Nalezené rozsudky pro výraz: rozhodnutí soudů

Přibližný počet výsledků: 61473

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

19508 dokumentů
24677 dokumentů
537 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Klíčové slová: pravomoc souducelníkvýsostné území jiného státu
A
30/2004
Právní věta: Názor implicitně obsažený v rozhodnutí odvolacího soudu, že je dána pravomoc soudu k posouzení otázky, zda celníku vyslanému k výkonu funkce na pohraničním odbavovacím pracovišti na výsostném území sousedního státu, náleží náhrada cestovních výdajů při vyslání na zahraniční služební cestu, není správný. Protože dovoláním napadeným rozsudkem bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudu a protože uvedenou vadou je postiženo i rozhodnutí soudu prvního stupně, Nejvyšší soud České republiky tyto rozsudky - aniž by se mohl zabývat meritem věci - zrušil, řízení zastavil a rozhodl o post ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: přípustnost dovoláníustanovení zástupcerozhodnutí ve věci samé
A
47/2006
Právní věta: Usnesení, jímž soud zamítl návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů však není rozhodnutím ve věci samé; proto není dovolání přípustné.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: přípustnost dovolání opravný prostředekrozhodnutí zásadního významu
A
27/2001
Právní věta: Závěr dovolacího soudu, že rozhodnutí odvolacího soudu je po právní stránce zásadního významu, je ovšem podmíněn nejen tím, že uvedené rozhodnutí je zásadního významu z hlediska svého obecného dopadu do poměrů sporů jiných (obdobných), nýbrž i tím, že dotčené právní posouzení věci je - především - významné pro věc samu. Tento předpoklad nesplňuje i situace, kdy řešení příslušné právní otázky se nemůže projevit v poměrech dovolatele, tedy zůstane-li jeho postavení vůči druhé straně sporu (ve vztahu žalobce - žalovaný) nezměněno.

Úryvek z textu:
Právní věta: Rozhodnutí o zřízení věcného břemene je rozhodnutím konstitutivním, které zasahuje do hmotněprávní sféry účastníků tak, že zakládá, mění nebo ruší subjektivní práva a povinnosti. K takovému zásahu je třeba výslovného ustanovení zákona, který výjimečně dovoluje soudu z podnětu žalobce zasáhnout do soukromých práv a povinností. Takto ovšem nelze zasahovat do práv účastníků podle přiměřeného použití zákona; v případě vlastnického práva by takový postup byl v rozporu i s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. V jiných případech, než které jsou upraveny v zákoně, nemůže soud svým rozsudke ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Vzhledem k tomu, nemoc je způsobilá omluvit neúčast žalovaného u nařízeného jednání, bylo lze míti takovou omluvu za důvodnou, jelikož nemoc je stavem, který účastník řízení zásadně nemůže předvídat a ani odvrátit. Protože nemoc je stavem, který nemocnému (ať již z hlediska zájmu na jeho vyléčení nebo z preventivních důvodů, za účelem ochrany ostatních) zpravidla - v mezích předepsaného léčebného režimu - nedovoluje pohyb mimo místa, kde probíhá léčení, nelze opačný závěr dovozovat jen z toho, že žalovaný (již jako nemocný) opětovně omlouval svou neúčast u nařízeného jednání u soudu osobně.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže odvolací soud hodnotil a přihlédl vedle zájmu nezletilých dětí žijících ve společné domácnosti se žalobkyní i ke zdravotnímu stavu žalovaného, stejně jako k tomu, že před uzavřením manželství účastníků byla nájemnicí předmětného bytu žalobkyně, pak hypotézu ustanovení § 705 odst. 3 obč. zák. vymezil v souladu s konstantní judikaturou. Z toho, jak se obecně správná právní východiska užitá odvolacím soudem prosadila v konkrétní věci (tedy která ze zkoumaných hledisek měl soud v daném případě - se zřetelem ke zjištěnému skutkovému stavu - za převažující nad jinými), již na zásadní právní ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Z dikce ustanovení § 125 odst. 3 tr. ř. plyne povinnost soudu druhého stupně dát poučení o dovolání a jeho náležitostech jen v případě, že jde o rozhodnutí, proti němuž je podle § 265a odst. 2 tr. ř. dovolání přípustné.

Úryvek z textu:
Právní věta: V rozsahu, v němž dovolání směřuje proti té části prvního výroku napadeného usnesení, kterou odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku o zastavení řízení, bylo dovoláním napadeným výrokem rozhodnuto (konečným způsobem) o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč. Přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. tedy vylučuje ustanovení § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. (když nejde o žádnou z výjimek ze stanoveného limitu v tomto ustanovení zmíněných)

Úryvek z textu:
Právní věta: Bezdůvodným obohacením je i plnění přijaté na základě vykonatelného rozhodnutí, jež bylo následně zrušeno. Zrušením rozhodnutí, podle nějž bylo plněno, dochází k bezdůvodnému obohacení, pokud ovšem právní důvod plnění nespočíval v hmotném právu. Vzhledem k ust. § 27 zákona č. 58/1969 Sb., podle nějž se odpovědnost podle tohoto zákona vztahuje na náhradu škody způsobené rozhodnutími, která budou vydána po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a na náhradu škody způsobené po tomto dni nesprávným úředním postupem, je jednoznačné, že tento zákon, jenž nabyl účinnosti 1. 7. 1969, se na nárok žalobce, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Měl-li soud prvního stupně (nesprávně) za to, že osoby, které přibral do řízení podle části páté občanského soudního řádu, jsou účastníky řízení (jednal-li s nimi tak), jde o vadu, jejíž nápravu je v odvolacím řízení možné zjednat zpravidla tím, že odvolací soud nepřihlédne k úkonům těchto dalších účastníků, resp. tím, že s těmito osobami přestane jednat. Kdyby se ukázalo, že osoba přibraná usnesením do řízení ve skutečnosti není účastníkem řízení podle části páté, soud s ní bez vydání zvláštního rozhodnutí přestane jednat a o svém závěru ji vhodným způsobem vyrozumí.

Úryvek z textu:
MENU