Nalezené rozsudky pro výraz: stavební řízení

Přibližný počet výsledků: 430

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

645 dokumentů
8 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Ani maximálně extenzivním výkladem práva vlastnického či práva na příznivé životní prostředí nelze podřadit právo na parkovací stání u svého bydliště. Proti nesouladu plánované stavby s územním plánem má účastník brojit v rámci opravných prostředků proti územnímu rozhodnutí a je-li vznesena až ve stavebním řízení, stavební úřad k ní nepřihlíží. Stavební úřad má sice povinnost i bez námitky účastníků soulad předložené projektové dokumentace s územní plánovací dokumentací posoudit, ale neznamená to, že by se znovu zabýval stejnými otázkami jako v řízení územním. Bylo by v rozporu s požadav ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Jaroslava Fenyka v právní věci navrhovatele ing. Václava Ženíška, zastoupeného Mgr. Pavlem Císařem, advokátem, se sídlem v Plzni, o ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2012, č. j. 8 As 54/2011-344, a rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 1. 2011, č. j. 57 Ca 81/2008-234, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Včas podaným návrhem, který
Právní věta: Skutečnost, že environmentálním spolkům je umožněno aktivně se zúčastnit řízení a postupů podle stavebního zákona, neznamená, že mohou v kterékoli fázi povolování výstavby vznášet jakékoli námitky, bez ohledu na předmět daného řízení či postupu. Environmentálním spolkům přísluší námitky, které se týkají jimi hájených veřejných zájmů. Stavební zákon rozlišuje čtyři základní fáze "života" stavby - umístění, realizaci, užívání a odstranění stavby. V každé fázi se zkoumají jiné skutečnosti a odlišný předmět řízení či postupu - s tím souvisí i omezený okruh námitek, které lze vznášet v jednotlivých ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Musila, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Jana Filipa o ústavní stížnosti Pankrácké společnosti, z. s., se sídlem v Praze 4, Hudečkova 1097/12, zastoupené Mgr. Pavlem Černohousem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská 398/18, proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2018, č. j. 2 As 328/2016-96, a Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2016, č. j. 10 A 45/2016-264, za účasti Nejvyššího správního soudu a Městského so
Právní věta: Je alarmující, že otázka účastenství žadatele ve stavebním řízení není postavena najisto téměř po pěti letech od vydání stavebního povolení, když je přitom z obsahu ústavní stížnosti a přiložených listin zřejmé, že se stěžovatel aktivně cestou řady podání a opravných prostředků v rámci správního i soudního správního řízení snažil pro něj zcela zjevně nepříjemnou situaci bezprostředně ohrožující jeho vlastnické právo řešit.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Vojena Güttlera a Pavla Holländera mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. Viktora Klímy, zastoupeného JUDr. Milanem Klímou, advokátem se sídlem Praha 10, Sámova 4/220, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 7. 2010, č. j. 10 Ca 314/2009-35, a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2012, č. j. 8 Ans 13/2011-69, za účasti Městského soudu v Pra
Právní věta: Napadené ustanovení § 139 písm. c) stavebního zákona tím, že vymezuje pojem "soused" přímo v zákoně, bere tak správnímu orgánu možnost, aby jako s účastníkem řízení zacházel též s osobou, která očividně může být rozhodnutím vydávaným ve stavebním řízení dotčena ve svých právech, a to i v právech ústavně chráněných jako je právo na pokojné užívání majetku, případně právo vlastnické (čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, čl. 11 Listiny). To, že je možno takovou osobu přizvat k řízení (nikoliv však jako účastníka) podle ustanovení § 59 odst. 3 stavebního zákona, je nedostatečné, neboť s ohledem n ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v plénu o návrhu M. M. na zrušení ustanovení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto: Dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů se zrušuje ustanovení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odůvodnění I. Dne 20. 5. 1999 podala M. M. ústavní stížnos
Právní věta: Samotný nesouhlas stěžovatelek s právním posouzením povinnosti odstranit stavební úpravy domu a s hodnocením skutkového stavu nemohl bez dalšího založit opodstatněnost názoru o porušení základních práv. Stěžovatelky (resp. právní předchůdkyně stěžovatelek v postavení stavebníka) neučinily vše pro nápravu skutkového a právního stavu, který jim byl obecnými soudy a správními orgány v řízení o odstranění stavebních úprav vytknut.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Vojtěcha Šimíčka, soudce Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a soudce Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatelek 1) Evy Knopové a 2) Martiny Knopové, obou zastoupených JUDr. Vítem Buršou, advokátem se sídlem Uherské Hradiště, Růžová 1254, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 1. 2014 č. j. 1 As 155/2013-35 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2013 č. j. 10 A 150/2010-127, za účasti Nejvyššího správního s
Právní věta: aplikací zákona č. 82/1998 Sb. v případech odpovědnosti státu za škodu a nemajetkovou újmu nesmí dojít, přímo ani nepřímo, k omezení rozsahu základního práva zaručeného čl. 36 odst. 3 Listiny. Podle zákona č. 82/1998 Sb. je tedy nutno kompenzovat veškerou újmu, kterou by bylo možno namítat pod čl. 36 odst. 3 Listiny, nikoliv naopak (nález sp. zn. I. ÚS 4227/12 ze dne 12. 5. 2014, bod 15). Ústavní soud též již dříve připomněl, že v oblasti regulace následků výkonu veřejné moci a deliktní odpovědnosti státu za způsobenou materiální i nemateriální škodu je třeba hledat mnohem větší sepětí s ústav ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj) a Tomáše Lichovníka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky PhDr. Magdaleny Jiříkové, zastoupené JUDr. Jiřím Exnerem, advokátem se sídlem Kořenského 15, Praha 5 - Smíchov, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 5. 2016, č. j. 20 Co 142/2016-101, a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 17. 12. 2015, č. j. 18 C 44/2014-75, takto: I. Rozsudkem Městského soudu
Právní věta: Vyloučení vlastníka pozemků, na kterých je realizována cizí stavba, z kolaudačního řízení a v důsledku toho též z práva na soudní ochranu, považuje Ústavní soud za pochybení zákonodárce, které má ústavní rozměr.

Úryvek z textu:
Plénum Ústavního soudu rozhodlo ve věci návrhu Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, takto: Ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje dnem 31. 12. 2000. Odůvodnění Krajský soud v Hradci Králové přerušil řízení ve věc
Právní věta: Rozhodující není existence fyzické hranice mezi pozemkem stavebníka a stěžovatele, ale možnost, že i přes jistou bagatelní vzdálenost může dojít k porušení či ohrožení stěžovatelových práv. Tento závěr by bylo třeba vyslovit i v daném případě, tím spíš, že stěžovatelka přestala být "sousedem", a tím i účastnicí původního řízení jen na základě toho, že stavitel odprodal třímetrový pruh pozemku svým rodičům. Tímto postupem tak se stěžovatelkou nebylo jednáno jako s účastnicí a ona tak neměla možnost uplatňovat opravné prostředky. Pozemek, tvořící nyní hranici mezi pozemkem stavebníka a stěžovate ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě v právní věci navrhovatelky společnosti H., s. r.o., o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 12. 1998, čj. 10 Ca 344/98-8, za účasti Krajského soudu v Českých Budějovicích jako účastníka řízení a Městského úřadu v Třeboni jako vedlejšího účastníka, takto: Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 12. 1998, č.j. 10 Ca 344/98-8 a rozhodnutí Městského úřadu v Třeboni ze dne 8
Právní věta: Ústavní soud zastává ve věcech odškodnění z výkonu veřejné moci konstantně názor, že ve sporech o peněžitou satisfakci se státem by mohl vést reduktivní přístup k jinak respektovaným judikaturním algoritmům, podle konkrétních okolností případů, k obsahovému popření způsobu stanovení zadostiučinění v penězích. Nelze jen mechanicky krátit výši zadostiučinění počtem účastníků nepřiměřeně dlouhého řízení, ať již soudního či správního, i když jde o manžele. Vždy je nutno s náležitou podrobností vycházet z konkrétních okolností souzeného případu a přísně individualizovaných důsledků a nepoužívat kri ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Vojtěcha Šimíčka, soudce Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1/ PhDr. Magdaleny Jiříkové a 2/ Ing. Jiřího Jiříka, obou právně zastoupených JUDr. Jiřím Exnerem, advokátem se sídlem Kořenského 15/1107, Praha 5, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2017 č. j. 55 Co 339/2017-139 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2018 č. j. 30 Cdo 1782/2018-174, za účast
Právní věta: Materiálnímu chápání opatření obecné povahy ve prospěch stěžovatelů je třeba dát přednost také s ohledem na konstantní judikaturu Ústavního soudu, dle níž, nabízí-li se dvojí možný výklad veřejnoprávní normy, je třeba v intencích zásad spravedlivého procesu volit ten, který vůbec, resp. co nejméně, zasahuje do toho kterého základního práva či svobody. Jde o strukturální princip liberálně demokratického státu in dubio pro libertate plynoucí přímo z ústavního pořádku (čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 Ústavy nebo čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Listiny), vyjadřující prioritu jednotlivce a jeho svobody před st ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu složeného z místopředsedy soudu Pavla Holländera a soudců Stanislava Balíka, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ze dne 19. listopadu 2008 sp. zn. Pl. ÚS 14/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů: 1. Obec Bavory, se sídlem Bavory, č.p. 9 2. Obec Dolní Dunajovice, se sídlem Dolní Dunajovice, Zahradní 613 3. Ing. S. H. 4. A. Š. 5. Ing. M. M. 6. NEB
MENU