SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Forma rozhodnutí:
Právní věta:
Prejudikatura:
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Soud:
Spisová značka:
Oprava:
Publikováno:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
393396
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 66567
USSR: 38674
NSČR: 128273
NSSČR: 69750
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 429777
Krajské soudy (ČR): 48785
Poslední aktualizace
24.01.2021 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: ministr pro místní rozvoj


Přibližný počet výsledků: 15 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: ministr pro místní rozvoj
  • ministr nalezené 5240 krát v 1038 doukumentech
  • pro nalezené 373197 krát v 19720 doukumentech
  • mistni nalezené 16690 krát v 3279 doukumentech
  • rozvoj nalezené 6596 krát v 1522 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 6 dokumentů
Nejvyšší správní soud České republiky 36 dokumentů
Ústavní soud České republiky 39 dokumentů


Klíčové slová: definice stavební proluky, mezera v zákoně, stavební proluky, stavba

Právní věta: Stavební proluka není v právních předpisech definována a skutečnost, zda pozemek patří do stavební proluky, je posuzována v konkrétních případech v součinnosti s dotčenými orgány a obcí. Prolukou se obecně rozumí nezastavěná plocha v zastavěném území, přičemž v případě stavby v proluce se musí jednat o doplnění celé zástavby v podstatě o stejnorodou část, když předpokladem splnění této podmínky je přítomnost navazujících objektů, které nějakým způsobem předem determinují objem, výšku a půdorys nové zástavby. Typickým příkladem proluky je např. „mezera“ mezi souvislou řadou domů stojících v je ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... inspektorů je veden pod č. 0093, stavební právo zná, což prokázal zkouškou před odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj. Proto je mu známo, že pokud bude záměr upravený tak, aby byl v souladu s požadavky ust. § 90 stavebního .
Právní věta: Ministerstvo pro místní rozvoj dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při provádění zkoušek, na podklady pro jmenování a odvolávání autorizovaných inspektorů, na činnost Komory a výkon agendy s tím související. V součinnosti se stavebními úřady vykonává též dohled nad činností autorizovaných inspektorů a může dát návrh na opatření podle § 144 odst. 2. Podle § 144 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ministr pro místní rozvoj rozhodne o odvolání autorizovaného inspektora mj. tehdy, jestliže při své činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné zájmy, které měl chránit, nebo se dopust ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... a může dát návrh na opatření podle § 144 odst. 2. Podle § 144 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ministr pro místní rozvoj rozhodne o odvolání autorizovaného inspektora mj. tehdy, jestliže při své činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné zájmy, které měl chránit .
Právní věta: Žalobu proti rozhodnutí, jímž se povoluje veřejně prospěšná stavba, je třeba podat ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení rozhodnutí (§ 1 odst. 2 a § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury).

Úryvek z textu:
... stavební povolení ze dne 29. 12. 2006 a zároveň zastavil stavební řízení. Na základě podnětu stavebníka (hlavního města Prahy) zahájil ministr pro místní rozvoj přezkumné řízení a rozhodnutím ze dne 30. 8. 2010 změnil rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 6. 2010 tak, že zamítl ... , GOTSHAL a MANGES, s. r. o., Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra pro místní rozvoj ze dne 25. 11. 2011, č. j. 32806/2010-31-4, takto: I. Žaloba se odmítá. II. Návrh na přiznání .
Právní věta: Inspektor není oprávněn rozhodovat si sám o tom, zda tu kterou námitku vypořádal a odstranil tak rozpory mezi osobami, které by jinak byly účastníky řízení, či zda je to vůbec námitka vhodná k vypořádání, když o ní již bylo rozhodnuto v jiném řízení nebo jde o námitku absurdní, a proto se jí snad již ani není třeba zabývat. Vypořádání námitek podle jeho § 114, tedy včetně těch, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, zajistí stavební úřad.

Úryvek z textu:
... řízení je založena soukromoprávní smlouvou. Autorizovaný inspektor je oprávněn ve zkráceném stavebním řízení působit po jmenování ministrem pro místní rozvoj na základě splnění podmínek stanovených stavebním zákonem (§ 143 – § 151 tohoto zákona). Tímto ... rámci státního dozoru prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj (viz § 171 odst. 2 stavebního zákona), kdy ministr pro místní rozvoj rozhodne o odvolání autorizovaného inspektora, který při své činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné zájmy, které .
... však rozhodnutí mělo tyto účinky, musí právně existovat. V předmětné věci však napadené rozhodnutí pozbylo takovýchto účinků vydáním rozhodnutí ministra pro místní rozvoj ze dne 19. 11. 2010, č.j. 28610/2010-31-4 ve spojení s rozhodnutím Ministerstva pro místní ... předseda senátu i bez návrhu usnesením vysloví, že se v řízení pokračuje. Protože přezkumné řízení bylo skončeno pravomocným rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ze dne 19. 11. 2010, č.j. 28610/2010-31-4, odpadl tímto důvod přerušení soudního řízení .
... musí věc předložit stavebnímu úřadu. (...) Považovat autorizovaného inspektora za správní orgán nelze ani pouze na základě toho, že je jmenován ministrem pro místní rozvoj, skládá zkoušku, na kterou dozírá navrhovatel, nebo používá razítko se státním znakem. Stejně tak jen proto nejsou za správní orgán .
... doručena rozhodnutí ministerstva, žalobce tudíž věděl, že bylo vydáno stavební povolení na předmětnou stavbu a z rozhodnutí ministra pro místní rozvoj seznal i pochybnosti tohoto správního orgánu o účinnosti vydaného stavebního povolení. Přes uvedené skutečnosti však žalobce proti stavebnímu ... Magistrátu hl.m. Prahy o umístění předmětné stavby ze dne 13.11.2001 a než bylo vydáno rozhodnutí ministra pro místní rozvoj ze dne 29.4.2005, jímž bylo zrušeno uvedené rozhodnutí ministerstva ze dne 18.10.2004 a .
... II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání rozhodnutí ministra pro místní rozvoj ze dne 17.8. 2010 č.j. 15033/2010-31-4, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Ministerstva ... úřadu a rozhodnutí stavebního úřadu a věc vrátilo stavebnímu úřadu. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, na jehož základě ministr pro místní rozvoj rozhodnutím ze dne 8.12. 2009 č.j. 26097/2009-31-4 rozhodnutí ministerstva zrušil a věc mu .
... při místním šetření. Ve věci probíhala i přezkumná řízení, naposledy se jedná o rozhodnutí pokračování -5- 41 A 21/2012 ministra pro místní rozvoj č.j.j.: …….. ze dne 22.10.2004. Dne 19.9.2001 žalobkyně předložila na stavební úřad projektovou dokumentaci skutečného .
... ; aby však rozhodnutí mělo tyto účinky, musí právně existovat. V předmětné věci však napadené rozhodnutí pozbylo takovýchto účinků vydáním rozhodnutí Ministra pro místní rozvoj ze dne 9. 12. 2010, č.j. 29887/2010-83/1952. Žalobou napadené rozhodnutí tak pozbylo jakýchkoli právních účinků – protože .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.