SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343735
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Autor: JUDr., Jozef Andraško, PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Autori sa v príspevku zaoberajú otázkami identifikácie a autentifikácie ako základných predpokladov využívania elektronických služieb verejnej správy. Príspevok sa zaoberá problematikou identifikácie a autentifikácie z pohľadu verejného obstarávania.

1 ÚVOD

Zavádzanie informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) prispelo nie len k automatizovanému spracovaniu informácií, ale aj k poskytovaniu služieb na diaľku vo virtuálnom priestore1, najmä prostredníctvom Internetu. Avšak Internet sa vyznačuje značnou mierou anonymity. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné hľadať riešenia, ako zabezpečiť identifikáciu a autentifikáciu osôb aj pri poskytovaní verejných služieb vo virtuálnom priestore, kedy orgány verejnej správy pri poskytovaní takýchto služieb musia s istotou vedieť, s kým komunikujú alebo vykonávajú transakciu.
Aby sme v dostatočnej miere ozrejmili problematiku identifikácie a autentifikácie vo verejnom obstarávaní, v prvom rade zameriame pozornosť na pojmy ako identifikácia a autentifikácia. Osobitnú pozornosť budeme venovať úrovniam záruky. Následne budeme rozoberať skúmanú problematiku z pohľadu verejného obstarávania, konkrétne elektronického trhoviska.

2 IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA

Určenie identity konkrétnej osoby možno rozdeliť do dvoch fáz, ktorými sú identifikácia a autentifikácia. Vo všeobecnosti možno povedať, že v rámci identifikácie osoba deklaruje svoju identitu. V prípade ak osoba chce využívať konkrétnu elektronickú službu verejnej správy, realizuje vyhlásenie o identite (identity claim). Takéto vyhlásenie predstavuje deklaratívny akt osoby, ktorá tvrdí, že: „Ja som ja a tu sú potrebné atribúty a identifikátory , ktoré sú nevyhnutné na overenie, že som, kto tvrdím, že som.“
V praxi môže nastať situácia, že osoba bude tvrdiť, že je danou osobou, avšak takéto vyhlásenie môže byť falošné. Aby sme mohli overiť takéto vyhlásenie o identite, osoba sa musí preukázať preukazom identity (credential) a následne musí dôjsť k autentifikácii. 6

Aby sme aj vo virtuálnom priestore v rámci rôznych online interakcií a transakcií dosiahli určitú úroveň záruky, že osoba, ktorá urobila vyhlásenie o identite je naozaj tou osobou, vyžaduje sa od nej, aby sa preukázala preukazom identity.7
Vo virtuálnom priestore, kde dochádza k rôznym interakciám medzi osobami a rôznymi organizáciami, je situácia v porovnaní s fyzickým svetom podobná. Osoba, ktorá uskutočnila vyhlásenie o identite, musí disponovať preukazom elektronickej identity, ktorý bude obsahovať údaje o tom, že osoba, ktorá urobila vyhlásenie o identite, je naozaj tou osobou. Príkladom takýchto preukazov identity je, napr. heslo, elektronický podpis, digitálny certifikát a i.8

Konečný výsledok autentifikácie je binárny, a teda deklarovaná identita bola potvrdená alebo zamietnutá.9 Avšak v závislosti od sily prostriedkov, ktoré sa používali na overovanie identity, má spoliehajúca sa osoba (napr. poskytovateľ elektronických služieb verejnej správy) rôznu mieru istoty, že skutočne ide o tú osobu, ktorá sa identifikovala. Aj slabšie metódy autentifikácie postačujú na bežné účely. Je potrebné, aby sa pri identifikácii a autentifikácii používali metódy primerané účelu, na ktorý sa výsledok identifikácie a autentifikácie použije. Tento koncept je formalizovaný úrovňou záruky (assurance level).10
Úroveň záruky opisuje stupeň dôvery v procesy, ktoré vedú k a zahrňujú samotný autentifikačný proces, a tak poskytujú záruku, že entita (napr. fyzická osoba), ktorá používa konkrétnu identitu je v skutočnosti tá entita, ktorej bola táto identita priradená. 11
Autentifikačný proces poskytuje určitú úroveň záruky, že osoba je naozaj tou osobou, ktorej identitu deklarovala. Úroveň záruky a vyžadovanie konkrétneho preukazu elektronickej identity závisí od úrovne rizika spojeného s transakciou alebo interakciou. Nie všetky interakcie si vyžadujú rovnakú úroveň autentifikácie. Dokonca, pri niektorých interakciách nie je identifikácia a autentifikácia potrebná.

2.1 Vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie
Problematika úrovní záruky je na úrovní práva Európskej únie (ďalej len „EÚ“)12 predmetom Nariadenia EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenia eIDAS“), ktoré okrem služieb dôvery13 upravuje aj problematiku vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie14.
Cieľom predmetnej úpravy je zabezpečiť, aby sa prostriedky elektronickej identifikácie jedného členského štátu EÚ dali použiť na identifikáciu a autentifikáciu pri prístupe k online službám, ktoré sú poskytované subjektmi verejného sektora iného členského štátu EÚ. Medzi subjekty verejného sektora možno v zmysle čl. 3 ods. 7 Nariadenia eIDAS zaradiť: „ústredný, regionálny alebo miestny orgán, verejnoprávny subjekt alebo združenie tvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi alebo jedným či viacerými takýmito verejnoprávnymi subjektmi, alebo súkromný subjekt, ktorý aspoň jeden z takýchto orgánov, subjektov alebo združení poveril poskytovaním verejných služieb, keď koná na základe takéhoto poverenia.“
Ustanovenia týkajúce sa zásady vzájomného uznávania sa dotknú nielen fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktorí primárne využívajú online služby, ale najmä subjektov verejného sektora, ktoré tieto služby poskytujú. Je potrebné podotknúť, že od 1. júla 2016 sa aplikuje Nariadenie eIDAS len v rozsahu upravujúcom služby dôvery. Povinnosť vzájomne uznávať prostriedky elektronickej identifikácie vznikne členským štátom EÚ až 29. septembra 2018.

Praktický dopad vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie je zrejmý najmä v situácii, kedy by občan Slovenskej republiky chcel využiť online služby, ktoré poskytujú subjekty verejného sektora v Českej republike alebo v akomkoľvek členskom štáte EÚ. V takejto situácii by si občan Slovenskej republiky nemusel vybavovať elektronický prostriedok identifikácie danej krajiny, ale na cezhraničnú autentifikáciu by mu postačoval národný prostriedok elektronickej identifikácie.
Pre vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie musia byť v zmysle Nariadenia eIDAS splnené nasledujúce tri podmienky.
Prvou podmienkou pre vzájomné uznávanie prostriedku elektronickej identifikácie iným členským štátom EÚ je, aby bol prostriedok elektronickej identifikácie vydávaný v rámci schémy elektronickej identifikácie , ktorá je uvedená v zozname, ktorý zverejňuje Európska komisia podľa čl. 9 Nariadenie eIDAS. Inými slovami možno povedať, že musí ísť o oznámenú schému elektronickej identifikácie podľa Nariadenia eIDAS.
Po tom, čo členský štát EÚ oznámi schému elektronickej identifikácie, vykonajú členské štáty EÚ vzájomné hodnotenie schém elektronickej identifikácie. Takéto hodnotenie zabezpečí, aby bola schéma v súlade s rámcom interoperability a spĺňala požiadavky stanovené pre úrovne záruky v zmysle Nariadenia eIDAS. Až po vzájomnom hodnotení sa schéma elektronickej identifikácie zverejní v Úradnom vestníku EÚ.
Je potrebné uviesť, že v zmysle Nariadenia eIDAS je na rozhodnutí členských štátov EÚ, či oznámia Európskej komisii všetky, niektoré alebo neoznámia žiadne schémy elektronickej identifikácie, ktoré sa používajú na vnútroštátnej úrovni na prístup aspoň k verejným online službám alebo ku ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.