Nalezené rozsudky pro výraz: evropský soudní dvůr

Přibližný počet výsledků: 12

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

78 dokumentů
87 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: 1) Článek 1 odst. 2 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládán v tom smyslu, že tato směrnice se použije na klauzule všeobecných obchodních podmínek ve smlouvách uzavřených mezi prodávajícím nebo poskytovatelem služeb a spotřebitelem, které přebírají pravidlo vnitrostátního práva, jež se použije na jinou kategorii smluv, a které nepodléhají dotčené vnitrostátní právní úpravě..............2) Články 3 a 5 směrnice 93/13 ve spojení s čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑92/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesgerichtshof (Německo) ze dne 9. února 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 28. února 2011, v řízení RWE Vertrieb AG proti Verbraucherzentrale Nordrhein‑Westfalen eV, SOUDNÍ DVŮR (první senát), ve složení A. Tizzano, předseda senátu, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (zpravodaj) a M. Berger, soudci, generální advokátka: V. Trstenjak, vedoucí soudní kan
Právní věta: 1) Existence přímé a bezprostřední souvislosti mezi daným plněním a celkovou činností osoby povinné k dani pro účely určení toho, zda byly zboží a služby použity touto osobou „pro účely jejích zdanitelných plnění“ ve smyslu čl. 17 odst. 2 písm. a) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 2001/115/ES ze dne 20. prosince 2001, závisí na objektivním obsahu zboží nebo služby přijatých touto osobou. V projednávané věci nevzn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑104/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesfinanzhof (Německo) ze dne 22. prosince 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 29. února 2012, v řízení Finanzamt Köln-Nord proti Wolframovi Beckerovi , SOUDNÍ DVŮR (první senát), ve složení A. Tizzano, předseda senátu, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits a J.-J. Kasel (zpravodaj), soudci, generální advokátka: V. Trstenjak, vedoucí soudní kanceláře: A. Ca
Právní věta: 1) Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, musí být vykládán v tom smyslu, že cestujícím, jejichž let s mezipřistáním byl při odletu zpožděn v rozsahu nedosahujícím prahových hodnot stanovených v článku 6 uvedeného nařízení, kteří však dosáhli cílového místa určení tři nebo více hodin po plánovaném čase příletu, přísluší nárok na náhradu škody na z ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C–11/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesgerichtshof (Německo) ze dne 9. prosince 2010, došlým Soudnímu dvoru dne 11. ledna 2011, v řízení Air France SA proti Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts, SOUDNÍ DVŮR (velký senát), ve složení V. Skouris, předseda, K. Lenaerts, místopředseda, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, J. Malenovský (zpravodaj), M. Berger, E. Jarašiūnas, před
Právní věta: 1) Článek 132 odst. 1 písm. m) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že neorganizované a nesoustavné sportovní aktivity, jejichž cílem není účast ve sportovních soutěžích, lze považovat za provozování sportu ve smyslu tohoto ustanovení.................2) Článek 132 odst. 1 písm. m) směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že zpřístupnění areálu koupaliště, který nabízí návštěvníkům nejen zařízení umožňující provozování sportovních aktivit, ale i jiné druhy zábavy či odpočinku, může představovat po ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑18/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (Česká republika) ze dne 15. prosince 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 16. ledna 2012, v řízení Město Žamberk proti Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, SOUDNÍ DVŮR (pátý senát), ve složení T. von Danwitz (zpravodaj), předseda senátu, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby a C. Vajda, soudci, generální advokát: Y. Bot, vedoucí soudní k
Právní věta: Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) musí být vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby vnitrostátní soud nařídil ukončení obchodní praktiky, na kterou se příloha I této směrnice nevztahuje, pouze z důvodu, že uvedená praktika nebyla předmětem předchozího povolení příslušného správního orgánu, aniž by sám provedl posouzení nekalé povahy dotčené praktiky s ohledem na kritéria uvedená v článcích 5 až 9 uvedené směrnice.............2) Podle ustálené judikatury jsou jedinými obchodními praktikami, které lze pokládat na základě vnitrostátní právní úpravy za nekalé, an ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑206/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakousko) ze dne 12. dubna 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 2. května 2011, v řízení Georg Köck proti Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb, SOUDNÍ DVŮR (první senát), ve složení A. Tizzano, předseda senátu, M. Ilešič, E. Levits, J.‑J. Kasel a M. Safjan (zpravodaj), soudci, generální advokátka: V. Trstenjak, vedoucí soudní kancelá
Právní věta: 1) Článek 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací musí být vykládán v tom smyslu, že taková vnitrostátní pravidla, jaká jsou uvedena zaprvé v § 12 odst. 1 Etického kodexu lékařek a lékařů Hesenska, který stanoví, že účtované honoráře musí být přiměřené, a nestanoví-li zákonné úhradové předpisy jinak, musí být vypočítány na základě úředního sazebníku lékařských výkonů, a zadruhé v § 27 odst. 3 tohoto kodexu, který lékařům zakazuje jakoukoli reklamu v rozporu s profesní etikou, nespadají do její věcné působnosti. Předkládají ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑475/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen (Německo) ze dne 2. srpna 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 19. září 2011, v řízení proti Kostasi Konstantinidesovi, SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát), ve složení L. Bay Larsen (zpravodaj), vykonávající funkci předsedy čtvrtého senátu, J.-C. Bonichot, C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas, soudci, gener
Právní věta: 1) Článek 16 nařízení Komise (ES) č. 111/1999 ze dne 18. ledna 1999, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2802/98 o programu dodávek zemědělských produktů do Ruské federace, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1125/1999 ze dne 28. května 1999, musí být vykládán v tom smyslu, že přiznává pravomoc Soudnímu dvoru Evropské unie rozhodovat o sporech týkajících se podmínek, za nichž intervenční agentura určená k přijímání nabídek v rámci nabídkového řízení na bezplatnou dodávku zemědělských produktů do Ruské federace uskuteční platbu dlužnou úspěšnému účastníkovi a uvolní ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑623/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Conseil d'État (Francie) ze dne 18. listopadu 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 5. prosince 2011, v řízení Geodis Calberson GE proti Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), SOUDNÍ DVŮR (první senát), ve složení A. Tizzano, předseda senátu, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (zpravodaj) a M. Berger, soudci, gener
Opinion of the Advocate-General Úvod 1. Článek 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací(2) vymezuje rozsah působnosti obecného systému uznávání dokladů o odborné kvalifikaci. V projednávané žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce je Soudní dvůr poprvé tázán, jak mají být některé pojmy v tomto článku vykládány a jaká je jejich normativní hodnota. Bundesverwaltungsgericht (Spolkový správní soud) (Německo), jemuž byl předložen opravný
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Evropský soudní dvůr se již opakovaně musel zabývat vytvořením sítě Natura 2000, sítě evropských chráněných území, jakož i ochranou těchto území. Na rozdíl od toho se projednávaná věc týká otázky, za jakých podmínek je možné status ochrany chráněných lokalit zrušit. 2. Směrnice o přírodních stanovištích(2) sice uvádí možnost zrušení klasifikace zvláštní oblasti ochrany, ale předmětem sporu v projednávané věci je to, jaká práva přísluší v této souvisl
Opinion of the Advocate-General 1. Ve svém předkládacím rozhodnutí v projednávané věci pokládá Consiglio di Stato (Státní rada) (Itálie) řadu otázek týkajících se spravedlivé hospodářské soutěže, volného pohybu služeb, svobody projevu a zásady plurality sdělovacích prostředků. Původní řízení se týká televizní společnosti, které ani několik let poté, co získala ve veřejném výběrovém řízení [licenčním řízení] licenci na celostátní vysílání, nebyly přiděleny rádiové frekvence nezbytné k využívání t
MENU