Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum dokumentu
od:
do:
Datum žádosti
od:
do:
Forma rozhodnutí :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisovní značka :
Předmět úpravy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334394
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62461
USSR: 34256
NSČR: 118631
NSSČR: 63783
USČR: 77103
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418008
Krajské soudy (ČR): 40347
Poslední aktualizace
24.08.2019 05:25

Nalezené rozsudky pro výraz: právní jistota


Přibližný počet výsledků: 1877 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: právní jistota
  • pravni nalezené 90677 krát v 7543 doukumentech
  • jistota nalezené 8262 krát v 2574 doukumentech
Seřadit výsledky podle: relevance | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)


Právní věta: 1) Článek 1 odst. 2 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládán v tom smyslu, že tato směrnice se použije na klauzule všeobecných obchodních podmínek ve smlouvách uzavřených mezi prodávajícím nebo poskytovatelem služeb a spotřebitelem, které přebírají pravidlo vnitrostátního práva, jež se použije na jinou kategorii smluv, a které nepodléhají dotčené vnitrostátní právní úpravě..............2) Články 3 a 5 směrnice 93/13 ve spojení s čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑92/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesgerichtshof (Německo) ze dne 9. února 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 28. února 2011, v řízení RWE Vertrieb AG proti Verbraucherzentrale Nordrhein‑Westfalen eV, SOUDNÍ DVŮR (první senát), ve složení A. Tizzano, předseda senátu, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (zpravodaj) a M. Berger, soudci, generální advokátka: V. Trstenjak, vedoucí soudní kanceláře: K.  .
Právní věta: 1. Článek 53b odst. 2 první věta a písm. c) nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006, musí být vykládán v tom smyslu, že pokud neexistuje právní základ ve vnitrostátním právu, je toto ustanovení právním základem rozhodnutí vnitrostátní ch orgánů, které v neprospěch příjemce mění výši dotace poskytnuté z Evropského fondu pro uprchlíky v rámci sdíleného řízení mezi Evropskou komisí a členskými státy a které mu nařizuje vrác ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑599/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Raad van State (Nizozemsko) ze dne 20. listopadu 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 22. listopadu 2013, v řízení Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) proti Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složení M. Ilešič, předseda senátu, A. Ó Caoimh, C. Toader (zpravodajka), E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund, soudci, generální .
Právní věta: 1) Článek 2 odst. 4 druhý pododstavec nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy, a o zrušení směrnice 77/435/EHS, ve znění nařízení Rady (ES) č. 3094/94 ze dne 12. prosince 1994, musí být vykládán v tom smyslu, že v případě, že členský stát využije možnost rozšířit kontrolované období, uvedené období nemusí nutně končit v průběhu předcházejícího kontrolního období, nýbrž může končit i po tomto období. Uvedené ustanovení ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve spojených věcech C‑671/11 až C‑676/11, jejichž předmětem jsou žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podané rozhodnutími Conseil d'État (Francie) ze dne 28. listopadu 2011, došlými Soudnímu dvoru dne 29. prosince 2011, v řízeních Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), právní nástupce Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor) proti Société anonyme d’intérêt .
Právní věta: 1) Ustanovení článku 2 druhého pododstavce písm. k) a čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES musí být vykládána v tom smyslu, že umožňují členskému státu zavést takový režim podpory, jako je režim dotčený ve věci v původním řízení, podle něhož se vydávají obchodovatelné certifikáty výrobcům zelené elektřiny pouze za zelenou elektřinu vyrobenou na území tohoto státu a podle něhož mají dodavatelé a určití uživatelé elektřiny povinnost před ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑573/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím förvaltningsrätten i Linköping (Švédsko) ze dne 4. prosince 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 6. prosince 2012, v řízení Ålands Vindkraft AB proti Energimyndigheten, SOUDNÍ DVŮR (velký senát), ve složení V. Skouris, předseda, K. Lenaerts, místopředseda, A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, M. Safjan a C. G. Fernlund, předsedové senátů, E. Levits, A. Ó Caoimh, A.  .
Právní věta: 1) SFEU musí být vykládána v tom smyslu, že výjimka z práva usazování zakotvená v tomto ustanovení se nepoužije na certifikační činnosti vykonávané společnostmi, které mají postavení certifikačních subjektů............... 2) Článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu musí být vykládán v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, která stanoví, že společnosti, které mají postavení certifikačních subjektů, musí mít své sídlo na území tohoto členského státu.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑593/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Consiglio di Stato (Itálie) ze dne 3. července 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 20. listopadu 2013, v řízení Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, Conferenza Unificata Stato Regioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle .
Právní věta: 1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládána v tom smyslu, že brání osobě povinné k dani, aby provedla odpočet daně z přidané hodnoty uvedené na fakturách vystavených dodavatelem v případě, že plnění sice bylo poskytnuto, ale ve skutečnosti patrně nikoli tímto dodavatelem ani jeho subdodavatelem, zejména proto, že tyto osoby nedisponovaly nezbytným personálem, hmotnými prostředky ani aktivy, že náklady na tato plnění nebyly zaznamenány v jejich účetnictví a že se totožnost osob, které podepsaly některé dokumenty jako dodav ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... stanoví vnitrostátní právo, tj. rozhodnout o meritu sporu, dbát zákazu měnit postavení žalobce, respektovat zásadu práva na obhajobu a zásadu právní jistoty, jakož i z úřední povinnosti použít příslušné právní předpisy, posoudí nové skutečnosti poprvé uplatněné až před tímto soudem, jakož i .
Právní věta: 1) Článek 63 SFEU, týkající se volného pohybu kapitálu, se vztahuje na situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, kdy na základě vnitrostátní daňové právní úpravy nelze uplatnit daňové osvobození na dividendy vyplácené společnostmi usazenými v tomto členském státě ve prospěch investičního fondu se sídlem ve třetí zemi, zatímco takové osvobození se uplatní na investiční fondy se sídlem v uvedeném členském státě...................... 2) Články 63 SFEU a 65 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní takové daňové právní úpravě členského státu, jako je úprava dotčená v p ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... 58 a citovaná judikatura). 109. Jen zcela výjimečně mohou okolnosti přimět Soudní dvůr k tomu, aby na základě obecné zásady právní jistoty, která je vlastní unijnímu právnímu řádu, omezil možnost všech zúčastněných osob dovolávat se ustanovení, jehož výklad podal, za účelem zpochybnění .
Právní věta: 1) Článek 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „služby informační společnosti“ ve smyslu tohoto ustanovení zahrnuje služby poskytování informací na internetu, za něž poskytovatel nepobírá odměnu od příjemce, ale jsou financovány z příjmů plynoucích z reklamy šířené na internetové stránce..........2) Omezení občanskoprávní odpovědnosti upravená v článcích 12 až 14 ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... místě původu činnosti, aby byla zajištěna účinná ochrana cílů obecného zájmu. […] Aby bylo možno účinně zajistit volný pohyb služeb a právní jistotu pro poskytovatele a příjemce, měly by být služby informační společnosti v zásadě podřízeny právní úpravě členského státu, v němž je .
Právní věta: 1Únijní právo členský stát zaměstnání opravňuje, aby ve svých právních předpisech stanovil pozastavení nároku na rodinné dávky příslušnou institucí v případě, že v členském státě bydliště nebyla podána žádost o rodinné dávky. ....................2. Za takovýchto okolností, pokud členský stát zaměstnání stanoví takovéto pozastavení nároku na rodinné dávky ve svých vnitrostátních právních předpisech, je příslušná instituce povinna toto pozastavení podle tohoto čl. 76 odst. 2 provést, pokud jsou splněny podmínky pro jeho provedení stanovené těmito právními předpisy, a nedisponuje v této souvislos ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... podmínky jejího pozastavení musí být vymezeny právními předpisy členských států, v projednávaném případě právními předpisy členského státu zaměstnání. 44. Požadavek právní jistoty a transparentnosti totiž ukládá, že pro migrující pracovníky a jejich rodinné příslušníky musí být nastolena právně jasná a přesná situace .
Právní věta: 1. Pokud jde o kvalifikaci důvodu, jenž vnitrostátní orgány uplatňují za účelem odůvodnění zkrácené doby platnosti nových koncesí, kterým je konkrétně změna uspořádání systému sjednocením data, k němuž uplynou doby platnosti koncesí, jako „naléhavého důvodu obecného zájmu“, platí podle ustálené judikatury to, že úvahy čistě administrativní povahy nemohou odůvodnit odchylku členského státu od pravidel unijního práva................... 2.Je však třeba připomenout zvláštní povahu právní úpravy hazardních her, která patří mezi oblasti, v nichž mezi členskými státy existují výrazné rozdíly moráln ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... v rozsudku Costa a Cifone (EU:C:2012:80) rovněž zkoumal soulad italské právní úpravy s povinností transparentnosti a zásadou právní jistoty, není již takový přezkum v tomto případě nutný, jelikož ustanovení dotčená v původním řízení jsou podle předkládajícího soudu dostatečně jasná .
Právní věta: 1) Unijní právo musí být vykládáno v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je vnitrostátní právní úprava dotčená v původním řízení, která za účelem odstranění diskriminace na základě věku započítává doby služby před dovršením 18. roku věku, avšak zároveň obsahuje pravidlo, které se má ve skutečnosti uplatnit pouze na takto diskriminované zaměstnance, prodlužuje dobu požadovanou pro postup do každého z prvních tří platových stupňů o jeden rok, a s konečnou platností tak zachovává rozdílné zacházení na základě věku................ 2) Unijní právo, zejména článek 16 směrni ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Pokud jde o zásadu efektivity, Soudní dvůr uznal, že stanovení přiměřených pevných promlčecích lhůt pro podání žaloby v zájmu právní jistoty je slučitelné s unijním právem, jestliže povaha těchto lhůt není taková, aby prakticky znemožňovala nebo nadměrně ztěžovala ... vztahu. 67. Je nesporné, že taková lhůta představuje přiměřenou pevnou promlčecí lhůtu pro podání žaloby v zájmu právní jistoty ve smyslu judikatury připomenuté v bodě 62 tohoto rozsudku. 68. Předkládající soud navíc poznamenává, že právo G.  .
Právní věta: 1. Článek 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která výlučné právo vysílacích organizací uvedených v tomto čl. 3 odst. 2 písm. d) rozšiřuje na úkony sdělování veřejnosti, které by mohly představovat takové přímé přenosy sportovních utkání na internetu, jako jsou přímé přenosy dotčené v původním řízení, pod podmínkou, že takovým rozšířením není dotčena ochrana autorského práva...... ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... směrnice přitom vyplývá, že unijní zákonodárce chtěl pokračovat v harmonizaci práva autora na sdělování veřejnosti a odstranit právní nejistotu týkající se povahy a úrovně ochrany úkonů spojených s přenosem prováděným na požádání, jakož i zavést harmonizovanou ... a práv s ním souvisejících, které se v jednotlivých členských státech výrazně liší nebo které jsou příčinou [právní] nejistoty bránící hladkému fungování vnitřního trhu a náležitému rozvoji informační společnosti v Evropě, a je třeba vyloučit, aby .
Právní věta: 1) Článek 203 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že: – osoba je povinna odvést daň z přidané hodnoty, kterou uvede na faktuře bez ohledu na to, zda zdanitelné plnění bylo uskutečněno; – z pouhé skutečnosti, že daňová správa neopravila v opravném daňovém výměru zaslaném vystaviteli této faktury daň z přidané hodnoty, kterou přiznal, nelze vyvodit, že tato správa uznala, že uvedená faktura se vztahuje k uskutečněnému zdanitelnému plnění...................2) Unijní právo musí být vykládáno v tom smyslu, ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... v opravném daňovém výměru zaslaném vystaviteli faktury nebyla DPH přiznaná tímto vystavitelem opravena. 51. Pokud jde o zásadu právní jistoty, je třeba připomenout, že tato zásada, která je jednou z obecných zásad unijního práva, vyžaduje, aby právní normy ... by bylo možné předpokládat, že dotčená osoba se nemohla potřebným způsobem orientovat v použití uvedených pravidel. 53. Zásada právní jistoty tedy rovněž nebrání spornému odepření odpočtu daně odvedené na vstupu za podmínek uvedených v bodě 50 výše. 54. .
Právní věta: 1) Článek 4 odst. 5 směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny musí být vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle které musí manžel nebo manželka a registrovaní partneři dosáhnout věku 21 let již v době podání žádosti, aby mohli být považováni za rodinné příslušníky, kteří mají právo se spojit s osobou usilující o sloučení rodiny.........2) V tomto ohledu je nutno poznamenat, že minimální věk stanovený členskými státy podle čl. 4 odst. 5 směrnice 2003/86 odpovídá v konečném výsledku věku, kdy se má podle dotčeného členskéh ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
...  sloučení rodiny za účelem určení, zda je splněna podmínka minimálního věku, je navíc v souladu se zásadami rovného zacházení a právní jistoty. 18. Jak uvedla rakouská vláda, kritérium týkající se okamžiku podání žádosti totiž umožňuje zaručit stejné zacházení pro všechny žadatele, kteří .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.