Nalezené rozsudky pro výraz: vlastník bytové jednotky

Přibližný počet výsledků: 50

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

246 dokumentů
103 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Balkón v budově ve spoluvlastnictví vlastníků bytů může být podle okolností spočívajících v účelu jeho užívání buď součástí společných částí domu ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek, nebo může být ve vlastnictví vlastníka bytové jednotky jako příslušenství bytu. Jestliže Balkón, přístupný pouze z jednoho bytu, byl smlouvou o převodu vlastnictví tohoto bytu vymezen jako součást převáděné jednotky, tvoří tak příslušenství bytu a spolu s převáděným bytem se stal vlastnictvím vlastníka bytu. Účastníkem řízení, v němž stavební úřad podle § 86 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zá ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
1 As 2/2004-214 ČESKÁ REPUBLIKA RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně H. K., proti žalovanému Krajskému úřadu Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, proti rozhodnutí Okresního úřadu v Pardubicích ze dne 26. 11. 2002, č. j. OkÚ/19562/86/02/RRR/Da, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Krá
Právní věta: Pro posouzení, zda byla podmínka aktivní legitimace stěžovatelky k podání návrhu na obnovu řízení splněna, bylo v projednávaném případě nezbytné nejprve vyřešit stěžejní otázku, zda stěžovatelka měla být zahrnuta do okruhu účastníků původního řízení před správním orgánem o dodatečném povolení stavby v rámci řízení o odstranění stavby či nikoliv.

Úryvek z textu:
1 As 38/2011 - 146 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: H. M., zastoupena JUDr. Martinem Kopeckým, advokátem, se sídlem Revoluční 24, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2006, čj. S-MHMP 341015/2006/OST/Ca, v řízení o kasační stížnosti žal
Právní věta: I. Společnými částmi domu [§ 2 písm. g) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů; § 1160 odst. 2 občanského zákoníku z roku 2012 a § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím] mohou být i ty části domu, které jsou určeny k tomu, aby je užíval výlučně vlastník jednotky (zde: střešní okna bytové jednotky). II. Při změně stavby, která leží v památkové rezervaci, je nutno respektovat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (§ 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Za porušení této povinnosti n ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Věc: Společenství vlastníků jednotek domu Křemencova 2, čp. 1647 Praha 1 proti Ministerstvu kultury o stavební úpravu na památkové chráněné budově. Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče, rozhodnutím ze dne 31. 1. 2012 uložil žalobci pokutu ve výši 2 500 Kč podle § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, neboť provedl změnu stavby před dokončením spočívající v osazení 3 kusů střešních ateliérových oken v bytě půdní vestavby domu v Křemencově 2, Praha 1. Tuto
Právní věta: Žalobou napadené rozhodnutí žalovaného vydané podle § 90 odst. 4 správního řádu, kterým bylo rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zrušeno a řízení bylo zastaveno, není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s.

Úryvek z textu:
4 As 25/2012 - 56 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: R. P., zast. Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátkou, se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 201
Právní věta: Odstranění nepovolených stavebních úprav provedených jedním z vlastníků bytových jednotek na společné části bytového domu ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nařídí stavební úřad dle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona z roku 1976 všem spoluvlastníkům společných částí předmětného bytového domu. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.03.2010, čj. 9 As 41/2009 - 109)

Úryvek z textu:
9 As 41/2009 - 109 ČESKÁ REPUBLIKA ROZ SU D E K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) Z. S., b) I. Ja., c) J. J., d) J. Tr., e) J. T., f) M. Sp., g) W. Spa., h) J. Kl., ch) Ing. V. K., i) P. M., j) M. Kra., k) I. Kr., l) P. Sv., m) J. St., všech zastoupených Mgr. Naděždou Priečinskou, advokátkou se sídlem Zborovská 49, Praha 5, proti žalovanému: Magist
Právní věta: Odkazuje Nejvyšší správní soud na usnesení rozšířeného senátu , ve kterém rozšířený senát vyslovil, že navrhovatelem v řízení o návrhu na zrušení územního plánu nebo jeho části může být zásadně „jen taková osoba, která má přímý a nezprostředkovaný vztah k nějaké části území, které je územním plánem regulováno. Bude jím tedy vlastník (spoluvlastník) pozemku nebo jiné nemovité věci (nebo jiných majetkových hodnot majících povahu obdobnou nemovitým věcem – tedy bytů a nebytových prostor, viz § 118 odst. 2 o. z.) a oprávněný z věcného práva k takovýmto věcem (majetkovým hodnotám). Nebude jím ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Aos 1/2012 - 68 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci navrhovatele: T. B., zastoupeného Mgr. Pavlem Černým, advokátem se sídlem Údolní 567/33, Brno, proti odpůrci: Město Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – změny č. 7 územního plánu Hlučína – vydaného dne 15. 3. 2012, v řízení o kasační stížnos
Právní věta: Nájemní smlouvy k bytům postavených s využitím dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení, určené ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, může obec uzavřít pouze s příjmově vymezenými osobami, které nemají vlastnické právo nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, ani právo odpovídající věcnému břemeni a to na dobu nejdéle dvou let. Uvedené podmínky musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet. Na těchto podmínkách naopak není třeba trvat při prodloužení nájemní smlouvy. (Podle rozsudku Nejvyššího správní ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
9 Afs 63/2012 - 39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEMREPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: Obec Janov, se sídlem Janov 190, zast. Mgr. Zbyňkem Pánkem, advokátem se sídlem Prokopa Holého 130/15, Děčín IV, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno (dříve Finanční ředitelství v Ústí nad Labem), proti rozhodnutí Finančního ředitelst
Právní věta: Silniční správní úřad v řízení podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, neřeší otázky ochrany vlastnického práva k pozemkům dotčeným zvláštním užíváním pozemní komunikace. Omezuje-li vlastníky sousedních nemovitostí povolené zvláštní užívání, mohou se bránit cestou vlastnické žaloby na poli soukromoprávním. k § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákonů č. 102/2000 Sb., č. 259/2002 Sb., č. 256/2002 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 97/2009 Sb., č. 152/2011 Sb. a č. 196/2012 Sb. Prejudikatura: č. 920/2006 Sb. NSS.

Úryvek z textu:
Věc: Lidové bytové družstvo Český Těšín proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Dne 26. 4. 2012 Městský úřad Český Těšín rozhodl, že žalobce není účastníkem řízení ve věci povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - zřízení venkovní zahrádky ke kavárně, protože není žadatelem ani vlastníkem předmětné komunikace. Žalobcovo odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 8. 2012 zamítl. Žalobce se násled
Právní věta: K obdobné otázce se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 24. 11. 2010, sp. zn. 22 Cdo 3281/2008, podle kterého „zpochybňoval-li žalobce aktivní legitimaci společenství vlastníků jednotek k podání žaloby na ochranu vlastnických práv podle § 127 odst. 1 obč. zák., dovolací soud se ztotožňuje s kladným závěrem vysloveným odvolacím soudem potud, že podání žaloby proti obtěžování hlukem je možné podřadit pod správu domů a pozemků v širším smyslu podle § 9 odst. 1 zák. č. 72/1994 Sb., která zahrnuje vše, co bytovému domu slouží k uspokojení potřeb vlastníků jeho bytů. Mezi tyto potřeby nepochybn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
4 As 149/2013 - 31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: Společenství vlastníků jednotek, Michle čp. 518,519,520,521,523, se sídlem Jihlavská 521/62, Praha 4, zast. JUDr. Alenou Bányaiovou, CSc., advokátkou, se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, z
Právní věta: Účastníky řízení, v němž stavební úřad podle ustanovení § 86 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, nařizuje provedení údržby balkonu u jednoho z několika bytů, jsou vlastníci všech bytů v domě jako spoluvlastníci společných částí domu, neboť rozhodnutím vydaným v tomto řízení mohou být dotčena jejich práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti vyplývající ze spoluvlastnického vztahu (§ 97 odst. 1 téhož zákona). Balkon, i když je přístupný pouze z jednoho bytu, je součástí vnějšího pláště domu, jelikož je konstrukčně spojen s obvodovou zdí domu. Účastníkem řízení není toliko vlastník bytu ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Věc: Hana K. v P. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje o údržbu stavby. Magistrát města Pardubic uložil rozhodnutím ze dne 18. 9. 2002 podle § 86 odst. 2 stavebního zákona žalobkyni jako vlastnici bytové jednotky v domě s nebytovými prostory povinnost provést úpravu spodního lemu balkonu jejího bytu formou výměny spodní části úhelníku zábradelního lemu balkonu. Žalobkyně se proti tomuto rozhodnutí odvolala, ale bývalý Okresní úřad v Pardubicích její odvolání zamítl rozhodnutím z 26. 11. 2
MENU