Nalezené rozsudky pro výraz: judikát ústavního soudu

Přibližný počet výsledků: 308

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

56 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Nelze připustit výklad předkládaný stěžovatelkami, podle kterého bylo-li sdělení obvinění shledáno nicotným, bylo nicotné celé trestní řízení, včetně samotného úkonu připojení se s nárokem na náhradu škody. Z ustanovení § 43 odst. 2 trestního řádu, v tehdy platném znění, poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody, jež mu byla trestným činem způsobena, je oprávněn navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit škodu. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. Z uvedeného vyplývá, že zákon stanoví ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Zemánka, soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka a soudce Radovana Suchánka rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení o ústavní stížnosti stěžovatelek Naděždy Pavelkové a Naděždy Hezucké, obou zastoupených JUDr. Vladimírem Dvořáčkem, advokátem se sídlem Sokolovská 32/22, Praha 8, směřující proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 9. 2013, č. j. 30 Cdo 955/2013-117, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 11
Právní věta: Jde-li o dokazování před obecnými soudy, je důvod ke kasačnímu zásahu Ústavního soudu dán zejména tehdy, pokud dokazování v trestním řízení neprobíhalo v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. řádu, popř. nebylo-li v řízení postupováno dle zásady oficiality a zásady vyhledávací a za respektování zásady presumpce neviny. Obecné soudy jsou navíc povinny náležitě odůvodnit svůj závěr o spolehlivosti použitého důkazního pramene (viz např. nálezy ve věci sp. zn. III. ÚS 463/2000, sp. zn. III. ÚS 181/2000 či sp. zn. III. ÚS 1104/08). za situace, že jde o ryzí pří ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 17. dubna 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jana Musila (soudce zpravodaje) a Pavla Rychetského ve věci ústavní stížnosti Z. J., zastoupeného Mgr. Petrem Hasalou, advokátem se sídlem Langrova 7, 787 01 Šumperk, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 25. 5. 2010 č. j. 2 To 152/2010-214 a proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 8. 4. 2010 č. j. 3 T 113/2009-198,
Právní věta: Žádný ústavní předpis neobsahuje explicitní pravidla pro určení výše finanční satisfakce za průtahy v řízení ani kvantitativní hodnotu poskytované náhrady. Kritéria pro určení výše finančního zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu jsou obsažena v podústavní normě, tj. v § 31a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Určení konkrétní výše je ve výlučné kompetenci obecných soudů, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 12. července 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. B., právně zastoupeného Mgr. Ivo Šotkem, advokátem AK se sídlem Ostružnická 6, 779 00 Olomouc, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 8. 2008 č. j. 13 Co 187/2008-71, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení a 1) Nejvyššího soudu České r
Právní věta: Fyzická nebo právnická osoba je tedy podle ustanovení § 64 odst. 2 písm. e) ve spojení s ustanovením § 74 zákona o Ústavním soudu oprávněna podat návrh na zrušení právního předpisu pouze společně s ústavní stížností. Nutnou podmínkou takového návrhu je i to, že uplatněním napadeného předpisu nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti. Je tedy vyloučeno, aby fyzická nebo právnická osoba napadla přímo pouze právní předpis, tzv. normativní právní akt.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného ve věci navrhovatele RNDr. Jiřího Svobody CSc. DSc., právně zastoupeného advokátem JUDr. Aloisem Deutschem, Smetanova 17, Brno, proti zákonu č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 402/2010 a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdro
Právní věta: Směnečné řízení je zvláštním typem řízení, v němž se uplatňuje zásada koncentrace námitek; to znamená, že k námitkám vzneseným po zákonem stanovené lhůtě již přihlížet nelze. Soud bere v úvahu jen ty námitky, které byly včas uplatněny, a jen z jejich hlediska posuzuje obsah napadeného směnečného platebního rozkazu. Je tomu tak proto, že v námitkovém řízení se nerozhoduje o žalobním návrhu, neboť o tom již soud rozhodl směnečným platebním rozkazem, ale posuzuje se důvodnost obrany žalovaného proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu, jak je dána obsahem námitek.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti Stanislava Trčky, zastoupeného JUDr. Alešem Jiráskem, advokátem se sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 10. 2012 č. j. 4 Cmo 310/2012-270 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 4. 2012 č. j. 27 Cm 317/2009-235, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Ústavní stížností, doručenou Ústavní
Právní věta: Ze skutečnosti, že Ústavní soud v rámci řízení o ústavní stížnosti kasačním rozhodnutím zruší napadená rozhodnutí orgánu veřejné moci, nelze automaticky usuzovat na to, že tyto orgány již nemohou nově rozhodnout v neprospěch stěžovatele. I v takovém případě totiž přísluší právo autoritativně rozhodnout o případné vině a trestu na základě pečlivého posouzení skutkových a právních okolností věci obecným soudům, a Ústavní soud může jejich rozhodnutí zrušit - veden principem minimalizace zásahů - pouze tehdy, jestliže shledá, že porušily ústavně zaručená základní práva nebo svobody.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti JUDr. R. S., zastoupeného advokátem JUDr. V. P., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 1999, sp. zn. 8 To 627/99, t a k t o : Ústavní stížnost se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem ze dne 19. 5. 1999, sp. zn. 2 T 30/94, zprostil Obvodní soud pro Prahu 4 stěžovatele obžaloby z trestného činu vydírání podle ustanovení § 235 odst. 1 trestního zákon
Právní věta: Pokynem exekučního soudu ve smyslu § 43a exekučního řádu je soudní exekutor vázán a nemá žádný prostor pro jiný postup. Rozhodčí doložka, sjednaná smluvními stranami ohledně způsobu určení rozhodce je neplatná, protože způsob výběru rozhodce nebyl v rozhodčí doložce určen dostatečně transparentně a výběr rozhodce má provést právnická osoba, která nemá postavení stálého rozhodčího soudu. následně vydaný rozhodčí nález, vydaný rozhodcem, který k tomu neměl pravomoc, není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 3. října 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jana Filipa a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti společnosti SVT Group, a. s., se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, 709 00 Ostrava - Hulváky, právně zastoupené Mgr. Pavlou Běčákovou, advokátkou se sídlem Sokolská třída 871/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 27. 6. 201
Právní věta: Odvolací soud založil své rozhodnutí na chybném úsudku, že stěžovatelčin návrh na předběžné opatření je vadný, protože na něm absentuje druhý podpis dalšího člena hromadného statutárního orgánu. Tento závěr je však extrémně vadný, protože z ust. § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. vyplývá, že za právnickou osobu jedná předseda statutárního orgánu, což v posuzovaném případě bylo splněno. Článek 36 odst. Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, zaručují základní právo osoby na spravedlivý proces a v jeho rámci též na přístup k soudu. Poruš ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Jaromíra Jirsy ve věci ústavní stížnosti GEISON REAL, a. s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, zastoupené Mgr. Davidem Metelkou, advokátem se sídlem v Ostravě - Mariánské Hory, Boleslavova 901/7, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 7. 2017 č. j. 19 Co 265/2017-56, za účasti Krajského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a Vladěny Hrstkové, bez právního zastoupe
Právní věta: Pokud zákonodárce stanoví pořadí způsobů, jakými mají být písemnosti doručovány, a preferuje přitom způsob doručování do datových schránek, činí tak z takových důvodů (např. hospodárnost, rychlost řízení), jež v daných souvislostech nemají žádnou ústavněprávní relevanci. Z ústavněprávního hlediska zajištění práva na obhajobu je nerozhodné, zda usnesení o zahájení trestního stíhání a obžaloba byly obviněnému poskytnuty v podobě listinné nebo elektronické - obě tyto formy jsou z ústavněprávního hlediska (poskytnutí práva na obhajobu) rovnocenné, protože obě zajišťují stejně hodnotný informačn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 3. října 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jana Filipa a Jana Musila (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatele J. N., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Homolkou, advokátem se sídlem Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Jihlavě ze dne 25. března 2011 č. j. 10 T 20/2010-174 a proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě ze dne 24. srpna 2011 sp.
Právní věta: 1) Česká trestněprocesní úprava institutu trestního příkazu poněkud omezuje práva poškozeného ve srovnání s "klasickou" úpravou hlavního líčení, ukončeného rozsudkem; toto omezení se projevuje mj. i v nemožnosti poškozeného napadnout trestní příkaz řádným opravným prostředkem - odporem. Tato specifická právní úprava je zdůvodnitelná snahou zákonodárce zjednodušit a zrychlit průběh trestního řízení u typově méně závažných činů (u nichž přichází v úvahu uložit mírnější tresty podle § 314e odst. 2 tr. řádu). Zvážení kriminálně politických důvodů, vedoucích k takové právní úpravě, je plně v rukou ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 26. září 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jana Filipa a Jana Musila (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatele Pavla S. (jedná se o pseudonym), zastoupeného JUDr. Rudolfem Blažkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Trojdílná 13/440, směřující proti trestnímu příkazu Okresního soudu Praha-západ ze dne 18. 10. 2011 č. j. 14 T 205/2011-204, za účasti Okresního soudu Praha-západ, jako účastníka
MENU