Dôkazné prostriedky podľa novej právnej úpravy

Autor: Mgr., Laura Rózenfeldová
Udalosť: Ulpianus

Abstrakt

V tomto príspevku sa venujem opisu jednotlivých dôkazných prostriedkov tak, ako ich vymedzuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v súvislosti s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“).

V tomto príspevku sa venujem opisu jednotlivých dôkazných prostriedkov tak, ako ich vymedzuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v súvislosti s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“).
V zmysle ustanovenia § 187 ods. 2 CSP dôkazným prostriedkom je najmä výsluch strany, výsluch svedka, listina, odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie a obhliadka. Vzhľadom na to, že ide o demonštratívny výpočet, pripúšťa sa použitie aj iných druhov dôkazných prostriedkov, ktoré možno v rámci sporového konania navrhnúť.K výsluchu strany

Výsluch strany ako dôkazný prostriedok prichádza do úvahy v prípade, ak je potrebné vyhodnotiť tvrdené skutočnosti, ktoré v konaní vyšli najavo, ak ich nemožno preukázať inak. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 150 ods. 2 CSP, ktoré ustanovuje, že na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie skutkové tvrdenia.

Súd je oprávnený nariadiť výsluch strany výlučne na návrh. Primárne bude takýto návrh podávať strana, ktorá chce pred súdom vypovedať, nie je však vylúčené, aby strana navrhla výsluch protistrany. V prípade, ak súd nariadi výsluch strany, CSP ustanovuje povinnosť strán ustanoviť sa na výsluch. O tej povinnosti je súd povinný strany poučiť.

CSP zavádza aj možnosť písomnej odpovede strany na položené otázky o tvrdených skutočnostiach. Takýto postup súdu prichádza do úvahy iba výnimočne z dôvodov hospodárnosti a to v prípade, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný.

Pri výsluchu strany sa primerane použije ustanovenie o zachovávaní mlčanlivosti pri výpovedi svedka podľa ustanovenia § 203 CSP. V súčasnej právnej úprave sa neuvádza povinnosť strán vypovedať pravdu a nič nezamlčovať v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v ustanovení § 131 OSP. Skutočnosť, že strana pri svojom výsluchu uvedie nepravdivé skutočnosti alebo zamlčí skutočnosti podstatné pre rozhodnutie vo veci samej jej nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin krivej výpovede v zmysle § 346 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Výsluch strany prebieha obdobne ako výsluch svedka opísaný nižšie v texte.

K výsluchu strany v mimosporovom konaní je možné poznamenať, že „dôkaz výsluchom účastníka bude pravidlom, pretože jeho obsah môže významne pomôcť zisteniu skutkového stavu, na ktorom je zainteresovaný aj účastník“[1].

Pri hodnotení dôkazu vykonaného výsluchom strany je potrebné aby súd prihliadol na skutočnosť, že „strana vypovedá vo svojej veci, a to nemôže zostať bez povšimnutia“[2]. V zmysle uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 96/99 je „výsluch účastníka konania iba jedným z dôkazných prostriedkov, nevykonanie dôkazu výsluchom účastníka konania nie je postupom, ktorým súd odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom podľa § 237 písm. f/ O. s. p.“[3].K výsluchu svedka

Súd je oprávnený nariadiť výsluch svedka výlučne na návrh. V prípade, ak súd nariadi výsluch svedka, CSP ukladá svedkovi povinnosť dostaviť sa na predvolanie na súd a vypovedať ako svedok. V prípade výsluchu konkrétneho svedka neprichádza do úvahy jeho zastúpenie inou osobou, nakoľko svedok je „nezastupiteľnou fyzickou osobou. Je bez právneho významu, či ide o dieťa alebo dospelého jedinca, duševne chorú osobu alebo človeka, ktorý vzbudzuje pochybnosti o svojich predpokladoch vnímať a reprodukovať skutočnosti objektívneho sveta. To sú iba okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na hodnotenie takého dôkazného prostriedku.“[4].

CSP ustanovuje možnosť súdu uložiť ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU