Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum podání
od:
do:
Datum vyhlášení
od:
do:
Forma rozhodnutí :
Spisovní značka :
Typ konání :
Soudce zpravodaj :
Význam :
ECLI :
Jen publikovaná rozhodnutí :
NAPADENY_AKT :
Dotčené ústavní zákony :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
327503
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 60906
USSR: 33979
NSČR: 116511
NSSČR: 62663
USČR: 76021
EUR-LEX (sk): 11446
EUR-LEX (cz): 11484
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 415826
Krajské soudy (ČR): 38931
Poslední aktualizace
25.05.2019 06:51

Nalezené rozsudky pro výraz: právní síla


Přibližný počet výsledků: 506 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: právní síla
  • pravni nalezené 283347 krát v 63679 doukumentech
  • sila nalezené 1603 krát v 1119 doukumentechPrávní věta: Pokud město Ostrov ve vyjádření k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky uvedlo, že vyhláška byla vypracována v souladu s nařízením Karlovarského kraje č. 5/2003 ze dne 11. 9. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, (dále jen "nařízení"), nemůže Ústavní soud tomuto jeho tvrzení přisvědčit. Čl. 1 odst. 2 nařízení stanoví, že za plnění podmínek stanovených tímto nařízením odpovídá státní orgán, právnická osoba a podnikající fyzická osoba, pořádající na území Karlovarského kraje akci, která přesahuje územní obvod jedné ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Nález pléna Ústavního soudu složeného z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Dagmar Lastovecké, Vladimíra Kůrky, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ze dne 19. září 2006 sp. zn. Pl. ÚS 26/06 ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení části ustanovení čl. 1 odst. 2 znějící "fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů", čl. 3 .
Právní věta: Jakkoli však citovaná účtová osnova FMF připouští možnost svého rozpracování jinými ústředními orgány a jakkoli tato možnost je zakotvena i v ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má Ústavní soud za to, že posléze uvedená účtová osnova FMZV již postrádá povahu sekundární právní normy. Sám pojem rozpracování totiž naznačuje, že obsah takto stanovené účtové osnovy se již plně nekryje se sekundárním normativním aktem a posunuje ji tak do terciární roviny. Právní řád České republiky však terciární tvorbu práva nepřipouští, což znamená, že posléze u ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud České republiky rozhodl dne 26. června 1996 v senátě ve věci ústavní stížnosti Z. d. S., zastoupeného komerční právničkou JUDr. O. J., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 3. 1995, čj. 29 Ca 141/94-32, za účasti Krajského soudu v Brně, jako účastníka řízení, a vedlejšího účastníka Finančního ředitelství v Brně, t a k t o :
 
 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 3. 1995, čj. 29 Ca 141/94-32, se z r u š u j e .
 &# .
Právní věta: Na základě své ustálené judikatury Ústavní soud posuzuje soulad obecně závazné vyhlášky s ústavním pořádkem nebo zákonem tzv. testem čtyř kroků. V rámci tohoto testu Ústavní soud zkoumá: 1. zda měla obec pravomoc vydat napadenou obecně závaznou vyhlášku, 2. zda se při vydávání obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo zákonem vymezenou věcnou působnost, 3. zda při jejím vydávání nezneužila svou zákonem svěřenou působnost a 4. zda nejednala zjevně nerozumně. Kromě toho Ústavní soud musí vždy zkoumat, zda obecně závazná vyhláška splňuje obecná kritéria kladená na právní předpisy, tj. zda jsou je ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... řídit zákonem. To lze interpretovat pouze tak, že právní předpis obce se nesmí dostat do rozporu s normou vyšší právní síly, v případě obecně závazných vyhlášek tedy se zákonem (zásada lex superior derogat inferiori). Pokud zákon přijme pro vymezenou oblast ... Správní právo, Obecná část, C. H. Beck, Praha, 2003, str. 71 a násl.). V rámci hierarchie právních předpisů podle jejich právní síly musí proto být obecně závazné vyhlášky v souladu se zákony a právními předpisy vydanými k jejich provedení. 22. Podle .
Právní věta: 1) Ústavní soud obecně uznává funkčnost institucionálního rámce EU pro zajištění kontroly rozsahu výkonu přenesených pravomocí; jeho stanovisko se však může v budoucnu změnit, pokud by se ukázalo, že je tento rámec prokazatelně nefunkční. 2) Z hlediska ústavního pořádku České republiky - a v rámci něho zejména se zřetelem na materiální ohnisko Ústavy - je významný nikoli toliko vlastní text a obsah Lisabonské smlouvy, nýbrž i její budoucí konkrétní aplikace. 3) I Ústavní soud České republiky bude (může) - byť se zřetelem na předchozí zásady - působit jako ultima ratio a může zkoumat, zda něk ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... spojená s jejich jednoznačnou vymahatelností přímo na základě lidskoprávních katalogů, obvykle bez zprostředkování dalšími právními texty nižší právní síly. V současné demokratické Evropě bylo dosaženo v obdobích po druhé světové válce a po pádu totalitních režimů ... článek 6 podle nového konsolidovaného znění Smlouvy o Evropské unii, přečíslovaného na základě čl. 5 Lisabonské smlouvy) stejnou právní sílu jako smlouvy zakládající EU. Podle prezidenta je nezbytné najít odpověď na otázky, jaký je vztah naší .
Právní věta: Ústavní soud v odůvodnění svého nálezu zjistil, že interpretace Ústavy, o niž se vláda opřela, není z více důvodů v souladu s Ústavou. Ve svém stanovisku vláda vyvodila z výkladu obyčejného zákona zejména závěr, že prezident republiky má právo jmenovat tři členy Bankovní rady ČNB (guvernéra a dva viceguvernéry) pouze se souhlasem premiéra (resp. pověřeného člena vlády) a že tito tři se stanou členy Bankovní rady "přímo ze zákona" o ČNB (aniž by je prezident republiky členy Bankovní rady jmenoval). Současně dovodila, že právo prezidenta republiky jmenovat bez kontrasignace členy Bankovní rady, ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nepoužitelný. V takovém případě by prezident republiky nemohl samostatně jmenovat žádného z členů Bankovní rady. Protože norma nižší právní síly nemůže měnit normu vyšší právní síly, nelze si takový výklad Ústavy a zákona představit. Dle vyjádření prezidenta republiky, záměrem zákonodárce nebylo omezení pravomoci prezidenta .
Právní věta: V nejobecnějším smyslu slova k otázce vázanosti rozhodnutími Ústavního soudu, tj. čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR, Ústavní soud uvádí,že ať již je čl. 89 ost. 2 Ústavy ČR, dle něhož jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby,jakkoliv teoreticky problematický, je to stále ústavní předpis jako norma nejvyšší právní síly, pro kterou platí čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR, v němž se stanoví, že soudce je vázán zákonem, a která se snaží reagovat na předlistopadový stav naší justice, kdy základní lidská práva nejenže nebyla chráněna, ale dokonce byla pošlapávána. Uvedenému čl. 8 ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby, jakkoliv teoreticky problematický, je to stále ústavní předpis jako norma nejvyšší právní síly, pro kterou platí čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR, v němž se stanoví, že soudce je vázán zákonem, a která .
Právní věta: 1) Podle § 33 odst. 2 písm. d) zák. č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění zákona č. 116/1988 Sb., bylo určování tržišť, popřípadě jiných míst pro prodej zboží občanů i vydávání tržních řádů,v působnosti místních národních výborů. Toto ustanovení platilo v době, kdy nabyl účinnosti zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. Při řešení otázky, zda tato působnost bývalých místních národních výborů byla přetransformována na samostatnou působnost obce nebo na působnost přenesenou, je třeba vycházet z ustanovení § 14 zákona o obcích v jeho původním znění. V demonstrativním výčtu jednotlivých oprávnění ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... čl. 104 Ústavy ČR). Nejde tedy o pramen práva stejného stupně právní síly jako zákon. Právě proto je to v jejich vzájemném poměru zákon, který jako primární pramen práva vyššího stupně právní síly určuje meze pro obsah obecně závazných vyhlášek vydaných obcí v jejich ... v rozporu s Ústavou, zákonem o obcích, jakož i zákonem č. 211/1993 Sb., naopak všechny citované právní předpisy vyšší právní síly respektuje a uvádí ústavním a zákonným způsobem v život. II. Podle ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR .
Právní věta: Jestliže Městský soud v Praze jako soud odvolací svým rozhodnutím změnil rozhodnutí soudu I. stupně, založil tak pro stěžovatelku proti svému rozhodnutí zákonný důvod pro další opravný prostředek, jímž je dovolání (§ 238 odst. 1 o.s.ř.); jestliže jí posléze poučil tak, že proti jeho rozhodnutí není o d v o l á n í přípustné, poskytl jí poučení sice nikoli zcela v rozporu se zákonem (o.s.ř.), ale přesto poučení neúplné. Zde Ústavní soud nesdílí názor odvolacího soudu (č. l. 8 v.), že poučovat účastníky o dalších opravných prostředcích než o odvolání mu zákon neukládá. Odvolací soud toti ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... instančně nadřízeným, a to (v případech stanovených zákonem) i tam, kde jde již o rozhodnutí pravomocné. Také tímto předpisem vyšší právní síly (jde o předpis ústavní) se měl cítit odvolací soud v posuzované věci vázán. Protože pak obecné soudy jsou povolány především .
Právní věta: Odůvodnění je koncipováno v témže duchu jako návrh, postupně se tedy zabývá ústavností nejprve rozdělení zdravotní péče, respektive zdravotních služeb na variantu základní a ekonomicky náročnější, poté navýšení poplatku za poskytování lůžkové péče a nakonec oprávněním zdravotních pojišťoven sankcionovat za vymezená jednání poskytovatele zdravotních služeb. A) Varianty zdravotních služeb z hlediska jejich úhrady ze zdravotního pojištění Možnost rozdělení zdravotní péče na standardní, tedy hrazenou z veřejného pojištění, a nadstandardní, tedy částečně či úplně hrazenou pacientem, Ústavní sou ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... by bývala zůstala nezrušena posuzovaná právní úprava – možnost „přebít“ zákonem případnou zjevnou libovůli či exces projevené v právním předpisu nižší právní síly? x x x Škoda, že byl opuštěn princip minimalizace zásahu. Je vskutku nutné uždibovat jednotlivosti z celku, který se jeví .
Právní věta: 1) Ústavní soud již v prvním svém nálezu v řízení o kontrole norem ve věci ústavnosti zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 19/93 [nález ze dne 21. 12. 1993 (N 1/1 SbNU 1; 14/1994 Sb.)], zformuloval k interpretaci a chápání imperativu nezměnitelnosti materiálního jádra Ústavy zásadní teze: "Právněpozitivistická tradice ... odhalila ... v pozdějším vývoji vícekrát své slabiny. Ústavy konstruované na těchto základech jsou hodnotově neutrální: tvoří institucionální a procesní rámec, naplnitelný velmi odlišným politickým obs ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... období Poslanecké sněmovny v roce 1998: "Nebezpečnost navrhovaného zákona spočívá především v tom, že vytváří precedens nejvyšší právní síly, precedens, který říká, že je možné z momentálních, utilitárních politických důvodů měnit základní zákon země. Je-li ... "logice" by nebylo ani ustanovení čl. 21 odst. 1 Listiny, neboť eventuální pozdější ústavní zákon má stejnou právní sílu jako Listina. Formalistické lpění na kvalifikaci napadeného zákona jako zákona ústavního toliko na základě jeho přijetí kvalifikovanou .
Právní věta: 1) Mají-li navrhovatelé jako představitelé moci zákonodárné za to, že jimi napadená právní úprava je nevhodná či vyvolávající negativní důsledky, mohou usilovat o změnu v rámci politické soutěže, nikoliv v rámci soudní kontroly ústavnosti, která ze své podstaty musí být omezena pouze na otázky ústavněprávní povahy. Pokud by snad Ústavní soud návrhu vyhověl a rozhodoval sám místo zákonodárce, porušil by nejen shora citovaná ustanovení Ústavy, ale zejména by učinil zbytečnou soutěž politických stran. (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 2/08) 2) V kombinaci s požadavkem plynoucím z čl. 4 odst. 4 List ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . s čl. 2 odst. 2, který ukládá dbát na to, aby právní předpis byl v souladu s právními předpisy vyšší právní síly a s nálezy Ústavního soudu a stal se organickou součástí celého právního řádu a aby byl koncipován přehledně a formulován .
Právní věta: 1) Referenčním hlediskem přezkumu ústavnosti zákonů podle čl. 87 odst. 1 písm. a) a čl. 88 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") je ústavní pořádek. Aplikace komunitárního práva jako bezprostředně použitelného práva je v kompetenci obecných soudů, které mají v případě pochybností o aplikaci tohoto práva možnost, popř. povinnost obrátit se na Evropský soudní dvůr s předběžnou otázkou podle čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "SES"). Z čl. 1 odst. 2 Ústavy i pro Ústavní soud jako státní orgán České republiky vyplývá povinnost evropsky konformního výkladu ús ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... úmluva odlišnou právní úpravu, je třeba uplatnit princip aplikační přednosti takové úmluvy. Protože se nejedná o problém hierarchie vztahové (podle právní síly), nýbrž hierarchie aplikační, je třeba odkázat na pravidla zakotvená v čl. 10 a čl. 95 odst. 1 Ústavy. 50. Stejně .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.