Nalezené rozsudky pro výraz: nepoměrně větší újma

Přibližný počet výsledků: 347

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

5 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Již důvodová zpráva k návrhu zákona o Ústavním soudu, zakotvujícímu institut odkladu vykonatelnosti, uváděla, že "V mimořádných případech se však Ústavnímu soudu umožňuje, aby odložil vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, protože jinak by ochrana práv a svobod Ústavním soudem mohla v některých případech ztratit praktický význam (např. nebylo by věc po vyhovění stížnosti možno uvést do původního stavu)." Smyslem odkladu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí orgánu veřejné moci je předejít situaci, kdy by po eventálním zrušení napadeného rozhodnutí Ústavním soudem bylo nemožné či neúměrně obtížné ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Vojena Güttlera a Františka Duchoně oi ústavní stížnosti stěžovatelky H. S., zastoupené JUDr. Eliškou Vranou, advokátkou se sídlem Na Pankráci 1724, Praha 4, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 1. 2010, č. j. 13 C 145/2009-53, ve znění opravného usnesení ze dne 18. 5. 2010, č. j. 13 C 145/2009-96, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2010, č. j. 18 Co 251/2010-125, takto: Vykonatelnost
4
Ústavní soud rozhodl dne 7. listopadu 2011 v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného ve věci ústavní stížnosti D. L., zastoupené JUDr. Milošem Holubem, PhD., advokátem, AK Veletržní 924/14, 170 00 Praha 7, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2011 č. j. 25 Cdo 4470/2008-168 a rozsudkům Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2008 č. j. 55 Co 126/2008-150 a Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 30. 8. 2007 č. j. 21 C 323/2005-13
Právní věta: Stěžovateli nelze přisvědčit v tom, že by na přiznání odkladného účinku v případě exekučního prodeje nemovitostí, který nepochybně vždy negativně zasáhne do majetkové sféry žalobce, byl v zásadě právní nárok, a není tedy třeba ničeho dalšího tvrdit a dokazovat. Zákon takto koncepci přiznání odkladného účinku nenastavil, a je zcela nepochybné, že vznik újmy i v případě exekučního prodeje nemovitostí je nutno poměřovat individuálními majetkovými poměry každého jednotlivého žalobce.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatele Romana Machaly, zastoupeného JUDr. Ludmilou Pávkovou, advokátkou, se sídlem Krakovská 7, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, ze dne 10. 6. 2014, č. j. 59 Af 27/2014-28, za účasti Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec jako účastníka řízení, t
Právní věta: Ústavní zákon č. 195/2009 Sb. je tzv. normou opatřením, jež se naplní k určitému časovému okamžiku (15. říjnu 2009). V usnesení sp. zn. Pl. ÚS 5/98 ze dne 22. 4. 1999 (U 32/14 SbNU 309) v souvislosti s přezkumem ústavnosti norem opatření v řízení o kontrole norem Ústavní soud konstatoval: "Právní úprava ústavního soudnictví v České republice stanoví právní účinky derogačních nálezů Ústavního soudu při kontrole norem ex nunc, a nikoli ex tunc (§ 70 a 71 zákona č. 182/1993 Sb.). Smyslem takto koncipovaného ústavního soudnictví je zabránit vzniku možných protiústavních právních následků v případe ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Usnesení pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 1. září 2009 sp. zn. Pl. ÚS 24/09 ve věci ústavní stížnosti M. M. proti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovanému předsedou vlády, spojené s návrhem na
Právní věta: K aplikaci institutu odkladu vykonatelnosti soudních rozhodnutí Ústavní soud přistupuje zpravidla toliko tehdy, měl-li by výkon napadeného rozhodnutí nezvratné důsledky osobní, vylučující i reparační či satisfakční funkci právní odpovědnosti (sp. zn. III. ÚS 258/03, N 66/33 SbNU 155; aj.). poměry matky nemohou být samy o sobě důvodem k určení výše vyživovací povinnosti otce. Konkrétně pak majetkovou situaci matky zohlednil v závěru, že náklady na zařízení pokoje nezletilých a na jejich chůvu jsou náklady odrážející životní standard matky a nelze je proto promítat do potřeb nezletilých pro ú ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti Ing. Jana Domitera, zastoupeného JUDr. Libuší Svobodovou, advokátkou Advokátní kanceláře JUDr. Beran, JUDr. Řezáč, JUDr. Svobodová, JUDr. Svoboda, se sídlem v Praze, proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 32 Co 360/2012-502 ze dne 17. prosince 2012, a rozsudku Okresního soudu v Rakovníku č. j. 0 P 201/2009-406 ze dne 2. dubna 2012, spojené s návrhem na odklad
Právní věta: Vypořádání majetkových nároků vyplývajících z restituce a z transformace představuje zdlouhavý, složitý, vývojový proces,jehož cílem je uspořádání prosperující zemědělské výroby na novém ekonomickém základě. Pokud není vypořádání uvedených majetkových nároků včas a beze zbytku dokončeno, nezakládá to samo o sobě naplnění skutkové podstaty trestného činu zpronevěry podle ustanovení § 248 trestního zákona. Každý případ je však nutno posuzovat přísně individuálně se zřetelem k jeho zvláštnostem.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu, ve věci ústavní stížnosti Ing. R. W., proti rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 9. 9. 1999, č. j. 2 T 26/97-185, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 4. 2000, sp. zn. 4 To 606/99, spojené s návrhem na odklad vykonatelnosti výroku o náhradě škody v rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 9. 9. 1999, č. j. 2 T 26/97-185, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 4. 2000, sp. zn. 4 To 606/99, takto: Rozsudek O
Právní věta: Odklad vykonatelnosti je totiž sice institutem mimořádným a citované ustanovení § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je nutno vykládat restriktivně (srov. např. usnesení sp. zn. I. ÚS 254/02 ze dne 9. 6. 2004), nicméně s ohledem na specifické okolnosti daného případu, kdy Ústavní soud již jednou rozhodl kasačním nálezem v řízení vedeném pod sp. zn. II. ÚS 1162/17 a podstata stížnostních námitek spočívá v tvrzeném nerespektování tohoto nálezu lze souhlasit se stěžovatelem potud, že při poměřování zájmů a hodnot, které jsou v daném případě relevantní, je menším zásahem do dané situace dočasné "z ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida a soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní stížnosti stěžovatele RAVAK a. s., se sídlem Obenická 285, Příbram, zastoupené JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem se sídlem Husova 5, Praha, proti výroku II., V., X. a XIII. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2018, č. j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-292, za účasti Městského soudu v Praze jako účast
Právní věta: Poučí-li odvolací soud v trestním řízení nesprávně stranu řízení o nepřípustnosti dovolání, ačkoliv v dané věci je dovolání přípustné, představuje takový postup porušení práva této strany na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť takovým postupem jí znemožnil realizaci jejího procesního práva podat mimořádný opravný prostředek a tím jí odepřel přístup k dovolacímu soudu.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Pavla Šámala (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Jana Filipa o ústavní stížnosti stěžovatele J. S., t. č. ve Vazební věznici Praha - Pankrác, zastoupeného Mgr. Tomášem Malinovským, advokátem, sídlem Navrátilova 675/3, Praha 1 - Nové Město, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. 7 To 384/2020, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a Městského státního zastupitelství v Praze, jako vedlej
Právní věta: Mezi smluvními stranami byla sjednána možnost odstoupení od smlouvy, neboť použití pojmu "zrušení smlouvy" (stejně jako např. storno smlouvy apod.) není podstatné, neboť jeho význam je srozumitelný a ztotožnitelný s pojmem, který občanský zákoník zná, tedy odstoupení od smlouvy. Proto, uváděla-li stěžovatelka, byť až v odvolacím řízení, a ne jako hlavní argument, že od smlouvy odstoupila, měl se soud touto námitkou zabývat, provést v tomto směru dokazování a vyvodit z něho odpovídající právní důsledky. Pokud tak neučinil, odepřel stěžovatelce právo na soudní ochranu ve smyslu čl. 90 Ústavy a č ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě, ve věci ústavní stížnosti Ing. M. D., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2000, č.j. 20 Co 121/99-86 a rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 7. 10. 1998, sp. zn. 11 C 135/97, za účasti Krajského soudu v Brně, jako účastníka řízení, a Z. INTERNATIONAL, s.r.o., České Budějovice, jako vedlejšího účastníka, takto: Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2000, č.j. 20 Co 121/99-86 a rozsudek Okresního soudu v U
MENU