Nalezené rozsudky pro výraz: evropská komise

Přibližný počet výsledků: 53

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

30 dokumentů
1590 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Omezení rovnosti volebního práva, přístupu občanů k voleným funkcím za rovných podmínek a svobodné soutěže politických sil jsou v demokratické společnosti přípustná jen s ohledem na legitimitu cíle těmito omezeními sledovaného, na jejich způsobilost takového cíle dosáhnout, potřebnost a míru, která má šetřit podstatu a smysl těchto základních práv a nesmí měnit podstatné náležitosti demokratického právního státu. Jelikož lid je zdrojem veškeré moci – svěřené státu podle čl. 2 odst. 1 Ústavy i přenesené na Evropskou unii na základě čl. 10a Ústavy, platí z hlediska ochrany ústavnosti podle čl. 8 ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Jaroslava Fenyka, Vlasty Formánkové, Vladimíra Kůrky, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 47 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 48 odst. 1 ve sl
Právní věta: Při aplikaci zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci,a zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, je třeba vycházet z toho, že oba tyto zákony jsou jako spojité nádoby a nestojí proti sobě, ale vedle sebe. Podobně by bylo možno se vyjádřit i o dalších restitučních zákonech. I když zákon o soudní rehabilitaci v § 2 odst. 1 in fine stanovil, že trestní rozsudky, jakož i další rozhodnutí v téže trestní věci na ně obsahově navazující, se zrušují k datu, kdy byla vydána a došlo ke stavu, kdy rehabilitovaný tehdy neztratil vlastnictví, pak ustanovení § 23 odst. 2 téhož zákona prakt ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů I. B. a E. B., obou zastoupených JUDr. K. V., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 1. 1997, sp. zn. 21 Co 249/96, t a k t o : Ústavní stížnost se z a m í t á . O d ů v o d n ě n í : Stěžovatel I. B. se sám domáhal žalobou u Okresního soudu v Semilech (sp. zn. 1 C 833/95), aby žalovaní J. a Z. Š. byli povinni uzavřít dohodu o vydání domu čp. 205 v Č. u H. s pozemky č. 4
Právní věta: Jak vyplývá z odůvodnění obou rozsudků, soudy shledaly, že celková doba trestního řízení vedeného proti stěžovateli, zahájeného v dubnu 2003 a pravomocně skončeného dne 12. 1. 2013 zastavením trestního stíhání stěžovatele v důsledku amnestie, byla zcela nepřiměřená. Stran konkrétní náhrady za nepřiměřenou délku řízení aplikovaly ustanovení § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění účinném do ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojtěcha Šimíčka a soudců Ludvíka Davida a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatele Zdeňka Karnoše, zastoupeného JUDr. Markem Nespalou, advokátem se sídlem Vyšehradská 21, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 3948/2014-237 ze dne 31. března 2015, rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 58 Co 140/2014-215 ze dne 17. dubna 2014 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 14 C 182/2010-190 ze dne 4. prosinc
Právní věta: Česká lékařská komora upravená zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, není podřaditelná pojmu sdružení ve smyslu čl. 20 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a proto ani povinným členstvím v ní (§ 3 odst. 1 zákona) nemůže být dotčeno právo svobodně se sdružovat, jež uvedený článek Listiny zakotvuje.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 14. října 2008 sp. zn. Pl. ÚS 40/06 ve věci návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, (nález byl vyhláše
Právní věta: Navrženými zásahy do zákona o půdě by se otevřela cesta pro novou fázi restitučních sporů osob, které získaly české státní občanství až po lhůtách k uplatnění nároků na restituci, tedy za situace, kdy již v mnoha případech došlo k nové úpravě právních poměrů a k založení nových vlastnických vztahů. V důsledku toho by došlo k narušení principu právní jistoty a k destabilizaci právního řádu, neboť i vlastnictví, řádně nabyté na základě předchozí právní úpravy, je chráněno čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Z těchto okolností pak vyplývají též důvody pro odlišný postup při hodnocení podmínk ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Plénum Ústavního soudu rozhodlo dnešního dne ve věci návrhu M. S., a JUDr. V. V., obou zastoupených advokátem JUDr. V. P., na zrušení ustanovení § 13 odst. 2 věty první zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 5 téhož zákona ve slovech "která nebyla do 31. ledna 1993 nebo do 1. září 1993 oprávněnou osobou pouze", podanému v souvislosti s ústavní stížností proti rozsudku Krajs
Právní věta: Ústavní soud předně dospěl k závěru, že napadená právní úprava obstojí v prvém testu proporcionality. Napadená ustanovení vycházejí z legitimní snahy zákonodárce "omezit vznik a zneužívání účelově založených společností, které hrají zásadní roli ve všech známých deliktech na trhu s pohonnými hmotami" (viz důvodovou zprávu ke sněmovnímu tisku č. 883/0)...Ústavní soud již ve svém nálezu ze dne 13. srpna 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02 (N 105/27 SbNU 177, č. 405/2002 Sb.) uvedl, že "v případě pokut stanovených právnickým a fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů je třeba vycházet z toho, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka (soudce zpravodaj), Ludvíka Davida, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Milady Tomkové, Jiřího Zemánka a Michaely Židlické o návrhu skupiny 18 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení části ustanovení § 6i odst. 1 a ustanovení § 6i odst. 2 a § 6j zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čer
Právní věta: Jako regulérní lze, při zvážení konkrétních okolností případu, hodnotit volby do obecního zastupitelstva, i když trvá stav, na jehož základě byly dřívější volby prohlášeny za neplatné z důvodu účelového přihlašování se voličů k trvalému pobytu v obci; to mj. za předpokladu, že k danému účelovému jednání nedochází bezprostředně před volbami, přičemž i v důsledku uplynutí určité doby lze usuzovat na pouto „nových“ občanů k příslušné obci.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném ze soudců Stanislava Balíka, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Ivany Janů, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Pavla Rychetského, Miloslava Výborného a Michaely Židlické o ústavní stížnosti volební strany "Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy", jednající zmocněnkyní D. L. a Ing. A. L., zastoupených JUDr. Zdeňkem Vlčkem, advokátem, se sídlem v Plzni, a o ústavní stížnosti stěžovatele L. K., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Savkem
Právní věta: 1) Podle čl. 11 odst. 2 Listiny "zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice" (přičemž dle čl. 42 odst. 1 Listiny a čl. 1 odst. 2 ústavního zákona č.4/1993 Sb. se jedná o státní občanství České republiky a územíČeské republiky). Čl. 11 odst. 2 Listiny je tudíž speciálním ustanovením k ústavnímu principu rovnosti všech subjektů ohledně nabývání a ochrany vlastnického práva (příkladem jeho promítnutí do právního řádu je ustanovení § 17 zákona č. 219/1995 Sb.,devizového zákona). Je to práv ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Plénum Ústavního soudu České republiky dne 4. června 1997, rozhodlo ve věci návrhu J. D. podaného spolu s ústavní stížností podle § 74 zákona č. 182/1993 Sb., na zrušení ustanovení, vyjádřeného v § 3 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, slovy "pokud je státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky", a na zrušení ustanovení, vyjádřeného v § 3 odst. 4 téhož zákona slovy "pokud jsou státními občany České a Slovenské Federativ
Právní věta: S ohledem na význam voleb v demokratické společnosti a z něho vyplývající presumpci jejich ústavnosti a zákonnosti je třeba zdůraznit, že neplatnost voleb může způsobit jen takové závažné porušení volebního zákona, které zpochybňuje výsledky voleb a které odůvodněně vyvolává pochybnost o tom, zda volby a jejich výsledky jsou projevem skutečné vůle voličů.Česká republika nemá speciálně upraveny jiné podmínky ve vztahu k bydlišti, které by voliči byli povinni splnit, než přihlášení se k trvalému pobytu v obci. I přes tuto skutečnost při posuzování předmětného návrhu podaného na vyslovení neplatn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 4. května 2011 sp. zn. Pl. ÚS 59/10 ve věci ústavní stížnosti Občanské demokratické strany, se sídlem Praha 1, Jánský vršek 13, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. listopadu 2010 č. j. 15A 116/2010-44, kterým byl zamítnut stěžovatelčin
Právní věta: 1) Smyslem práva na veřejné projednání věci, ve spojení s právem vyjádřit se ke všem prováděným důkazům, je poskytnout obžalovanému v trestním procesu možnost verifikace důkazů, směřujících vůči němu, a to před tváří veřejnosti. Tato verifikace v případě svědecké výpovědi obsahuje dva komponenty: prvním je prověření pravdivosti skutkových tvrzení, druhým je potom možnost prověření věrohodnosti svědka. Instituce anonymních svědků tudíž omezuje možnost obžalovaného verifikovat pravdivost vůči němu směřující svědecké výpovědi, protože vylučuje možnost vyjádřit se k osobě svědka a k jeho ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Plénum Ústavního soudu České republiky rozhodlo o návrhu skupiny poslanců na zrušení ustanovení § 55 odst. 2, ustanovení, vyjádřeného v § 74 odst. 1 slovy "(§ 68, 69, 72, 73, 73a), s výjimkou rozhodnutí o jejím prodloužení (§ 71 odst. 2, 5),", a ustanovení § 209 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, t a k t o : Dnem 1. března 1995 se zrušují ustanovení § 55 odst. 2, § 209 a ustanovení, vyjádřené
MENU