něm spravedlivě žádat zajištění jeho sociální situace ziskem z prodeje nebo alespoň pronájmu jednoho bytu [§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi] za ceny v místě obvyklé namísto řešení situace dávkami hmotné nouze.

Úryvek z textu:
38Cad 17/2009-40 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobkyně A. H., proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6.5.2009, č.j. KUOK 42615/2009, sp. zn. KÚOK/36307/2009/OSV-SP/7178, ve věci nároku na příspěvek na živobytí tak to: I. Žaloba s e z a m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. III.
Právní věta: Úroky z prodlení jsou sankcí postihující daňového dlužníka za nesplnění uložených daňových povinností řádně a včas. Není-li nejpozději dnem splatnosti daně daň zaplacena ve výši odpovídající zákonné daňové povinnosti, daňový subjekt se dostává do prodlení, stává se daňovým dlužníkem a vzniká mu povinnost platit za dobu, po kterou je s placením daně v prodlení, úroky z prodlení v zákonem stanovené výši. Povinnost platit úroky z prodlení tak vzniká přímo ze zákona, nezakládá ji správce daně vydáním platebního výměru. Platební výměr má jen charakter deklaratorního rozhodnutí, jímž správce d ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
10Af 73/2011 - 48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Jana Kašpara a Mgr. Kamila Tojnera v právní věci žalobce: F. R., nar. X., zast. JUDr. Bedri Tomáškem, advokátem, se sídlem Kolín IV., Politických vězňů 27, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 427/31, IČ 72080043, o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 15. 8. 2011, č. j.
Právní věta: Ani případná vada v podpisu písemného vyhotovení správního rozhodnutí spočívající v podpisu jinou osobou, nezpůsobuje nicotnost rozhodnutí, neboť k vydání rozhodnutí je věcně příslušný správní orgán, nikoli určitá úřední osoba. S ohledem na to, že žalobkyně před správcem daně ani následně žalovaným nenamítala a nečiní tak ani v žalobě, že by některá novelizace zákona o trojdani ovlivnila v jejím případě správnost vyměření darovací daně, nepovažuje soud absenci uvedení zákona o trojdani ve znění všech novelizací účinných ke dni vzniku daňové povinnosti žalobkyně ve výroku rozhodnutí žalovaného ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
59Af 5/2013-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. a Mgr. Karla Kosteleckého v právní věci žalobkyně M.K., bytem XX, zastoupené eTAX s.r.o., se sídlem Komenského 87/3, 460 01 Liberec, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno, o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze
Právní věta: Ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, lze vztáhnout i na vícestrannou výměnu nemovitostí. Proto nelze trojstrannou výměnu nemovitostí uskutečněnou na základě jediné směnné smlouvy považovat za tři na sobě nezávislá darování nemovitostí. Nabytí nemovitosti některou ze stran této směnné smlouvy, která je však současně převodcem vlastní nemovitosti, nelze považovat za bezúplatné nabytí nemovitosti a podrobit je darovací dani podle § 6 odst. 1 citovaného zákona. (Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky Liberec ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
59Af 4/2013-49 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. a Mgr. Karla Kosteleckého v právní věci žalobce O.Š., bytem XX, zastoupeného eTAX s.r.o., se sídlem Komenského 87/3, 460 01 Liberec, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno, o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze
Právní věta: Tvrzení o omezení možnosti odstavení vozidla na veřejném prostranství v docházkové vzdálenosti od bytového domu, v němž žalobce vlastní bytovou jednotku a pod nímž spoluvlastní pozemek, nezakládá jeho postavení jako účastníka územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona z roku 2006, kteréžto řízení se nadto týká záměru – relaxačního a sportovního centra, odděleného od bytového domu místní komunikací, řadou dalších bytových domů a městskou zelení.

Úryvek z textu:
30A 21/2010-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Kuchynky a soudců JUDr. Václava Roučky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce: V.Ž., proti žalované mu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12.3.2010 č.j. RR/1080/10, takto: I. Žaloba s e z a m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhra
MENU