SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum žádosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Datum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutí:
Autor dokumentu:
Předmět úpravy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
393372
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 66567
USSR: 38674
NSČR: 128273
NSSČR: 69750
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 429777
Krajské soudy (ČR): 48785
Poslední aktualizace
24.01.2021 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: Rodinný příslušník


Přibližný počet výsledků: 155 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: Rodinný příslušník
  • rodinny nalezené 1114 krát v 276 doukumentech
  • prislusnik nalezené 19165 krát v 1402 doukumentech
Seřadit výsledky podle: relevance | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky215 dokumentů
Nejvyšší správní soud České republiky497 dokumentů
Ústavní soud České republiky99 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR237 dokumentů


Právní věta: 1) Článek 2 bod 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, neumožňuje členskému státu vyžadovat, aby potomek v přímé linii, který je starší 21 let, musel prokázat, má-li být možné na něj nahl ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑423/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Švédsko) ze dne 12. září 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 17. září 2012, v řízení Flora May Reyes proti Migrationsverket, SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát), ve složení L. Bay Larsen, předseda senátu, K. Lenaerts, místopředseda Soudního dvora, vykonávající funkci soudce čtvrtého senátu, M. Safjan, J. Malenovský a A. Prechal .
Právní věta: 1) Článek 4 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/51/EU ze dne 11. května 2011, musí být vykládány v tom smyslu, že rodinný příslušník, jak je definován v čl. 2 písm. e) uvedené směrnice, osoby, která již získala postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, nemůže být osvobozen od povinnosti splnit podmínku stanovenou v čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice, podle které za účelem získání uvedeného postavení musí ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑469/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Tribunale di Verona (Itálie) ze dne 27. srpna 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 30. srpna 2013, v řízení Shamim Tahir proti Ministero dell’Interno, Questura di Verona, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složení M. Ilešič, předseda senátu, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (zpravodaj), C. Toader a E. Jarašiūnas, soudci, generální advokát: Y. Bot, vedoucí soudní kanceláře: A.  .
Právní věta: Článek 7 odst. 1 písm. c) a čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, musejí být vykládány v tom smyslu, že občanovi Unie, který studuje v hostitelském členském státě a zároveň v něm vykonává skutečné a efektivní zaměstnání, které mu může přiznat postavení „pracovníka“ ve smyslu článku ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑46/12, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte (Dánsko) ze dne 24. ledna 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 26. ledna 2012, v řízení L. N. proti Styrelsen for Videregĺende Uddannelser og Uddannelsesstøtte, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složení M. Ilešič, předseda senátu, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (zpravodaj), C. Toader a C. G. Fernlund, soudci, generální advokát: Y. Bot, .
Právní věta: 1) Článek 16 odst. 2 směrnice 2004/38/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že pro účely nabytí práva trvalého pobytu ve smyslu tohoto ustanovení nelze zohlednit dobu pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody v host ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... rodinné příslušníky, aby se po dobu jejich pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu; nebo d) jsou rodinnými příslušníky doprovázejícími nebo následujícími občana Unie, který splňuje podmínky uvedené v písmenech a), b) nebo c). 2. Právo pobytu ... pohybu a pobytu ve Spojeném království, s níž má dvě děti. Dne 5. září 2000 získal N. Onuekwere jakožto rodinný příslušník občanky Unie povolení k pobytu ve Spojeném království s platností na pět let. 11. Dne 26. června 2000 byl .
Právní věta: 1Únijní právo členský stát zaměstnání opravňuje, aby ve svých právních předpisech stanovil pozastavení nároku na rodinné dávky příslušnou institucí v případě, že v členském státě bydliště nebyla podána žádost o rodinné dávky. ....................2. Za takovýchto okolností, pokud členský stát zaměstnání stanoví takovéto pozastavení nároku na rodinné dávky ve svých vnitrostátních právních předpisech, je příslušná instituce povinna toto pozastavení podle tohoto čl. 76 odst. 2 provést, pokud jsou splněny podmínky pro jeho provedení stanovené těmito právními předpisy, a nedisponuje v této souvislos ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... článků, do výše částky rodinných dávek stanovených právními předpisy členského státu, na jehož území má rodinný příslušník bydliště. Náklady na dávky vyplácené členským státem, na jehož území má rodinný příslušník bydliště, nese uvedený členský stát; [...]“ 7. Je třeba podotknout, že nařízení č. 1408/71 .
Právní věta: 1) Článek 28 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, musí být vykládán v tom smyslu, že doba deseti let uvedená v tomto ustanovení musí být v zásadě nepřetržitá a počítá se nazpět ode dne, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vyhoštění dotyčné osoby. 2) Článek 28 odst. 3 písm. a) směrnice ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , které společnost hostitelského členského státu vyjádřila v trestním právu, takže zohlednění doby odnětí svobody pro účely nabytí práva trvalého pobytu rodinnými příslušníky občana Unie, kteří nemají státní příslušnost členského státu, ve smyslu čl. 16 odst. 2 směrnice 2004/38, by se zjevně .
Právní věta: 1) Články 1 písm. u) bod i), čl. 4 odst. 1 písm. h) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, ve znění pozměněném a aktualizovaném nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. prosince 1996, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29. června 1998, jakož i čl. 10 odst. 1 písm. b) bod i) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 1408/71, ve znění pozměněném a ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... může pobírat migrující pracovník podle právních předpisů členského státu zaměstnání a dávky pobírané tímto pracovníkem nebo jeho rodinnými příslušníky podle právních předpisů členského státu bydliště nepředstavují nutně dávky „stejného druhu“ ve smyslu článku 12 ... osoba nárok podle právních předpisů tohoto státu a rodinných dávek pobíraných uvedenou zaměstnanou osobou nebo jejími rodinnými příslušníky podle právních předpisů členského státu bydliště, rozlišovat ty dávky, které jsou „stejného druhu“ ve .
Právní věta: 1) Článek 4 odst. 5 směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny musí být vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle které musí manžel nebo manželka a registrovaní partneři dosáhnout věku 21 let již v době podání žádosti, aby mohli být považováni za rodinné příslušníky, kteří mají právo se spojit s osobou usilující o sloučení rodiny.........2) V tomto ohledu je nutno poznamenat, že minimální věk stanovený členskými státy podle čl. 4 odst. 5 směrnice 2003/86 odpovídá v konečném výsledku věku, kdy se má podle dotčeného členskéh ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... podmínek udělí povolení k usazení. 6. V ustanovení § 2 odst. 1 bodu 9 NAG je pojem „rodinný příslušník“ definován takto: „Rodinný příslušník: manžel nebo manželka, nezletilé svobodné dítě, včetně adoptivních a nevlastních dětí (tzv. jádro rodiny); rovněž ... či manželka žije spolu s osobou usilující o sloučení rodiny na spolkovém území, další manželé či manželky nejsou rodinnými příslušníky oprávněnými získat povolení k pobytu.“ Spor v původním řízení a předběžné otázky 7. Marjan Noorzia, narozená dne .
Právní věta: 1) Článek 60 odst. 1 druhá věta nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, musí být vykládán v tom smyslu, že fikce uvedená v tomto ustanovení může vést k tomu, že nárok na rodinné dávky bude přiznán osobě, která nemá bydliště na území členského státu povinného k vyplacení těchto dávek, pokud jsou splněny všechny další podmínky pro poskytnutí uvedených dávek stanovené vnitrostátním právem, což přísluší určit předkládajícímu soudu....................... 2) Článek 60 odst. 1 třetí věta nařízení č. 987/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že nestanoví, že rodiči dítěte, pro něž jsou ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... projednávané věci vyplývá, že německé právo vymezuje osoby, které mají nárok na přídavky na dítě, aniž výslovně definuje pojem „rodinný příslušník“. 29. Jak nicméně uvedl předkládající soud, nárok na přídavky na dítě je v souladu s německým právem přiznán rodičům ... čl. 1 písm. i) l. i) nařízení č. 883/2004 kromě toho vyplývá, že, co se týče pojmu „rodinný příslušník“, rozumí se jím „osoba stanovená nebo uznaná za rodinného příslušníka nebo označená za člena domácnosti právními předpisy, podle kterých se .
Právní věta: 1) Článek 21 odst. 1 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že za situace, kdy občan Unie rozvíjel nebo upevnil rodinný život se státním příslušníkem třetího státu během skutečného pobytu na základě a za dodržení podmínek uvedených v čl. 7 odst. 1 a 2 nebo v čl. 16 odst. 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/E ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , aby se po dobu jejich pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu; nebo d) jsou rodinnými příslušníky doprovázejícími nebo následujícími občana Unie, který splňuje podmínky uvedené v písmenech a), b) nebo c). 2. Právo ... dosáhnout určité minimální doby, aby po návratu tohoto občana do členského státu, jehož je státním příslušníkem, měl jeho rodinný příslušník, který je státním příslušníkem třetího státu, právo pobytu v tomto posledně uvedeném členském státě. Ve sporu, jenž .
Právní věta: 1) Ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby členský stát zamítl právo pobytu státnímu příslušníkovi třetího státu, který je rodinným příslušníkem občana Unie, má-li uvedený občan státní příslušnost uvedeného členského státu a své bydlišt ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... příslušníkem. Ustanovení této směrnice tedy neumožňují založit odvozené právo pobytu pro státní příslušníky třetích států, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, v členském státě, jehož je tento občan státním příslušníkem. 35. Z uvedeného vyplývá, ... ve výše uvedeném rozsudku Carpenter byla skutečnost, že se o dotčené dítě staral státní příslušník třetího státu, rodinný příslušník občana Unie, považována za určující, výchova tohoto dítěte byla v uvedené věci zajišťována manželským partnerem občana Unie .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.