SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

ZÁSADA OCHRANY SLABŠEJ STRANY V OBČIANSKOM PRÁVE DE LEGE FERENDA

Autor: Mgr. JUDr., Monika Pavlovová
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Konferenčný príspevok sa zaoberá zásadou ochrany slabšej strany v občianskom práve. V druhej kapitole sa zaoberá historickým vývojom občianskeho práva s prihliadnutím na výskyt tejto zásady. Tretia kapitola je venovaná zhrnutiu súčasného stavu uplatnenia tejto zásady v slovenskom občianskom práve. Štvrtá kapitola je venovaná uplatneniu zásady ochrany slabšej strany v českom Občianskom zákonníku. Piata kapitola poníma o činiteľoch - najmä o ľudských právach, ktoré zapríčinili to, že sa ochrana slabšej strany v poslednej dobe tak často spomína v kontexte slovenského súkromného práva. Záverečná kapitola je venovaná úvahe de lege ferenda, prečo a ako by mala byť táto zásada uplatňovaná v budúcnosti, aby sme zabránili jej zneužívaniu.

1 ÚVOD

Cieľom tohto konferenčného príspevku nie je priniesť zásadné „nóvum“ či nové „objavy“, týkajúce sa ochrany slabšej strany, ale v rozsahu, ktorý nám konferenčný príspevok umožňuje, dať čitateľovi podľa možnosti čo najucelenejší pohľad na zásadu ochrany slabšej strany, poukázať na jej vzrastajúci význam za posledné obdobie a tým prípadne dopomôcť k zamysleniu sa nad uplatnením tejto zásady v súkromnom práve de lege ferenda (prispieť k otvoreniu diskusie ohľadom tejto témy), nakoľko sa ochrana slabšej strany stala v posledných rokoch čoraz viac spomínanou a diskutovanou témou.
Keď sa pri spracovaní tohto konferenčného príspevku zamýšľame nad tým, koľko sa tento „pojem“ vyskytoval v rôznych publikáciách v minulosti a koľko dnes, nadobúdame stále väčší pocit, že pred niekoľkými rokmi nebol pojem slabšej strany tak frekventovaný, či už v právnej teórii alebo v právnej praxi. Skôr si dovoľujeme vysloviť názor, že hoci predmety tejto ochrany síce jestvovali, neboli tak významnou témou pre diskusiu. Prosto jestvovali, boli chránené niektorými ustanoveniami zákona a boli používané bez toho, aby si to človek viac-či menej spájal s pojmom „ochrana slabšej strany. Postupom času nám z ochrany „predmetov“, ktoré mali istým spôsobom nevýhodnejšie postavenie, „vyrástla“ zásada ochrany slabšej strany, ktorá sa spomína v súkromnoprávnych kódexoch v okolitých krajinách s rovnakou mierou vážnosti ako zásada rovnosti, zásada autonómie vôle, či iné nosné zásady súkromného práva.

Nakoľko sme sa v rámci Slovenskej republiky ešte stále nevzdali nádeje na nový - rekodifikovaný Občiansky zákonník, pokladáme za aktuálne zaoberať sa práve nami zvolenou témou, aby sme zistili, resp. sa aspoň pokúsili zistiť, odkiaľ nám pramení táto zásada, čo ovplyvnilo jej súčasný vzostup a rast jej významu, a hlavne, ako by asi mala „vyzerať“ jej úprava v rámci súkromného práva, aby sme si „nenarobili viac škody ako úžitku.“

2 STRUČNÝ POHĽAD NA VÝSKYT OCHRANY SLABŠEJ STRANY NA SLOVENSKU V MINULOSTI

V tejto kapitole by sme chceli v krátkosti načrtnúť akýsi historický vývoj ochrany slabšej strany v súkromnom práve na Slovensku. Cieľom bude predovšetkým snaha o zistenie z akých ideí vzišla, ktoré by mohli pomôcť k lepšiemu pochopeniu funkcie a povahy tejto zásady.

Začneme vznikom Československej republiky 28. októbra 1918, kedy sa územie Slovenska stalo súčasťou nového štátneho celku. Dovtedajšie uhorské súkromné právo na Slovensku zostalo v platnosti a stalo sa súčasťou novovytvoreného právneho poriadku československého štátu. Základom celého právneho poriadku sa stala ústava vo formálnom význame slova - zákon č. 121/1920 Zb. z. Nadradením noriem ústavného práva obyčajným zákonom nadobudlo súkromné právo nový, jasne vyjadrený, normatívny základ v podobe ústavných záruk občianskych práv a slobôd. Z hľadiska súkromného práva boli významné predovšetkým ustanovenia § 1061, § 108 , § 109 , § 126 Ústavnej listiny. Právne predpisy prijímané v oblasti súkromného práva sa často stávali predmetom politického zápasu, v ktorom sa prejavovali ideologické rozdiely. Prospech jednotlivca (sloboda vlastníckeho práva a zmluvná voľnosť) musel v situácii pred I. svetovou vojnou ustúpiť skupinovému záujmu. Práve zásahy štátu do individuálnych práv počas vojny, ktoré boli prejavom nadradenia skupinového záujmu, sú mnohými označované ako predchodca vývoja súkromného práva zameraného nielen na ochranu jednotlivca, ale aj spoločnosti ako celku. Nasledoval proces, ktorý možno označiť ako „socializáciu práva“, ktorý pramenil z idey, že človek je tvor sociálny a môže žiť len v ľudskej spoločnosti, z toho dôvodu musí v uplatňovaní svojich práv brať ohľad na spoločnosť. Vplyvom socialistických ideí sa nám dostáva do právneho poriadku prvý náznak ochrany slabšieho v podobe ochrany nájomníkov a ochrany v oblasti pracovného práva, ktoré sa stali trvalým základom objektívneho súkromného práva. Ďalším vplyvom ochrany slabšieho, bolo obmedzenie práv veriteľa voči dlžníkovi, ktoré sa prejavili v oblasti exekučného a insolvenčného práva. Následkom bola ochrana niektorých skupín dlžníkov postihnutých nepriaznivým vývojom voľného trhového hospodárstva. Základnými zásadami v rámci československého právneho poriadku zostali sloboda vlastníckeho práva a zmluvná voľnosť, do ktorej bolo zasahované len vo výnimočných a verejným záujmom odôvodnených prípadoch.

Počas fungovania samostatného Slovenského štátu dominuje v zákone č. 185/1939 Sl. Z. o Ústave Slovenskej republiky sociálne smerovanie ústavného základu vlastníctva. Aj napriek tomu, že po roku 1940 bol Slovenský štát značne naviazaný na fašistické Nemecko, neobjavili sa vážnejšie úvahy o smerovaní alebo zmenách v oblasti súkromného práva, tak ako to bolo v Nemecku. Skôr bol slovenský systém ovplyvnený ideami katolíckeho sociálneho solidarizmu, ktoré vyjadrovali pápežské encykliky Leva XIII.- Rerum novarum a Quadragesimo anno - PiaXI.

Zásadnou zmenou vo vývoji súkromného práva na Slovensku bola premena spoločenských pomerov po prevrate vo februári 1948. Nové právo malo vychádzať z revolučného učenia Marxa, Lenina a Stalina. Pre d’alšie smerovanie súkromného práva boli rozhodujúce ustanovenia § 8 a 9 o majetkovej slobode a ustanovenia ôsmej kapitoly s názvom Hospodárske zriadenie ústavného zákona č. 150/1948 Zb. Logickým následkom zmeny v oblasti hospodárstva z trhovej ekonomiky na štátom riadenú, bolo zníženie významu súkromného vlastníctva, jeho ochrany a zmluvnej voľnosti. Základom novej súkromnoprávnej úpravy sa stal zákon č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník, ktorý ustanovoval nový typ vlastníctva - socialistické vlastníctvo. Ústredným motívom občianskeho zákonníka sa stala prísna regulácia majetkových vzťahov. Občianskemu právu bola priradená funkcia výchovná. Jednou z vytýčených úloh bolo tiež odnaučiť ľudí od vlastníckych návykov resp. zbaviť ich potreby vlastniť majetok a nahradiť túto vlastnosť spontánnou potrebou veci spoločne používať. Odstránil prednosť záujmov jednotlivcov pred záujmami spoločnosti. Zavrhol tiež delenie práva na právo súkromné a verejné.

Ku koncu päťdesiatych rokov sa zistilo, že platný občiansky zákonník nedostatočne odráža pomery a vzťahy v spoločnosti v danej etape vývoja socializmu. Preto nadobudol účinnosť 1. apríla 1964 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorý platí spolu so zmenami a doplnkami až dodnes. Právna úprava Občianskeho zákonníka bola výrazne kogentná. Zásada ochrany slabšej strany v ňom bola uplatnená úplne minimálne.
Po roku 1989 boli prijaté viaceré úpravy, ktoré prikláňali občianske právo k podobe, ktorú poznáme dnes. Novela z roku 1991 posilnila právnu úpravu v oblasti zásad autonómie vôle, zmluvnej voľnosti, vlastníctva, ochrany slabšej strany a ďalších.

Na základe vyššie uvedeného vývoja súkromného práva možno skonštatovať, že uplatnenie zásad v rámci súkromnoprávnych kódexov v minulosti silno odrážal spoločenské usporiadanie, potreby doby a umožnil následnú reflexiu v ďalšom vývoji (to čo spoločnosti absentovalo v jednej etape sa snažila kompenzovať v etape ďalšej). Tak isto to bolo aj v oblasti ochrany slabšieho subjektu a „vývojom“ zásady ochrany slabšej strany. Ako možno vidieť v predchádzajúcom texte, v rámci histórie vývoja či už ústavných zákonov a na ne nadväzujúcich občianskoprávnych kódexov, ochrane slabšieho subjektu nebola prikladaná takmer žiadna váha, skôr bolo „zázrakom“ ak kódexy rešpektovali základné práva všeobecne, nie to ešte s prihliadnutím na slabšie subjekty.

Súkromné právo na Slovensku bolo a v súčasnosti aj je postavené na zásade rovnosti subjektov súkromného práva s tým rozdielom, že v súčasnej dobe je toto postavenie modifikované vplyvom sociálnych aspektov. Stručný pohľad na súčasnú situáciu poskytneme v nasledujúcej kapitole.

3 PREJAVY OCHRANY SLABŠEJ STRANY V SLOVENSKOM OBČIANSKOM PRÁVE

V niektorých prípadoch je potrebné zákonom korigovať právnu nerovnosť, prípadne nerovnosť reálnu medzi účastníkmi vzťahov. Preto je nevyhnutné, aby bol právny systém nadstavený tak, aby bolo slabšej zmluvnej strane umožnené vo vzťahu vystupovať ako rovnocennému partnerovi.
Ochrana slabšej strany v podobe ochrany maloletých pri uzatváraní zmluvných vzťahov je obsiahnutá v ustanovení § 9 Občianskeho zákonníka „Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.