Nalezené rozsudky pro výraz: vlastník bytové jednotky

Přibližný počet výsledků: 246

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

103 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Označené ustanovení zákona o vlastnictví bytů toliko vymezuje pojem „společné části domu“, aniž jakkoliv určuje, které společné části domu musí být společné vždy všem vlastníkům jednotek a které mohou být společné i jen vlastníkům některých jednotek. Prohlášení vlastníka tudíž v projednávané věci nemůže být v části určující, že některé společné části domu jsou společné pouze vlastníkům některých jednotek, neplatné pro rozpor s § 2 písm. g) zákona o vlastnictví bytů.

Úryvek z textu:
Právní věta: Převod bytové jednotky, jak je pojímán v ustanovení § 22 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů, představuje určitý proces v časovém sledu na sebe navazujících projevů vůle, počínající např. zjišťováním zájemců o koupi, event. posouzením nabídky učiněné třetí osobou, učiněním vlastní nabídky třetí osobě, jednáním o podmínkách smlouvy a končící dosažením konsensu a vkladem práva do katastru nemovitostí (blíže ke kontraktačnímu procesu a vzniku smlouvy srovnej: Hulmák, M. Uzavírání smluv v civilním právu. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, str. 49 a násl.). Smyslem předkupního práva vyplývajícího z ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jsou-li okna společnými částmi budovy, pak o jejich výměně přísluší rozhodnout shromáždění společenství vlastníků jednotek, k přijetí rozhodnutí o výměně oken postačuje podle § 11 odst. 5 věta druhá ZVB souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Usnesení, kterým shromáždění rozhodlo o výměně oken, se může přehlasovaný vlastník bránit jen postupem uvedeným v § 11 odst. 3 ZVB. Protože v řízení nebylo tvrzeno, že by takováto žaloba byla u soudu podána, nemůže být platnost usnesení přijatého dne 11. 5. 2006 shromážděním vlastníků jednotek, jímž bylo rozhodnuto o výměně oken, posuzován ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Smlouva o smlouvě budoucí musí obsahovat podstatné náležitosti budoucí smlouvy. ... podstatné náležitosti smlouvy o převodu bytové jednotky, tj. takové, o kterých musí být dosaženo dohody již ve smlouvě o smlouvě budoucí, vyjmenovává § 6 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. Bez dohody o nich by (zásadně) nemohla být uzavřena platná smlouva o převodu bytové jednotky ani smlouva o budoucí převodní smlouvě. Je tomu tak – mimo jiné – i proto, že v souvislosti s převodem jednotky musí být upraveny poměry ke společným částem domu. Určení společných částí domu včetně určení, které části domu jsou spole ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Skutková podstata bezdůvodného obohacení získaného plněním z právního důvodu, který odpadl, míří na ty případy, v nichž v okamžiku poskytnutí plnění existoval právní důvod plnění, který však následně, v důsledku další právní skutečnosti, ztratil své právní účinky (odpadl); okamžikem odpadnutí právního důvodu se poskytnuté plnění stává bezdůvodným obohacením (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 33 Odo 871/2005, uveřejněný v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C 4189, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3113/2007, či rozsudek ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Judikatura Nejvyššího soudu se zabývala i formulaci nároků účastníků a výroků rozsudků soudů ve věcech porušeného předkupního práva (viz např. již citovaný rozsudek sp. zn. 22 Cdo 1875/2005). Z odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že může-li se osoba, jejíž předkupní právo bylo porušeno, domáhat podle § 603 odst. 3 obč. zák. u soudu nahrazení projevu vůle nabyvatele, jímž mu nabídne věc ke koupi, znamená to, že bude žalobou požadovat, aby soud rozhodl, že se nahrazuje projev vůle žalovaného, jímž je mu povinen učinit nabídku ke koupi tohoto znění: navrhuji uzavření smlouvy tohoto ob ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pořídí-li si nájemce další byt pro pracovní účely a pro tyto účely ho i užívá, může jít o situaci, kdy na něm nelze spravedlivě požadovat, aby svou potřebu bydlení uspokojoval užíváním pouze jednoho bytu. Soud však musí vždy zvážit zjištěné okolnosti v konkrétní věci, přihlédnout nejen k oprávněným zájmům nájemce, ale i pronajímatele.

Úryvek z textu:
Právní věta: Okolnost, že se do výměry podlahové plochy jednotky nezapočítává výměra sklepní kóje, je z hlediska posouzení oprávnění žalobkyně nerušeně a výlučně užívat předmětný sklepní prostor a domáhat se ochrany těchto oprávnění irelevantní. Žalobkyně je výlučně oprávněnou osobou k užívání přiloženým situačním schematickým zákresem se stanovenými výměrami reálně vymezené části sklepního prostoru jako sklepní kóje. Jestliže žalovaná tuto reálně vymezenou část společných sklepních prostor, která byla podle zjištění odvolacího soudu pravděpodobně ohrazena laťovou přepážkou, užívá tím, že ji „sloučila“ se ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: šikanozní výkon právazásady soukromého právadobré mravy
E
Právní věta: Zvláštním případem zneužití práva je šikana jako chování, jímž se právo zneužívá za tím určujícím účelem, aby druhé straně byla způsobena škoda. Na šikanu pamatují zvláštní ustanovení při úpravě věcných práv a práv obligačních.“ Dovolací soud navíc již v minulosti připustil, že judikaturu k § 3 odst. 1 obč. zák. lze přiměřeně aplikovat i ve vztahu k § 8 o. z. (...). Podle jeho závěrů ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. patří k právním normám s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pokud tedy odvolací soud na základě zjištěných skutkových okolností řešené věci dospěje k závěru, že zřízení služebnosti nezbytné cesty je skutečně nezbytné pro to, aby žalobci mohli vůbec vstoupit do domu stávajícím vchodem nacházejícím se ze strany pozemku žalovaného (a za dané situace není např. vhodnějším řešením vybudovat nový vchod do domu ze strany pozemku ve vlastnictví obce), je třeba zvážit, kudy přesně má koridor nezbytné cesty přes pozemek žalovaného vést a jaký bude konkrétní obsah a rozsah zřizované služebnosti. Je potřeba také zohlednit, zda by nebylo vhodnějším řešením, pokud b ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU