SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:27

Rozsudok podľa novej právnej úpravy

Autor: Mgr., Laura Rózenfeldová
Udalosť: Ulpianus

Abstrakt

Príspevok sa venuje opisu rozsudku ako jedného z druhov súdnych rozhodnutí, a to tak, ako je vymedzený zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) a zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), ako aj porovnaniu s právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“).

Zásadným meritórnym rozhodnutím a v sporovom konaní bezvýnimočnou formou rozhodnutia vo veci samej je rozsudok. Obdobná právna úprava je aj v mimosporovom konaní, v ktorom platí, že rozsudkom rozhoduje súd vo veci samej a uznesením v prípadoch ustanovených CMP.

CSP rozlišuje tri druhy rozsudkov, a to:

konečný rozsudok, ktorým sa rozhoduje o celej prejednávanej veci,
čiastočný rozsudok, ktorým sa rozhoduje najskôr len o časti prejednávanej veci,
medzitýmny rozsudok, ktorým sa rozhoduje najskôr len o základe alebo o dôvode prejednávanej veci.
Súd môže najskôr rozhodnúť čiastočným alebo medzitýmnym rozsudkom v prípade, ak je to účelné.

Čiastočným rozsudkom súd rozhodne o niektorom z viacerých žalobou uplatnených procesných nárokov alebo o jeho časti v prípade, ak sa tieto stali v priebehu konania nespornými. Rozlišuje sa rozhodovanie čiastočným rozsudkom z hľadiska objektívnej stránky a z hľadiska subjektívnej stránky. „Po objektívnej stránke časť prejednávanej veci predstavujú jednotlivé, spravidla žalobou uplatnené nároky, či už so samostatným skutkovým základom, alebo bez neho. Po stránke subjektívnej pod časťou uplatneného nároku rozumieme rozhodnutie len voči určitým subjektom konania (účastníkom).“[1] Čiastočný rozsudok po subjektívnej stránke je vylúčený v prípade nerozlučného spoločenstva. Čiastočný rozsudok „je vo všetkých ostatných otázkach postavený na roveň konečnému rozhodnutiu vo veci samej. Je proti nemu prípustné odvolanie, je spôsobilý nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť, a tým sa stať i exekučným titulom. Čiastočným rozsudkom je možné rozhodnúť aj na odvolacom súde.“[2] Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí pod sp. zn. 5 Obdo 5/2011 uvádza: „Časťou prejednávanej veci, o ktorej možno (...) rozhodnúť čiastočným rozsudkom, môže byť jednak niektorý z viacerých samostatných nárokov uplatnených v tej istej žalobe, jednak časť toho istého nároku, ktorý je predmetom konania, ale aj nárok proti jednému zo žalovaných v tej istej veci, Podmienkou nie je, aby išlo o nárok so samostatným skutkovým základom. Čiastočný rozsudok potom musí odôvodnením vyjadriť, že sa ním nerozhodlo v celej prejednávanej veci.“(RV/1968).

Medzitýmnym rozsudkom môže súd rozhodnúť v dvoch prípadoch, a to:

najskôr len o základe alebo dôvode uplatneného procesného nároku, ak je to účelné,
o existencii, resp. neexistencii práva, od ktorého celkom alebo sčasti závisí meritórne rozhodnutie, a to výlučne na návrh strany.
Do právoplatnosti medzitýmneho rozsudku súd nekoná o žalobou uplatnenom procesnom nároku. Za základ predmetu konania možno považovať „všetky tie skutkové a právne otázky, od ktorých posúdenia závisí výška uplatneného nároku“.[3] Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí pod sp. zn. 5 Obdo 5/2011 ďalej uvádza: „Za základ prejednávanej veci, o ktorom môže súd rozhodnúť medzirozsudkom, treba spravidla považovať všetky sporné otázky vyplývajúce z uplatňovaného nároku, ktoré musí posúdiť, ak má o veci rozhodnúť, s výnimkou výšky nároku. Tak je to napríklad vtedy, keď súd na podklade žaloby o náhradu škody posúdi, či ku škode došlo, či žalovaný škodu spôsobil a či za ňu zodpovedá, či škoda bola spôsobená aj zavinením poškodeného, prípadne či nárok nie je premlčaný (ak bola vznesená námietka premlčania) alebo či nezanikol.“ (RV/1968).

Súd rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného procesným postupom podľa CSP, ktorý zahŕňa najmä dokazovanie a využívanie prostriedkov procesného útoku a procesnej obrany.

Vo všeobecnosti platí, že súd je viazaný žalobným návrhom žalobcu (zásada ne ultra petitum). Výnimkou z tohto pravidla je možnosť súdu prekročiť žalobný návrh a prisúdiť viac, než čoho sa strany domáhajú, avšak iba v tom prípade, ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu. Ako príklad možno uviesť vyporiadanie BSM, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie náhrady škody spôsobenej viacerými škodcami (pozri § 438 OZ a § 182 ZP). Pre porovnanie v mimosporovom konaní je súd oprávnený prekročiť návrhy účastníkov a prisúdiť viac, než čoho sa domáhajú aj v prípade, ak sa konanie mohlo začať aj bez návrhu.

Pre rozsudok je rozhodujúci stav v ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.