Zmeny pri dôkazných prostriedkoch podľa Civilného sporového poriadku

Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus

Abstrakt

Civilný sporový poriadok ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. V otázke zákonnosti nová úprava prináša výrazný progres – nezákonnosť dôkazu nebude chápaná absolútne, ale podľa jedného zo základných princípov (článok 16 odsek 2 v spojení s článkom 3 odsek 1 CSP) môže byť výnimočne vykonaný aj dôkaz získaný v rozpore so zákonom. Podľa dôvodovej správy pôjde o tie prípady, ak bude v konkrétnom prípade po tzv. teste proporcionality vzájomne kolidujúcich ústavných práv zistené, že právo protistrany je ústavnokonformne posúdené ako v konkrétnom prípade silnejšie právo než porušené právo toho, na koho úkor sa právo vykonáva (napríklad na obrazový záznam tajne zaznamenané video zachytávajúce domáce násilie môže byť ako dôkaz prípustné, nakoľko prevažuje právo na ochranu zdravia nad právom na ochranu osobnosti).

Civilný sporový poriadok ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov.

V otázke zákonnosti nová úprava prináša výrazný progres – nezákonnosť dôkazu nebude chápaná absolútne, ale podľa jedného zo základných princípov (článok 16 odsek 2 v spojení s článkom 3 odsek 1 CSP) môže byť výnimočne vykonaný aj dôkaz získaný v rozpore so zákonom. Podľa dôvodovej správy pôjde o tie prípady, ak bude v konkrétnom prípade po tzv. teste proporcionality vzájomne kolidujúcich ústavných práv zistené, že právo protistrany je ústavnokonformne posúdené ako v konkrétnom prípade silnejšie právo než porušené právo toho, na koho úkor sa právo vykonáva (napríklad na obrazový záznam tajne zaznamenané video zachytávajúce domáce násilie môže byť ako dôkaz prípustné, nakoľko prevažuje právo na ochranu zdravia nad právom na ochranu osobnosti).
Nový kódex menuje, nie však taxatívne, nasledovné dôkazné prostriedky:

výsluch strany
výsluch svedka
listina
odborné vyjadrenie a znalecký posudok
obhliadka
Výsluch strany môže súd nariadiť na návrh a to k tvrdeným skutočnostiam, ktoré v konaní vyšli najavo, ak ich nemožno preukázať inak. Po novom sa pripúšťa písomný výsluch strany - súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný.

Pri výsluchu svedka bude platiť, že ak ho navrhne strana, zabezpečí jeho prítomnosť na pojednávaní, o čom musí vopred upovedomiť súd a protistranu. Ak strana účasť nevie zabezpečiť, požiada súd o predvolanie svedka – popri identifikátoroch ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU