SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343714
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:26

POSUDZOVANIE ZREJMEJ BEZÚSPEŠNOSTI SPORU AKO LATENTNÁ HROZBA PREJUDIKÁCIE SPRÁVNYM ORGÁNOM

Autor: JUDr., Mária Havelková, PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Jednou z podmienok pre priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc osobe v materiálnej núdzi je posúdenie, či nejde o zrejme bezúspešný spor. Vzhľadom na nejednoznačné vymedzenie predmetného kritéria v Zákone o právnej pomoci, vzniká nebezpečenstvo nezákonnej prejudikácie výsledku sporu Centrom právnej pomoci. Diskutabilná je najmä otázka premlčania sporu, ktorú Zákon o právnej pomoci uvádza ako možný dôvod pre nepriznanie nároku na právnu pomoc.

1 ÚVOD

Fundamentálnym zmyslom demokratického a právneho štátu je zabezpečenie poriadku v spoločnosti a spravodlivosti pre všetkých jej členov. Úlohou štátu pritom nie je iba zdržanie sa konania, ktorým by zneužil svoje postavenie, ale taktiež svojim aktívnym konaním prispievať k ochrane práv a právom chránených záujmov jednotlivcov. To znamená, že úlohou štátu je zabezpečiť efektívnu právnu ochranu, pričom jedným z prejavom princípu efektívnej právnej ochrany je právo na právnu pomoc.[1]
Spôsob ako zaručiť spravodlivosť a rovnoprávnosť nielen v súdnom konaní a zabrániť sociálno-ekonomickej diskriminácii v spoločnosti, v ktorej sústavne narastajú neprekonateľné rozdiely medzi jej členmi,[2] je inštitút bezplatnej právnej pomoci. Bezplatná právna pomoc (d’alej v texte aj „BPP“) bola donedávna výsadou iba trestného práva. Avšak z dôvodu nekonzistentnosti právneho poriadku, rozsahu regulovaných spoločenských vzťahov a zložitosti právnych noriem, sa BPP stala dôležitou službou taktiež v oblasti civilných, resp. netrestných konaní.

Povinnosť štátov v určitom rozsahu zabezpečiť prístup k bezplatnej právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v konaní pred civilným súdom možno vyabstrahovať predovšetkým z čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pričom konkrétne kontúry tohto práva boli stanovené až judikatúrou ESĽP. Z predmetnej judikatúry vyplýva najmä to, že štáty nemajú povinnosť zaručiť bezplatnú právnu pomoc vo všetkých súdnych konaniach, ale iba v prípadoch, kedy je takáto pomoc nevyhnutná pre efektívny prístup k súdu.[3] Štáty majú právo zvoliť si konkrétne kritériá poskytnutia bezplatnej právnej pomoci[4] a podľa vlastného uváženia právo k bezplatnej právnej pomoci obmedziť.[5] Jednotlivé krajiny majú taktiež právo zvoliť si vyhovujúci model, prostredníctvom ktorého prístup k právnej pomoci pre nemajetných zaručia,[6] t. j. neexistuje povinnosť prevádzkovať inštitucionalizovaný systém BPP.[7] Ku krajinám, v ktorých, napriek absencii medzinárodného záväzku, funguje inštitucionalizovaný model civilnej BPP, patrí aj Slovenská republika.

2 SYSTEM CIVILNEJ BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI V SR

V podmienkach Slovenskej republiky už vyše desaťročie existuje inštitucionalizovaný systém civilnej BPP, ktorý reprezentuje Centrum právnej pomoci (ďalej v texte aj „Centrum“), a ktorý bol zriadený Zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon o právnej pomoci“).
Centrum, ako rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi prostredníctvom kancelárií Centra,[8] ktoré sú rozmiestnené po celom území SR tak, aby bola zabezpečená ich efektívna dostupnosť.[9] Vecná pôsobnosť Centra sa postupne rozširuje, pričom do pôsobnosti v súčasnosti patrí napr. poskytovanie právnej pomoci vo vnútroštátnych súdnych konaniach (s výnimkou trestného konania), v cezhraničných civilných sporoch, v azylových konaniach a s účinnosťou od 1. marca 2017 aj v konaniach o oddlžení fyzických osôb. [10]
Právna pomoc je klientom poskytovaná v dvoch formách. Prvou formou je predbežná konzultácia, ktorá sa poskytuje všetkým osobám, bez ohľadu na ich majetkové pomery, a ktorá slúži na „zachytávanie“ sporov a právnych problémov v skoršom štádiu, čím sa znižuje možnosť vzniku súdneho sporu a minimalizujú sa tak ekonomické a sociálne náklady. Druhú formu predstavuje tzv. sekundárna právna pomoc, pod ktorou rozumieme zastúpenie klienta v súdnom konaní, buď priamo zamestnancom Centra alebo prideleným advokátom.[11]
Predmetný príspevok sa zameriava na poskytovanie sekundárnej právnej pomoci výlučne vo vnútroštátnych občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych rodinnoprávnych veciach a v konaniach pred správnymi súdmi.

2.1 Kritériá pre priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc
Pre priznanie nároku na právnu pomoc v týchto konaniach musí žiadateľ spĺňať tri podmienky, ktoré sú upravené v § 6 Zákona o právnej pomoci nasledovne:
Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak:
a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,
b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a
c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.
Pre priznanie nároku na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci sa v zásade vyžaduje kumulatívne naplnenie všetkých troch podmienok,[12] okrem prípadu, keď nie je možné peňažnú hodnotu sporu objektívne vyčísliť (napr. úprava výkonu ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.