SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:27

TREST PREPADNUTIA MAJETKU A NÁROK POŠKODENÉHO NA NÁHRADU ŠKODY 1

Autor: JUDr., Lukáš Michaľov, PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Autor sa v príspevku zaoberá trestom prepadnutia majetku, podmienkam jeho ukladania a obsahu v kontexte práva poškodeného domôcť sa náhrady škody v trestnom konaní. Cieľom prezentovaného príspevku je poukázať na často nevýhodné postavenie poškodeného v trestnom konaní pri výkone trestu prepadnutia majetku prostredníctvom konkurzného konania.

1 ÚVOD

Aj v trestnom konaní vystupujú subjekty uplatňujúce si svoje nároky. Jedným zo subjektov trestného konania je poškodený trestným činom, ktorého primárnym záujmom je dopracovať sa k uspokojeniu jeho nároku na náhradu škody. Dosiahnutie uspokojenia a reálnej náhrady škody je v aplikačnej praxi mnohokrát pomerne náročné, nielen z dôvodu preukazovania dôvodnosti a výšky nároku poškodeného, alebo možnosti odkázať poškodeného s jeho nárokom na civilný proces, ale aj z dôvodu konštrukcie výkonu niektorých trestov. V tomto príspevku sa preto pokúsime analyzovať postavenie poškodeného a možnosti jeho reálneho uspokojenia v prípade, ak bude súdom uložený odsúdenému trest prepadnutia majetku a tento bude aj riadne vykonaný v súlade s Trestným poriadkom. Tiež sa pokúsime načrtnúť aplikačné problémy súvisiace s výkonom trestu prepadnutia majetku a pokúsime sa tiež zamyslieť a ponúknuť úvahy de lege ferenda smerujúce k zabezpečeniu lepšieho postavenia poškodeného pri výkone trestu prepadnutia majetku.

2 TREST PREPADNUTIA MAJETKU

Trest prepadnutia majetku predstavuje jeden z trestov postihujúcich majetok a je výnimkou z ústavnej ochrany nedotknuteľnosti majetku ako základného ľudského práva zakotveného v článku 20 Ústavy Slovenskej republiky. Predstavuje pomerne prísnu sankciu a jeho ukladanie Trestný zákon viaže na presné podmienky. Citeľnosť trestu prepadnutia majetku je do veľkej miery závislá od individuálnych pomerov páchateľa, ktoré sa môžu u jednotlivých páchateľov výrazne líšiť. Trest prepadnutia majetku patrí v rámci systému trestov medzi tresty najprísnejšie, nakoľko jeho podstata spočíva v tom, že odsúdený stráca vlastnícke právo k celému svojmu majetku. Účelom tohto trestu je najmä postihnúť majetok, ktorý patrí páchateľovi, sťažiť mu podmienky na páchanie trestnej činnosti, odňať mu trestnou činnosťou neoprávnene získaný prospech a v neposlednom rade výchovne pôsobiť na páchateľa. História formovania tohto trestu v našich podmienkach siaha ešte do minulého storočia. Na území Československa je trest prepadnutia majetku prípustný od roku 1923 (podľa zákona č. 121/1923 Sb. Na ochranu republiky) a podľa Trestného zákona č. 86/1950 Sb. - tu však bol výhradne trestnom vedľajším, a to trestom obligatórnym v prípadoch, kedy to tento zákon stanovoval.

Podľa účinnej dikcie Trestného zákona súd môže trest prepadnutia majetku fakultatívne uložiť ak súd páchateľa odsudzuje na trest odňatia slobody na doživotie alebo ak ho odsudzuje na nepodmienečný trest odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať majetkový prospech veľkého rozsahu alebo ktorým spôsobil škodu veľkého rozsahu a odôvodňujú to okolnosti spáchaného trestného činu a pomery páchateľa . Súd tiež musí preskúmať okolnosti prípadu a pomery páchateľa, či uloženie takéhoto trestu umožňujú. Všetky podmienky musia byť splnené súčasne, inak trest nemožno uložiť. Okruh trestných činov, za ktoré bude možné uložiť tento trest podľa vyššie uvedených podmienok bude relatívne úzky, nakoľko jeho ukladanie ako vedľajšieho trestu popri nepodmienečnom treste odňatia slobody viaže zákonodarca na spáchanie obzvlášť závažných zločinov a zištnú pohnútku. Pri jeho ukladaní popri treste odňatia slobody na doživotie nie je podstatné o aký trestný čin ide, podstatné je odsúdenie na doživotie, okolnosti spáchaného trestného činu a pomery páchateľa. Aj podľa ustálenej súdnej praxe, aby sa mohol uložiť trest prepadnutia majetku, nestačí len príslušná výmera trestu odňatia slobody, osobitná povahy a závažnosť činu, ale treba, aby sa splnila aj ďalšia podmienka, ktorá je v pomeroch páchateľa.

Trest prepadnutia majetku má aj obligatórny charakter a to v prípadoch uvedených v ust. § 58 ods. 2 a 3 T restného zákona, kde podľa ust. § 58 ods. 2 sa vyžaduje spáchanie niektorého z taxatívne vymenovaných trestných činov a podmienky, že páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti a podľa ust. § 58 ods. 3, kde stačí naplnenie niektorých zo skutkových podstát taxatívne vymenovaných trestných činov v zásade kvalifikovaných, bez splnenia akejkoľvek ďalšej podmienky.

2.1 Výkon trestu prepadnutia majetku
Súčasná konštrukcia výkonu trestu prepadnutia majetku na rozdiel od tej predchádzajúcej predpokladá, že po právoplatnom uložení trestu prepadnutia majetku, bude na majetok odsúdeného vyhlásený konkurz s poukazom na ust. § 107a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). Len čo sa stal rozsudok, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku, vykonateľným, zašle predseda senátu konkurznému súdu, v ktorého obvode má sídlo súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, rovnopis rozsudku bez odôvodnenia na postup podľa osobitného zákona. Uvedený model je podľa nášho názoru veľmi logický a má mnohé výhody, najmä vo vzťahu k reálnemu vysporiadaniu majetku odsúdeného. Nakoľko právoplatným rozhodnutím súdu o prepadnutí majetku zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, je toto potrebné vysporiadať. Do majetku odsúdeného môžu tiež patriť veci v podielovom spoluvlastníctve, pričom takáto vec sama o sebe nepatrí len odsúdenému a je potrebné spoluvlastníctvo tiež vysporiadať. Voči odsúdenému si tiež môžu uplatňovať nároky aj iné osoby, s nárokmi ktorých je tiež potrebné náležite sa vysporiadať. Ide napríklad o rôznych veriteľov odsúdeného, či už súkromnoprávnych alebo verejnoprávnych a ich pohľadávky, ktoré môžu mať rozmanitý charakter. Táto konštrukcia výkonu trestu prepadnutia majetku by mala chrániť práve veriteľov odsúdeného, ktorí majú prednosť pred ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.