Nalezené rozsudky pro výraz: vlastník budovy

Přibližný počet výsledků: 163

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

687 dokumentů
6 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Jestliže tedy žalovaní nabyli v domě nebytovou jednotku bez jakkoliv vymezené společné části domu, nelze prohlášením vlastníků jednotek tento stav měnit a podle poměrného výpočtu prohlášením jim přiřknout určitou společnou část domu, o kterou budou poměrně poníženy společné části domu ve vlastnictví ostatních majitelů bytových jednotek v domě. Účelem prohlášení je toliko vymezit jednotlivé bytové či nebytové jednotky a k nim případně náležející společné části domu zejm. pro účely zápisu do katastru nemovitostí (na což ostatně naráží i stěžovatelka), účelem prohlášení však rozhodně není měnit r ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj), soudce Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. Ing. Pavlíny Chvátilové, zastoupené JUDr. Petrou Čapkovou, advokátkou se sídlem tř. Čs. armády 300, Hradec Králové, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 6. 2017, č. j. 21 Co 89/2017-216, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2018, č. j. 26 Cdo 5726/2017-243, za účasti Krajského soudu
Právní věta: Podle ustanovení § 22 odst.8 zákona o půdě, je-li na pozemku vlastníka stavba ve vlastnictví jiné právnické osoby, která zajišťuje zemědělskou výrobu, nebo stavba ve vlastnictví státu,a má-li vlastník pozemku nevypořádané nároky na poskytnutí náhrad dle tohoto zákona nebo na vydání majetkového podílu dle zákona č.42/1992 Sb. ve výši nejméně 50 % ceny stavby vůči vlastníkovi stavby, může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout soud o převodu stavby vlastníkovi pozemku. Vlastník budovy má v takovém případě právo na náhradu ve výši, o kterou cena stavby převyšuje nároky vlastníka pozemku. Citovaný ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně a soudců ve věci ústavní stížnosti J. M., zastoupeného JUDr. Z. F., za účasti účastníka řízení Krajského soudu v Hradci Králové a vedlejšího účastníka řízení Zemědělského obchodního družstva "Vrchy" se sídlem v O., zastoupeného JUDr. M. T., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. dubna 1996, sp.zn. 17 Co 983/95, t a k t o : Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. dubna 1996, sp. z
Právní věta: Zásada souladu výkonu práv s dobrými mravy představuje významný korektiv, který v odůvodněných případech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona a dává soudci prostor pro uplatnění pravidel slušnosti. Pojem dobré mravy nelze vykládat pouze jako soubor mravních pravidel užívaných jako korektiv či doplňující obsahový faktor výkonu subjektivních práv a povinností, ale jako příkaz soudci rozhodovat praeter legem či dokonce contra legem, pokud jde o reprobaci jednání příčícího se dobrým mravům (srov. mutatis mutandis nález ze dne 20. 4. 2010 ve věci sp. zn. II. ÚS 2087/08). Dobré mravy v tomto pojetí ted ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 5. června 2012 v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudců Pavla Holländera a Miloslava Výborného o ústavní stížnosti V. K., zastoupené JUDr. Zuzanou Šmídovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Žerotínova 1153/3, proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. září 2011 sp. zn. 26 Cdo 4904/2010 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. července 2010 sp. zn. 56 Co 171/2010, za účasti Nejvyššího soudu ČR a Krajského soudu v Ostravě jako účastníků řízení a B
Právní věta: Ústavní soud v této souvislosti připomíná svou judikaturu [viz např. nález sp. zn. I. ÚS 113/02 ze dne 4. září 2002 (N 109/27 SbNU 213), nález sp. zn. III. ÚS 521/05 ze dne 23. března 2006 (N 70/40 SbNU 691), nález sp. zn. III. ÚS 151/06 ze dne 12. července 2006 (N 132/42 SbNU 57), či nález sp. zn. I. ÚS 74/06 ze dne 3. října 2006 (N 175/43 SbNU 17)], kde vyslovil maximu, dle níž právu na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit, přičemž se musejí vypořádat se všemi rozhodujícími skutečnostmi a námitkami účastníků řízení, a to způsobem odpovídajícím m ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Radovana Suchánka a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti Obce Skryje, se sídlem Skryje u Rakovníka, IČ: 00244392, zastoupené Prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem se sídlem Botičská 4, Praha 2, proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 27 Co 275/2011-584 ze dne 10. listopadu 2011 a rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 1162/2012-642 ze dne 31. května 2012, za účasti Krajského soudu v Praze a Nejvy
Právní věta: Vlastníkem movitých věcí vznikajících při demolici budovy je původní vlastník budovy, neboť prováděním demoličních prací dochází k separaci dosavadních součástí budovy (stavebního materiálu). Podobně je vlastníkem movitých věcí vznikajících při skrývce zeminy z pozemku vlastník tohoto pozemku, prováděním skrývky dochází k oddělení dosavadních součástí zemského povrchu (rostlin, hlíny, kamení, hornin a nerostů aj.). Je-li takto separovaná movitá věc věcí, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit, je odpadem (viz § 3 odst. 1 zákona o odpadech). Vlastnické dispozice s odpadem se řídí př ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti společnosti GLUTTON, a. s., sídlem Jandáskova 1957/24, Brno, zastoupené JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem, sídlem Hlinky 118, Brno, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2015 č. j. 22 Cdo 2220/2013-613 a proti výroku I. a II. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. ledna 2013 č. j. 49 Co 202/2011-544, za účasti Nejvyššího soudu a Kraj
Právní věta: Z práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny v civilních věcech vyplývá povinnost při zachování rovného postavení účastníků zjistit skutkový stav věci tak, aby strany, které vyjádřily, čeho chtějí dosáhnout, ale nepřesně formulovaly žalobní návrh, měly možnost tento návrh upravit. Funkcí soudů je poskytovat ochranu základním právům, včetně práva na ochranu vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 Listiny, i v horizontálních vztazích, kde strana sporu nemá jinou možnost domoct se informací než prostřednictvím soudu. Je proto nezbytné, aby soudy důsledně zvážily, jestli byly potřebn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti společnosti V. D. KUKA a. s., se sídlem Vinohradská 1789/40, Praha 2, zastoupené Mgr. Barborou Gaveau, LL.M., advokátkou, se sídlem Stroupežnického 20, Praha 5, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2020 č. j. 22 Cdo 2527/2018-649, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 1. 2018 č. j. 20 Co 434/2017-535 a rozsudku Obvodního soudu pro Pr
Právní věta: Postupem, kdy poté, co doručené rozhodnutí nabylo právní moci, byly na základě aplikace dle § 164 o. s. ř. v podstatě změněny právní důvody rozhodnutí, došlo k porušení práva na spravedlivý proces, neboť nebyly dodrženy požadavky na transparentnost a předvídatelnost soudního řízení a požadavek na řádné, přesvědčivé a přezkoumatelné odůvodnění rozhodnutí.K porušení ústavně zaručených práv dochází i nepřípustným, resp. formalistickým výkladem, který odepře autonomnímu projevu vůle smluvních stran důsledky, které strany takovým projevem zamýšlely. Obecné soudy totiž nemohou v soudním řízení posuz ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti PRECHEZA a.s., se sídlem Nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov, zastoupené JUDr. Zdeňkem Novákem, advokátem advokátní kanceláře v Přerově, Čechova 2, proti rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 6. 11. 2006 č.j. 7 C 58/2000-225, ve znění opravného usnesení ze dne 13. 12. 2006 č.j. 7 C 58/2000-240 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 11
Právní věta: Již důvodová zpráva k návrhu zákona o Ústavním soudu, zakotvujícímu institut odkladu vykonatelnosti, uváděla, že "V mimořádných případech se však Ústavnímu soudu umožňuje, aby odložil vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, protože jinak by ochrana práv a svobod Ústavním soudem mohla v některých případech ztratit praktický význam (např. nebylo by věc po vyhovění stížnosti možno uvést do původního stavu)." Smyslem odkladu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí orgánu veřejné moci je předejít situaci, kdy by po eventálním zrušení napadeného rozhodnutí Ústavním soudem bylo nemožné či neúměrně obtížné ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Vojena Güttlera a Františka Duchoně oi ústavní stížnosti stěžovatelky H. S., zastoupené JUDr. Eliškou Vranou, advokátkou se sídlem Na Pankráci 1724, Praha 4, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 1. 2010, č. j. 13 C 145/2009-53, ve znění opravného usnesení ze dne 18. 5. 2010, č. j. 13 C 145/2009-96, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2010, č. j. 18 Co 251/2010-125, takto: Vykonatelnost
Právní věta: O věcně správné rozhodnutí soudu prvního stupně se jedná i tehdy, kdy odvolací soud ke "shodě výroků" vedly "odlišné důvody" než soud prvního stupně. "... škoda musí být nezprostředkovaným následkem protiprávního jednání, které je její hlavní příčinou; nesmí jít o příčinu jen vedlejší ..." "Při řetězení jednotlivých příčin a následků je pro existenci příčinné souvislosti nezbytné, aby řetězec postupně nastupujících příčin a následků byl ve vztahu ke vzniku škody natolik propojen (prvotní příčina bezprostředně vyvolala jako následek příčinu jinou a ta postupně případně příčinu další), že ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Ludvíka Davida o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. Ing. Jiřího Stefana a 2. Aleny Stefanové, obou zastoupených JUDr. Eliškou Vranou, advokátkou se sídlem Na Pankráci 1724, Praha 4, proti rozsudkům Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 23. 9. 2009 č. j. 11 C 548/2008-48 a Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2010 č. j. 64 Co 182/2010-97, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodn
MENU