MIMORIADNE ZNÍŽENIE TRESTU

Autor: JUDr., Zuzana Vallová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Cieľom príspevku je predstaviť inštitút mimoriadneho zníženia trestu podľa § 39 Trestného zákona a jeho aplikáciu v praxi. V príspevku chcem poukázať na zákonné podmienky, za akých súd môže tento inštitút pri ukladaní trestu aplikovať, a to aj v kontexte aktuálnej právnej praxe. Vzhľadom na to, že v praxi dochádza k nesprávnej aplikácii mimoriadneho zníženia trestu, je dôležité osobitne zdôrazniť nezákonný postup súdu poukázaním na konkrétne prípady. Inštitút mimoriadneho zníženia trestu má pri ukladaní trestu jednotlivým páchateľom nezastupiteľnú úlohu, nakoľko umožňuje individualizovať trest v prípadoch tých páchateľov, pre ktorých je zákonná sadzba stanovená v osobitnej časti Trestného zákona vzhľadom na osobitné okolnosti neprimerane prísna. Je však dôležité aplikáciu mimoriadneho zníženia trestu dôsledne individuálne posudzovať a až následne aplikovať, avšak výlučne v súlade so zákonom.

Mimoriadne zníženie trestu je inštitút trestného práva hmotného upravený v § 39 T restného zákona. Jedná sa o moderačné právo súdu pri ukladaní trestov, pričom spočíva v uložení trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby. Zo samotného názvu inštitútu mimoriadneho zníženia trestu vyplýva, že jeho aplikácia nastáva pri mimoriadnych a odôvodnených okolnostiach, pričom nejde o pravidelný postup súdu. V zmysle príslušných zákonných ustanovení súd nemôže mimoriadne znížiť trest svojvoľne. Použitie tohto inštitútu môže byť výlučne v medziach zákona a toto musí byť v celom rozsahu opreté o vykonané dokazovanie.

Inštitút mimoriadneho zníženia trestu je upravený v § 39 Trestného zákona. Trestný zákon presne a konkrétne stanovuje podmienky, za akých možno tento inštitút aplikovať. Zákon vymedzuje mimoriadne zníženie trestu v dvoch rovinách. Podľa § 39 ods. 1 T restného zákona sú pre mimoriadne zníženie trestu určené zákonné podmienky vo všeobecnej rovine. Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. a) až e) Trestného zákona definuje konkrétne mimoriadne okolnosti prípadu alebo osoby páchateľa. Jedná sa napríklad o páchateľa zmenšenej príčetnosti, páchateľa, ktorý spáchal trestný čin v štádiu prípravy alebo pokusu, páchateľa, ktorý uzavrel dohodu o vine a treste alebo iné. Mimoriadne zníženie trestu podľa § 39 ods. 2 Trestného zákona sa použije v prípade splnenia zákonných podmienok podľa uvedeného ustanovenia a za predpokladu, že súd dospeje k záveru o potrebe mimoriadne znížiť trest, avšak pokiaľ neboli splnené zákonné podmienky podľa § 39 ods. 1 T restného zákona - vtedy sa primárne použije ustanovenie § 39 ods. 1 T restného zákona.
Cieľom tohto príspevku je zamerať sa predovšetkým na zákonné podmienky mimoriadneho zníženia trestu podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona. Tieto sú zákonom stanovené všeobecne, pričom konkrétne ich vymedzuje aplikačná prax, a to najmä rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (prípadne Najvyššieho súdu Českej republiky). Judikatúra je pre aplikačnú prax dostačujúca aj napriek tomu, že mimoriadne zníženie trestu nie je pre páchateľa vynútiteľné mimoriadnym opravným prostriedkom1, avšak vzhľadom na osobitný charakter tohto inštitútu absentuje relevantná judikatúra Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Zákonné podmienky pre mimoriadne zníženie trestu podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona musia byť splnené kumulatívne, pričom sú nasledovné:
a) Mimoriadne okolnosti prípadu alebo pomery páchateľa,
b) Záver súdu, že použitie trestnej sadzby ustanovenej Trestným zákonom by bolo pre páchateľa neprimerane prísne,
c) Na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania.
Súdy tieto zákonné podmienky vyhodnocujú jednotlivo, a zároveň vo vzájomných súvislostiach. Pri úvahe o výške mimoriadne zníženého trestu sú uvedené zákonné podmienky v podstate rovnocenné a pri ich vyhodnocovaní pôsobia ako celok. Miera zníženia trestu ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU