Nalezené rozsudky pro výraz: Společná dopravní politika

Přibližný počet výsledků: 6
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Svou žalobou podle čl. 35 odst. 6 EU se Komise Evropských společenství domáhá zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2005/667/SVV ze dne 12. července 2005 k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí (dále jen „rámcové rozhodnutí“)(2) z důvodů, že v něm obsažená opatření upravující sbližování právních předpisů členských států v trestních věcech byla v rozporu s článkem 47 EU přijata na základě hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, ačkoliv m
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Svou žalobou podanou podle článku 230 ES se Rakouská republika domáhá zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2327/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se v rámci udržitelné dopravní politiky zřizuje pro rok 2004 přechodný bodový systém použitelný pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem(2) (dále jen „nařízení č. 2327/2003“). Uvedené nařízení, které bylo napadeno Rakouskou republikou, bylo přijato na základě čl. 71 odst. 1 ES p
Keywords 1. Doprava – Společná politika – Pravomoc Společenství (Článek 6 ES, čl. 71 odst. 1 ES a čl. 80 odst. 2 ES) 2. Evropská unie – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Sbližování právních a správních předpisů v oblasti bezpečnosti námořní dopravy (Článek 80 odst. 2 ES; rámcové rozhodnutí Rady 2005/667, články 2 až 6) Summary 1. Článek 80 odst. 2 ES nestanoví žádná výslovná omezení ohledně povahy zvláštních společných pravidel, která může Rada na tomto základě přijmout
Právní věta: 1) Články 4 a 6 nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 ze dne 20. června 1991, musí být vykládány v tom smyslu, že v případě závazků veřejné služby vzniklých před vstupem uvedeného nařízení v platnost je vznik práva na vyrovnání za finanční zátěž, která plyne z plnění takových závazků, podmíněn podáním žádosti o zrušení těchto závazků dotyčným podnikem, jakož i rozhodnutím příslušných orgánů o zac ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve spojených věcech C‑516/12 à C‑518/12, jejichž předmětem jsou žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podané rozhodnutími Consiglio di Stato (Itálie), ze dne 3. července 2012, došlými Soudnímu dvoru dne 15. listopadu 2012, v řízeních CTP – Compagnia Trasporti Pubblici SpA proti Regione Campania (C‑516/12 až C‑518/12), Provincia di Napoli (C‑516/12 a C‑518/12), SOUDNÍ DVŮR (pátý senát), ve složení T. von Danwitz, předseda senátu, E. Juhász, A. Ro
Opinion of the Advocate-General 1. Ve své žalobě Spojené království Velké Británie a Severního Irska navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil článek 29 a přílohu II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010(2), a to zejména z důvodu, že rozšíření počátečních koridorů pro železniční nákladní dopravu uvedená v těchto ustanoveních sledu
MENU