Nalezené rozsudky pro výraz: EUR LEX

Přibližný počet výsledků: 23

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

2 dokumenty
1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: 1) Článek 15 písm. c) směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany musí být vykládán v tom smyslu, že pro účely použití tohoto ustanovení je třeba mít za to, že existuje vnitrostátní ozbrojený konflikt, stojí-li řádná armáda státu proti jedné nebo několika ozbrojeným skupinám, nebo stojí-li proti sobě dvě nebo více ozbrojených skupin, aniž je nezbytné ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑285/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Conseil d'État (Belgie) ze dne 16. května 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 7. června 2012, v řízení Aboubacar Diakité proti Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát), ve složení L. Bay Larsen (zpravodaj), předseda senátu, K. Lenaerts, místopředseda Soudního dvora, vykonávající funkci soudce čtvrtého senátu, M. Safjan, J.
Právní věta: 1) Článek 15 odst. 1 druhé směrnice Rady 90/619/EHS ze dne 8. listopadu 1990 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 79/267/EHS, ve znění směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992, musí být ve spojení s článkem 31 posledně uvedené směrnice vykládán tak, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je ustanovení, o které se jedná ve věci v původním řízení, které i v případě, že pojistník nebyl informován o svém právu na odstoupení od smlouvy, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑209/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesgerichtshof (Německo) ze dne 28. března 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 3. května 2012, v řízení Walter Endress proti Allianz Lebensversicherungs AG, SOUDNÍ DVŮR (první senát), ve složení A. Tizzano, předseda senátu, A. Borg Barthet a M. Berger (zpravodajka), soudci, generální advokátka: E. Sharpston, vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní ra
Právní věta: 1) Článek 107 odst. 1 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že takový mechanismus plné kompenzace dodatečných nákladů, které vznikají podnikům z důvodu povinného výkupu elektřiny vyrobené ve větrných elektrárnách za cenu vyšší, než je tržní cena, jenž je financován všemi konečnými spotřebiteli elektřiny v tuzemsku, jako je mechanismus vyplývající ze zákona č. 2000-108 ze dne 10. února 2000 o modernizaci a rozvoji veřejné služby zásobování elektřinou, ve znění zákona č. 2006-1537 ze dne 7. prosince 2006 o odvětví energie, představuje zásah za použití státních prostředků.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑262/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Conseil d’État (Francie) ze dne 15. května 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 29. května 2012, v řízení Association Vent De Colčre! Fédération nationale, Alain Bruguier, Jean-Pierre Le Gorgeu, Marie-Christine Piot, Eric Errec, Didier Wirth, Daniel Steinbach, Sabine Servan-Schreiber, Philippe Rusch, Pierre Recher, Jean-Louis Moret, Didier Jocteur Mon
Právní věta: 1 Článek 7 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází musí být vykládán v tom smyslu, že hospodářský subjekt, který umístí na internet takový specializovaný metavyhledávač, jako je metavyhledávač dotčený v původním řízení, provádí zužitkování celého obsahu databáze chráněné tímto článkem 7 nebo jeho podstatné části, jestliže tento specializovaný metavyhledávač: – poskytuje koncovému uživateli formulář pro vyhledávání, jež v podstatě nabízí stejnou funkčnost jako formulář databáze; – překládá vyhledávací dotazy koncových uživatelů „v ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑202/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Gerechtshof te ʼs‑Gravenhage (Nizozemsko) ze dne 27. března 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 30. dubna 2012, v řízení Innoweb BV proti Wegener ICT Media BV , Wegener Mediaventions BV , SOUDNÍ DVŮR (pátý senát), ve složení T. von Danwitz (zpravodaj), předseda senátu, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby a C. Vajda, soudci, generální advokát: P. Cruz Villalón, vedou
Právní věta: 1) Za účelem použití článku 110 SFEU jsou podobnými domácími výrobky, jež jsou srovnatelné s takovým ojetým vozidlem, jako je vozidlo dotčené ve věci v původním řízení, které bylo poprvé uvedeno do provozu před 1. únorem 2008 a které bylo dovezeno a zaregistrováno v Nizozemsku v roce 2010, vozidla již se nacházející na nizozemském trhu a mající vlastnosti nejvíce podobné vlastnostem uvedeného dotčeného vozidla. Článek 110 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové dani, jako je daň z osobních motorových vozidel a motocyklů („belasting personenauto´s en motorrijwielen“), ve znění pla ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑437/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Gerechtshof ´s-Hertogenbosch (Nizozemsko) ze dne 27. září 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 1. října 2012, v řízení zahájeném na návrh X, SOUDNÍ DVŮR (osmý senát), ve složení C. G. Fernlund (zpravodaj), předseda osmého senátu, vykonávající funkci předsedy senátu, A. Ó Caoimh a E. Jarašiūnas, soudci, generální advokát: M. Wathelet, vedoucí soudní kanceláře:
Právní věta: 1) Článek 4a odst. 4 směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, se na takovou výletní loď, jako je loď, o niž se jedná ve věci v původním řízení, s ohledem na kritérium „liniové dopravy“ vymezené v čl. 2 bodě 3g této směrnice vztahuje za podmínky, že tato loď uskutečňuje výletní plavby – s mezipřistáními nebo bez nich – končící ve výchozím přístavu plaveb nebo v jiném přístavu, jsou-li tyto výletní plavby pořádány v určité č ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑537/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Tribunale di Genova (Itálie) ze dne 18. června 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 21. října 2011, v řízení Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra proti Capitaneria di Porto di Genova, za přítomnosti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát), ve složení L. Bay Larsen, předseda senátu, K. Lenaerts, místopředseda Soudního
Právní věta: 1) Články 12, 15, 16, 18, 19 a 42 směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. [48 druhého pododstavce ES] při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření, ve znění směrnice Rady 92/101/EHS ze dne 23. listopadu 1992, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která v rámci provedení – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/ ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑174/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Handelsgericht Wien (Rakousko) ze dne 26. března 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 12. dubna 2012, v řízení Alfred Hirmann proti Immofinanz AG , za přítomnosti: Aviso Zeta AG SOUDNÍ DVŮR (druhý senát), ve složení R. Silva de Lapuerta, předsedkyně senátu, J. L. da Cruz Vilaça (zpravodaj), G. Arestis, J.-C. Bonichot a A. Arabadžev, soudci, generální advokátka
Právní věta: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládána v tom smyslu, že pojem „účinné technologické prostředky“ ve smyslu čl. 6 odst. 3 této směrnice může zahrnovat technologické prostředky, které přednostně slouží k vybavení rozpoznávacím zařízením nejen nosiče, na němž je zaznamenáno chráněné dílo, jako je videohra, za účelem jeho ochrany před úkony, k nimž nositel autorského práva neudělil svolení, ale i přenosných přístrojů nebo konzolí, jež jsou určeny k ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑355/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Tribunale di Milano (Itálie) ze dne 22. prosince 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 26. července 2012, v řízení Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH proti PC Box Srl, 9Net Srl, SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát), ve složení L. Bay Larsen, předseda senátu, K. Lenaerts, místopředseda Soudního dvora, vykonávají funkci soudce čtvrtého s
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. S přistoupením deseti nových členských států dne 1. května 2004 bylo na tyto státy rozšířeno stávající právo Společenství, acquis communautaire . Rozsáhlé části tohoto acquis však byly v Úředním věstníku Evropské unie v devíti nově příchozích úředních jazycích zveřejněny teprve s významným zpožděním. Jelikož měl podnik Skoma-Lux, s.r.o. (dále jen „Skoma-Lux“) po přistoupení České republiky, ale před zveřejněním příslušných ustanovení celního práva Spo
Opinion of the Advocate-General 1. Tato žádost, kterou podal Rechtbank (Obvodní soud), Amsterdam, se týká výkladu čl. 13 odst. 1 a 2 písm. f) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71(2) a článku 39 ES. 2. Předkládající soud požaduje vysvětlení zvláště v otázce, zda právo Společenství brání právním předpisům členského státu, podle kterého osoba, která ukončila veškerou pracovní činnost na území tohoto státu, zůstává povinně pojištěna v rámci některých odvětví sociálního pojištění, jen pokud v tomto státě m
MENU