Nalezené rozsudky pro výraz: odklad vykonatelnosti

Přibližný počet výsledků: 2657

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

2850 dokumentů
221 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Odklad vykonatelnosti je totiž sice institutem mimořádným a citované ustanovení § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je nutno vykládat restriktivně (srov. např. usnesení sp. zn. I. ÚS 254/02 ze dne 9. 6. 2004), nicméně s ohledem na specifické okolnosti daného případu, kdy Ústavní soud již jednou rozhodl kasačním nálezem v řízení vedeném pod sp. zn. II. ÚS 1162/17 a podstata stížnostních námitek spočívá v tvrzeném nerespektování tohoto nálezu lze souhlasit se stěžovatelem potud, že při poměřování zájmů a hodnot, které jsou v daném případě relevantní, je menším zásahem do dané situace dočasné "z ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida a soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní stížnosti stěžovatele RAVAK a. s., se sídlem Obenická 285, Příbram, zastoupené JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem se sídlem Husova 5, Praha, proti výroku II., V., X. a XIII. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2018, č. j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-292, za účasti Městského soudu v Praze jako účast
Právní věta: I. Právo na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod se nevyčerpává vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti soudu podle příslušného procesního předpisu, ani pouhým zákonným vymezením obsazení soudu podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyžaduje též, aby pravidla přidělování soudní agendy byla stanovena přímo v rozvrhu práce, a to předem, transparentně a obecnou formou, a aby obsahovala záruky proti jejich případnému zneužití. Tento požadavek není splněn, stanoví-li rozvrh práce, že věci přidělené příslušnému senátu ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jaromíra Jirsy a soudců Josefa Fialy a Jana Filipa (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. Mgr. Veroniky Altnerové a 2. Mgr. Patrika Altnera, obou zastoupených JUDr. Václavem Veselým, advokátem, sídlem Gutova 3297/4, Praha 10 - Strašnice, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. června 2016 sp. zn. Ncn 178/2016, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, a České strany sociálně demokratické, sídlem Hybernská 1033/7, Praha
Právní věta: K aplikaci institutu odkladu vykonatelnosti soudních rozhodnutí Ústavní soud přistupuje zpravidla toliko tehdy, měl-li by výkon napadeného rozhodnutí nezvratné důsledky osobní, vylučující i reparační či satisfakční funkci právní odpovědnosti (sp. zn. III. ÚS 258/03, N 66/33 SbNU 155; aj.). poměry matky nemohou být samy o sobě důvodem k určení výše vyživovací povinnosti otce. Konkrétně pak majetkovou situaci matky zohlednil v závěru, že náklady na zařízení pokoje nezletilých a na jejich chůvu jsou náklady odrážející životní standard matky a nelze je proto promítat do potřeb nezletilých pro ú ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti Ing. Jana Domitera, zastoupeného JUDr. Libuší Svobodovou, advokátkou Advokátní kanceláře JUDr. Beran, JUDr. Řezáč, JUDr. Svobodová, JUDr. Svoboda, se sídlem v Praze, proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 32 Co 360/2012-502 ze dne 17. prosince 2012, a rozsudku Okresního soudu v Rakovníku č. j. 0 P 201/2009-406 ze dne 2. dubna 2012, spojené s návrhem na odklad
Právní věta: Jde-li o samotnou lhůtu, ve které je Nejvyšší soud povinen rozhodnout, § 243 o. s. ř. sice v tomto ohledu nic konkrétního nestanovuje (na rozdíl od § 73 odst. 4 s. ř. s.), není to však podstatné, neboť tuto lhůtu lze vyvodit z kautel řádně vedeného soudního řízení, tedy že obecné soudy musí postupovat tak, aby zajistily efektivní, tedy také včasnou ochranu práv subjektu, který o to stanoveným postupem požádá, což zpravidla bude, s ohledem na to, co je smyslem a účelem daného právního institutu, znamenat, že Nejvyšší soud má povinnost rozhodnout bez zbytečného odkladu, popř. i neprodleně. Ovšem ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti stěžovatelky Sberbank CZ, a. s., sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, zastoupené JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem, sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1 - Nové Město, proti postupu Nejvyššího soudu v řízení vedeném pod sp. zn. 29 Cdo 78/2016, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, takto: I. Nejvyšší soud porušil prá
Právní věta: Ústavní soud z výše uvedeného dovozuje, že součástí práva na účinný opravný prostředek, které se aplikuje v případě vznesení hájitelného tvrzení, že existují závažné důvody domnívat se, že vyhošťovaná osoba bude v cílové zemi vystavena reálnému nebezpečí zabití, mučení či jiného špatného zacházení, je efektivní přístup k právní pomoci. Tou zásadní pojistkou, která je nutná pro to, aby i přes krátkou pětidenní lhůtu byla možnost podat odvolání proti správnímu vyhoštění účinným opravným prostředkem před vyhoštěním ve smyslu čl. 13 Úmluvy, je poskytnutí kvalifikované právní pomoci dotčené osobě, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka, o ústavní stížnosti N. K. J., t. č. neznámého pobytu, zastoupeného Mgr. Bc. Filipem Schmidtem, LL.M., advokátem, se sídlem Helénská 4, Praha 2, proti rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, odboru cizinecké policie ze dne 4. 11. 2015 č. j. KRPU-211126-61/ČJ-2015-040022-SV a proti postupu Policie České republiky spočívající
Právní věta: Podání Ústavnímu soudu zásadně není spojeno se suspenzivním účinkem a že rozhodnutí, jímž Ústavní soud (zcela výjimečně) vykonatelnost ústavní stížností napadeného rozhodnutí odloží, je vázáno na striktní splnění podmínek zakotvených v ustanovení § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"); toto ustanovení je přitom nezbytné vykládat restriktivně, neboť pokud by Ústavní soud svým benevolentním přístupem odklad vykonatelnosti pravidelně "povoloval", dostával by se do pozice nikoliv soudního orgánu ochrany ústavnosti, ný ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 21. července 2011 v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného ve věci ústavní stížnosti E. M., zastoupené JUDr. Radkem Dvořákem, advokátem, AK se sídlem ve Zlíně, Rašínova 68, proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 8. 2. 2006 čj. 163232/2005-6371, o návrhu na odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, takto: Vykonatelnost rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 8. 2. 2006 čj
Právní věta: Účelem institutu odložení vykonatelnosti správního rozhodnutí je, jak vyplývá z ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s., minimalizace škodlivých následků, tj. zásahů do subjektivních práv osob v důsledku vydaného správního rozhodnutí. Tento účel může být naplněn toliko v případě, že rozhodnutí o odložení vykonatelnosti správního rozhodnutí, a zejména rozhodnutí přijatého v oblasti správního trestání, je nadáno schopností působit s účinky ex tunc. Odklad vykonatelnosti napadeného individuálního správního aktu lze tak spíše označit za jeho sistaci. Akt tak z formálního hlediska sice zůstává pravomocným ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) - ze dne 30. září 2008 sp. zn. II. ÚS 1260/07 ve věci ústavní stížnosti F. A. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 3. 2007 č. j. 7 To 90/2007-30 a usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 25. 1. 2007 č. j. 10 Nt 255/2006-23 o zamítnutí stěžovatelova návrhu na povolení obnovy řízení, v němž byl stěžovatel trestním příkazem vydaným Okresní
Právní věta: Zrušení zákona nebo jiného právního předpisu jeho nálezem působí zásadně od okamžiku jeho vykonatelnosti, tedy dne vyhlášení ve Sbírce zákonů nebo dne uvedeného ve výroku nálezu (ex nunc), a nikoliv zpětně, tedy od okamžiku, kdy se stal platnou součástí právního pořádku (ex tunc). Stejně tak jím není zpochybněna platnost a účinnost takovéhoto zákona v minulosti. Práva a povinnosti vzniklá na jeho základě nadále trvají bez ohledu na to, zda k jejich vzniku došlo v důsledku určité právní skutečnosti nebo pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci. V obecné rovině není vyloučena ani možnost jeho ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Tomáše Lichovníka, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudkyně Kateřiny Šimáčkové mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ve věci ústavní stížnosti státní příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Šternberk, IČ: 00843954, se sídlem Šternberk, Olomoucká 1848/173, zastoupené JUDr. Bronislavou Wittnerovou, MSc., advokátkou se sídlem v Olomouci, Jiřího z Poděbrad 9, proti rozsudku Okresního soudu ve Svitavách ze dne 8. říjn
Právní věta: 1) Vedlejší účastenství je jak v řízení před obecnými soudy, tak před Ústavním soudem zákonem konstruováno jako procesní institut podpory účastníka řízení, na jehož straně vedlejší účastník vystupuje, což ve svých důsledcích znamená, že vedlejší účastník sám řízení o ústavní stížnosti zahájit nemůže" (srov. usnesení sp. zn. III. ÚS 719/2000 ze dne 13. 2. 2001, sp. zn. IV. ÚS 177/04 ze dne 25. 4. 2007, sp. zn. IV. ÚS 979/07 ze dne 16. 1. 2008 a sp. zn. III. ÚS 1759/08 ze dne 24. 9. 2008; rozhodnutí jsou dostupná v elektronické formě na http://nalus.usoud.cz). 2) Ústavní soud ověřil, že žalov ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení soudkyní zpravodajkou ve věci stěžovatelů Mgr. Štěpána Holuba, PhDr. Bohuslava Musila a Luboše Redla, právně zastoupených advokátkou JUDr. Bohumilou Holubovou, Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2013, č. j. 21 Co 464/2012-182, takto: Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají. Odůvodnění: I. Ústavnímu soudu byl dne 22. 3. 2013 doručen návrh na zahájení
MENU