Nalezené rozsudky pro výraz: judikatura evropského soudního dvora

Přibližný počet výsledků: 9

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

49 dokumentů
88 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: 1) Článek 13 části B písm. d) bod 6 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně musí být vykládán v tom smyslu, že se toto ustanovení může vztahovat na takové penzijní fondy, jako jsou fondy dotčené v původním řízení, pokud jsou financovány příjemci vyplácených penzí, úspory jsou investovány na základě zásady rozložení rizik a investiční riziko nesou účastníci. V tomto ohledu je irelevantní, že příspěvky jsou odváděny zaměstnavatelem, že jejich vý ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑464/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Østre Landsret (Dánsko) ze dne 8. října 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 17. října 2012, v řízení ATP PensionService A/S proti Skatteministeriet, SOUDNÍ DVŮR (pátý senát), ve složení T. von Danwitz, předseda senátu, E. Juhász, A. Rosas (zpravodaj), D. Šváby a C. Vajda, soudci, generální advokát: P. Cruz Villalón, vedoucí soudní kanceláře: C. Strömholm, rada,
Právní věta: 1) S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba odpovědět na položenou otázku tak, že pojem „vozidla používaná v souvislosti s údržbou silnic“ uvedený v čl. 13 odst. 1 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, která mohou být vyňata z povinnosti používat tachograf, musí být vykládán v tom smyslu, že se vztahuje na vozidla převážející materiál na místo údržby silni ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑222/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Tartu ringkonnakohus (Estonsko) ze dne 4. května 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 11. května 2012, v řízení A. Karuse AS proti PolitseI‑ja Piirivalveamet, SOUDNÍ DVŮR (šestý senát), ve složení A. Borg Barthet, předseda senátu, E. Levits a M. Berger (zpravodajka), soudci, generální advokát: N. Wahl, vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar, s přihlédnutím
Právní věta: 1) Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany, zásada efektivity a právo na řádnou správu nebrání takové vnitrostátní procesní normě, jako je vnitrostátní procesní norma dotčená v původním řízení, která posouzení žádosti o udělení doplňkové ochrany podmiňuje předchozím zamítnutím žádosti o přiznání postavení uprchlíka, pokud žádost o přiznání postav ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑604/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Supreme Court (Irsko) ze dne 19. prosince 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 27. prosince 2012, v řízení H. N. proti Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát), ve složení L. Bay Larsen (zpravodaj), předseda senátu, K. Lenaerts, místopředseda Soudního dvora, vykonávající funkci soudce čtvrtého senát
Právní věta: 1) Po zjištění totožnosti vlastníka nebo držitele vozidla nebo jiné osoby podezřelé ze spáchání dopravního deliktu v oblasti bezpečnosti silničního provozu se musí členský stát, na jehož území byl daný delikt spáchán, rozhodnout, zda zahájí následné řízení. Pro tyto účely uvádí článek 5 směrnice 2011/82 způsob, jakým má být o deliktu informována dotyčná osoba, a stanoví zaslání dopisu, sepsaného pokud možno v jazyce dokladů o registraci, obsahujícího veškeré významné informace, zejména povahu dopravního deliktu v oblasti bezpečnosti silničního provozu, místo, den a čas spáchání deliktu, název ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑43/12, jejímž předmětem je žaloba na neplatnost na základě článku 263 SFEU, podaná dne 27. ledna 2012, Evropská komise , zastoupená T. van Rijnem a R. Troostersem, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, žalobkyně, proti Evropskému parlamentu , zastoupenému F. Drexlerem, A. Troupiotisem a K. Zejdovou, jako zmocněnci, Radě Evropské unie , zastoupené J. Monteirem a E. Karlsson, jako zmocněnci, žalovaným, podporovaným Belgickým královstvím , zastoupen
Právní věta: 1) Články 56 ES a 58 ES musí být vykládány v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu týkající se výpočtu dědické daně, která stanoví, že v případě dědění nemovitosti nacházející se v tomto státě, kdy – jako za okolností věci v původním řízení – mají zůstavitel i dědic v okamžiku úmrtí bydliště v třetí zemi, jako je Švýcarská konfederace, je nezdanitelná částka nižší než nezdanitelná částka v případě, že by alespoň jeden z nich měl v téže době bydliště v uvedeném členském státě...................2) Podle judikatury Soudního dvora platí, že pokud podle právní úpravy členského státu z ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑181/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Finanzgericht Düsseldorf (Německo) ze dne 2. dubna 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 18. dubna 2012, v řízení Yvon Welte proti Finanzamt Velbert, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složení M. Ilešič, předseda senátu, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (zpravodaj), C. Toader a E. Jarašiūnas, soudci, generální advokát: P. Mengozzi, vedoucí soudní kanceláře: C. Strömholm,
Právní věta: 1) Článek 132 odst. 1 písm. b) a c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že: poskytování takových služeb, o jaké se jedná v původním řízení, které spočívají v operacích estetické chirurgie a léčbě pro estetické účely, spadá pod pojmy „lékařská péče“ nebo „poskytnutí lékařské péče“ ve smyslu uvedeného odstavce 1 písm. b) a c), pokud je účelem těchto služeb diagnostikovat nebo léčit či vyléčit nemoci nebo zdravotní obtíže, či chránit, udržovat nebo obnovit zdraví lidí;........ pouhé subjektivní chápání este ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑91/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) ze dne 8. února 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 17. února 2012, v řízení Skatteverket proti PFC Clinic AB, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složení M. Ilešič, předseda senátu, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (zpravodaj), C. Toader a C. G. Fernlund, soudci, generální advokátka: J. Kokott, vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Esc
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 28. března 2019(*) „Řízení o předběžné otázce – Životní prostředí – Odpady – Směrnice 2008/98/ES – Opětovné použití a využití odpadů – Zvláštní kritéria týkající se stavu, kdy kal z čistíren odpadních vod přestává být po zpracování za účelem jeho využití odpadem – Neexistence kritérií vymezených na úrovni Evropské unie nebo na vnitrostátní úrovni“ Ve věci C‑60/18, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě člán
Účastníci řízení Ve věci C‑456/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Landgericht Bremen (Německo) ze dne 25. srpna 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 2. září 2011, v řízení Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern‑Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts , Nürnberger Allgemeine Versicherungs‑AG, Krones AG proti Samskip GmbH, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složení K. Lenaerts (
MENU