Nalezené rozsudky pro výraz: zákaz svévole

Přibližný počet výsledků: 334

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

32 dokumentů
8 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za splnění kterých nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole(např. nerespektováním kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti(např. přepjatý formalismus), pak ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl po ústním jednání dne 20. ledna 2000 v senátě ve věci ústavní stížnosti Ing. M. Č., Ing. M. Č., Ing. V. J., všech zastoupených JUDr. L. C., advokátem, za účasti vedlejšího účastníka T. H., a. s., zastoupeného Mgr. D. R., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. prosince 1998, č. j. 11 Co 158/98-75, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Lounech ze dne 5. prosince 1997, č. j. 7 C 214/92-45, o zamítnutí návrhu
Právní věta: V případě absence vykonatelného exekučního titulu je mechanická aplikace ustanovení § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb. při rozhodování o odměně exekutora a nákladech exekuce projevem nepřípustné svévole a porušením práva na spravedlivý proces.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila - ze dne 21. dubna 2011 sp. zn. III. ÚS 2218/10 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky T. S. proti výrokům II a III usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. května 2010 č. j. 19 Co 202/2010-52, kterými byla stěžovatelce uložena povinnost zaplatit náklady řízení a náklady exekuce, spolu s návrhem na zaplacení nákladů právního zastoupení, za účasti Městského so
Právní věta: Otázka náhrady nákladů řízení může nabýt ústavněprávní dimenze, pokud je v procesu interpretace a aplikace příslušných ustanovení obecně závazného předpisu ze strany obecného soudu obsažen prvek libovůle, svévole nebo je výrazem extrémního rozporu s principy spravedlnosti, tj. jestliže postup soudu vybočuje z pravidel upravujících toto řízení. Rozhodování obecných soudů o nákladech řízení proto může mít potenciál - jde-li o kvalifikovanou vadu - zasáhnout svým významem do sféry práva účastníka na efektivní soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny, resp. i do práva vlastnit majetek podle ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného - ze dne 20. dubna 2011 sp. zn. IV. ÚS 2097/10 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. S. proti výrokům II a III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2010 č. j. 29 Co 553/2009-242, jimiž bylo rozhodnuto o nákladech řízení o žalobě o zrušení společného nájmu bytu. Výrok Výroky II a III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2010 č. j.
Právní věta: Ze zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v části, která byla novelizována zákonem č. 296/2017 Sb., nelze dovodit oprávnění státu závažně a nadměrně ztížit uplatnění práva na přístup k soudu zpoplatněním podání odvolání v řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem, neboť v tomto zákoně pro to chybí výslovná úprava vyžadovaná v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (lex scripta et stricta), a dovozování takové povinnosti bez zákonného podkladu je proto v rozporu s princ ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Natálie Kotkové, 2) Michala Půlpána, 3) Jana Rummela, 4) Terezy Slámové, 5) Jiřího Šlégra a 6) Jany Matějné, všech zastoupených Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem, sídlem Bolzanova 461/5, Brno, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2018 č. j. 51 Co 135/2018-200, a s ní spojeném návrhu na zrušení čl. V bodu 6 zá
Právní věta: Zamítl-li soud stěžovatelčinu žalobu proto, že nedostála procesní povinnosti tvrdit, kdy byly finanční prostředky připsány na bankovní účty označené vedlejší účastnicí, přestože tato skutečnost vyplývá (byť nepřímo) z jejího tvrzení, kdy dala příkaz k jejich převodu, ve spojení s právní úpravou uvedenou v zákoně o platebním styku, postupoval v rozporu s obecným zákazem svévole, a tím porušil stěžovatelčino základní právo na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, přičemž současně v rozporu s čl. 90 Ústavy České republiky ve svém důsledku odmítl poskytnout och ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti obchodní společnosti Green credit s. r. o., sídlem Palackého třída 200/77, Brno, zastoupené Mgr. Milanem Šikolou, advokátem, sídlem Jaselská 940/23, Brno, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 10. ledna 2017 č. j. 250 C 46/2015-44, za účasti Městského soudu v Brně, jako účastníka řízení, a Kateřiny Klimešové, jako vedlejší účastnice řízení, tak
Právní věta: Ze zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v části, která byla novelizována zákonem č. 296/2017 Sb., nelze dovodit oprávnění státu závažně a nadměrně ztížit uplatnění práva na přístup k soudu zpoplatněním podání odvolání v řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem, neboť v tomto zákoně pro to chybí výslovná úprava vyžadovaná v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (lex scripta et stricta) a dovozování takové povinnosti bez zákonného podkladu je proto v rozporu s princi ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. Zdeňka Pokorného, advokáta, sídlem Anenská 8/8, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. prosince 2018 č. j. 44 Co 403/2018-54, a s ní spojeném návrhu na zrušení čl. V bodů 6. a 13. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvlá
Právní věta: ...za škody způsobené stavební činností jako zvláště nebezpečným provozem odpovídá stavebník, nikoliv dodavatel stavebních prací. Skutečnost, že ve svém dřívějším rozhodnutí v dané věci za příčinu vzniku škod (Nejvyšší soud) označil "sednutí základů a potrhání základového zdiva" na domě žalobkyň není podle Ústavního soudu v rozporu se závěrem, že za škody způsobené činností, která tento následek vyvolala, odpovídá stavebník. Napadané závěry Nejvyššího soudu ČR proto podle Ústavního soudu nelze považovat za svévoli, příčící se principům právního státu a spravedlivého procesu.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 26. srpna 2013 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Michaely Židlické, soudkyně JUDr. Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje JUDr. Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, zastoupeného JUDr. Světlanou Semrádovou Zvolánkovou, advokátkou se sídlem Karlovo náměstí 18, 120 00 Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2013 č. j. 25 Cdo 2338/2012-505, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. září 2011
Právní věta: Nedostál-li jinak k rozhodnutí příslušný senát Nejvyššího soudu své povinnosti postupovat podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích), když ve věci rozhodl sám, aniž s odůvodněním svého odlišného názoru věc předložil k rozhodnutí velkému senátu, porušil ústavně zaručené základní právo na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť nerespektoval právně-státní princip, podle kterého může veřejná moc jednat, jen když jí to zákon umožňuje (obecný zákaz svévole) a jen v případech, v mezích a způsobem, který zákon stanoví (zákaz libovůle), jak to ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Pavla Šámala a soudců Josefa Fialy a Jana Filipa (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. V. Š. st., 2. L. Š. a 3. V. Š. ml. a 4. L. V., zastoupených JUDr. Pavlou Nechanickou, advokátkou, sídlem Hrádková 1017, Praha 21 - Újezd nad Lesy, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2020 č. j. 25 Cdo 1014/2020-431, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. listopadu 2019 č. j. 17 Co 175/2018-416 a rozsudku Okresního soudu v Jihlav
Právní věta: Vybočení z omezeného prostoru vyhrazeného pozměňovacím návrhům může nabýt povahy překročení intenzity daného návrhu anebo povahy extenzivního překročení předmětu vymezeného návrhem zákona. První případ bývá U. S. doktrínou označován jako tzv. legislativní jezdci ("legislative riders"), jejichž používání je v USA často a vzrušeně diskutováno, nicméně je považováno sice za nežádoucí, avšak ústavně konformní formu pozměňovacích návrhů. Od tohoto prvního případu je však nutné odlišit druhý případ, nazývaný "wild riders" (tzv. divocí jezdci). V tomto případě jde o překračování kritérií testu uplatň ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení František Duchoň, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová (soudce zpravodaj) a Michaela Židlická ze dne 15. února 2007 sp. zn. Pl. ÚS 77/06 ve věci návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení části zákona č. 319/2001 Sb., která se stala součástí jeho přechodných ustanovení na základě zákona č. 443/2006 Sb.
MENU