Nalezené rozsudky pro výraz: § 150 o.s.ř. / náklady řízení

Přibližný počet výsledků: 14

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

4 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Závěr soudu o tom, zda tu jsou či nejsou "důvody hodné zvláštního zřetele" ve smyslu § 150 o. s. ř., musí vycházet z posouzení všech okolností konkrétní věci a soud je povinen pečlivě posoudit všechna rozhodná hlediska dané věci. Těmito hledisky jsou jak majetkové, sociální a osobní poměry neúspěšného účastníka řízení a jejich poměření s poměry účastníka úspěšného, tak i tzv. okolnosti případu, tj. ty, jež identifikují uplatněný nárok, zejména z pohledu jeho skutkové i právní složitosti, dále též procesní chování stran, důvody neúspěchu, případně i konkrétní okolnosti další.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Muchy a soudců Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaj) a Jana Musila - ze dne 14. dubna 2011 sp. zn. III. ÚS 3448/10 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O. Š. proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 24. října 2007 č. j. 21 C 371/2005-295 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. září 2010 č. j. 44 Co 106/2008-318, jimiž bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Výrok Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 10. září 2010 č.
Právní věta: Pokud je účastník občanskoprávního řízení zastoupen advokátem jako opatrovníkem ustanoveným podle § 29 odst. 3 a 4 o. s. ř., pak je třeba náklady právního zastoupení počítat podle § 9 odst. 5 a § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Pokud tak obecné soudy nepostupovaly, zatížily svá rozhodnutí aplikační chybou, která v tomto konkrétním případě dosáhla ústavněprávní úrovně, neboť zasáhla do základního práva stěžovatelky na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny) a na ochranu vlast ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Vojena Güttlera a Františka Duchoně (soudce zpravodaj) - ze dne 15. prosince 2011 sp. zn. I. ÚS 2205/09 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. F. proti rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 3. 2. 2009 č. j. 23 C 41/2008-52, jehož výrokem II byla stěžovatelce uložena povinnost zaplatit na nákladech řízení částku 24 514 Kč, a proti potvrzujícímu usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2009 č. j. 26 C
Právní věta: Základní zásadou, která ovládá rozhodování o náhradě nákladů civilního sporného procesu, je zásada úspěchu ve věci. V této zásadě se promítá myšlenka, že ten, kdo důvodně bránil své subjektivní právo nebo právem chráněný zájem, by měl mít právo na náhradu nákladů, jež při této procesní činnosti účelně vynaložil, proti účastníkovi, jenž do jeho právní sféry bezdůvodně zasahoval. Ustanovení § 150 o. s. ř. slouží k řešení situace, v níž je nespravedlivé, aby ten, kdo důvodně hájil svá porušená nebo ohrožená práva nebo právem chráněné zájmy, obdržel náhradu nákladů, které při této činnosti účelně ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů - ze dne 12. ledna 2010 sp. zn. I. ÚS 1030/08 ve věci ústavní stížnosti Mgr. K. N. proti výroku II rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 12. 2007 č. j. 6 Co 2595/2007-139, kterým bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, za účasti Krajského soudu v Českých Budějovicích jako účastníka řízení a 1. A. D. a 2. J. D. ja
Právní věta: Otázka náhrady nákladů řízení může nabýt ústavněprávní dimenze, pokud je v procesu interpretace a aplikace příslušných ustanovení obecně závazného předpisu ze strany obecného soudu obsažen prvek libovůle, svévole nebo je výrazem extrémního rozporu s principy spravedlnosti, tj. jestliže postup soudu vybočuje z pravidel upravujících toto řízení. Rozhodování obecných soudů o nákladech řízení proto může mít potenciál - jde-li o kvalifikovanou vadu - zasáhnout svým významem do sféry práva účastníka na efektivní soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny, resp. i do práva vlastnit majetek podle ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného - ze dne 20. dubna 2011 sp. zn. IV. ÚS 2097/10 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. S. proti výrokům II a III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2010 č. j. 29 Co 553/2009-242, jimiž bylo rozhodnuto o nákladech řízení o žalobě o zrušení společného nájmu bytu. Výrok Výroky II a III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2010 č. j.
Právní věta: Pokud obecné soudy aplikují při posuzování nákladů řízení ustanovení § 150 občanského soudního řádu, aniž by zjistily a odůvodnily, zda jsou dány relevantní důvody pro takový postup, jedná se o libovůli, která je způsobilá zasáhnout do základního práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Miloslava Výborného, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudkyně Michaely Židlické v řízení o ústavní stížnosti SINK, a.s., IČ: 47676167, se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Cihelní 2581, zastoupené JUDr. Markem Nespalou, advokátem AK Pejchal, Nespala a spol. se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 21, proti výroku II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2012 č. j. 28 Cdo 1966/2010-114, za účasti Nejvyššího soudu jako účastníka říz
Právní věta: Rozhodnutí obecných soudů o nákladech řízení dosahuje úrovně porušení ústavních práv účastníka řízení, pokud je v rozhodování soudu obsažen prvek svévole nebo pokud soud rozhodne v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. v důsledku přepjatého formalismu či zcela nedostatečného odůvodnění rozhodnutí). Přitom princip procesního výsledku nelze chápat formálně, neboť nejen petit, ale i žalobní tvrzení (tedy důvody žaloby) vyjadřují, proč se žalobce žalovaného plnění domáhá.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera - ze dne 8. března 2011 sp. zn. I. ÚS 2899/10 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. P. D. a Mgr. P. D. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010 č. j. 53 Co 354/2010-68, jímž bylo rozhodnuto o nákladech občanského soudního řízení, za účasti Městského soudu v Praze jako účastníka řízení. Výrok Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010 č. j.
Právní věta: Skutečnost, že se stěžovatelé nejdříve domáhali, resp. byli nuceni domáhat, dodatečného projednání dědictví po svých prarodičích, přičemž svého práva se domohli až po řadě let, nemůže být důvodem pro odepření náhrady nákladů řízení plně úspěšným stěžovatelům v následně vedeném sporu o určení vlastnického práva vyvolaném duplicitním zápisem v katastru nemovitostí. Oba účastníci řízení ve sporu řešícím konkurenci jejich vlastnického práva musí mít zachována rovná práva, a to i při rozhodování o nákladech řízení. Městský soud, který za popsaných okolností při použití § 150 o. s. ř. odepřel proces ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 24. května 2011 sp. zn. II. ÚS 48/11 ve věci ústavní stížnosti A. D. B., B. D. A, P. Ch. D., J. R. D. a P.-H. D. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2010 č. j. 64 Co 125/2010-196 ve výroku o nákladech řízení. Výrok I. Výrok rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2010 č. j. 64 Co 125/2010-196, dle něhož se žalobcům nepřiznává právo na
Právní věta: Pokud odvolací soud ve sporu o nákladech řízení rozhodl zjevně v rozporu s ustanoveními občanského soudního řádu o náhradě nákladů řízení, a navíc své rozhodnutí řádně neodůvodnil, jeho postup nerespektoval ústavní zákaz libovůle zakotvený v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a zároveň porušil právo stěžovatele na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 2. března 2011 sp. zn. II. ÚS 109/10 ve věci ústavní stížnosti L. T. proti výroku V rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 21 Co 369/2009-281 ze dne 21. října 2009 o nákladech řízení, za účasti Krajského soudu v Hradci Králové jako účastníka řízení. Výrok I. Postupem nerespektujícím čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod bylo výrokem V rozs
Právní věta: Ústavní soud konstatuje, že jeho úkolem je ochrana ústavnosti (čl. 83 Ústavy), a nikoliv celkový přezkum činnosti obecných soudů. Pokud jde o otázku rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení, tou se Ústavní soud ve své rozhodovací praxi zabýval opakovaně. Dovodil přitom, že tato problematika, jakkoliv se může účastníka řízení citelně dotknout, nemůže být zpravidla předmětem ústavní ochrany. Samotný spor o náhradu nákladů řízení totiž obvykle nedosahuje intenzity představující porušení základních práv a svobod a z hlediska kritérií spravedlivého procesu jej nelze klást na roveň proce ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Ivany Janů a Františka Duchoně o ústavní stížnosti stěžovatelky Bytového družstva PERGA 1, se sídlem Praha 7, U Pergamenky 1, zastoupené JUDr. Ondřejem Kochmanem, advokátem se sídlem Londýnská 674/55, Praha 2, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 5. 2011 č. j. 12 Cmo 309/2010-40, za účasti stěžovatelky a Vrchního soudu v Praze jako účastníků řízení, a za účasti J. D., nezastoupeného (přes poučení) advokátem, j
Právní věta: Žalovanou stranou v projednávané věci byla Česká republika - Ministerstvo financí. Ústavní soud zastává stanovisko, že tato žalovaná disponuje dostatečným počtem odborných pracovníků, kteří jsou schopni zajišťovat ochranu jejích zájmů před soudy. Vydáním zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, byl též zřízen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který z větší části zastupování státu v řízení před obecnými soudy převzal.Vždy je však třeba přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu, neboť si lze např. představit, že předmětem sporu (jehož účast ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného - ze dne 6. října 2011 sp. zn. IV. ÚS 1145/11 ve věci ústavní stížnosti Investment Intelligence, s. r. o., se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 996/6, proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 11 Co 392/2010-238 ze dne 12. ledna 2011 ve výroku o povinnosti stěžovatelky zaplatit České republice - Ministerstvu financí náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů ve v
MENU