Nalezené rozsudky pro výraz: Navrácení podpor

Přibližný počet výsledků: 176

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: 1) V případě, kdy Komise v souladu s čl. 108 odst. 3 SFEU zahájila formální vyšetřovací řízení podle odstavce 2 uvedeného článku ohledně neoznámeného opatření, které je prováděno, je vnitrostátní soud, k němuž byl podán návrh na zastavení provádění tohoto opatření a na navrácení již uskutečněných plateb, povinen přijmout všechna nezbytná opatření za účelem vyvození důsledků z případného porušení povinnosti pozastavit provádění uvedeného opatření. Za tímto účelem může vnitrostátní soud rozhodnout o pozastavení provádění dotčeného opatření a nařídit navrácení již vyplacených částek. Může rovněž ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑284/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Koblenz (Německo) ze dne 30. května 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 7. června 2012, v řízení Deutsche Lufthansa AG proti Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, za přítomnosti: Ryanair Ltd, SOUDNÍ DVŮR (druhý senát), ve složení R. Silva de Lapuerta, předsedkyně senátu, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot a A. Arabadžev (zpravodaj),
Právní věta: 1. Záruka vydaná maďarským státem na základě § 25 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 12/2001 ze dne 31. ledna 2001 o podporách určených k usnadnění přístupu k bydlení, poskytnutá výlučně úvěrovým institucím, a priori představuje „státní podporu“ ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. Přísluší však předkládajícímu soudu, aby podrobněji posoudil selektivitu takovéto záruky, zejména tím, že určí, zda v důsledku změny nařízení z roku 2001, ke které údajně došlo v průběhu roku 2008, může být tato záruka přiznána jiným hospodářským subjektům než jen samotným úvěrovým institucím, a pokud ano, zda je tato okolnos ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑672/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) ze dne 30. července 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 17. prosince 2013, v řízení OTP Bank Nyrt proti Magyar Állam, Magyar Államkincstár, SOUDNÍ DVŮR (šestý senát), ve složení A. Borg Barthet, vykonávající funkci předsedy šestého senátu, E. Levits a F. Biltgen (zpravodaj), soudci, generální advokát: N. Jääskinen, vedoucí sou
Právní věta: 1) Článek 87 odst. 1 ES musí být vykládán v tom smyslu, že do jeho působnosti mohou spadat takové výsady, jako jsou výsady ve věci v původním řízení, v jejichž rámci má banka oprávnění jednostranně zřizovat zástavní právo k nemovitostem patřícím zemědělcům nebo jiným osobám vykonávajícím činnost související s činností zemědělskou, oprávnění dát podnět k exekuci na základě pouhé soukromoprávní listiny a oprávnění k osvobození od poplatků v souvislosti se zřízením tohoto zástavního práva. Je však na předkládajícím soudu, aby posoudil, zda tomu tak ve věci v původním řízení skutečně je........... ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑690/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Monomeles Efeteio Thrakis (Řecko) ze dne 18. listopadu 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 27. prosince 2013, v řízení Trapeza Eurobank Ergasias AE proti Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos, SOUDNÍ DVŮR (devátý senát), ve složení K. Jürimäe, předsedkyně senátu, J. Malenovský (zpravodaj) a A. Prechal, soudci, generální advokát: N. Wahl,
Keywords 1. Žaloba pro nesplnění povinnosti – Nesplnění povinnosti navrátit poskytnuté podpory – Důvody obrany – Absolutní nemožnost provedení – Kritéria posouzení (Článek 10 ES a čl.88 odst. 2 ES; nařízení Rady č. 659/1999, čl. 14 odst. 3) 2. Podpory poskytované státy – Navrácení protiprávní podpory – Povinnost – Příjemce v konkurzním řízení – Určení dlužníka v případě převedení aktiv – Příjemce konkurenčního zvýhodnění (Článek 88 odst. 2 ES) 3. Žaloba pro nesplnění povinnosti – Nesplnění r
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto řízení podle čl. 88 odst. 2 Komise tvrdí, že Francie tím, že jí nebyly navráceny částky přiznané společnostem, které převzaly činnosti podniků v obtížích, neprovedla rozhodnutí Komise 2004/343/ES(2) (dále jen „rozhodnutí“) ve stanovené lhůtě. Komise se tudíž domáhá určení, že Francie porušuje své povinnosti podle článků 5 a 6 tohoto rozhodnutí, čl. 249 čtvrtého pododstavce ES a článku 10 ES. 2. Francie nezpochybňuje rozhodnutí, které prohlásilo dotčené
Opinion of the Advocate-General 1. Může být navrácení podpory, o níž bylo rozhodnuto, že je neslučitelná s vnitřním trhem, zcela znemožněno v důsledku povinnosti respektovat právo příjemce této podpory na účinnou soudní ochranu, a pokud ano, za jakých okolností a na jak dlouho? 2. To je v podstatě hlavní otázka, již je třeba posoudit, aby bylo možné rozhodnout o projednávané žalobě, která byla podána Komisí proti Spolkové republice Německo pro údajné nesplnění povinnosti zajistit navrácení neslu
Keywords 1. Žaloba pro nesplnění povinnosti – Nesplnění rozhodnutí Komise týkajícího se státní podpory (Článek 88 odst. 2 druhý pododstavec ES) 2. Podpory poskytované státy – Navrácení protiprávní podpory (Nařízení Rady č. 659/1999, bod 13 odůvodnění a čl. 14 odst. 3) 3. Právo Společenství – Zásady – Právo na účinnou soudní ochranu (Článek 230 ES) 4. Podpory poskytované státy – Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje neslučitelnost podpory se společným trhem a které nařizuje její vrácení
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Svojí žalobou podanou podle čl. 88 odst. 2 druhého pododstavce ES se Komise domáhá, aby Soudní dvůr určil, že Francouzská republika tím, že nevykonala ve stanovené lhůtě rozhodnutí 2002/14/ES(2), týkající se státní podpory poskytnuté určitými francouzskými územními samosprávnými celky ve prospěch podniku Scott Paper SA/Kimberly-Clark, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 249 čtvrtého pododstavce ES stejně jako z článků 2 a 3 uvedeného ro
Opinion of the Advocate-General 1. Prostřednictvím žaloby pro nesplnění povinnosti podle čl. 108 odst. 2 SFEU Komise vytýká Slovenské republice, že nezajistila vrácení státní podpory, kterou Komise prohlásila za neslučitelnou se společným trhem, a která byla poskytnuta ve prospěch společnosti Frucona Košice, a.s., (dále jen „Frucona“) ve formě odpuštění daňového dluhu v rámci vyrovnání s věřiteli potvrzeného rozhodnutím soudu, které představuje překážku věci pravomocně rozsouzené. Vyvstává tedy
MENU