SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
Sbírkové číslo:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
414435
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 431111
Krajské soudy (ČR): 50264
Poslední aktualizace
17.04.2021 06:27

Všeobecné obchodní podmínky

JUDIKÁTY – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě objednávek kupujícího. Objednávka je realizována zpravidla prostřednictvím webové stránky (www.judikaty.info). V nevyhnutelném případě lze objednat též e-mailem (info@judikaty.info), případně telefonicky nebo faxem na čísle +421 57 762 5238. Podmínkou je registrace kupujícího – přes internetový portál nebo osobně.

Minimální údaje potřebné pro realizaci objednávky:

• Jméno kupujícího
• Adresa kupujícího
• Obchodní jméno (pokud objednáváte pro obchodní subjekt nebo organizaci)
• E-mail

Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky zašle prodávající verifikační e-mail kupujícímu.

STORNO OBJEDNÁVKY / VRÁCENÍ SLUŽBY

Storno objednávky ze strany kupujícího

Prodávající akceptuje zrušení – storno objednávky do 15 dní. V případě stornování potvrzené objednávky si prodávající vyhrazuje právo uplatnit náhradu škody vzniklou tímto konáním kupujícího. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě vyčerpaného kreditu nebo paušálu a nákladů spojených s vrácením platby.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující nezaplatí za objednané služby v termínu splatnosti faktury nebo pokud prodávající zjistí, že v případě zakoupení paušálu kupující poskytl své přístupové heslo a přihlašovací jméno jinému uživateli nebo uživatelům bez souhlasu prodávajícího.

Poučení o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

Spotřebitel (zde kupující) je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 15 pracovních dní od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, pokud prodávající včas a řádně informoval spotřebitele o jeho právu na odstoupení. Náklady na vrácení služby nese spotřebitel v tom případě, že byla služba řádně aktivována.

Postup při vrácení služby:

Spotřebitel oznámí tuto skutečnost prodávajícímu telefonicky a potvrdí písemnou formou, např. e-mailem. Zároveň je třeba připojit číslo daňového dokladu, datum nákupu služby a číslo bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení platby. Pokud spotřebitel požádá o vrácení platby do zahraničí, prodávající odpočítá z takovéto platby náklady spojené s převodem do zahraničí.

Ceny služby

Ceny jsou uvedeny na www.judikaty.info. Všechny ceny se vztahují na jednoho zákazníka – právnickou nebo fyzickou osobu. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout kupujícímu slevy v souladu s vlastními interními pravidly. Kupující se zavazuje v případě zakoupení paušálu neposkytnout své přihlašovací údaje do systému třetím osobám.

Dodání a převzetí služby

Prodávající se zavazuje dodat službu způsobem, jaký si kupující zvolil, a v co nejkratším možném termínu. O stavu objednávky je kupující informován prostřednictvím e-mailu.
Kupující se zavazuje převzít objednanou službu a uhradit kupní cenu předem dohodnutým způsobem.

Doba trvání služby

V případě kreditu je doba trvání do vyčerpání kreditu, nejpozději však do 1 roku od spuštění služby.
V případě paušálu je doba trvání služby shodná s délkou paušálu, taktéž ode dne spuštění služby.

Reklamace (Reklamační řád)

Kupující může reklamaci služby uplatnit osobně nebo poštou na adrese prodávajícího: NEO PROGRES, s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVENSKO, nebo e-mailem na info@judikaty.info.
Ke každé reklamované službě je nutno připojit kopii daňového dokladu a vyplněný Reklamační protokol, který kupující získá na požádání u prodávajícího.
Před uplatněním reklamace je kupující povinen důkladně zkontrolovat, zda chyba není způsobena nastavením nebo chybným použitím služby, které je v rozporu s doporučením prodávajícího.
Prodávající nikterak neručí za obsah zobrazených dokumentů hlavně z pohledu informací hledaných kupujícím. Je výhradně na rozhodnutí kupujícího, který dokument otevře (především v případě kreditního systému) na základě nabízených indicií v podobě odstavců dokumentů.
Kupující je povinen, zejména v případě notifikací, minimálně 3 měsíce od spuštění služby sledovat funkčnost systému, a to pravidelnost doručování notifikací, nastavení notifikací, výběr vhodných výrazů pro zasílání notifikací a jiných údajů v notifikačním formuláři. Zákazník bere na vědomí, že jde o automatickou službu, která má pouze informační charakter a nenahrazuje vlastní monitorování zákazníkem. Z tohoto důvodu nenese prodávající žádnou odpovědnost za škody tím způsobené.
 

Postup při reklamaci

• Po doručení reklamace ve lhůtě max. 30 dní prodávající přezkoumá oprávněnost reklamace a podle výsledku přezkoumání rozhodne o její opodstatněnosti či neopodstatněnosti.

Ochrana soukromí

Registrací v elektronickém obchodu prodávajícího se údaje o prodávajících uchovávají v informačním systému společnosti. Registrace slouží ke zjednodušení procesu objednávání. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony Slovenské republiky. Na ochranu údajů je kladen velký důraz. Data jsou v maximální míře chráněna proti odcizení a zneužití. Dále jsou uchovávány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách. Evidované údaje o zákaznících jsou používány jen pro potřeby společnosti. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Některé údaje poskytnuté při využívání služeb společnosti, mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona č. 52/1998 Z. z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Společnost se tímto zákonem v plné míře řídí. Užívatel registrací zároveň souhlasí se zasíláním informací o produktech a službách prostředníctvím e-mailu.

Důvěrnost informací

Společnost neposkytuje třetím osobám žádné identifikovatelné údaje zákazníka získané při své činnosti. Údaje získané na základě zákazníkem vyplněného formuláře při registraci, tj. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, slouží výhradně k interním účelům společnosti.

Závěrečná ustanovení

Vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku a všeobecně závaznými a právními předpisy Slovenské republiky. Kupující převzetím služby od prodávajícího přijímá a souhlasí s výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu společnosti, který je neoddělitelnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 

Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.