Hlavní stránka > Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

JUDIKÁTY – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě objednávek kupujícího. Objednávka je realizována zpravidla prostřednictvím webové stránky (www.judikaty.info). V nevyhnutelném případě lze objednat též e-mailem (info@judikaty.info), případně telefonicky nebo faxem na čísle +421 57 762 5238. Podmínkou je registrace kupujícího – přes internetový portál nebo osobně.

Minimální údaje potřebné pro realizaci objednávky:

• Jméno kupujícího
• Adresa kupujícího
• Obchodní jméno (pokud objednáváte pro obchodní subjekt nebo organizaci)
• E-mail

Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky zašle prodávající verifikační e-mail kupujícímu.

STORNO OBJEDNÁVKY / VRÁCENÍ SLUŽBY

Storno objednávky ze strany kupujícího

Prodávající akceptuje zrušení – storno objednávky do 15 dní. V případě stornování potvrzené objednávky si prodávající vyhrazuje právo uplatnit náhradu škody vzniklou tímto konáním kupujícího. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě vyčerpaného kreditu nebo paušálu a nákladů spojených s vrácením platby.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující nezaplatí za objednané služby v termínu splatnosti faktury nebo pokud prodávající zjistí, že v případě zakoupení paušálu kupující poskytl své přístupové heslo a přihlašovací jméno jinému uživateli nebo uživatelům bez souhlasu prodávajícího.

Poučení o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

Spotřebitel (zde kupující) je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 15 pracovních dní od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, pokud prodávající včas a řádně informoval spotřebitele o jeho právu na odstoupení. Náklady na vrácení služby nese spotřebitel v tom případě, že byla služba řádně aktivována.

Postup při vrácení služby:

Spotřebitel oznámí tuto skutečnost prodávajícímu telefonicky a potvrdí písemnou formou, např. e-mailem. Zároveň je třeba připojit číslo daňového dokladu, datum nákupu služby a číslo bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení platby. Pokud spotřebitel požádá o vrácení platby do zahraničí, prodávající odpočítá z takovéto platby náklady spojené s převodem do zahraničí.

Ceny služby

Ceny jsou uvedeny na www.judikaty.info. Všechny ceny se vztahují na jednoho zákazníka – právnickou nebo fyzickou osobu. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout kupujícímu slevy v souladu s vlastními interními pravidly. Kupující se zavazuje v případě zakoupení paušálu neposkytnout své přihlašovací údaje do systému třetím osobám.

Dodání a převzetí služby

Prodávající se zavazuje dodat službu způsobem, jaký si kupující zvolil, a v co nejkratším možném termínu. O stavu objednávky je kupující informován prostřednictvím e-mailu.
Kupující se zavazuje převzít objednanou službu a uhradit kupní cenu předem dohodnutým způsobem.

Doba trvání služby

V případě kreditu je doba trvání do vyčerpání kreditu, nejpozději však do 1 roku od spuštění služby.
V případě paušálu je doba trvání služby shodná s délkou paušálu, taktéž ode dne spuštění služby.

Reklamace (Reklamační řád)

Kupující může reklamaci služby uplatnit osobně nebo poštou na adrese prodávajícího: NEO PROGRES, s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVENSKO, nebo e-mailem na info@judikaty.info.
Ke každé reklamované službě je nutno připojit kopii daňového dokladu a vyplněný Reklamační protokol, který kupující získá na požádání u prodávajícího.
Před uplatněním reklamace je kupující povinen důkladně zkontrolovat, zda chyba není způsobena nastavením nebo chybným použitím služby, které je v rozporu s doporučením prodávajícího.
Prodávající nikterak neručí za obsah zobrazených dokumentů hlavně z pohledu informací hledaných kupujícím. Je výhradně na rozhodnutí kupujícího, který dokument otevře (především v případě kreditního systému) na základě nabízených indicií v podobě odstavců dokumentů.
Kupující je povinen, zejména v případě notifikací, minimálně 3 měsíce od spuštění služby sledovat funkčnost systému, a to pravidelnost doručování notifikací, nastavení notifikací, výběr vhodných výrazů pro zasílání notifikací a jiných údajů v notifikačním formuláři. Zákazník bere na vědomí, že jde o automatickou službu, která má pouze informační charakter a nenahrazuje vlastní monitorování zákazníkem. Z tohoto důvodu nenese prodávající žádnou odpovědnost za škody tím způsobené.
 

Postup při reklamaci

• Po doručení reklamace ve lhůtě max. 30 dní prodávající přezkoumá oprávněnost reklamace a podle výsledku přezkoumání rozhodne o její opodstatněnosti či neopodstatněnosti.

Ochrana soukromí

Registrací v elektronickém obchodu prodávajícího se údaje o prodávajících uchovávají v informačním systému společnosti. Registrace slouží ke zjednodušení procesu objednávání. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony Slovenské republiky. Na ochranu údajů je kladen velký důraz. Data jsou v maximální míře chráněna proti odcizení a zneužití. Dále jsou uchovávány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách. Evidované údaje o zákaznících jsou používány jen pro potřeby společnosti. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Některé údaje poskytnuté při využívání služeb společnosti, mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona č. 52/1998 Z. z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Společnost se tímto zákonem v plné míře řídí. Užívatel registrací zároveň souhlasí se zasíláním informací o produktech a službách prostředníctvím e-mailu.

Důvěrnost informací

Společnost neposkytuje třetím osobám žádné identifikovatelné údaje zákazníka získané při své činnosti. Údaje získané na základě zákazníkem vyplněného formuláře při registraci, tj. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, slouží výhradně k interním účelům společnosti.

Závěrečná ustanovení

Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku a všeobecně závaznými a právními předpisy Slovenské republiky. Kupující převzetím služby od prodávajícího přijímá a souhlasí s výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu společnosti, který je neoddělitelnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 

MENU