Nalezené rozsudky pro výraz: hmotněprávní lhůta

Přibližný počet výsledků: 68

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

57 dokumentů
33 dokumentů
1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Jestliže zákon o veřejných zakázkách v § 117a písm. b) stanovil, že se řízení zastaví, pokud nebyla s podáním návrhu složena kauce a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené žalovaným, žalovaný již následně (na rozdíl např. od soudu v občanském soudním řízení) neposuzuje, zda lze nebo nelze v řízení pokračovat. Splnění tétopodmínky totiž posuzuje ke konci lhůty, kterou pro složení kauce stanovil. Tato lhůta (dodatečně stanovená Úřadem) skončila dne 27. 4. 2015, přičemž tento den byl učiněn příkaz k její úhradě, samotná kauce však byla připsána až dne 28. 4. 2015, tj. lhůta jed ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 Af 81/2015 - 63 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Ing. Veroniky Baroňové a JUDr. Viktora Kučery, v právní věci žalobce: Česká zbrojovka a.s., se sídlem Svat. Čecha 1283, Uherský Brod, zastoupen JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem, se sídlem Bubeníčkova 502/42, Brno, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem třída Kpt. Jaroše 7, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalo
Právní věta: Nepředložením dokumentů v zákonem stanovené lhůtě ztrácí žadatel právo na uzavření veřejnoprávní smlouvy se správním orgánem.“ V odkazovaném případě šlo přitom o situaci, kdy žadatel nepředložil požadované dokumenty podle § 3 odst. 2 zákona o poskytování dotací soukromým školám ve lhůtě stanové zákonem, nýbrž až po uplynutí této lhůty. Pokud žalobce tvrdil, že následně po datu 15. 10. 2018 byla zřízena školská rada, pak tato okolnost ani spolu s případným následným projednáním výroční zprávy ve školské radě nemohla mít vliv na závěr o nesplnění podmínek podle § 3 odst. 2 zákona o poskyto ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 52 A 61/2019-101 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Dvořáka a soudců JUDr. Petry Venclové, Ph.D., a JUDr. Aleše Korejtka ve věci žalobce: proti žalovanému: Základní škola Š. právně zastoupený advokátem JUDr. Milanem Jelínkem sídlem Sokolovská 49/5, 186 00 Praha 8 Krajský úřad Pardubického kraje, IČ 70892822 sídlem Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice v řízení o žalobě na ochran
Právní věta: Pojem ‘neprodleně‘ není neurčitým právním pojmem, neboť právě v obecné poloze zcela jistě znamená bez zbytečného prodlení, a tedy okamžitě, ihned, bezodkladně, bez meškání, bezprostředně. Lhůtu určenou tímto pojmem je tak třeba počítat na dny, maximálně několik týdnů.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 1A 50/2014 - 56 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Hrehorovou v právní věci žalobce: Q. S. N., tvrzené datum narození X, státní příslušnost Vietnamská socialistická republika, toho času pobytem ZZC Bělá Jezová, 294 21 Bělá pod Bezdězem, zastoupeného Organizací pro pomoc uprchlíkům, z. s., se sídlem Kovářská 4, 190 00 Praha 9, proti žalované: Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, Odbor cizinecké poli
Právní věta: Předmětem sporu je otázka, co je dle stavebního zákona považováno za tzv. úplnou žádost o stavební povolení, a zda byla případně podmínka úplnosti žádosti o stavební povolení osobou zúčastněnou 1) naplněna. Krajský soud v tomto směru považuje za potřebné odkázat na komentář ke stavebnímu zákonu (viz MALÝ, S. Nový stavební zákon s komentářem: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Praha: Wolters Kluwer, 2007), jenž k citovanému ustanovení o pozbytí platnosti územního rozhodnutí uvádí: „Jsou stanoveny čtyři důvody, pro které územní rozhodnutí pozbývá ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 A 76/2014 - 111 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Ing. Veroniky Baroňové a JUDr. Petra Polácha v právní věci žalobkyně: R. D., právně zastoupené Mgr. Pavlem Černohousem, advokátem se sídlem Ve Svahu 531/1, 147 00 Praha 4, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 4, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) Inž
Právní věta: Počítání času je upraveno v § 211 zákona o služebním poměru. Neobsahuje však vůbec pravidlo pro případ, že poslední den lhůty k provedení určitého právního jednání připadne na sobotu, neděli nebo svátek. Z uvedeného důvodu městský soud nepovažoval speciální úpravu o počítání času obsaženou v zákoně o služebním poměru za úplnou a shledal, že je v neupraveném rozsahu nutno subsidiárně použít obecnou úpravu zakotvenou v § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu. S uvedeným závěrem se Nejvyšší správní soud zcela ztotožňuje. Subsidiární použití § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu jako obecné práv ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 10 Ad 11/2016-38 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Martina Lachmanna a JUDr. Jaromíra Klepše v právní věci žalobce: Z. R., bytem [adresa] zastoupeného Mgr. Václavem Strouhalem, advokátem, sídlem třída Přátelství 1960, Písek proti žalované: Ministr vnitra sídlem Nad Štolou 3, Praha 7 o žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra ve věcech služebního poměru ze dne 21. 3. 2016, čj.
Právní věta: Dojde-li k vyplacení dotace výrobci zemědělských komodit následkem chybného výkladu právních předpisů ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu, na němž nenese žadatel o dotaci žádnou vinu, může být rozhodnutí o povinnosti vrátit takovou dotaci vydáno jen ve lhůtě 12 měsíců od provedení platby.

Úryvek z textu:
10 Ca 138/2009- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a JUDr. Ing. Viery Horčicové v právní věci žalobce: Ing. Vladimír Nechutný, se sídlem Soukenická 5, Plzeň, insolvenční správce dlužníka Vysoká odbyt, s. r. o., se sídlem Husova 276, Blovice, IČ 26389827, proti žalovanému: Ministerstvo ze mědělství, Těšnov 17, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 3. 2
Právní věta: pravidla týkající se počítání času, včetně ustanovení o konci běhu lhůty, je nutné aplikovat na veškeré lhůty upravené daňovými zákony, tj. lhůty určené osobám zúčastněným na správě daní, lhůty určené správcům daně, ale i lhůty hmotněprávní zavazující obě strany. V opačném případě by totiž pro určitou skupinu lhůt absentovala jakákoliv pravidla. Mimo to, jak správně poukázal žalobce, z nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 33/97 ze dne 17.12.1997, vyplývá, že mezi obecně uznávané právní principy patří v oblasti práva ústavního pravidla počítání času, jak jsou v evropském právním myšlen ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
52 A 69/2015-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Dvořáka a soudců JUDr. Aleše Korejtka a JUDr. Petry Venclové, Ph.D., v právní věci žalobce: „X“, se sídlem „X“, právně zast. JUDr. Václavem Bubeníkem, advokátem, se sídlem Cihlářova čp. 4, 571 01 Moravská Třebová, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, v řízení o žalobě proti
Právní věta: Úvahy a závěry o tom, zda se v ust. § 59 odst. 2 zákona o zaměstnanosti jedná o lhůtu procesní či hmotněprávní, jsou nesprávné, resp. nadbytečné, neboť sdělení předepsaných informací není úkonem v rámci žádného řízení. Z koncepce citovaného ustanovení zákona o zaměstnanosti je zřejmé, že zákon zde ukládá agenturám práce určitou povinnost, přičemž časové určení jejího splnění je zde součástí této povinnosti, nikoliv lhůtou pro její splnění. Oznamovací povinnost podle ust. § 59 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je tedy splněna právě tehdy, jsou-li předepsané údaje sděleny do 31. ledna běžného ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 8 Ad 15/2015- 41-45 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a Mgr. Jany Jurečkové ve věci Arthur Hunt s.r.o., žalobce se sídlem Anny Letenské 34/7, Praha 2 zastoupený advokátem Mgr. Jakubem Oniskem, se sídlem Anny Letenské 7, Praha 2 proti žalovanému Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4
Právní věta: I. existující právní vztahy v zásadě nemohou zákonodárci zabránit v regulaci bezpečnosti dopravy úpravou ochranných pásem pozemních komunikací. Tyto právní vztahy však zákonodárce musí při přijímání nové právní úpravy vzít v úvahu, popř. musí počítat s případnými nároky na náhradu škody. II. Poukazoval-li žalobce v uvedených souvislostech též na skutečnost, že v oblasti umístění předmětných reklamních zařízení je nízká nehodovost, nutno uvést, že tato skutečnost není podmínkou, jíž by měl žalovaný zkoumat při vydávání žalobou napadené výzvy. Pro žalovaného je v tomto ohledu podstatná ze ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 A 122/2017-92 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Faisala Husseiniho, Ph.D., v právní věci žalobce: BRNOMETAL, s. r. o., se sídlem Brno, Čechyňská 367/25, zastoupeného JUDr. Milanem Zábržem, advokátem se sídlem Brno, Veveří 486/57, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 3, za účasti osob zúčastněných na řízení: I)
Právní věta: Výklad pojmu „nepřezkoumatelnost rozhodnutí“ správního orgánu je věcí právní nauky. Za nesrozumitelné lze obecně považovat takové rozhodnutí, jehož výrok je vnitřně rozporný nebo z nějž nelze zjistit, zda správní orgán žádost zamítl nebo o ní odmítl rozhodnout, rozhodnutí, z nějž nelze seznat, co je výrok a co odůvodnění, dále rozhodnutí, z něhož není patrné, které osoby jsou jeho adresátem, rozhodnutí s nevhodnou formulací výroku, která má za následek, že rozhodnutí nikoho nezavazuje apod. Nedostatkem důvodů pak nelze rozumět dílčí nedostatky odůvodnění rozhodnutí, ale pouze nedostatek ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 11Af 18/2018 - 131 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Marka Bedřicha a soudkyň JUDr. Hany Veberové a JUDr. Jitky Hroudové v právní věci žalobce: proti žalovanému: Solartec s. r. o., IČ 49610040, se sídlem v Praze 5 – Jinonicích, Za zámečkem 745/17, zastoupeného Mgr. Alešem Eppingerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 710/31, Odvolacímu finančnímu ředitelství se sídlem v Brně, Masarykova 427/31, o ža
MENU