Nalezené rozsudky pro výraz: Povinnost jmenovat daňového zástupce

Přibližný počet výsledků: 5
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Keywords Daňová ustanovení – Harmonizace právních předpisů – Daně z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty – Daňoví dlužníci (Směrnice Rady 77/388, články 21 a 22) (viz bod 56 a výrok) Subject of the case Předmět Nesplnění povinnosti státem – Porušení článků 28 a 49 ES a článků 21 a 22 směrnice 77/388/EHS: Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný zá
Keywords 1. Předběžné otázky – Předložení věci Soudnímu dvoru – Vnitrostátní soud ve smyslu článku 234 ES – Pojem (Článek 234 ES) 2. Daňová ustanovení – Harmonizace právních předpisů – Daně z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty – Odpočet daně zaplacené na vstupu – Povinnosti osoby povinné k dani (Směrnice Rady 2006/112) Summary 1. K posouzení toho, zda je předkládající orgán svojí povahou soudem ve smyslu článku 234 ES, bere Soudní dvůr v úvahu veškeré okolnosti, jako jsou z
Opinion of the Advocate-General Projednávanou žalobou podanou na základě čl. 226 druhého pododstavce ES Komise Evropských společenství vytýká Belgickému království, že nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 18, 39, 43, 49 a 56 Smlouvy o ES a z článků 28, 31, 36 a 40 Dohody o EHP, jakož i z článku 4 a z čl. 11 odst. 2 směrnice 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992(2) – po změně čl. 5 odst. 1 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002(3) . Tvrzená porušení uvedenýc
Keywords 1. Členské státy – Povinnosti – Nesplnění povinnosti – Ponechání v platnosti vnitrostátního ustanovení neslučitelného s právem Společenství 2. Volný pohyb osob – Pracovníci – Svoboda usazování – Volný pohyb služeb – Občanství Evropské unie – Omezení – Daňové právní předpisy (Články 18 ES, 39 ES, 43 ES a 49 ES; Dohoda o EHP, články. 28, 31 a 36; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83, čl. 5 odst. 1; směrnice Rady 92/96, článek 4) Summary 1. I když orgány členského státu v
MENU