Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum podání
od:
do:
Datum vyhlášení
od:
do:
Forma rozhodnutí :
Spisovní značka :
Typ konání :
Soudce zpravodaj :
Význam :
ECLI :
Jen publikovaná rozhodnutí :
NAPADENY_AKT :
Dotčené ústavní zákony :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
327503
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 60906
USSR: 33979
NSČR: 116511
NSSČR: 62663
USČR: 76021
EUR-LEX (sk): 11446
EUR-LEX (cz): 11484
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 415826
Krajské soudy (ČR): 38931
Poslední aktualizace
25.05.2019 06:51

Nalezené rozsudky pro výraz: rozhodnutí Ústavního soudu


Přibližný počet výsledků: 16330 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: rozhodnutí Ústavního soudu
  • rozhodnout nalezené 899321 krát v 76002 doukumentech
  • ustavniho nalezené 281730 krát v 73013 doukumentech
  • soud nalezené 3214210 krát v 76012 doukumentechPrávní věta: Rozhodnutí Ústavního soudu na vnitrostátní úrovni nemohou podléhat přezkumu jiným orgánem veřejné moci, a to ani Ministerstvem financí ani případně obecným soudem. Jak uvedeno, dle zákona o Ústavním soudu nemůže vydané rozhodnutí Ústavního soudu přezkoumávat dokonce ani samotný Ústavní soud; jeho rozhodnutí jsou na vnitrostátní úrovni konečná a mohou být zpochybněna toliko v řízení před Evropským soudem pro lidská práva, ovšem bez možnosti přímé kasace ze strany tohoto mezinárodního soudu.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatelky O.PO.RA., odborová organizace (pův. Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu), se sídlem Bouzov 8, 783 25 Bouzov, zastoupené JUDr. Janou Kašpárkovou, advokátkou, se sídlem Blanická 19, 772 00 Olomouc, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. října 2012 č. j. 30 Cdo 1846/2012-143, rozsudku Městského .
Právní věta: Ústavní soud uvedl, že plnil-li povinný dobrovolně ještě předtím, než mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, pak je s ohledem na ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky o odměně a náhradách soudního exekutora třeba považovat za základ pro určení odměny soudního exekutora částku nulovou, a to s odůvodněním, že exekutor v rámci předmětných exekučních řízení nevymohl ničeho, neboť povinní plnili dobrovolně, aniž by o nařízení exekuci věděli. Ústavní soud však ve svém nálezu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2348/12, zároveň připomněl, že při posuzování ústavnosti rozhodnutí soudních exekutorů o ná ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudce Ludvíka Davida a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatele V. Š., zastoupeného Mgr. Zdeňkem Kučerou, advokátem se sídlem Praha 6, Bělohorská 35, proti usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 8. 3. 2013, č.j. 43 EXE 394/2012-100, a proti příkazu Exekutorského úřadu Praha 4, JUDr. Dagmar Kuželové, soudní exekutorky, ze dne 21. 11. 2012, č.j. 046 Ex .
Právní věta: Ústavní soud se k problematice tzv. střídavé výchovy vyjadřoval již v celé řadě svých rozhodnutí. Ustálená rozhodovací praxe je přitom taková, že v rodinněprávních věcech Ústavní soud zasahuje jen v případech skutečně extrémních; je tomu tak zejména proto, že svěření nezletilého dítěte do výchovy jednomu z rodičů či do jejich střídavé výchovy, stanovení výše výživného nebo úprava styku toho z rodičů, kterému nezletilé dítě do výchovy nebylo svěřeno, je výsledkem hodnocení důkazů provedených obecnými soudy v pravomocně skončeném řízení a spadá výhradně do nezávislé pravomoci obecných soudů. Při ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Zemánka, soudce Radovana Suchánka a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatelky V. K., zastoupené JUDr. Stanislavou Bradovou, advokátkou se sídlem Kratochvílova 43, Přerov, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 22. 5. 2013, č.j. 30 Co 369/2012-310, takto:
 
 Ústavní stížnost se odmítá.
 
 
 Odůvodnění: I. Ústavnímu soudu byla dne 23. 9. 2013 .
Právní věta: Čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR stanoví, že vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány a osoby. Tím v případě ústavní stížnosti proti rozsudkům obecných soudů je např. zrušení napadeného rozhodnutí, které je uvedeno ve výroku příslušného nálezu Ústavního soudu. To ovšem neznamená, že právní názor Ústavního soudu, uvedený v odůvodnění takového nálezu, je bez jakéhokoliv právního významu, protože není interpretací určitého zákonného ustanovení, ale výrazem či obrazem aplikace Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod či odpovídající mezinárodní Úmluvy o lidských ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud České republiky rozhodl v senátě ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů M. K., I. K. a A. K. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 1995, čj. 38 Co 256/95 - 26, ve spojení s usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 25. 7. 1995, čj. 7 C 461/92 - 15, t a k t o :
 
 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 1995, čj. 38 Co 256/95 - 26, a usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 25. 7. 1995, čj. 7 C 461/92 - 15, se z r u š u j í .
Právní věta: Podle čl. 89 Ústavy jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu pro všechny orgány i osoby závazná. Ústavní soud na citované ustanovení Ústavy odkazuje právě ve spojitosti s ústavněprávní interpretací "sporného" § 89 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v novelizovaném znění [uvedenou v nálezu sp. zn. IV. ÚS 314/09 ze dne 5. 5. 2009 (N 110/53 SbNU 375)], kterou konečně i v napadeném usnesení citoval krajský soud. Odvozovat procesní zavinění oprávněného výhradně od faktu, že podal návrh na provedení exekuce, je poněkud exten ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Nález Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedy senátu Miloslava Výborného a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické - ze dne 30. března 2010 sp. zn. IV. ÚS 3158/09 ve věci ústavní stížnosti Servisní služby, s. r. o., IČ: 271 69 341, se sídlem Praha 5, Kartouzská 200/4, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. července 2009 č. j. 22 Co 264/2009-33, kterým bylo potvrzeno usnesení okresního soudu, jímž byla mj. stěžovatelce coby oprávněné uložena .
Právní věta: Samotný nesouhlas Nejvyššího soudu s právním názorem Ústavního soudu, a jeho nereflektování při rozhodování, nemohou být samy o sobě považovány bez dalšího za porušení čl. 89 odst. 2 Ústavy, je-li tento nesouhlas vyjádřen již v samotném odůvodnění rozhodnutí, kdy si je Nejvyšší soud při rozhodování vědom toho, že bude postupovat v rozporu s právním názorem Ústavního soudu a že vůči němu proto předkládá náležitou ústavněprávní oponenturu; druhou (méně problematickou) možností je v případě pochybností o ústavně konformním výkladu zákona podaného Ústavním soudem postup podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Musila, Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudce Jaromíra Jirsy o ústavní stížnosti stěžovatelky Ing. Evy Kabešové, zastoupené Mgr. Liborem Vincencem, advokátem, sídlem Pavla Švandy ze Semčic 850/7, Praha 5 - Smíchov, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2017 č. j. 30 Cdo 2110/2016-560, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, a České republiky - Ministerstva spravedlnosti, sídlem Vyšehradská 427/16, Praha 2 - Nové .
3
Klíčové slová: zákon o veřejných dražbách, zásada zákazu retroaktivity, princip právní jistoty , závaznost vykonatelných rozhodnutí Ústavního soudu, právo na soudní ochranu a spravedlivý proces, účastník dražby, ochrana vlastnického práva, veřejná nedobrovolná dražba, zásada rovnosti před zákonem, retroaktivní účinek, žaloba o určení neplatnosti dražby, zástavní věřitel, smlouva o úvěru, smlouva o zřízení zástavního práva, zrušení ustanovení zákona Ústavním soudem, zásada ochrany důvěry v zákon, neplatnost nedobrovolné dražby, účinky nálezu Ústavního soudu ex tunc / do budoucna, zákaz nedotknutelnosti právních vztahů vzniklých na základě zákona, smlouva o provedení nedobrovolné dražby za účelem uspokojení pohledávky
Právní věta: K účinkům derogačního nálezu se Ústavní soud v minulosti vyjádřil opakovaně, přičemž konstatoval, že zrušení zákona nebo jiného právního předpisu podle čl. 87 odst. 1 písm. a), b) Ústavy nezpůsobuje jeho zpětné zrušení. K pozbytí platnosti dochází až k datu vykonatelnosti nálezu. Právní předpis, k jehož zrušení existuje důvod spočívající v rozporu s ústavním pořádkem, tedy nepozbývá platnosti ipso facto, nýbrž až na základě rozhodnutí Ústavního soudu, a tedy během své platnosti působí vznik, změnu a zánik práv a povinností. Účinek ex nunc však nevylučuje, že právě aplikace protiústavního právn ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Dagmar Lastovecké a Stanislava Balíka o ústavních stížnostech 1) společnosti BUREZ s. r. o., IČ 25421131, se sídlem Karlovarská 60, Klášterec nad Ohří, zastoupené JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, 2) Hany Novotné, zastoupené Mgr. Ladislavem Malečkem, advokátem se sídlem Nerudova 22, Litoměřice, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 5169/2009-326 ze dne 18. ledna 2011, .
Právní věta: Ústavní soud již dříve připomněl, že je v kontextu právní úpravy regulace hazardu povinností Ministerstva financí zajistit respekt k ústavně zaručenému právu na samosprávu, a to např. i postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 loterijního zákona (tedy postupem, jehož provedení se stěžovatel domáhá). Povinnost Ministerstva financí zajistit respekt k místní regulaci hazardu musí být vnímána obzvláště naléhavě s ohledem na skutečnost, že již i starší judikatura Ústavního soudu konstatovala, že se provozování výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení nachází v zásadě na samém okraji společens ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní stížnosti města Klatovy, se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, zastoupeného JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem, AK se sídlem Čs. legií 172, 339 01 Klatovy, proti jinému zásahu Ministerstva financí, za účasti Ministerstva financí jako účastníka řízení, bez ústního jednání, takto:
 
 I. V řízení o ústavní stížnosti vedeném pod sp. zn. IV. ÚS 2315/ .
Právní věta: Obvodní soud rozhodoval v situaci, kdy již mu byl znám výše uvedený nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2014 sp. zn. III. ÚS 2782/14, ve kterém byl formulován právní názor ve smyslu č. 89 odst. 2 Ústavy, podle kterého: - obecný soud nemůže pominout obligatorní prostředek k objasnění právního základu (výkladu unijního práva) rozhodný pro rozhodnutí ve věci samé, neboť jinak může své rozhodnutí zatížit porušením práva na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny. V případě, že tato okolnost nebyla v řízení vyjasněna položením předběžné otázky, došlo k porušení práva na zákonného soudce v ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti obchodní společnosti Travel Service, a. s., sídlem K Letišti 1068/30, Praha 6 - Ruzyně, zastoupené Mgr. Janou Matysovou, advokátkou, sídlem U Prašné brány 1079/3, Praha 1 - Staré Město, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 21. dubna 2015 č. j. 4 C 242/2013-76, za účasti Obvodního soudu pro Prahu 6, jako účastníka řízení, a 1. Tomáše .
Právní věta: Intertemporální účinky nosných důvodů nálezu Ústavního souduI. Z článku 89 odst. 2 Ústavy nevyplývá orgánům veřejné moci, včetně soudů, pouze vázanost výrokem rozhodnutí Ústavního soudu, ale i jeho právním názorem vyjádřeným v odůvodnění, tedy závěry, k nimž Ústavní soud ve svém rozhodnutí dospěl. II. Pokud vznikl poskytovateli zdravotní péče nárok na regulační poplatek ve výši 60 Kč za den poskytování péče podle § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 30. 11. 2011, pak nárok na zapla ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Ústavy, podle nichž platí: "(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak. (2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny ... rozhodnutí Ústavního soudu, resp. v jeho právní větě, má-li obecnou povahu, obecně závazný, závazný při řešení typově shodných případů." 25. Zejména s vědomím zatíženosti obecných soudů a také složitosti a rozsáhlosti odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu .
Právní věta: 1. Neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti (§ 241a odst. 2 občanského soudního řádu), není odmítnutí takového dovolání pro vady porušením čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 2. Nevymezí-li dovolatel, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je ústavní stížnost proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva nepřípustná podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 3. Ustanovení § 237 občanského soudního řádu ve spojení s čl. 4 a čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky vyžaduje, a ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... takové situaci vyžadoval odkaz na judikaturu Nejvyššího soudu, která např. na předmětné rozhodnutí Ústavního soudu navázala, jelikož dle čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky jsou rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby. V nálezu sp. zn. III. ... soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo je rozhodována dovolacím soudem odchylně i po rozhodnutí Ústavního soudu, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, není-li dosud o ní .
Právní věta: I. Nesoulad zákona s ústavním pořádkem může založit zejména takové omezení práv parlamentní opozice, jež se dotýká samotné její možnosti účastnit se zákonodárné procedury jako její plnohodnotný účastník, tedy ji zbavuje možnosti reálně se seznámit s návrhem zákona a vyjádřit k němu své stanovisko, a tím jí znemožňuje nebo podstatným způsobem ztěžuje možnost kontroly ve vztahu k vládě nebo parlamentní většině. Takovéto omezení nemusí být vždy důsledkem opatření, které je v rozporu se zákonem, a může být i výsledkem kumulativního působení řady dílčích opatření, z nichž by žádné samostatně takový ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... 2012 sp. zn. Pl. ÚS 2/12 a ze dne 6. března 2012 sp. zn. Pl. ÚS 7/12 (všechna rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz) postupně odmítl návrhy skupiny senátorů a skupiny poslanců. O zrušení zákona o zdravotních .
Právní věta: Ústavní soud se nejprve věnoval právě otázce přípustnosti návrhu, neboť ta byla v průběhu řízení zpochybněna; ústavní stížnost prý nepřijatelně směřovala toliko proti v extradičním řízení vydaným rozhodnutím obecných soudů. Dospěl k závěru, že ústavní stížnost je přípustná ve smyslu ustanovení § 72 zákona o Ústavním soudu již ve fázi, kdy směřuje proti rozhodnutí stížnostního soudu; není nezbytné, aby stěžovatel vyčkával s jejím podáním až na rozhodnutí ministra spravedlnosti o povolení vydání dle ustanovení § 399 odst. 1 trestního řádu. K uvedenému dodává Ústavní soud: jedině bylo-li by návrh ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... usnesení sp. zn. I. ÚS 507/98 či III. ÚS 1757/08 - dostupna, stejně jako všechna v tomto nálezu citovaná rozhodnutí Ústavního soudu, na http://nalus.usoud.cz), a to aniž by tu byl rozpor s právním názorem Ústavního soudu vyjádřeným v nálezu .
Právní věta: Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 596/02 (N 64/33 SbNU 141) vyslovil názor, že "základní právo na odškodnění ve smyslu čl. 36 odst. 3 Listiny má pouze ten, jemuž byla škoda způsobena nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Uvalení vazby na osobu obviněnou z trestného činu samo o sobě nezákonným rozhodnutím není, pokud je toto rozhodnutí učiněno v souladu s čl. 8 odst. 4 a 5 Listiny, resp. v souladu s trestním řádem. Vazba neztrácí svou zákonnou kvalitu tím, že osoba obviněná a později obžalovaná z trestného činu byla nakonec obžaloby zproštěna proto, že nebylo prokázáno, že ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . zn. 25 Cdo 2035/2000 ze dne 27. 6. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1072/2003 a na ně navazující rozhodnutí Ústavního soudu, na která se odvolal odvolací a dovolací soud v odůvodnění svých rozhodnutí, se netýkaly příčinné souvislosti mezi vzetím do vazby ... od něj Ústavní soud upustil v souladu s § 44 odst. 2 zákona se souhlasem všech účastníků řízení. Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat. V Brně dne 20. září 2012 Stanislav Balík, v. r. předseda senátu
Právní věta: 1) Jakékoliv změny provedené ve znění Lisabonské smlouvy publikovaném v Úředním věstníku EU se nemohou bezprostředně (bez dalšího) dotknout znění publikovaného ve Sbírce mezinárodních smluv. Pokud by ve znění Lisabonské smlouvy v době, kdy tato již případně bude účinná, byly skutečně provedeny jazykové úpravy, k jejich účinnosti na území České republiky by byla nutná jejich publikace ve Sbírce mezinárodních smluv. Takové změny jsou navíc prováděny formou protokolu, se kterým musí všechny signatářské státy souhlasit, a řídí se postupem předvídaným čl. 79 Vídeňské úmluvy. Tak se ostatně stalo ně ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... svému přezkumu) s ústavním pořádkem (k tomu též níže oddíl C této části nálezu). Konečnost, nezměnitelnost a také závaznost pravomocného rozhodnutí Ústavního soudu, které vyplývají z čl. 89 Ústavy a navazujících ustanovení zákona o Ústavním soudu, naplňují významné funkce, které odrážejí postavení Ústavního .
Právní věta: 1) Obecné soudy mohou rozhodovat o zvýšení nájemného za období od podání žaloby do 31. 12. 2006. Nájemné za období před podáním žaloby zvyšovat nemohou, neboť tomu brání povaha rozhodnutí s konstitutivními účinky; zvýšení nájemného za období od 1. 1. 2007 přiznat nelze, neboť od tohoto data již jednostranné zvyšování nájemného připouští § 3 odst. 2 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2) Žaloby pronajímatelů (vlastníků bytů) na náhradu škody vůči státu [opírající se o zákon č. 82/199 ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , není v právním státě jiné cesty než, že stát je jako celek povolán k odpovědnosti, a to na základě výslovného rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud byl ústavním zákonodárcem povolán a zabudován do ústavní struktury demokratického právního státu jako orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 .
Právní věta: V nejobecnějším smyslu slova k otázce vázanosti rozhodnutími Ústavního soudu, tj. čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR, Ústavní soud uvádí,že ať již je čl. 89 ost. 2 Ústavy ČR, dle něhož jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby,jakkoliv teoreticky problematický, je to stále ústavní předpis jako norma nejvyšší právní síly, pro kterou platí čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR, v němž se stanoví, že soudce je vázán zákonem, a která se snaží reagovat na předlistopadový stav naší justice, kdy základní lidská práva nejenže nebyla chráněna, ale dokonce byla pošlapávána. Uvedenému čl. 8 ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... že soud není oprávněn přezkoumávat rozhodnutí - výměr správního orgánu. Kromě toho, pokud jde o názory obsažené v rozhodnutí Ústavního soudu, jichž se stěžovatelka dovolávala, poukázal krajský soud na to, že nejsou součástí právní věty, a co ... ČR, dlužno dodat, že ať již je čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR, dle něhož jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby, jakkoliv teoreticky problematický, je to stále ústavní předpis jako norma nejvyšší .
Právní věta: Z dikce ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, ve znění účinném od 1. 1. 2013, jednoznačně vyplývá povinnost stěžovatelů vyčerpat všechny procesní prostředky, které jim zákon k ochraně jejich práva poskytuje – tedy i mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání v trestních věcech, pokud je dovolání v dané věci přípustné. Pokud je v ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu stanovena povinnost vyčerpat i mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení, tím spíše musí stěžovatelé vyčerpat mim ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... tak rozhodovací činnost Nejvyššího soudu, se však jeví býti v rozporu se zásadou subsidiarity ústavní stížnosti. IV. Aktuální rozhodnutí Ústavního soudu týkající se dovolání v trestních věcech 14. Aktuálně se Ústavní soud zabýval podmínkou vyčerpání dovolání v trestních věcech ... usnesení sp. zn. IV. ÚS 430/11 ze dne 2. 3. 2011 (dostupné stejně jako všechna další zde uvedená rozhodnutí Ústavního soudu na http://nalus.usoud.cz)] Ústavní soud uvedl, že „Ústavní soud ve své rozhodovací praxi netrvá na tom, .
Právní věta: 1. Nárok na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod vzniká za předpokladu, že k zásahu státu do osobní svobody dotčené osoby došlo, resp. tento zásah byl ukončen až poté, co se tato mezinárodní úmluva stala pro Českou republiku závaznou (tj. od 18. 3. 1992); okamžik účasti této osoby na rehabilitaci není z tohoto hlediska relevantní. 2. Tento právní názor se neuplatní u případů, kdy žaloba na zaplacení zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu byla podána ještě před přijetím tohoto stanoviska. 3. Pokud jde o otázku časové působn ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... na zaplacení zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu byla podána ještě před přijetím tohoto stanoviska.
 
 
 Odůvodnění: I. Incidenční rozhodnutí Ústavního soudu 1. Ústavní soud v nálezu ze dne 23. května 2012 sp. zn. I. ÚS 3438/11 (N 111/65 SbNU ... podle § 4 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na některá další rozhodnutí Ústavního soudu [k nim patří zejména nález ze dne 7. 10. 1998 sp. zn. II. ÚS 285/97 (N 117/12 SbNU .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.