Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum podání
od:
do:
Datum vyhlášení
od:
do:
Forma rozhodnutí :
Spisovní značka :
Typ konání :
Soudce zpravodaj :
Význam :
ECLI :
Jen publikovaná rozhodnutí :
NAPADENY_AKT :
Dotčené ústavní zákony :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
351139
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 422469
Krajské soudy (ČR): 41647
Poslední aktualizace
25.02.2020 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: škoda na cizím majetku


Přibližný počet výsledků: 68 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: škoda na cizím majetku
  • skoda nalezené 54343 krát v 12502 doukumentech
  • na nalezené 1251595 krát v 76229 doukumentech
  • cizim nalezené 892 krát v 604 doukumentech
  • majetek nalezené 70524 krát v 21483 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 1189 dokumentů
Nejvyšší správní soud České republiky 30 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 1 dokument
Vrchní a krajské soudy ČR 24 dokumentů


Právní věta: V soudní praxi však nyní převládl právní názor, podle něhož u trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle 255a odst. 1 tr. zák. se zavinění z vědomé nedbalosti [§ 5 písm. a) tr. zák.] vztahuje nejen k následku, resp. k účinku spočívajícímu ve způsobení značné škody, ale i k jednání pachatele včetně porušení důležité povinnosti při opatrování nebo správě cizího majetku uložené pachateli podle zákona nebo jím smluvně převzaté (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. 5 Tdo 747/2008, publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, který vydáv ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti Ing. Reného Budjače, zastoupeného JUDr. Tomášem Havelkou, LL.M., advokátem se sídlem Praha 1, Revoluční 8, proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 9. července 2013 č. j. 1 ZT 181/2013-42, za účasti Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem jako účastníka řízení, takto:
 
 Ústavní .
Právní věta: Materie obsažená v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je zpracována v natolik komplexní a kogentní úpravě, že v otázkách spadajících pod režim citovaného zákona není obec oprávněna postupovat jinak, než zákonem výslovně stanoveným postupem. Takto jednoznačně vymezený rámec právní úpravy neumožňuje obcím při stanovení systému nakládání s komunálním odpadem vytvářet další pravidla či ukládat jiné povinnosti jdoucí mimo hranice právní úpravy.

Úryvek z textu:
... § 50 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle kterého se přestupku dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí. Jak již přitom .
Právní věta: Princip právní jistoty vede k závěru, že jednotlivec, veden důvěrou v právo, by měl mít vždy alespoň rámcovou představu o tom, zda jednání, kterého se dopouští, je jednáním právně dovoleným nebo zakázaným. Ústavní soud tuto premisu konkretizoval pro oblast trestněprávní kvalifikace tak, že vina pachatele musí být autoritativně konstatována jen ohledně takového jednání, o němž mohl pachatel, v době, kdy se ho dopouštěl, důvodně předpokládat, že jde o jednání trestné, a to s ohledem na obsah tehdy účinného trestního zákona, nebo tam, kde je to třeba, s ohledem na ustálenou a obecně dostupnou jud ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... i se závěry týkajícími se hodnocení existence zástavního práva k nemovitostem. Trestný čin podvodu byl z hlediska vzniku škody na cizím majetku podle Nejvyššího soudu dokonán již tím, že banka vyplatila obviněnému úvěr na podkladě nepravdivých či zamlčených skutečností, přestože ... by uvedl Banku Haná, a. s. v omyl. Navíc trestný čin podvodu má zásadně za následek vznik škody na cizím majetku a je charakterizován úmyslem obohacení sebe nebo někoho jiného. Ve výši škody by se pak měla podle stěžovatele promítat .
Právní věta: Neodmyslitelnou součástí práva na spravedlivý proces je právo obžalovaného na úplné projednání věci soudem. Takovým projednáním není případ, v němž ve výroku o vině skutková věta neobsahuje úplný popis skutečností rozhodných pro naplnění všech znaků skutkové podstaty trestného činu ve smyslu ustanovení § 120 odst. 3 trestního řádu.

Úryvek z textu:
... subvence nebo dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí", aniž by se vyžadovalo způsobení škody na cizím majetku a obohacení pachatele nebo jiné osoby. Ustanovení § 250b odst. 2 tr. zák. upravuje druhou alternativu úvěrového ... čin podvodu podle § 250 tr. zák. nemohla být posouzena pro nedostatek subjektivní stránky - nedostatek úmyslu způsobit škodu na cizím majetku, a tím obohatit sebe nebo jiného. Nyní účinné znění ustanovení § 250b tr. zák. v důsledku použité .
Právní věta: 1. Zákon rozlišuje úmysl přímý a nepřímý, jako dvě formy úmyslného zavinění /§ 15 odst. 1 písm. a), b) trestního zákoníku/. Pro naplnění skutkové podstaty trestného činu postačuje i nepřímý úmysl. Úmysl tvoří představa rozhodných skutečností alespoň jako možných, a dále ji tvoří složka volní, která u nepřímého úmyslu obsahuje pouhé srozumění. Dokazování zavinění u úmyslných majetkových trestných činů zahrnuje zpravidla stanovisko pachatele. Někdy však takové stanovisko chybí, nebo pachatel určité skutečnosti jen předstírá, resp. fabuluje. Ostatně ani případné doznání pachatele nezbavuje orgány ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... při komunikaci s poškozenými uváděných, a správně vyhodnotil jednání stěžovatele jako "využití něčího omylu k vlastnímu obohacení a tím způsobení škody na cizím majetku" v podobě dílem dokonané a dílem nikoli (zadržená platba). V tomto případě omyl spočíval v nesprávné představě o předmětu koupě .
Právní věta: Skutečnost, že trestní stíhání bylo vedeno pouze vůči stěžovateli, ani ve spojení se zásadou obžalovací (§ 2 odst. 8 tr. řádu) nebrání soudu, aby pro účely posouzení otázky viny obviněného jako předběžnou otázku hodnotil i případnou participaci dalších osob na spáchaném trestném činu a tomuto pak přizpůsobil svůj závěr, který v případě stěžovatele vyznívá tak, že se přečinu dopustil nikoli jako výlučný pachatel ve smyslu § 22 odst. 1 tr. zákoníku, nýbrž jako spolupachatel podle § 23 tr. zákoníku. Podle posledně citovaného ustanovení platí, že byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jedná ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . 3/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. Toto stanovisko se zabývá rovněž stěžovatelem otevřenou otázkou vzniku a výše škody na cizím majetku, kdy se uvádí, že ke vzniku škody dochází již uskutečněním takové hry, přičemž při stanovení její výše je třeba vycházet .
Právní věta: Z ústavněprávního hlediska je zejména podstatné, aby bylo obviněným a jejich právním zástupcům umožněno podrobně argumentovat a předkládat důkazy k prokázání svých tvrzení. Přitom je zřejmé, že právo na obhajobu je složeno z mnoha komponentů, z nichž jedním je bezpochyby právo zaměřovat se přesně a cíleně na to, co je trestně stíhanému v obžalobě kladeno za vinu a polemizovat s tím. Rozhodnutí také nesmí být pro účastníky řízení překvapivé, vždy jim musí být dána možnost reagovat na provedené důkazy a uplatňovat případné návrhy nebo námitky. Obžalovanému z trestného činu musí být vždy zcela ja ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... neznalosti všech podstatných skutečností) a jí učiněnou majetkovou dispozicí, jakož i příčinnou souvislost mezi touto dispozicí na jedné straně a škodou na cizím majetku a obohacením pachatele na straně druhé. Podle soudu prvního stupně i odvolacího soudu došlo k naplnění uvedené skutkové podstaty tím .
Právní věta: Objektem trestného činu podle § 227 trestního zákoníku je nejen zájem na řádné činnosti orgánů veřejné moci, nýbrž odvozeně také zájem věřitele na úplném zjištění majetku dlužníka. Neobstojí proto závěr obvodního státního zastupitelství, že objektem skutkové podstaty trestného činu je pouze zájem na řádné činnosti orgánů veřejné moci, aby mohly náležitě zjistit majetek dlužníka, a že poškozeným je tak stát, nikoli stěžovatel jako věřitel, neboť i on měl zájem na úplném a pravdivém prohlášení tohoto dlužníka o svém majetku. Z tohoto důvodu navrhl nejen exekuci, ale i prohlášení o majetku, která ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... odsouzeno jednání, které zákon označuje za trestné. Nepřiznáním postavení poškozeného tak nemohlo být jakkoli zasaženo do ústavních práv stěžovatele. Způsobení škody na cizím majetku není zákonným znakem skutkové podstaty přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku a i z praktických důvodů je vyloučeno .
Předmět řízení trestný čin/podvoddokazovánídůkaz/volné hodnocení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... . Nejvyšší soud rozebral znaky skutkové podstaty podvodu a jednotlivá skutková zjištění, jež tyto znaky naplňovaly. Podrobně analyzoval existenci nepřímého úmyslu, škody na cizím majetku a uvedení v omyl. Dovolací orgán dovolání odmítl jako zjevně neopodstatněné. Stěžovatel napadl rozhodnutí soudů projednávanou ústavní stížností. Je přesvědčen .
Předmět řízení vazba/důvodytrestná činnosttrestný čin/podvod
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... faktem, že stěžovatel je obviněn z velmi závažné trestné činnosti, v níž pokračoval po delší dobu a způsobil jí rozsáhlou škodu na cizím majetku, jakož i skutečností, že byl již za další trestnou činnost odsouzen], rozhodující orgány (uvažující o hrozbě trestu v polovině zákonné .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.