Nalezené rozsudky pro výraz: vlastník bytové jednotky

Přibližný počet výsledků: 103

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

251 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Smlouva o smlouvě budoucí je právním úkonem, pro který je pod sankcí neplatnosti stanovena písemná forma, přičemž pro určitost projevu vůle účastníků právního vztahu je relevantní obsah listiny, na níž je tento projev vůle sepsán. Nelze proto souhlasit s tvrzením stěžovatelky, že postačí, pokud účastníci právního vztahu ví, či jsou srozuměni s tím, co je předmětem smlouvy, není-li současně tento projev vůle jednoznačně vymezen v textu listiny.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 11. dubna 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Pavla Rychetského a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti MARIE GROUP s. r. o. se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, 110 00 Praha 1, zastoupené Mgr. Petrem Vacířem, advokátem AK Belha, Vacíř & spol. s. r. o. se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. ledna 2013 č. j. 28 Cdo 1556/
Právní věta: Ústavní soud považuje korektiv dobrých mravů za souhrn etických, obecně uznávaných a zachovávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, či § 6 a § 8 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může vystupovat jako nejzazší korektiv autonomie vůle. Základní práva a svobody, jako je i právo na ochranu majetku podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod, působí i v horizontálních vzt ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Pavla Šámala (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Jana Filipa o ústavní stížnosti stěžovatelky obchodní společnosti DEMVED a. s., sídlem Sladkovského 446, Pardubice, zastoupené Mgr. Janem Kvapilem, advokátem, sídlem Sakařova 1631, Pardubice, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2020 č. j. 24 Cdo 2053/2020-372, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. ledna 2019 č. j. 30 Cdo 1335/2018-282, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. května
Právní věta: Při nařízení likvidace dědictví jsou dědici zůstavitele nebo stát až do zpeněžení věcí, práv a jiných majetkových hodnot zůstavitele, popřípadě do právní moci usnesení o připadnutí "nezpeněžitelného" majetku státu považováni za vlastníky celého majetku patřícího do dědictví (majetek ani v tomto období "nemůže zůstat bez vlastníka"), současně však po právní moci usnesení o nařízení likvidace dědictví nemůže nikdo nabýt zůstavitelův majetek z titulu dědického práva a v této době nemůže majetek zůstavitele připadnout státu z důvodu tzv. odúmrti, přičemž dluhy zůstavitele a přiměřené náklady jeho ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa, soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka a soudce Jaromíra Jirsy o ústavní stížnosti stěžovatele Společenství vlastníků jednotek domu čp. 349, ul. Příčná, město Děčín, se sídlem Příčná 349/2, Děčín III. - Staré město, zastoupeného Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem U Starého Mostu 111/4, Děčín, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 11. 2016, č.j. 24 ECm 2/2016-96, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 10
Právní věta: Jedním ze základních principů výkladu smluv je priorita takového výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, před výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné oba výklady. Obecné soudy proto pochybily, pokud z pouhé absence vymezení přesného spoluvlastnického podílu na společných částech domu dovodily neplatnost smlouvy o smlouvě budoucí kupní, byť na základě této smlouvy byla později mezi stejnými smluvními stranami uzavřena kupní smlouva.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a soudců Ludvíka Davida a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Libuše Kupkové, a 2) Ing. Jiřího Kupky, zastoupených JUDr. Robertem Hošťálkem, advokátem se sídlem Žacléřská 1040/1, Praha 9, směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2013, č. j. 19 Co 115/2013-130, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, č. j. 33 Cdo 2871/2013-179, za účasti Městského soudu v P
Klíčové slová: držba a vydrženídobrá víra držiteleobčanský zákoník
4
Právní věta: Při posuzování toho, zda je držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc patří, se pode zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku, vycházelo ze zachování běžné opatrnosti, kterou lze - s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu - po každém subjektu požadovat. Šlo tedy o to, zda držitel mohl mít během vydržecí doby důvodné pochybnosti, že mu věc nebo právo nepatří.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Kristiny Kloubcové, zastoupené JUDr. Ondřejem Kochmanem, advokátem se sídlem Londýnská 674/55, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, č. j. 22 Cdo 361/2014-111, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2013, č. j. 15 Co 85/2013-87 a proti rozsudku Obv
Právní věta: Otázka náhrady nákladů řízení může nabýt ústavněprávní dimenze, pokud je v procesu interpretace a aplikace příslušných ustanovení obecně závazného předpisu ze strany obecného soudu obsažen prvek libovůle, svévole nebo je výrazem extrémního rozporu s principy spravedlnosti, tj. jestliže postup soudu vybočuje z pravidel upravujících toto řízení. Rozhodování obecných soudů o nákladech řízení proto může mít potenciál - jde-li o kvalifikovanou vadu - zasáhnout svým významem do sféry práva účastníka na efektivní soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny, resp. i do práva vlastnit majetek podle ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného - ze dne 20. dubna 2011 sp. zn. IV. ÚS 2097/10 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. S. proti výrokům II a III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2010 č. j. 29 Co 553/2009-242, jimiž bylo rozhodnuto o nákladech řízení o žalobě o zrušení společného nájmu bytu. Výrok Výroky II a III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2010 č. j.
Právní věta: 1) Samotné hodnocení důkazů - byť bez jejich opakování - neporušuje základní práva účastníka řízení. Taková situace je běžná. Aby mohl odvolací či dovolací soud přezkoumat správnost skutkových závěrů nižšího soudu, pak z povahy věci důkazy (před nižším soudem provedené) hodnotí i sám. Pokud nedospěje k odlišným skutkovým závěrům, není povinen již jednou provedené důkazy opakovat, protože zásady přímosti a ústnosti dokazování byly dodrženy již u nižšího soudu. Z vysvětleného též plyne nepřípadnost námitky stěžovatelky o extrémní interpretaci inominátní dohody a smíru ze strany obecných soudů. P ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky, soudce zpravodaje Jana Filipa a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatelky EB, společnost s ručením omezeným, IČ 47216654, se sídlem v Praze 2, Trojanova 18, zastoupené Mgr. Tomášem Ferencem, advokátem se sídlem v Praze 5, Nádražní 58/110, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2013 č. j. 30 Cdo 626/2013-172, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2012 č. j. 21 Co 155/2012-130 a rozsudku Obvodního
Klíčové slová: předžalobní výzvadoručováníadresa
3
Právní věta: Nelze na žalobce klást ani požadavek, aby doručoval v souladu s § 46 a násl. občanského soudního řádu již proto, že se v době zasílání předžalobní výzvy účastníci zatím nepohybují v režimu práva procesního, nýbrž hmotného. Žalobce tak může vycházet z adresy, kterou mu žalovaný sdělí, případně ze které s ním komunikuje. Pokud mu účastník nesdělí novou adresu, ani se ji účastník nedozví jinak, pak se pro účely žalobce bude jednat o poslední známou adresu, tedy poslední bydliště, adresu uvedenou ve smlouvě, adresu pracoviště atd. Může také pro právní jistotu zaslat předžalobní výzvu na více adres ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka a soudců Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaje) a Kateřiny Šimáčkové o ústavní stížnosti stěžovatele: Společenství vlastníků bytových jednotek A1, zastoupeného Mgr. Gabrielou Hájkovou, advokátkou se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 2015, č. j. 64 Co 214/2014-106, takto: I. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 2015, č. j. 64 Co 214/2014-106, bylo poruše
Právní věta: Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, soud prvního stupně je podle § 210 odst. 1 občanského soudního řádu vždy povinen doručit je ostatním účastníkům. Takto kategoricky formulovanou povinnost sice nemá v případě odvolání směřujícího proti jiným než meritorním rozhodnutím, včetně rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření, to však neznamená, že by tak podle uvedeného ustanovení nemohl postupovat na základě své úvahy o vhodnosti a účelnosti takovéhoto opatření s ohledem na okolnosti případu. Vytvoření prostoru pro účastníka řízení účinně uplatnit námitky a argumenty, které ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Radovana Suchánka o ústavní stížnosti stěžovatele Erica Pierra Váléryho Cornuela, zastoupeného JUDr. Janem Nemanským, advokátem, sídlem Těšnov 1059/1, Praha 1 - Nové Město, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2019 č. j. 25 Co 24/2019-67, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a 1) obchodní společnosti LEASE SYSTEM s.r.o., sídlem Tibetská 807/1, Pra
MENU