Nalezené rozsudky pro výraz: judikát ústavního soudu

Přibližný počet výsledků: 305

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

50 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Nelze připustit výklad předkládaný stěžovatelkami, podle kterého bylo-li sdělení obvinění shledáno nicotným, bylo nicotné celé trestní řízení, včetně samotného úkonu připojení se s nárokem na náhradu škody. Z ustanovení § 43 odst. 2 trestního řádu, v tehdy platném znění, poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody, jež mu byla trestným činem způsobena, je oprávněn navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit škodu. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. Z uvedeného vyplývá, že zákon stanoví ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Zemánka, soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka a soudce Radovana Suchánka rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení o ústavní stížnosti stěžovatelek Naděždy Pavelkové a Naděždy Hezucké, obou zastoupených JUDr. Vladimírem Dvořáčkem, advokátem se sídlem Sokolovská 32/22, Praha 8, směřující proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 9. 2013, č. j. 30 Cdo 955/2013-117, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 11
Právní věta: Jde-li o dokazování před obecnými soudy, je důvod ke kasačnímu zásahu Ústavního soudu dán zejména tehdy, pokud dokazování v trestním řízení neprobíhalo v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. řádu, popř. nebylo-li v řízení postupováno dle zásady oficiality a zásady vyhledávací a za respektování zásady presumpce neviny. Obecné soudy jsou navíc povinny náležitě odůvodnit svůj závěr o spolehlivosti použitého důkazního pramene (viz např. nálezy ve věci sp. zn. III. ÚS 463/2000, sp. zn. III. ÚS 181/2000 či sp. zn. III. ÚS 1104/08). za situace, že jde o ryzí pří ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 17. dubna 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jana Musila (soudce zpravodaje) a Pavla Rychetského ve věci ústavní stížnosti Z. J., zastoupeného Mgr. Petrem Hasalou, advokátem se sídlem Langrova 7, 787 01 Šumperk, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 25. 5. 2010 č. j. 2 To 152/2010-214 a proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 8. 4. 2010 č. j. 3 T 113/2009-198,
Právní věta: Žádný ústavní předpis neobsahuje explicitní pravidla pro určení výše finanční satisfakce za průtahy v řízení ani kvantitativní hodnotu poskytované náhrady. Kritéria pro určení výše finančního zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu jsou obsažena v podústavní normě, tj. v § 31a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Určení konkrétní výše je ve výlučné kompetenci obecných soudů, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 12. července 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. B., právně zastoupeného Mgr. Ivo Šotkem, advokátem AK se sídlem Ostružnická 6, 779 00 Olomouc, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 8. 2008 č. j. 13 Co 187/2008-71, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení a 1) Nejvyššího soudu České r
Právní věta: Fyzická nebo právnická osoba je tedy podle ustanovení § 64 odst. 2 písm. e) ve spojení s ustanovením § 74 zákona o Ústavním soudu oprávněna podat návrh na zrušení právního předpisu pouze společně s ústavní stížností. Nutnou podmínkou takového návrhu je i to, že uplatněním napadeného předpisu nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti. Je tedy vyloučeno, aby fyzická nebo právnická osoba napadla přímo pouze právní předpis, tzv. normativní právní akt.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného ve věci navrhovatele RNDr. Jiřího Svobody CSc. DSc., právně zastoupeného advokátem JUDr. Aloisem Deutschem, Smetanova 17, Brno, proti zákonu č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 402/2010 a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdro
Právní věta: Směnečné řízení je zvláštním typem řízení, v němž se uplatňuje zásada koncentrace námitek; to znamená, že k námitkám vzneseným po zákonem stanovené lhůtě již přihlížet nelze. Soud bere v úvahu jen ty námitky, které byly včas uplatněny, a jen z jejich hlediska posuzuje obsah napadeného směnečného platebního rozkazu. Je tomu tak proto, že v námitkovém řízení se nerozhoduje o žalobním návrhu, neboť o tom již soud rozhodl směnečným platebním rozkazem, ale posuzuje se důvodnost obrany žalovaného proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu, jak je dána obsahem námitek.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti Stanislava Trčky, zastoupeného JUDr. Alešem Jiráskem, advokátem se sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 10. 2012 č. j. 4 Cmo 310/2012-270 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 4. 2012 č. j. 27 Cm 317/2009-235, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Ústavní stížností, doručenou Ústavní
Právní věta: Ze skutečnosti, že Ústavní soud v rámci řízení o ústavní stížnosti kasačním rozhodnutím zruší napadená rozhodnutí orgánu veřejné moci, nelze automaticky usuzovat na to, že tyto orgány již nemohou nově rozhodnout v neprospěch stěžovatele. I v takovém případě totiž přísluší právo autoritativně rozhodnout o případné vině a trestu na základě pečlivého posouzení skutkových a právních okolností věci obecným soudům, a Ústavní soud může jejich rozhodnutí zrušit - veden principem minimalizace zásahů - pouze tehdy, jestliže shledá, že porušily ústavně zaručená základní práva nebo svobody.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti JUDr. R. S., zastoupeného advokátem JUDr. V. P., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 1999, sp. zn. 8 To 627/99, t a k t o : Ústavní stížnost se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem ze dne 19. 5. 1999, sp. zn. 2 T 30/94, zprostil Obvodní soud pro Prahu 4 stěžovatele obžaloby z trestného činu vydírání podle ustanovení § 235 odst. 1 trestního zákon
Právní věta: Pokynem exekučního soudu ve smyslu § 43a exekučního řádu je soudní exekutor vázán a nemá žádný prostor pro jiný postup. Rozhodčí doložka, sjednaná smluvními stranami ohledně způsobu určení rozhodce je neplatná, protože způsob výběru rozhodce nebyl v rozhodčí doložce určen dostatečně transparentně a výběr rozhodce má provést právnická osoba, která nemá postavení stálého rozhodčího soudu. následně vydaný rozhodčí nález, vydaný rozhodcem, který k tomu neměl pravomoc, není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 3. října 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jana Filipa a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti společnosti SVT Group, a. s., se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, 709 00 Ostrava - Hulváky, právně zastoupené Mgr. Pavlou Běčákovou, advokátkou se sídlem Sokolská třída 871/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 27. 6. 201
Právní věta: Odvolací soud založil své rozhodnutí na chybném úsudku, že stěžovatelčin návrh na předběžné opatření je vadný, protože na něm absentuje druhý podpis dalšího člena hromadného statutárního orgánu. Tento závěr je však extrémně vadný, protože z ust. § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. vyplývá, že za právnickou osobu jedná předseda statutárního orgánu, což v posuzovaném případě bylo splněno. Článek 36 odst. Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, zaručují základní právo osoby na spravedlivý proces a v jeho rámci též na přístup k soudu. Poruš ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Jaromíra Jirsy ve věci ústavní stížnosti GEISON REAL, a. s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, zastoupené Mgr. Davidem Metelkou, advokátem se sídlem v Ostravě - Mariánské Hory, Boleslavova 901/7, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 7. 2017 č. j. 19 Co 265/2017-56, za účasti Krajského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a Vladěny Hrstkové, bez právního zastoupe
Právní věta: K polemice s právními závěry nalézacího soudu i soudu odvolacího ohledně neexistence podmínek pro vydání předběžného opatření Ústavní soud připomíná, že ani nesprávná resp. jím nesdílená interpretace hmotného práva obecnými soudy zásadně nemůže založit porušení základního práva na spravedlivý proces. Taková interpretace by mohla být důvodem kasačního rozhodnutí pouze tehdy, pokud by zasáhla některé z ústavních hmotných subjektivních práv

Úryvek z textu:
Ústavní soud ČR rozhodl dne 27. února 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti Michala Dvořáka, zastoupeného JUDr. Ilonou Vaněčkovou, advokátkou, AK se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 404/30A, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2013 č. j. 15 Co 475/2013-71 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 30. 9. 2013 č. j. 31 C 285/2013-36, za účast
Právní věta: Základní podmínkou omezení osobní svobody vazbou je důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Předpokládá existenci skutečností nebo důkazů způsobilých přesvědčit objektivního pozorovatele, že osoba mohla spáchat trestný čin. Podezření ze spáchání trestného činu musí být důvodné jak v tom směru, zda byl spáchán určitý konkrétní trestný čin, tak i zda jej spáchala dotyčná osoba. Z povahy věci vyplývá, že stupeň podezření nemůže být tak vysoký, jaký se vyžaduje pro pravomocné odsouzení. Zákonná úprava důvodů vazby v ustanovení § 67 trestního řádu vyžaduje kumulaci důvodného podezření s n ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 22. května 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Jana Musila (soudce zpravodaje) a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti Jana Hájka, nyní Vazební věznice Ostrava, právně zastoupeného JUDr. Janem Skřipským, Ph.D., advokátem, se sídlem AK Ostrava, Sokolská třída 21, PSČ 702 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 3. 2014 č. j. 4 To 9/2014-3968 a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze
MENU