Nalezené rozsudky pro výraz: spotřební daň

Přibližný počet výsledků: 201

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

324 dokumentů
270 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: 1) Článek. 9 odst. 1 směrnice 92/12 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, ve znění směrnice Rady 92/108/EHS ze dne 14. prosince 1992, ve spojení s článkem 7 této směrnice, musí být vykládán v tom smyslu, že uvedené ustanovení členskému státu umožňuje, aby určil jakožto plátce spotřební daně osobu, jež má na daňovém území tohoto členského státu v držení pro obchodní účely výrobky podléhající spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v jiném členském státě, za okolností, jako jsou ty, jež js ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑165/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesfinanzhof (Německo) ze dne 12. prosince 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 3. dubna 2013, v řízení Stanislav Gross proti Hauptzollamt Braunschweig, SOUDNÍ DVŮR (druhý senát), ve složení R. Silva de Lapuerta, předsedkyně senátu, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (zpravodaj), J.-C. Bonichot a A. Arabadžev, soudci, generální advokát: M. Wathelet, vedoucí s
Právní věta: 1) Článek 27 odst. 1 písm. d) směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů musí být vykládán v tom smyslu, že povinnost osvobození upravená v tomto ustanovení se vztahuje na etylalkohol použitý podnikem pro čištění nebo dezinfekci materiálu a prostor sloužících k výrobě léčivých přípravků.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑306/14, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Varchoven administrativen sad (Nejvyšší správní soud, Bulharsko) ze dne 19. června 2014, došlým Soudnímu dvoru dne 25. června 2014, v řízení Direktor na Agencia „Mitnici“ proti Biovet AD, SOUDNÍ DVŮR (druhý senát), ve složení R. Silva de Lapuerta (zpravodajka), předsedkyně prvního senátu, vykonávající funkci předsedkyně druhého senátu, J. L. da Cruz Vilaç
Právní věta: Ustanovení čl. 22 odst. 1 až 3 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, ve znění směrnice Rady 92/108/EHS ze dne 14. prosince 1992, musí být vykládáno v tom smyslu, že pokud byly výrobky, které podléhají spotřební dani a byly propuštěny pro domácí spotřebu v členské státě, přičemž byla za ně zaplacena spotřební daň, přepraveny do jiného členského státu, kde tyto výrobky podléhají spotřební dani a tato daň byla rovněž zaplacena, nemůže být žádost o vrácení spotřební daně zaplacené v členském státě odeslání za ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑663/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Curtea de Apel Oradea (Rumunsko) ze dne 13. prosince 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 27. prosince 2011, v řízení Scandic Distilleries SA proti Direcžia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, SOUDNÍ DVŮR (pátý senát), ve složení T. von Danwitz, předseda senátu, A. Rosas, E. Juhász (zpravodaj), D. Šváby a C. Vajda, soudci, generální advokátka: E.
Právní věta: 1. Pokud je zboží podléhající spotřební dani, které bylo nelegálně dopraveno na území členského státu, přepravováno bez průvodního dokladu upraveného v čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice do jiného členského státu, na jehož území je toto zboží odhaleno příslušnými orgány, nejsou tranzitní členské státy oprávněny vybrat rovněž spotřební daň od řidiče nákladního vozidla, který uskutečnil uvedenou přepravu, z důvodu, že na jejich území skladoval uvedené zboží pro obchodní účely.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑175/14, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) ze dne 28. března 2014, došlým Soudnímu dvoru dne 10. dubna 2014, v řízení Ralph Prankl SOUDNÍ DVŮR (šestý senát), ve složení S. Rodin, předseda senátu, M. Berger a F. Biltgen (zpravodaj), soudci, generální advokátka: E. Sharpston, vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar, s přihlédnutím k písemné části řízení, s ohlede
Právní věta: 1) Článek 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 6 směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků musí být vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je vnitrostátní ustanovení dotčené v původním řízení, které nestanoví stejnou minimální spotřební daň, která se uplatní na všechny cigarety, ale minimální spotřební daň, která se uplatní pouze na cigarety, jejichž maloobchodní prodejní cena je nižší než maloobchodní prodejní cena cigaret nejžádanější cenové kategorie.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑428/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Consiglio di Stato (Itálie) ze dne 17. července 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 26. července 2013, v řízení Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) proti Yesmoke Tobacco SpA, SOUDNÍ DVŮR (pátý senát), ve složení T. von Danwitz (zpravodaj), předseda senátu, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász a D. Šváby, so
Právní věta: 1. Článek 3 odst. 3 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani a čl. 1 odst. 3 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12 musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby takové výrobky, jako jsou mazací oleje používané pro jiné účely než jako pohonné hmoty nebo paliva, jež nespadají do oblasti působnosti těchto směrnic, podléhaly dani upravené stejnými pravidly, jaká platí pro režim harmonizované spotřební daně stanovený uvedenými směrnic ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑349/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) ze dne 5. března 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 25. června 2013, v řízení Minister Finansów proti Oil Trading Poland sp. z o.o., SOUDNÍ DVŮR (desátý senát), ve složení C. Vajda (zpravodaj), předseda senátu, E. Juhász a D. Šváby, soudci, generální advokát: N. Jääskinen, vedoucí soudní kanceláře: M. Aleksejev, rada, s
Právní věta: 1. Článek 1 odst. 2 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že neumožňuje mít za to, že taková daň, o jakou se jedná ve věci v původním řízení, v rozsahu, v němž zatěžuje maloobchodní prodej kapalného paliva podléhajícího spotřební dani, sleduje zvláštní důvod ve smyslu tohoto ustanovení, pokud má financovat organizaci veřejné hromadné dopravy na území samosprávného celku, který tuto daň ukládá, a pokud má tento samosprávný celek nezávisle na existenci uvedené daně povinnost tuto činnost ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑553/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Tallinna ringkonnakohus (Estonsko) ze dne 15. října 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 16. října 2013, v řízení Tallinna Ettevõtlusamet proti Statoil Fuel & Retail Eesti AS, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složení M. Ilešič, předseda senátu, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (zpravodaj) a C. G. Fernlund, soudci, generální advokát: Y. Bot, vedoucí soudní ka
Právní věta: 1) Článek 4 odst. 2 a čl. 21 odst. 5 směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, musejí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která stanoví výběr daně z tepelného výkonu jaderných reaktorů, jelikož taková daň nespadá do působnosti této směrnice....................... 2) Směrnice o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani musí být vykládána v tom smyslu, že da ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑606/13, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU podaná Kammarrätten i Sundsvall (správní odvolací soud v Sundsvall, Švédsko) rozhodnutím ze dne 29. října 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 25. listopadu 2013, v řízení OKG AB proti Skatteverket, SOUDNÍ DVŮR (sedmý senát), ve složení J.‑C. Bonichot, předseda senátu, A. Arabadžev a J. L. da Cruz Vilaça (zpravodaj), soudci, generální advokát: M. Szpunar, vedoucí soudní kancelář
Právní věta: 1. Majitel ochranné známky zapsané v jednom nebo několika členských státech může bránit tomu, aby třetí osoba propustila zboží označené touto ochrannou známkou do režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně poté, co jej bez souhlasu tohoto majitele dovezla do EHP a propustila do volného oběhu.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve věci C‑379/14, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Gerechtshof Den Haag (Nizozemsko), ze dne 22. července 2014, došlým Soudnímu dvoru dne 7. srpna 2014, v řízeních TOP Logistics BV, Van Caem International BV proti Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd, a Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd proti TOP Logistics BV, Van Caem International BV, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složen
MENU