Nalezené rozsudky pro výraz: Provedené důkazy

Přibližný počet výsledků: 4280

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

16980 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Principu práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod odpovídá povinnost obecných soudů důkazní postup vyčerpávajícím způsobem popsat a logicky i věcně přesvědčivým způsobem odůvodnit. Uvedený požadavek zákonodárce vtělil do soustavy nároků kladených na odůvodnění rozsudku, resp. usnesení (§ 125 a § 134 odst. 2 tr. ř.). Trestní řád nároky na odůvodnění zvýrazňuje zejména pro případy, kdy si provedené důkazy vzájemně odporují. V situaci "tvrzení proti tvrzení" je potřebné na soud, a to jak z pohledu jednoduchého práva, tak i práva ústavního, klást zvýšené požada ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 11. března 2010 sp. zn. II. ÚS 226/06 ve věci ústavní stížnosti P. T. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. ledna 2006 č. j. 6 Tdo 1642/2005-149, kterým bylo odmítnuto stěžovatelovo dovolání, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. července 2005 č. j. 9 To 258/2005-132 a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 27. dubna 2005 č. j. 10 T 165/2003-108, ji
Právní věta: Není totiž v rozporu s procesními pravidly a tedy v rozporu s právem na spravedlivý (řádný) proces, pokud si odvolací soud udělá na základě skutkových zjištění, ať již převzatých od soudu prvního stupně nebo získaných na základě důkazů zopakovaných nebo nově provedených, vlastní právní názor. Takový postup vysloveně umožňuje § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Není porušením zásady dvojinstančnosti řízení a není ani projevem libovůle v rozhodování, pokud právní závěry vycházejí z odpovídajících skutkových zjištění. A pokud změněný právní názor nevyžaduje změnu nebo doplnění skutkových zjištění, ne ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Michaely Židlické, soudkyně JUDr. Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje JUDr. Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti Lenky Kylarové, zastoupené Mgr. Michalem Dittrichem, advokátem se sídlem Jana Masaryka 23, Praha 2, Vinohrady, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. června 2013 č. j. 23 Co 191/2013-170, spojené s návrhem na odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, takto: Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se
Právní věta: Poučovací povinnost soudu není samoúčelná ... postup podle § 118a OSŘ (výzva účastníka k doplnění důkazů) přichází v úvahu jen tehdy, jestliže účastníky uvedená tvrzení a navržené (případně i nenavržené, ale provedené) důkazy nepostačují k tomu, aby byl objasněn skutkový stav věci; postačují-li v řízení uskutečněná tvrzení a navržené (či nenavržené, ale provedené) důkazy pro objasnění skutkové stránky věci i při případném jiném právním názoru soudu, není třeba k poučení podle § 118a odst. 2 OSŘ přistupovat (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2006, sp. zn. 22 Cdo 2335/2005).

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti Evy Sakačové, zastoupené JUDr. Soňou Nathovou, advokátkou se sídlem v Trutnově, Spojovací 852, 541 01, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 4. 2013, sp. zn. 29 EC 62/2012 spojené s návrhem na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, takto: Ústavní stížnost a návrhy s ní spojené se odmítají. Odůvodnění: Ústavní st
Právní věta: Postup podle § 118a o. s. ř. by přicházel v úvahu pouze tehdy, pokud by účastníky řízení navržené (případně nenavržené, ale provedené) důkazy nepostačovaly k tomu, aby byl objasněn skutkový stav věci. V opačném případě není třeba k poučení podle ustanovení § 118a o. s. ř. přistupovat (shodně viz rozhodnutí NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2335/2005).

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 11. dubna 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Pavla Rychetského a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti RNDr. Kateřiny Drewsové, zastoupené JUDr. Monikou Linhartovou, advokátkou se sídlem Široká 6, 110 00 Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. září 2012 č. j. 22 Cdo 4021/2010-284, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. května 2010 č. j. 19 Co 190/2010-251, a pro
Právní věta: Jestliže obecné soudy nezjistí dostatečně skutkový stav, nezhodnotí odpovídajícím způsobem provedené důkazy a svá rozhodnutí řádně a dostatečně neodůvodní, poruší tím základní právo stěžovatele na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudkyně Michaely Židlické a soudce Miloslava Výborného o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. K., zastoupeného JUDr. Ivanem Werlem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem ve Velkém Meziříčí, Vrchovecká 74/2, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 997/2011-394 ze dne 13. října 2011, proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 13 Co 264/2010-318 ze dne 22. září 2010 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prah
Právní věta: Ve smyslu § 77 odst. 2 soudního řádu správního může soud v rámci dokazování zopakovat nebo doplnit důkazy provedené správním orgánem, neupraví-li zvláštní zákon rozsah a způsob dokazování jinak, provedené důkazy hodnotí jednotlivě i v jejich souhrnu i s důkazy provedenými v řízení před správním orgánem a ve svém rozhodnutí vyjde ze skutkového a právního stavu takto zjištěného. Posudky posudkových komisí MPSV tedy soud hodnotí v soudním řízení jako každý jiný důkaz v rámci volného hodnocení důkazů, pokud z nich soud dostatečně zjistí skutkový stav věci, lze pouze na nich založit rozhodnutí. ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Kateřiny Šimáčkové a Ludvíka Davida mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatele Františka Friše, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Savkem, advokátem se sídlem v Teplicích, ul. 28. října 851/26, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2013, č. j. 6 Ads 152/2012-48, a proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 10. 2012, č. j. 42 Ad 19/2011-73, za účasti
Právní věta: Ústavnímu soudu nenáleží předjímat rozhodnutí o tom, komu má být dítě svěřeno do péče, ani hodnotit obecnými soudy provedené důkazy. Jeho přezkum se soustředí zejména na posouzení otázek, zda byly za účelem zjištění nejlepšího zájmu dítěte shromážděny veškeré potřebné důkazy a zda byla rozhodnutí vydaná v průběhu řízení řádně a dostatečně odůvodněna. Pokud proto odvolací soud přistoupil ke změně právního názoru vyjádřeného v rozhodnutí okresního soudu, a tedy odlišně vymezil úpravu výchovných poměrů nezletilých dětí, je jeho povinností své právní závěry důkladně odůvodnit.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudce Tomáše Lichovníka a soudce zpravodaje Davida Uhlíře, o ústavní stížnosti H. C., zastoupené JUDr. Drahomírou Janebovou Kubisovou, advokátkou, sídlem Olbrachtova 599/8, Mladá Boleslav, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. října 2019 č. j. 101 Co 268/2019-348, za účasti Krajského soudu v Praze jako účastníka řízení, a P. C. a nezletilých V. C. a Š. C., zastoupených opatrovníkem Statutárním městem Mladá Boleslav
Právní věta: Z ústavního principu nezávislosti soudů dle čl. 82 Ústavy vyplývá zásada volného hodnocení důkazů, která je expressis verbis vyjádřena v § 132 občanského soudního řádu (dále jen "o.s.ř.")a odůvodňuje postup soudu předvídaný v § 120 odst. 1 věta druhá o.s.ř. Proto obecný soud je povinen (současně také oprávněn) zvažovat v každé fázi řízení, které důkazy je třeba provést, zda a nakolik je potřebné dosavadní stav dokazování doplnit a posuzuje důvodnost návrhů stran na doplnění dokazování. Provedené důkazy soud hodnotí podle své úvahy, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti.

Úryvek z textu:
Ústavní soud bez ústního jednání rozhodl v senátu ve věci ústavní stížnosti navrhovatele J. N., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 11. 1999, čj. 10 Ca 163/99-73, takto: Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 11. 1999, čj. 10 Ca 163/99-73, se zrušuje. Odůvodnění Navrhovatel podal dne 26. 1. 2000 Ústavnímu soudu návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Českých B
Právní věta: Dlužno doplnit, že nikoli každý rozpor nebo mezera v dokazování musí vést k uplatnění principu in dubio pro reo a ke zprošťujícímu rozsudku. Existence rozporných důkazů, např. dílčí faktické nesrovnalosti ve svědeckých výpovědích, změny ve výpovědích, neschopnost svědků podat vyčerpávající popis skutku, rozdíly v odborných názorech znalců apod., je velmi častým úkazem, s nímž se policejní a justiční praxe setkává. Orgány činné v trestním řízení musejí provedené důkazy pečlivě hodnotit a musejí dospět k takovému zjištění skutkového stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 2 odst. 5 tr. řádu) ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Radovana Suchánka a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatele R. Č., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Pardubice, zastoupeného Mgr. Adamem Biňovcem, advokátem, sídlem Bykoš 41, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. 11 Tdo 1360/2018, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. června 2018 sp. zn. 15 To 32/2018 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pob
MENU