Nalezené rozsudky pro výraz: stavební úpravy domu

Přibližný počet výsledků: 55

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

16 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Souhlas všech vlastníků jednotek se podle § 11 odst. 5 ZVB ve znění před novelu č. 171/2005 Sb. vyžadoval jen pro takové úpravy domu, jimiž docházelo ke změně účelu užívání stavby, ke změně stavby, jakož i k podstatným změnám týkajícím se společných částí domu; pro jiné opravy domu postačila „nadpoloviční většina přítomných hlasů

Úryvek z textu:
Právní věta: Při vypořádání investic ze společného majetku na oddělený majetek jednoho z manželů náleží druhému z manželů pouze polovina hodnoty investic, protože na investice je při vypořádání SJM třeba pohlížet tak, že šlo o prostředky z poloviny jednoho, z poloviny druhého. To vyplývá z § 149 odst. 2 věta druhá obč. zák. Na stavební úpravy domu tedy žalovaná vynaložila nejprve polovinu celkových investic a k tomu by vynaložila ještě druhou polovinu na výplatu tzv. vypořádacího podílu žalobci. Tím by nesla investice zcela. Prospěch z těchto investic však má jen poloviční, neboť vlastní jen ideální polovi ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: V tomto ustanovení je konkretizován obsah povinnosti organizace bytového hospodářství vůči uživateli bytu zajistit mu po dobu trvání právního vztahu osobního užívání bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Zejména je stanovena povinnost odevzdat byt uživateli ve stavu způsobilém řádného užívání a v tomto stavu jej udržovat. Stavem způsobilým řádného užívání je třeba rozumět takový stav bytu, který umožňuje byt obvyklým způsobem užívat pro účely bydlení bez vynaložení jakýchkoli dalších nákladů, tj. byt nejen vybavený potřebným provozuschopným zařízením a podle potřeb op ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Podstatou rozhodování soudu o hospodaření se společnou věcí je úprava soukromoprávního vztahu mezi manžely. Na této úpravě je pak závislé případné rozhodování stavebního úřadu, nikoliv naopak [srov. § 105 odst. 1 a § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)]. Výrok soudního rozhodnutí proto musí upravit soukromoprávní vztah, a nikoliv řešit otázky stavebního práva. Není ani třeba, aby ohlašovatelem stavby či žadatelem o její povolení byli oba manželé – spoluvlastníci. Je-li jím jen jeden z nich, ze stavebního zákona [srov. opět § 105 o ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Odkázat účastníka stavebního řízení na soud, může stavební úřad, jen pokud účastník uplatní námitku, přesahující rozsah jeho pravomoci nebo pravomoci spolupůsobících orgánů státní správy. Námitky vyplývající z vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám a jsou občanskoprávního charakteru, spadají do rozhodnutí stavebního úřadu, za předpokladu, že jejich řešení náleží do jeho pravomoci.

Úryvek z textu:
Právní věta: Z uvedeného lze učinit závěr, že v případě, že budova, ve které je místnost zatížená věcným břemenem je přestavěna tak, že tato místnost již (s vlastnostmi uvedenými v právním úkonu zřizujícím věcné břemeno) neexistuje, věcné břemeno zanikne pro nemožnost výkonu jen v případě, že není možné uvedení věci do původního stavu a v budově není obdobná (nikoliv tedy jen totožná) místnost, ve které by bylo možno právo odpovídající věcnému břemeni vykonávat. Je též třeba vzít v úvahu, zda oprávněné osobě byla poskytnuta možnost chránit své právo ve stavebním řízení. V případě, že znovuzřízení předmětné ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Stavbu lze mít za povolenou, byla-li realizována na základě a v souladu s veřejnoprávními oprávněními. Sama skutečnost, že stavebník zrealizoval stavbu, přičemž disponoval stavebním povolením, neznamená, že stavba je povolená. K takovému závěru je třeba zjištění o souladu veřejnoprávních oprávnění se stavbou, a je tak třeba posoudit obsah oprávnění se skutečným stavem stavby. Namítá-li dovolatel nedostatek takové činnosti správních orgánů, na kterou nemá právo, pak si nelze dobře představit, aby soudy v rámci občanskoprávního řízení o náhradu škody (resp. újmy) podle OdpŠk hodnotily nečinnos ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Smyslem institutu bezdůvodného obohacení je pak poskytnout ochranu tomu, kdo pozbyl určitou majetkovou hodnotu, zákon však nepočítá s tím, že by ji měl dostat zpět v plném rozsahu, ale pouze v takové výši, o kterou se jí obohatil jiný subjekt. Není tedy dominantně rozhodující, jakou hodnotu pozbyl ochuzený, ale o kolik se tím zvýšil majetek obohaceného (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3281/2012), což platí i tehdy, dostalo-li se jednomu subjektu na úkor jiného plnění z neplatné, popřípadě zrušené smlouvy o dílo (srovnej kupř. usnesení Nejvyššího soudu ze ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Již v rozsudku ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 26 Cdo 2758/2012, Nejvyšší soud dovodil, že vypořádat investice nájemce provedené na pronajaté věci se souhlasem pronajímatele je účelem jak ustanovení § 667 odst. 1 věty druhé obč. zák., tak také ustanovení § 667 odst. 1 věty čtvrté obč. zák., avšak každé z nich upravuje jiný nárok. Rozlišovací kritérium mezi těmito nároky spočívá – po skutkové stránce – v tom, že v případě nároku majícího základ v ustanovení § 667 odst. 1 věty druhé obč. zák. se pronajímatel zavázal, že nájemci uhradí náklady vynaložené na změnu pronajaté věci, kdežto v případě n ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pokud je ve smlouvě způsob předání díla specifikován kupř. tak, že se dílo předává protokolárně, není možné chápat oboustranně podepsaný protokol pouze jako jeden z možných důkazů o tom, že dílo bylo předáno, ale existence protokolu tvoří hmotněprávní podmínku předání a převzetí díla, tudíž pokud předací protokol neexistuje, není možné považovat dílo za předané a převzaté. Nelze-li dovodit, že část díla byla předána a nedošlo-li k zániku závazku, nemůže žalobce uplatnit vůči žalovanému, jako zhotoviteli, nárok z odpovědnosti za vady a vrácení splátek poskytnutých na cenu díla, nýbrž pouze trva ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU