Nalezené rozsudky pro výraz: ústavní ochrana vlastnického práva

Přibližný počet výsledků: 33

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

8 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Ústavní soud neshledal důvod, aby se odchýlil od své ustálenéjudikatury, podle níž se právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst.1 Listiny vztahuje pouze na vlastnictví už nabyté, existující,a nikoliv pouze na tvrzený nárok na ně.

Úryvek z textu:
Ústavní soud ČR rozhodl v senátě ve věci ústavní stížnosti stěžovatele D. P. proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 1. 11. 1995, č.j. 6 C 1585/93-78, a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 9. 1996, č.j. 24 Co 15/96-126, t a k t o : Ústavní stížnost se z a m í t á . O d ů v o d n ě n í : Napadeným rozsudkem Okresního soudu v Trutnově byl zamítnut stěžovatelův návrh na přechod vlastnického práva k pozemkovým parcelám č. 1884/3, č.
Právní věta: Článkem 11 Listiny je chráněno "vlastnické právo jako takové,vlastnické právo již konstituované a tedy již existující a nikoli pouze tvrzený nárok na ně" (srov. nález I. ÚS 115/94, Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - sv. 3, C.H. Beck1995, str. 295). Pouhý spor o vlastnictví, jímž má být vlastnické právo teprve konstituováno, tedy ústavně chráněn není a ani být nemůže. Ústavní soud již judikoval dříve, že zásada rovnosti mezi lidmi patří mezi základní práva, jež plní funkci spíše jen ideálně typických kategorií vyjadřujících cílové představy, jež se nemohou zcela krýt se so ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud ČR rozhodl v senátě ve věci ústavní stížnosti J. N., M. K., L. Ch. a D. H., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 10 Ca 606/95-19, ze dne 7. 2. 1996, a proti rozhodnutí Okresního úřadu v Pelhřimově - Okresního pozemkového úřadu č.j. Ž 194/92-R2, ze dne 8. 9. 1995, t a k t o : Ústavní stížnost se z a m í t á . O d ů v o d n ě n í : J. N. a A. N., otec a matka stěžovatelů, uzavřeli dne 18. 11. 1971 a 24. 1. 1973 kupní smlou
Právní věta: Právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny se vztahuje toliko na vlastnictví již nabyté, existující, a nikoli v pouze na tvrzený nárok na ně. Z toho plyne, že pouhý spor o finanční náhradu ústavně chráněn není a ani být nemůže. Stěží je možné dovozovat, že došlo k porušení čl. 11 odst.4 Listiny základních práv a svobod postupem či rozhodnutím jiného státního orgánu v roce 1966, kdy Listina součástí českého(československého) právního řádu vůbec nebyla. Za tohoto stavu by byla - z hlediska nároků oprávněných osob - právně významná toliko existence některého tzv. vydávacího důvodu uveden ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud České republiky rozhodl v senátě ve věci ústavní stížnosti J. B., zastoupeného JUDr. J. P., účastníků řízení - Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 1, a vedlejšího účastníka - Ministerstva financí ČR, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 2. 1996, sp. zn. 22 Co 534/95, 22 Co 535/95, a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. 9. 1994, sp. zn. 13 C 451/92, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 7. 9. 1995, sp. zn. 13 C 45
Právní věta: Z práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny v civilních věcech vyplývá povinnost při zachování rovného postavení účastníků zjistit skutkový stav věci tak, aby strany, které vyjádřily, čeho chtějí dosáhnout, ale nepřesně formulovaly žalobní návrh, měly možnost tento návrh upravit. Funkcí soudů je poskytovat ochranu základním právům, včetně práva na ochranu vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 Listiny, i v horizontálních vztazích, kde strana sporu nemá jinou možnost domoct se informací než prostřednictvím soudu. Je proto nezbytné, aby soudy důsledně zvážily, jestli byly potřebn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti společnosti V. D. KUKA a. s., se sídlem Vinohradská 1789/40, Praha 2, zastoupené Mgr. Barborou Gaveau, LL.M., advokátkou, se sídlem Stroupežnického 20, Praha 5, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2020 č. j. 22 Cdo 2527/2018-649, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 1. 2018 č. j. 20 Co 434/2017-535 a rozsudku Obvodního soudu pro Pr
Právní věta: Stěžovatelce vzniklo právo užívání bytu na základě dohody o užívání družstevního bytu. Proto se nemůže dovolávat ústavní ochrany práva vlastnit majetek, neboť tato ochrana je poskytována pouze vlastníku věci a nikoli jejímu uživateli. Vyhláška č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejich uživatelů. Poštovní řád sice upravuje existenci zásilek zásilek "do vlastních rukou", nezakotvuje však instituci tzv.náhradního doručení. (Výjimku tvoří pouze ustanovení § 46 Poštovního řádu, které však dopadá na případy, kdy zásilku nelze uložit do domovní schránky, popř. do doručovací schránky.O n ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v I. senátě ve věci stěžovatelky V. M., zastoupené JUDr. J. B., účastníků řízení - Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 10, o ústavní stížnosti stěžovatelky proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 1. 1995, sp. zn. 29 Co 487/94, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. 6. 1994, sp. zn. 17 C 108/93, a proti rozhodnutí představenstva Stavebního bytového družstva Z. M. ze dne 31. 7. 1992,
Právní věta: Lze jen velmi obtížné předvídat, jaké problémy daná právní úprava přinese, to ukáže až praxe, nicméně dle názoru Ústavního soudu otázky, které navrhovatelka předestírá, lze řešit výkladem jak zmíněného zákona, tak i dalších právních předpisů (např. daňových při uplatňování daňových úlev a výpočtu daně z přidané hodnoty), navíc některé "technické otázky" spolupráce mohou být řešeny dohodou zúčastněných subjektů. V tomto okamžiku (prosinec 2018) tak nelze usuzovat, že by předmětná právní úprava nemohla z důvodu své "nedostatečnosti", jde-li o vymezení práv a povinnosti dotčených subjektů, z hled ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a ze soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa (soudce zpravodaje), Jaromíra Jirsy, Jana Musila, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky, za kterou jedná senátor Ivo Valenta, právně zastoupené doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., advokátem, sídlem Optátova 874/46, Brno, na zrušení § 11 odst.
Právní věta: Článek 11 Listiny základních práv a svobod chrání výslovně vlastnické právo. Nad rámec této ústavní ochrany se dostává žalobce, který uplatňuje v restitučním řízení nárok, přesahující jeho již uspokojené nároky vlastnické, např. nárok na vydání "celé věci", a to v té části, která přesahuje jeho vlastnický nárok.

Úryvek z textu:
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci stěžovatelky V.V., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, z 24. 6. 1994, sp. zn. 8 Co 536/94, který potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě z 1. 2. 1994, sp. zn. 38 C 373/91, zamítající návrh na určení povinnosti uzavřít dohodu o vydání věci, t a k t o: Ústavní stížnost se z a m í t á . O d ů v o d n ě n í Podanou ústavní stížností dle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., navrhovatelka napadá rozsudek Krajského soud
Právní věta: K podstatě ustanovení § 250a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zák.“) o pojistném podvodu, v návaznosti na ústavně zaručené právo na stejný zákonný obsah a ochranu vlastnického práva všech vlastníků ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.Ohrožení majetku, či jeho porucha, způsobené pojistným podvodem jsou ve svém reálném důsledku typicky závažnější, než poruchy vyvolané podvodem obecným (§ 250 tr. zák.), kde provázanost různých subjektů pojištění chybí.Proto je trestně politicky žádoucí a nutné, aby byla existující objektivní ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Plénum Ústavního soudu České republiky rozhodlo ve věci návrhu Ing. J. J., zastoupeného advokátem JUDr. J. T., na zrušení ustanovení § 250a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, předloženého ve spojení s přerušeným řízením o ústavní stížnosti navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 1999, sp. zn. 9 To 345/99 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. 5. 1999, sp. zn. 3 T 26/99, (mimo ústní jednání), takto: Ná
Právní věta: Je-li účelem institutu odpovědnosti za škodu a z něho vyplývající povinnosti k náhradě způsobené škody vytvoření stavu, který existoval před vznikem škody, může jej být dosaženo toliko reparací veškeré vzniklé škody. Tomu pak odpovídají i zákonem stanovené formy odčinění škody, ať už uvedením do předešlého stavu, jenž předpokládá odklizení všech nepříznivých následků, či poskytnutím peněžité náhrady, jejíž výše má odpovídat nákladům na uvedení do původního stavu (srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I., komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 1139). ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka, soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka a soudce Ludvíka Davida ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky TERMA a. s., se sídlem Věkošská 106, Hradec Králové, zastoupené Mgr. Petrem Stejskalem LL.M., advokátem, i. s. Mgr. Martinem Soppem, advokátem, obou sídlem Malé náměstí 125, Hradec Králové, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 3. 2015, č. j. 21 Co 17/2012-293, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2015
Právní věta: Vlastnické právo dalších nabyvatelů, pokud své právo nabyli v dobré víře, požívá ochrany a nezaniká, což je v souladu s čl. 11 Listiny a s ústavními principy právní jistoty a ochrany nabytých práv. Interpretace opačná, podle níž dodatečným odpadnutím právního důvodu, na základě kterého nabyl vlastnictví kterýkoliv z právních předchůdců vlastníka, tento vlastník pozbývá vlastnické právo, ač mu čl. 11 Listiny, narušuje celý koncept právní jistoty a ochrany nabytých práv. To platí pochopitelně jen u těch práv, která byla nabyta v dobré víře, kdy dobrá víra vystupuje jako korektiv obecně platný pr ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti stěžovatelky Jitky Šenové, zastoupené Mgr. Michalem Vojáčkem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem Praha 2, Americká 17, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 3144/2014-882 ze dne 26. 11. 2014 a proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 39 Co 243/2010-832 ze dne 20. 1. 2014, za účasti vedlejší účastnice Věry Volfové, zastoupené JUD
MENU