Nalezené rozsudky pro výraz: neurčitý právní pojem

Přibližný počet výsledků: 1621

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

18 dokumentů
97 dokumentů
20 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Správní orgán musí mít na paměti, že výklad neurčitých právních pojmů učiněný správním orgánem, je podroben přezkoumání správním soudem. Nepostačí proto, že správní orgán sice nějakou činnost podřadí pod neurčitý právní pojem, jestliže také neobjasní jeho význam a spokojí se s konstatováním, že daná činnost uvažovanému pojmu odpovídá. Soudu musí být umožněno přezkoumat, zda úvaha správního orgánu odpovídá zákonu, zda k ní byly opatřeny postačující skutkové podklady a zda jejich hodnocení odpovídalo logickým pravidlům, např. zda a kterou činnost žalobce, lze pod takto řádně vyložený pojem ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 3A 117/2013 - 36 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců Mgr. Milana Taubera a JUDr. Jana Ryby v právní věci žalobce: V. P., bytem L. 628, O., proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 8. 2013, zn. 1703/530/13/Zm, 57012/ENV/13, takto: I. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15.
Právní věta: Institut prominutí daně či jejího příslušenství v sobě zahrnuje kombinaci neurčitého právního pojmu (důvody nesrovnalostí) a správního uvážení. Za této situace je pak ve správním soudnictví oprávněným požadavek účastníka řízení domáhat se, aby bylo přezkoumáno, zda bylo rozhodnutí vydáno v řádném řízení vymezeném normami hmotného i procesního (daňového) práva s vyloučením případné svévole rozhodujícího orgánu. I když zde není veřejné subjektivní právo na poskytnutí posuzované úlevy, nelze vyloučit, zda nebylo zasaženo do práva stěžovatelky na řádný proces, jež mohlo být dotčeno, resp. porušen ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 5Af 62/2011 - 41-44 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudkyň Mgr. Michaely Bejčkové a Mgr. Aleny Krýlové v právní věci žalobce CENTRAL GROUP, a. s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, zastoupeného společností BDO Tax, s. r. o., se sídlem Italská 26, Praha 2, proti žalovanému Finančnímu úřadu pro hl.m. Prahu, se sídlem Štěpánská 619/28, Praha 1 (dříve Finanční úřad pro Prahu 4), o žalobě p
Právní věta: Pojem ‘neprodleně‘ není neurčitým právním pojmem, neboť právě v obecné poloze zcela jistě znamená bez zbytečného prodlení, a tedy okamžitě, ihned, bezodkladně, bez meškání, bezprostředně. Lhůtu určenou tímto pojmem je tak třeba počítat na dny, maximálně několik týdnů.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 1A 50/2014 - 56 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Hrehorovou v právní věci žalobce: Q. S. N., tvrzené datum narození X, státní příslušnost Vietnamská socialistická republika, toho času pobytem ZZC Bělá Jezová, 294 21 Bělá pod Bezdězem, zastoupeného Organizací pro pomoc uprchlíkům, z. s., se sídlem Kovářská 4, 190 00 Praha 9, proti žalované: Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, Odbor cizinecké poli
Právní věta: Pojem „důvodné podezření“, které je předpokladem zadržení věci podle § 121 odst. 1 zákona o hazardních hrách, je typickým případem neurčitého právního pojmu. Ten v obecné rovině zahrnuje jevy nebo skutečnosti obsahově nejasné, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat; jejich obsah a rozsah se může měnit např. v závislosti na místu a času či dalších skutkových okolnostech provázejících aplikaci normy. Při interpretaci neurčitého právního pojmu se správní orgán musí zabývat konkrétní skutkovou podstatou, jakož i ostatními okolnostmi případu, přičemž sám musí alespoň rámcově obsah a význ ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 77Af 4/2020 - 146 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Kuchynky a soudců JUDr. Ondřeje Szalonnáse a Mgr. Jaroslava Škopka ve věci žalobců: proti žalovanému: a) P. G., IČ X sídlem X b) Development Trade s.r.o., IČO 04854799 sídlem Melantrichova 970/17, 110 00 Praha 1 oba zastoupeni advokátem Mgr. Michalem Varmužou sídlem Kozinova 21/2, 787 01 Šumperk Celní úřad pro Plzeňský kraj sídlem Ant. Uxy 11, 303 88 Plzeň
Právní věta: Pojem „odůvodněný případ“ v § 169d odst. 3 zákona o pobytu cizinců je neurčitým právním pojmem, který zahrnuje případy, jež nelze úspěšně zcela přesně právně definovat. Správnímu orgánu je poskytován prostor pro zhodnocení, zda konkrétní případ spadá do rozsahu neurčitého právního pojmu. Soud souhlasí s žalobkyní, že výklad pojmu „odůvodněný případ“, který zvolil žalovaný, je příliš restriktivní. Za odůvodněný případ je třeba v souladu s výše citovanou judikaturou a právem na spravedlivý proces zakotveným v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod třeba považovat též situace, kdy ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 43 A 41/2018- 64 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců Mgr. Jana Čížka a Mgr. Lenky Oulíkové ve věci žalobkyně: proti žalovanému: K. A. T., narozená dne X, státní příslušnost Vietnamská socialistická republika, zastoupená advokátem Mgr. Petrem Václavkem, sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, Ministerstvo zahraničních věcí, sídlem Loretánské náměstí 5, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí ministr
Právní věta: I. Výklad neurčitého právního pojmu může být v rámci hierarchie veřejné správy usměrňován formou interních normativních instrukcí (vnitřním předpisem) nebo pokyny zveřejněnými na webových stránkách žalovaného. Je možno také souhlasit s tím, že určitý kontinuálně se opakující výklad neurčitého právního pojmu může založit tzv. správní praxi. Rozhodující je však vždy zákonná norma, jejíž součástí neurčitý právní pojem je a v jejímž rámci se správní orgány a vyvinutá správní praxe musí vždy pohybovat. Usměrnění interní normativní instrukcí nezbavuje správní orgán povinnosti neurčitý právní p ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 46 A 130/2015- 72-77 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Olgy Stránské a soudců JUDr. Milana Podhrázkého a Mgr. Tomáše Kocourka, ve věci žalobce: proti žalovanému: J. M., daňový poradce bytem J. Ch. Ministerstvo spravedlnosti ČR se sídlem Vyšehradská 16 128 10 Praha 2 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 5. 2015, č.j. X, o jmenování znalcem takto: I. II. Žaloba se zamítá. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákla
Právní věta: 1) Porušování práv duševního vlastnictví se zdá být zvýšenou měrou napojeno na organizovanou trestnou činnost. Rostoucí používání internetu umožňuje okamžitou celosvětovou distribuci nedovolených napodobenin. Účinné dodržování hmotného práva duševního vlastnictví je třeba zajistit zvláštní akcí na úrovni Společenství. Sbližování právních předpisů členských států v této oblasti je proto nezbytným předpokladem řádného fungování vnitřního trhu 2) Zákon o ochranných známkách jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapíše, existuje-li pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 8A 133/2010 - 232-248 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation, se sídlem 500 South Buena Vista Street, Burbank, USA, zastoupen JUDr. Janem Matějkou, advokátem v Praze 1, Národní 32, za účasti: BARFI-INVEST, a. s., IČ: 252 02 910, se sídlem Plzeň, Veleslavínova 11/17, (dříve L
Právní věta: 1) Neurčitý pojem zřejmý omyl je potřeba vykládat vždy v souvislosti s konkrétním případem. Obecně sem lze zařadit jak omyl týkající se skutkových okolností (error facti zejména případy chyb v psaní a počítání, jako zápis jiných údajů, zápis údajů neobsažených v podkladové listině či např. i opomenutí zapsat údaj v podkladové listině obsažený) tak omyl právní (error iuris - např. zápis právního vztahu, který právní řád nezná, či zápis skutečnosti na základě listiny, která nesplňuje požadavky stanovené katastrálním zákonem). (...) Omyl je charakteristický vždy tím, že je v něm obsažen lidský či ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
57 A 56/2011-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Alexandra Krysla a soudkyň Mgr. Miroslavy Kašpírkové a Mgr. Ing. Veroniky Baroňové, v právní věci žalobce V.K., bytem…, zastoupeného JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou se sídlem Klatovy, Krameriova 139, proti žalovanému Ze měměřičskému a katastrálnímu inspektorátu v Plzni, se sídlem Plzeň, Radobyčická 12, za účasti osoby zúčastněné na řízení M.B., bytem…, o žalobě
Právní věta: 1) K nedostatečné neurčitosti § 31 odst. 3 mediálního zákona NSS konstatoval, že užití neurčitých právních pojmů v normách správního práva trestního není zcela výjimečným jevem, ale pouze projevem toho, že právní regulace není možná zcela bez použití neurčitých pojmů, neboť v opačném případě by nebyl zákon schopen v celé šíři pokrýt možnou variabilitu protiprávního jednání. 2) Institut předchozího upozornění na porušení zákona je prostředkem, kterým Rada pro rozhlasové a televizní vysílání informuje provozovatele vysílání o svém právním náhledu na určitá typizovaná jednání a tedy provozovatel ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 9A 42/2012 - 60-64 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci žalobce: FTV Prima, spol. s.r.o., se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, IČ 48115908, zast. Mgr. Ludmilou Kutějovou, advokátkou se sídlem Praha 8, Sokolovská 495/85, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se sídlem Praha 2, Škrétova 44/6, o žalobě na oc
Právní věta: Ustanovení § 55a daňového řádu, upravujícího prominutí daně či jejího příslušenství, […] je právní normou, která zahrnuje kombinaci neurčitého právního pojmu a správního uvážení; neurčitý právní pojem, zde představovaný "důvody nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů" a "důvodem odstranění tvrdosti" nelze obsahově dostatečně přesně vymezit a jeho aplikace závisí na posouzení v každém jednotlivém případě. Zákonodárce tím vytváří prostor veřejné správě, aby zhodnotila, zda konkrétní situace je neurčitému právnímu pojmu podřaditelná či nikoli, přičemž s existencí určitého skutko ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 5Ca 188/2009 - 22 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudců Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: Ing. J.K., zast. JUDr. Jaroslavem Kobíkem, daňovým poradcem se sídlem Bořivojova 21, Praha 3, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, zast. JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem nám. 14 října 3, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí ž
MENU