Nalezené rozsudky pro výraz: Účinky zrušujícího rozsudku

Přibližný počet výsledků: 11

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

2 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Keywords 1. Žaloba na neplatnost – Zrušující rozsudek – Účinky – Povinnost přijmout opatření k výkonu – Neexistence procesního prostředku založeného na článku 233 ES – Možnost procesních subjektů uplatňovat jejich práva na základě článků 230 ES a 232 ES (Čl. 230 ES, 232 ES a 233 ES) 2. Řízení – Žaloba – Formální náležitosti – Určení předmětu sporu – Stručný popis žalobních důvodů [Jednací řád Soudu, čl. 44 odst. 1 písm. c)] 3. Žaloba na náhradu škody – Promlčecí lhůta – Počátek běhu lhůty –
Opinion of the Advocate-General 1. V projednávané věci je Soudní dvůr vyzván k tomu, aby rozhodl o kasačním opravném prostředku podaném Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 6. června 2006, Girardot v. Komise (T‑10/02, Sb. rozh. s. II‑0000, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud stanovil výši finančního vyrovnání, které má Komise zaplatit M.-C. Girardot na základě mezitímního rozsudku Soudu ze dne 31. března 2004, Girardot v. Komise
Staff case summary Shrnutí 1. Řízení – Přípustnost podání – Posouzení v okamžiku učinění podání – Návrh na vydání rozhodnutí o překážce v řízení – Přípustnost v každém stadiu řízení (Jednací řád Soudu prvního stupně, článek 114; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 78) 2. Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Tajnost jednání – Působnost (Služební řád, příloha III, článek 6) 3. Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Přijetí – Řízení – Posuzovací pravomoc poradní výběrové komise –
Staff case summary Shrnutí Úředníci – Žaloba – Zrušující rozsudek – Účinky – Zrušení zamítnutí žádosti o pracovní místo a jmenování vybraného uchazeče z důvodu neuvedení odůvodnění – Nové jmenování tohoto uchazeče poté, co bylo zamítnutí odůvodněno (Článek 233 ES) Pokud administrativa plní povinnosti vyplývající ze zrušujícího rozsudku, je povinna respektovat překážku věci rozsouzené a dodržovat zásady práva Společenství, zvláště pak zásady proporcionality a legitimního očekávání, jakož i pov
Staff case summary Shrnutí 1. Úředníci – Žaloba – Právní zájem na podání žaloby – Žaloba směřující proti neprovedení rozsudku, kterým bylo zrušeno zamítnutí kandidatury na volné pracovní místo – Přípustnost (Článek 233 ES; služební řád úředníků, články 90 a 91) 2. Žaloba na neplatnost – Zrušující rozsudek – Účinky – Povinnost přijmout prováděcí opatření – Rozsah (Článek 233 ES) 3. Úředníci – Volné pracovní místo – Obsazení prostřednictvím povýšení nebo přeložení – Srovnávací přezkum zásluh
Staff case summary Shrnutí 1. Úředníci – Žaloba – Žaloba na neplatnost podaná proti potvrzujícímu rozhodnutí – Nepřípustnost – Podmínka – Potvrzené rozhodnutí, které nabylo právní moci (Služební řád, článek 91) 2. Úředníci – Žaloba – Předcházející administrativní stížnost – Předmět (Služební řád, čl. 90 odst. 2) 3. Žaloba na neplatnost – Zrušující rozsudek – Účinky – Zrušení aktu Společenství z důvodu nedostatečného právního základu – Přijetí retroaktivního rozhodnutí ke zhojení původní pro
Opinion of the Advocate-General 1. Tento kasační opravný prostředek je pokračováním věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 17. července 2008, Athinaďki Techniki v. Komise(2) . 2. V tomto rozsudku Soudní dvůr dospěl k závěru, že úřednní odložení stížnosti podané společností, jejíž právní nástupkyní je Athinaďki Techniki AE(3), o němž Komise Evropských společenství rozhodla dne 2. června 2004, je třeba kvalifikovat jako „rozhodnutí“ ve smyslu článku 4 nařízení Rady (ES) č. 659/1999(4), a proto p
Opinion of the Advocate-General 1. Předmětem projednávané věci je kasační opravný prostředek podaný společností ArcelorMittal Luxembourg SA(2) (C‑201/09 P) a kasační opravný prostředek podaný Evropskou Komisí (C‑216/09 P), v jehož rámci společnosti ArcelorMittal Belval & Differdange SA(3) a ArcelorMittal International SA(4) podaly vzájemný kasační opravný prostředek. Tyto kasační opravné prostředky směřují proti rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 31. března 2009, Arcelo
Opinion of the Advocate-General 1. Předmětem této věci je opravný prostředek společnosti ThyssenKrupp Nirosta GmbH(2) proti rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 1. července 2009, ThyssenKrupp Stainless v. Komise(3) . 2. Základem této věci je rozhodnutí Komise 2007/486/ES ze dne 20. prosince 2006 v řízení podle článku 65 Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (Věc č. COMP/F/39.234 – přirážka za slévání – znovupřijetí)(4) . Tímto rozhodnutím Komise Evropsk
Účastníci řízení Ve věci T‑361/06, Ballast Nedam NV, se sídlem v Nieuwegein (Nizozemsko), původně zastoupená A. Bosmanem a J. van de Helem, poté A. Bosmanem a E. Oude Elferinkem, advokáty, žalobkyně, proti Evropské komisi, zastoupené A. Bouquetem, A. Nijenhuisem a F. Ronkes Agerbeekem, jako zmocněnci, původně ve spolupráci s F. Wijckmansem, F. Tuytschaeverem a L. Gyselenem, poté Wijckmansem a Tuytschaeverem, advokáty, žalované, jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2006) 4090
MENU