SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Nepoužívejte současně podmínku "musí" a "nesmí", ale pouze jednu z těchto podmínek.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.

Veškerá zpracovaná rozhodnutí naleznete přiřazena také přímo k § zákonů na zakony.judikaty.info.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Spisová značka:
ECLI:
Forma rozhodnutí:
Typ konání:
Význam:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum podání:
od:
do:
Datum vyhlášení:
od:
do:
Soudce zpravodaj:
NAPADENY_AKT:
Dotčené ústavní zákony:
Jen publikovaná rozhodnutí:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
371007
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 64396
USSR: 35589
NSČR: 123958
NSSČR: 66948
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 424493
Krajské soudy (ČR): 43655
Poslední aktualizace
04.06.2020 23:55

Nalezené rozsudky pro výraz: Aktivní legitimace


Přibližný počet výsledků: 2008 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: Aktivní legitimace
  • aktivni nalezené 6071 krát v 3170 doukumentech
  • legitimace nalezené 7848 krát v 3563 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 2112 dokumentů
Nejvyšší správní soud České republiky 1353 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 292 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 505 dokumentů


Právní věta: Právo plynoucí z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práva svobod, totiž právo na řádný a spravedlivý proces, zahrnujev sobě nejen právo na spravedlivý způsob vedení procesu, ale také právo na trvání procesu až do jeho ukončení zákonem předpokládaným způsobem.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud ČR rozhodl v senátě o ústavní stížnosti R.C. proti postupu Ministerstva vnitra ČR, za účasti Ministerstva vnitra ČR jako účastníka řízení, t a k t o :
 
 Ústavní stížnosti se v y h o v u j e . Ministerstvu vnitra se zakazuje, aby svou nečinností ve věci stěžovatele, vedené pod sp. zn. II/s-OSOM/51/5403/94, pokračovalo v porušování práva zaručeného čl. 36 odst. l Listiny základních práv a svobod.
 
 
 O d ů v o d n .
Právní věta: Pokud obecný soud svým dokazováním nepostaví najisto, že kolektivní správce je aktivně věcně legitimován k žalobě na úhradu licenčního poplatku, neboť žalovaný prokazatelně zpřístupňoval veřejnosti výkony výkonných umělců zastupovaných kolektivním správcem bez uzavřené licenční smlouvy, porušuje právo žalovaného na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Radovana Suchánka a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatelky obchodní společnosti CHARLEY FASHION s. r. o., sídlem Jiřího ze Vtelna 1731/11, Praha 9 - Horní Počernice, zastoupené Mgr. Štěpánem Schenkem, advokátem, sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1 - Nové Město, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2019 č. j. 34 C 62/2018-60, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a .
Právní věta: Nepřiznání aktivní legitimace jednotlivému věřiteli k podání odpůrčí žaloby nelze považovat za zásah do samotné podstaty práva obrátit se se "svou" věcí na soud či jiný orgán podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny, nýbrž - s přihlédnutím k účelu a povaze insolvenčního řízení - za jeden z možných způsobů kolektivního uplatňování pohledávek věřitelů v zájmu jejich poměrného uspokojení, neboť i tímto způsobem lze zajistit plnění pozitivního závazku státu poskytovat ochranu vlastnickému právu podle čl. 11 odst. 1 Listiny v rámci zásad řešení úpadku dlužníka na základě tzv. společn ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti obchodní společnosti Bourke Trust a. s. (dříve PYRGHOS LEFKOS a. s.), sídlem Opletalova 1337/29, Praha 1 - Nové Město, zastoupené Mgr. Tomášem Troupem, LL.M., advokátem, sídlem Rubeška 393/7, Praha 9 - Vysočany, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2013 č. j. 29 ICdo 3/2013-283, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. října 2012 č. j. .
Právní věta: Dle názoru Ústavního soudu, i když není věcí obecného soudu, aby žalobce poučoval o hmotném právu a tedy ani v otázce věcné legitimace, neznamená to, že by soud neměl žalobce poučit ve věci správného označení účastníků řízení, např. i tehdy, je-li žalován někdo, kdo nemá způsobilost být účastníkem řízení. Ústavní soud na tomto místě zdůrazňuje, že soud by měl vždy, dříve než řízení zastaví, dát žalobci možnost věc napravit a vzít přitom v úvahu všechny okolnosti daného případu. Lze uvést, že tato zásada platí tím spíše v oblasti řízení podle části páté o. s. ř.,neboť správní soudnictví je v Č ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. K., zastoupeného JUDr. P. M., advokátem, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 5. 9. 2000, sp. zn. 61 C 176/2000, takto:
 
 Usnesení Městského soudu v Brně ze dne 5. 9. 2000, sp. zn. 61 C 176/2000, se zrušuje.
 
 
 Odůvodnění I. Ústavní stížností ze dne 14. 11. 2000 se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Brně ze dne 5. .
Právní věta: Pokud jde o aktivní legitimaci k podání návrhu na ústavněprávní přezkum zrušené právní úpravy, omezil ji Ústavní soud toliko na situaci, na niž dopadá článek 95 odst. 2 Ústavy, neboť konstatoval "dojde-li soudce obecného soudu k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito (tedy nikoli pouze v té době platný, ale také v té době již neplatný, avšak ještě aplikovatelný zákon), je v rozporu s ústavním zákonem, je povinen předložit věc Ústavnímu soudu (čl. 95 odst. 2 Ústavy)".

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické o ústavní stížnosti 1) S. M., 2) Ing. M. N., 3) K. R., 4) P. S., 5) společnosti DAY, s. r. o., se sídlem Jateční 13, 170 00 Praha 7, 6) R. M., všech zastoupených JUDr. Petrem Zimou, advokátem, AK se sídlem Slezská 13, 120 00 Praha 2, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2008 č. j. 29 Odo 329/2006-99, Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 11. 2005 č. j. 8 Cmo 423/ .
Právní věta: "Fikce nároku nemůže nastat, jestliže [žalovaný] ve svém písemném vyjádření neuvede rovněž, jaké důkazy navrhuje k prokázání svých tvrzení, popřípadě jestliže k vyjádření nepřipojí listinné důkazy, jichž se dovolává. Zákon v ustanovení § 114b odst. 5 občanského soudního řádu sankcionuje především nečinnost žalovaného a jeho neochotu přispět k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, a nikoliv to, v jakém rozsahu a jak kvalitně se ve věci vyjádřil. Uzná-li nárok uplatněný v žalobě zcela, nemusí písemné vyjádření obsahovat další údaje. " ... soud prvního stupně i odvolací soud v předmětném odůvo ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Pavla Rychetského ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Altner AG, Nr. CH-020.3.025-153-3, se sídlem Spätzstrasse 18, Horgen, Švýcarská konfederace, zastoupeného JUDr. Zdeňkou Mužíkovou, advokátkou se sídlem v Berouně, Husovo nám. 44, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 3. prosince 2009 sp. zn. 23 C 275/2008, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. září 2010 sp. zn. 19 .
Právní věta: ... „[p]ouze platná smlouva o postoupení pohledávek může mít za následek změnu v osobě věřitele, kdy nový věřitel (postupník) nabývá nejen postupovanou pohledávku, ale spolu s ní též aktivní věcnou legitimaci k jejímu uplatnění a úplnému výkonu. Naproti tomu je otázka platnosti smlouvy o postoupení pohledávky nerozhodná z hlediska účinku splnění závazků dlužníkem postupníkovi, oznámí-li dlužníku postoupení pohledávky postupitel. Za této situace, kdy dlužník není oprávněn dožadovat se prokázání smlouvy o postoupení pohledávky, zaniká jeho závazek splněním postupníkovi i v případě, kdy smlouva o ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího Nykodýma, soudce Stanislava Balíka a soudce zpravodaje Pavla Rychetského o ústavní stížnosti obchodní společnosti Profidebt, s.r.o., se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, 110 00, IČO: 27221971, zastoupené JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem, se sídlem v Pardubicích – Starém Městě, Pernštýnské nám. 80, 530 02, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 52 C 341/2009-60 ze dne 4. listopadu .
Klíčové slová: bezdůvodné obohacení , aktivní legitimace, pasivní legitimace

3
Právní věta: Předpokladem vzniku právního vztahu z bezdůvodného obohacení je získání majetkové hodnoty jedním subjektem na úkor jiného, v jehož majetkových poměrech se tato změna projevila negativně. Proto je aktivně legitimovaným subjektem k uplatnění práva na vydání bezdůvodného obohacení ten, na jehož úkor bylo bezdůvodné obohacení získáno, tedy subjekt, v jehož majetkové sféře došlo ke zmenšení majetkových hodnot; pasivně legitimován je ten, jehož majetek se na úkor druhého neoprávněně zvětšil nebo u koho nedošlo ke zmenšení majetku, ač k tomu mělo v souladu s právem dojít. Tak je tomu proto, že předpo ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti Marty Hotovcové, zastoupené JUDr. Viktorem Rossmannem, advokátem, sídlem Senovážné náměstí 1464/6, Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2015 č. j. 26 Cdo 707/2015-136 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2014 č. j. 64 Co 474/2013-98, za účasti Nejvyššího soudu a Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení, a .
Právní věta: Jestliže obecný soud, obracející se na Ústavní soud s návrhem na zrušení zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení podle čl. 95 odst. 2 Ústavy, resp. § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve svém návrhu jednoznačně uvádí, že napadené ustanovení zákona je (vedle rozporu s ústavním pořádkem) rovněž v rozporu s právem Evropských společenství, nehledě na to, zda pro tento závěr předkládá argumenty, musí za takové situace rozhodnout na prvním místě na základě požadavků stanovených rozsudkem Soudního dvora Evropských společenství Simmenthal II (Amministr ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Usnesení Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedy senátu Miloslava Výborného a soudců Vlasty Formánkové a Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) - ze dne 2. prosince 2008 sp. zn. Pl. ÚS 12/08 ve věci návrhu Městského soudu v Praze, za nějž jedná JUDr. Eva Pechová, předsedkyně senátu Městského soudu v Praze, na zrušení ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké .
Právní věta: Ústavní soud konstantně judikuje, že nepřezkoumává vlastní obsah rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým konstatuje přípustnost či nepřípustnost dovolání, tedy zda se ve věci jednalo o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu. Ingerence do těchto úvah se vymyká z pravomoci Ústavního soudu, jenž by jako orgán ochrany ústavnosti mohl (a musil) napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušit jedině v situaci, kdyby ústavní stížností napadené rozhodnutí vykazovalo rysy protiústavnosti. Tak by tomu bylo zejména v případě denegationis iustitiae (odepření spravedlnosti), jestliže by se zřetelem k logic ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Nykodýma, soudce zpravodaje Stanislava Balíka a soudkyně Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Marie Divišové, zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Pikolou, advokátem se sídlem Ve Skalách 2, Praha 6, proti rozsudkům Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 24. 8. 2011 č. j. 27 C 235/2010-40 a Městského soudu v Praze ze dne 1. 2. 2012 č. j. 69 Co 498/2011-66 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2013 č. j. 28 Cdo 1750/2012-80, takto:&#13 .
Klíčové slová: ústavní soud čr, rozpor s ústavním pořádkem, obecné soudy

2
Právní věta: Ze samotného textu a ze systematiky Ústavy je zřejmé, že články 90 až 96 se vztahují toliko na obecné soudy, nikoliv na Ústavní soud nebo dokonce na jeho vnitřní tělesa či orgány. Takový závěr lze vyvodit již z toho prostého faktu, že články 90 až 96 jsou v textu Ústavy nadepsány skupinovým nadpisem "Soudy", zatímco články 83 až 89 skupinovým nadpisem "Ústavní soud". K témuž závěru - totiž že oprávnění předložit věc Ústavnímu soudu se vztahuje toliko na obecné soudy - lze dospět též systematickým a teleologickým výkladem. Smyslem tzv. incidenční kontroly ústavnosti zákona je "poskytnout pomoc ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... závažné kompetenční změny neshledává Ústavní soud žádný ústavněprávní důvod. VII. Závěr 55. Jelikož Ústavní soud neshledal aktivní legitimaci navrhovatele a z toho důvodu se nezabýval meritem věci, nezasílal návrh k vyjádření Poslanecké sněmovně Parlamentu České ... dokonce ani většina jeho členů nejsou soudci Nejvyššího správního soudu a polovina ani soudů obecných, a přesto aktivní legitimace tohoto kárného senátu nebyla (zcela správně) zpochybněna. K pokusu o odlišení kárného senátu Ústavního soudu a .
Právní věta: Správní soudy zajisté nemohou k povinnostem žalobce, podávajícího žalobu ve veřejném zájmu, přistupovat benevolentněji než k povinnostem žalobce se standardní aktivní legitimací podle § 65 soudního řádu správního; pokud by tak činily, porušily by rovnost účastníků řízení, zakotvenou v čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Pravidlo o vázanosti soudu včas uplatněnými žalobními body a o lhůtě pro možné rozšíření žaloby o další žalobní body (§ 75 odst. 2 a § 71 odst. 2 soudního řádu správního) se uplatňuje stejně jak na případy žalob podávaných osobami s aktivní legitimací podle § 65 so ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... soudy zajisté nemohou k povinnostem žalobce, podávajícího žalobu ve veřejném zájmu, přistupovat benevolentněji než k povinnostem žalobce se standardní aktivní legitimací podle § 65 soudního řádu správního; pokud by tak činily, porušily by rovnost účastníků řízení, zakotvenou v čl ... a § 71 odst. 2 soudního řádu správního) se uplatňuje stejně jak na případy žalob podávaných osobami s aktivní legitimací podle § 65 soudního řádu správního, tak na žaloby podávané ve veřejném zájmu podle § 66 soudního řádu správního .
Právní věta: Jestliže tedy nezbylo než o samotné ústavní stížnosti rozhodnout odmítavým výrokem (§ 43 odst. 1 lit. c) zák. č. 182/1993 Sb.), musí se tento výrok promítnout i do návrhu vzneseného ve smyslu § 74 zák. č. 182/1993 Sb.; je-li totiž samotná ústavní stížnost zjevně neopodstatněná, a tedy věcného projednání neschopná, odpadá tím současně i základní podmínka možného projednání návrhu na zrušení zákona (jeho jednotlivých ustanovení, příp. jiného právního předpisu); opačný výklad vedl by ke stavu, jímž by se aktivní legitimace k podání takového návrhu (sr. § 64 odst. 1, 2 zák. č. 182/1993 Sb.) zcela ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... návrhu na zrušení zákona (jeho jednotlivých ustanovení, příp. jiného právního předpisu); opačný výklad vedl by ke stavu, jímž by se aktivní legitimace k podání takového návrhu (sr. § 64 odst. 1, 2 zák. č. 182/1993 Sb.) zcela nežádoucně přenášela i na .
Právní věta: Odůvodnění je koncipováno v témže duchu jako návrh, postupně se tedy zabývá ústavností nejprve rozdělení zdravotní péče, respektive zdravotních služeb na variantu základní a ekonomicky náročnější, poté navýšení poplatku za poskytování lůžkové péče a nakonec oprávněním zdravotních pojišťoven sankcionovat za vymezená jednání poskytovatele zdravotních služeb. A) Varianty zdravotních služeb z hlediska jejich úhrady ze zdravotního pojištění Možnost rozdělení zdravotní péče na standardní, tedy hrazenou z veřejného pojištění, a nadstandardní, tedy částečně či úplně hrazenou pacientem, Ústavní sou ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb bez výpovědní lhůty podle § 17 odst. 2. IV. Podmínky aktivní legitimace navrhovatele 28. Návrh na zrušení označených ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění byl podán skupinou jedenapadesáti poslanců Parlamentu ... . b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. V předmětné věci lze tudíž konstatovat naplnění podmínek aktivní legitimace na straně navrhovatele.
 
 V. Ústavní konformita legislativního procesu 29. Ústavní soud je v souladu s .
Právní věta: Ústavní soud přistoupil ke zkoumání třetí podmínky omezení základního práva na svobodu projevu a na informace a zvažoval, zda toto jeho omezení skrze nařízení prohlídky prostor stěžovatelky bylo v demokratické společnosti nezbytné, resp. přiměřené (srov. sp. zn. Pl. ÚS 41/02, N 10/32 SbNU 61; aj). Ústavní soud vychází zejména z toho, že předmětná zpráva měla původ v činnosti orgánu veřejné moci a jejími adresáty byli funkcionáři orgánů veřejné moci. Byly to tedy v prvé řadě orgány veřejné moci, které tížily zákonem stanovené povinnosti při evidenci utajovaných informací a manipulaci s nimi (ze ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... s jejich činností ve prospěch televizního vysílání stěžovatelky, a výkon tohoto příkazu se týkal prostor stěžovatelky, je tak dána aktivní legitimace stěžovatelky. V. Skutková východiska 16. Z listin předložených účastníky řízení a z vyžádaných spisů Obvodního soudu pro Prahu 6 ... jen "Listina"), a čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"). 2. Svoji aktivní legitimaci vyvozuje ze zákonů č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a č. 231/2001 Sb., .
Právní věta: Na základě své ustálené judikatury Ústavní soud posuzuje soulad obecně závazné vyhlášky s ústavním pořádkem nebo zákonem tzv. testem čtyř kroků. V rámci tohoto testu Ústavní soud zkoumá: 1. zda měla obec pravomoc vydat napadenou obecně závaznou vyhlášku, 2. zda se při vydávání obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo zákonem vymezenou věcnou působnost, 3. zda při jejím vydávání nezneužila svou zákonem svěřenou působnost a 4. zda nejednala zjevně nerozumně. Kromě toho Ústavní soud musí vždy zkoumat, zda obecně závazná vyhláška splňuje obecná kritéria kladená na právní předpisy, tj. zda jsou je ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy je oprávněn podat veřejný ochránce práv. Jeho aktivní legitimace k podání takového návrhu je tedy přímo založena tímto ustanovením. IV. Ústavní konformita legislativního procesu 11. Podle § 68 odst ... je navíc oslabován tím, že od poplatku jsou osvobozeni občané obou obcí, tedy její hlavní uživatelé.
 
 III. Aktivní legitimace navrhovatele 10. Zákon o Ústavním soudu stanoví v § 64 odst. 2 písm. f), že návrh na zrušení jiného .
Právní věta: Z dikce napadeného ustanovení vyplývá, že nařízení sdělení údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu výslovně podmiňuje pouze tím, že takovéto opatření musí sledovat účel "objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení". Ústavní soud má za to, že tímto způsobem upravené meze základního práva na informační sebeurčení jsou formulovány velmi široce a neurčitě a ve své podstatě umožňují vyžádání a použití předmětných údajů ze strany orgánů činných v trestním řízení pokaždé, je-li jim možné přiznat nějakou souvislost s probíhajícím trestním řízením. Je si přitom vědom povinnosti orgánů veř ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... dá souhlas uživatel telekomunikačního zařízení, ke kterému se mají údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu vztahovat.".
 
 IV. Podmínky aktivní legitimace navrhovatele 8. Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 64 odst. ... ke sdělení uvedených údajů dojít, je zřejmé, že má být v dané věci aplikováno. Tím je zároveň dána aktivní legitimace tohoto soudu k podání návrhu na jeho zrušení. V. Posouzení kompetence a ústavní konformity legislativního procesu 10. V .
Právní věta: Smyslem a účelem podmínky bezúhonnosti, omezující základní právo na podnikání, je ochrana základních práv a svobod třetích osob, jež by mohla být podnikáním provozovaným v rozporu s právem a dobrými mravy dotčena. Tato podmínka musí ale splňovat hlediska, jež plynou z principu proporcionality pro posouzení normativního prostředku zajišťujícího jedno a omezujícího jiné základní právo či svobodu. SKUTKOVÝ STAV: Na návrh Krajského soudu v Plzni podle čl. 95 odst. 2 Ústavy vyslovilo plénum Ústavního soudu nálezem ze dne 7. dubna 2009 v řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, že usta ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . Jak vyplývá z popisu předmětného řízení u obecného soudu, lze na straně navrhovatele konstatovat naplnění podmínek jeho aktivní legitimace pro řízení o kontrole norem. V. Petit návrhu, dikce napadeného právního předpisu a posouzení důvodnosti odmítnutí návrhu ... nelze očekávat další objasnění věci, bylo od ústního jednání v předmětné věci upuštěno.
 
 IV. Podmínky aktivní legitimace navrhovatele Návrh na zrušení ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) živnostenského zákona byl podán Krajským soudem v .
Klíčové slová: volební právo, výsledek voleb, volební mandát

2
Právní věta: Pokud při hlasování ve volbách dojde k porušení zákona, ale vlastní výsledek voleb zcela prokazatelně vyjádří vůli voličů zvolit konkrétní kandidáty stejně jako kdyby k porušení nedošlo, není důvod pro zpochybnění vzniklých mandátů a k opakování hlasování. Není proto v tomto směru ani důvodu pochybovat o plné legitimitě zastupitelstva města Brna. Opačný závěr by byl v projednávaném případě extrémně disproporcionálním ve vztahu k charakteru porušení zákona a zájmem na ochraně volebního výsledku, vzešlého z demokratických voleb a zároveň nepřípustným vstupem soudní moci do volebního procesu.

Úryvek z textu:
... jednotlivé kandidáty, pořadí přidělení mandátu a pořadí náhradníků je v obou případech totožné.
 
 VI. Aktivní legitimace stěžovatele, účastníci řízení, vedlejší účastníci řízení 37. Předně Ústavní soud připomíná, že ačkoliv se projednávaná materie ... , přezkoumávanou Ústavním soudem, tak i procesními podmínkami, jakými mohou být otázky lhůty pro podání návrhu, aktivní legitimace navrhovatele, vymezení okruhu účastníků řízení a vedlejších účastníků řízení apod. 38. Na druhou stranu odlišně vymezený .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.