Nalezené rozsudky pro výraz: právo na ochranu majetku

Přibližný počet výsledků: 975

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

65 dokumentů
3 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: K tvrzení o porušení základního práva na ochranu majetku dle čl. 11 Listiny, resp. práva na pokojné užívání majetku dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, Ústavní soud připomíná, že zdanění (za které je nutno považovat i odvod za porušení rozpočtové kázně) je v zásadě zásahem do práva zaručeného citovanými články, neboť zbavuje dotčenou osobu majetku, zejména částky peněz, kterou musí platit. Jinak řečeno, daňová či odvodová povinnost je považována za zásah do základního práva na ochranu a pokojné užívání majetku zaručeného citovanými články, neboť ochuzuje dotčenou osobu o část jejího maje ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 25. května 2015 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Tomáše Lichovníka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Golf Čertovo břemeno, s. r. o., se sídlem Jistebnice - Alenina Lhota 7, zastoupené Mgr. Jaroslavem Kadlecem, advokátem, AK se sídlem Tábor, Tyršova 521, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 8. 2014 č. j. 9 Afs 147/2013-53, proti rozsudku Krajského soudu v
Právní věta: Princip dobré víry chránící účastníky soukromoprávních vztahů je jedním z klíčových projevů právní jistoty odvíjejícího se od principů právního státu. Nabyvateli vlastnického práva, pokud je nabyl v dobré víře, je poskytována široká ochrana. Takto nabytému právu přísluší obdobná ochrana jako právu skutečného vlastníka, neboť při opačném výkladu by si vlastník, nabyvší své vlastnictví derivativně, s důvěrou v určitý druhou stranou prezentovaný skutkový stav, navíc potvrzený údaji z veřejné a státem vedené evidence, bez reálné možnosti zjistit, že skutečnost může být jiná, nikdy nemohl být svým ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti Evy Němečkové, zastoupené Mgr. Andrejem Lokajíčkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 620/29, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, č. j. 30 Cdo 3085/2015-284, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, č. j. 31 Cdo 1168/2013-212, a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2015, č. j. 22 Co 119/2012-251, ve z
Právní věta: Pokud byla žaloba podána za určitého stavu právní úpravy, podléhá poplatková povinnost v celém jejím rozsahu právnímu režimu platnému a účinnému v době jejího podání, tj. nejen jeho placení, ale také jeho případné vrácení. Typickým případem, kdy Ústavní soud s ohledem na závažnost (intenzitu) tvrzeného zásahu do základních práv a svobod nepřihlížel k tomu, zda se jednalo o bagatelní věc, byly v minulosti ústavní stížnosti brojící proti nesprávnému postupu soudu, v jehož důsledku se účastník řízení vůbec nedozvěděl o jeho zahájení a nemohl se tak před vydáním rozhodnutí ve věci samé, kterým ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Vladimíra Sládečka a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti obchodní společnosti ARGEMON INVEST, s. r. o., zastoupené JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, AK se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 30a, 370 01 České Budějovice, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2013 č. j. 14 Co 656/2012-70 a výroku III. usnesení Městského soudu v Brně ze dne 22. 10. 2012 č. j. 273 EC 625/2009-63,
Právní věta: Jestliže nezbylo než o samotné ústavní stížnosti rozhodnout odmítavým výrokem, musí se tento výrok promítnout i do návrhu vzneseného ve smyslu § 74 [zákona o ústavním soudu]; je-li totiž samotná ústavní stížnost zjevně neopodstatněná, a tedy věcného projednání neschopná, odpadá tím současně i základní podmínka možného projednání návrhu na zrušení zákona (jeho jednotlivých ustanovení, příp. jiného právního předpisu); opačný výklad vedl by ke stavu, jímž by se aktivní legitimace k podání takového návrhu (...) zcela nežádoucně přenášela i na ty, kteří jinak takové oprávnění - nejsouce ve sféře vl ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudce Ludvíka Davida a soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové o ústavní stížnosti stěžovatelek Insolvenční agentury, v. o. s., se sídlem Západní 16, Karlovy Vary a Lenky Simrothové, zastoupených JUDr. Karlem Kolářem, advokátem, se sídlem Klaudiánova 1, Mladá Boleslav, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 54 INS 17727/2011-B-10 ze dne 7. 3. 2012 a proti usnesení schůze věřitelů z téhož dne v tomtéž insolv
Právní věta: Ústavní soud shledává opodstatněnou námitku stěžovatele, týkající se tvrzené existence dobré víry stěžovatele jako nabyvatele předmětných nemovitostí. Ústavní soud se obdobnou problematikou již zabýval, a to např. i v nálezech sp. zn. I. ÚS 3061/11 ze dne 13. srpna 2012, sp. zn. II. ÚS 165/11 ze dne 11. května 2011 a sp. zn. I. ÚS 143/07 ze dne 25. února 2009, na které též správně poukazuje stěžovatel. V těchto věcech byla rovněž podstatnou otázka, zda se obecné soudy ústavně konformním způsobem vypořádaly s tím, zda stěžovateli jakožto nabyvateli nemovitosti nesvědčí dobrá víra. V nálezu sp. ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti stěžovatele Ondřeje Kozuba, zastoupeného JUDr. Josefem Moravcem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, směřující proti rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 2265/2012-349 ze dne 30. října 2012 a proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 19 Co 452/2010-260 ze dne 8. prosince 2011, za účasti vedlejších účast
Právní věta: ... pojem tísně (v rámci restitučních předpisů) je potřeba "interpretovat v širších souvislostech, tedy i v souvislosti s politickým nátlakem, spojeným s obdobím let 1948 - 1989. Politický nátlak nelze zde chápat jen jako jednorázový akt, ale rovněž jako dlouhodobý proces, jehož výsledkem bylo to, že fyzická osoba, jako vlastník věci, učinila ve vztahu k ní právní úkon, který by v právním státě jinak neučinila." s tím, že "objektivní existenci tísně a nápadně nevýhodných podmínek v době právního úkonu je třeba posuzovat vždy konkrétně podle okolností daného případu, a pro aplikaci obou uvedený ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudce Vladimíra Kůrky a soudce zpravodaje Pavla Rychetského o ústavní stížnosti PhDr. Michala Čakrta, zastoupeného JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem, se sídlem v Praze 1, 28. října 1001/3, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Co 8/2008-361 ze dne 25. listopadu 2008 a usnesení Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 1539/2009-404 ze dne 3. prosince 2009, za účasti Krajskéh
Právní věta: 1. Evropský soud pro lidská práva (dále jen "ESLP") ve své judikatuře zdůrazňuje, že majetek je autonomním pojmem, pod který nespadá pouze vlastnictví hmotných věcí a který není závislý na pojetí vlastnictví zakotveném ve vnitrostátních právních řádech. Pod rozsah pojmu majetek tak podle ESLP mohou mimo jiné spadat i některá práva a majetkové hodnoty, a to i v případě, pokud existuje teprve prokazatelné legitimní očekávání, že budou vlastněny až v budoucnu. Pokud je pak majetkový zájem představován nárokem v podobě pohledávky, spadá tento nárok pod rozsah pojmu majetek v případě, kdy má tento ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudců Ludvíka Davida a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatelky Stavitelství Delta Brno, spol. s r.o., se sídlem Ostrá 2, Brno, zastoupené JUDr. Jiřím Ponížilem, advokátem, se sídlem Kobližná 19, Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2012 č. j. 51 Co 429/2011-678 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 6. 2013 č. j. 32 Cdo 3601/2012-731, za účasti Krajského soudu v Ostravě
Právní věta: Ústavní soud v několikrát již citovaném nálezu ze dne 1. 3. 2007 sp. zn. Pl. ÚS 8/06 (N 39/44 SbNU 479, bod 29; 94/2007 Sb.) neakceptoval skutečnost, že do základu pro výpočet odměny exekutora byla zahrnuta i částka uhrazená povinným bez přímé účasti exekutora na provedení exekuce. Takový postup označil za postrádající "výchovný" prvek, když de iure není dána možnost "ocenit" to, že povinný dlužník splní sám svoji povinnost (bez přímé exekuce), byť v poslední možný moment; v konečných důsledcích jde o zásah do základního práva povinného na ochranu majetku, zakotveného v čl. 11 odst. 1 Listiny. ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 22. října 2015 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Vladimíra Kůrky ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Junga, zastoupeného Mgr. Martinem Charvátem, advokátem, AK se sídlem v Brně, Krkoškova 2, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 3. 9. 2014 č. j. 79 Nc 1359/2009-182 a proti příkazu soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno - město k úhradě ná
Právní věta: "Lze proto shrnout, že snížení garance práv menšinových akcionářů sice může vést k závěru o protiústavnosti právní úpravy, její případné zrušení nálezem Ústavního soudu by však nemělo vliv na již nastalé přechody účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, ani na existenci nároku menšinových akcionářů na přiměřené protiplnění. Soudy jsou v takovém případě povinny poskytnout dotčeným menšinovým akcionářům soudní ochranu jejich ústavně zaručených práv vlastnit majetek, ta však nemůže spočívat v zneplatnění předmětných výkupů, neboť tím by bylo nepřípustně zasaženo do nabytých práv nejen h ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudce Ludvíka Davida a soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové o ústavní stížnosti stěžovatele Romana Minarika, zastoupeného JUDr. Josefem Skácelem, advokátem, se sídlem Londýnská 55, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1038/2010-339 ze dne 17. 8. 2011, proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 14 Cmo 143/2009-223 ze dne 9. 11. 2009 a proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Par
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky, soudce zpravodaje Jana Filipa a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatelky hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2/2, Praha 1, zastoupené JUDr. Janem Mikšem, advokátem Advokátní kanceláře Mikš & Suk, se sídlem Na Slupi 15, Praha 2, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2010 č. j. 13 Co 513/2010-85 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. června 2013 č. j. 28 Cdo 1265/2011-110, takto: Úst
MENU