SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351510
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 21:27

Následky nedoručenia (významných) procesných podaní účastníkom konania (1. časť)

Autor: Mgr., Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus

Abstrakt

Cieľom článku je – s prihliadnutím na rozhodovaciu prax vnútroštátnych súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) – sumarizácia poznatkov a na to nadväzujúce vyvodenie záverov, za akých podmienok, resp. aké podania je súd povinný doručovať účastníkom konania (v ďalšom texte bude používaná popri pojme účastník aj terminológia nového Civilného sporového poriadku, ktorý nahrádza pojem účastník pojmom strana), aby účastníkovi konania nebola odňatá možnosť konať pred súdom a porušené jeho právo na spravodlivý súdny proces.

Cieľom článku je – s prihliadnutím na rozhodovaciu prax vnútroštátnych súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) – sumarizácia poznatkov a na to nadväzujúce vyvodenie záverov, za akých podmienok, resp. aké podania je súd povinný doručovať účastníkom konania (v ďalšom texte bude používaná popri pojme účastník aj terminológia nového Civilného sporového poriadku, ktorý nahrádza pojem účastník pojmom strana), aby účastníkovi konania nebola odňatá možnosť konať pred súdom a porušené jeho právo na spravodlivý súdny proces.

Na právnickom diskusnom portáli Lexforum prebehla prednedávnom zaujímavá dišputa (pozri TU), ktorej predmetom bola otázka, či nedostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia (označované tiež ako nepreskúmateľnosť, nepresvedčivosť, arbitrárnosť alebo svojvoľnosť rozhodnutia = „rozhodnutie založené na vode“) zakladá prípustnosť dovolania podľa ustanovenia § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“). Dá sa povedať, že táto diskusia nedospela k jednoznačnému (jedinému) záveru, avšak z argumentačného hľadiska a väčšinového názorového prúdu sa presadil skôr ten záver, že táto vada rozhodnutia (error in iudicando) nie je odňatím možnosti konať pred súdom, hoci v tejto otázke si judikatúra na úrovni Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR vzájomne odporuje. Rovnako bola na Lexfore načrtnutá téma, či sa nedoručenie repliky považuje za poručenie práva na spravodlivý proces (pozri TU) – a práve túto problematiku prenesieme v tomto článku do roviny, či nedoručenie repliky zakladá prípustnosť dovolania v zmysle ustanovenia § 237 písm. f) OSP, t.j. či nedoručením procesného podania sa účastníkovi konania odníma možnosť konať pred súdom.Úvodné východiská

V procesnom civilnom práve možno vyselektovať v rámci predmetnej matérie tri druhy procesných podaní a to (i) také, ktorých obligatórne doručovanie druhej strane je upravené explicitne v procesnom kódexe bez ohľadu na ich obsah (relevantnosť) napr. návrh na začatie konania a jeho prílohy (§ 79 ods. 4 OSP), návrh na zmenu/zámenu účastníka konania (§ 92 ods. 5 OSP), návrh na zmenu žaloby (§ 95 ods. 1 OSP), vyjadrenie odporcu k žalobe (§ 114 ods. 2 OSP), doručenie odporu navrhovateľovi (§ 174 ods. 4 OSP), odvolanie (§ 209a ods. 1 OSP), (ii) také, ktorých povinné doručovanie síce nie je výslovne upravené, ale ich doručovanie vyplýva z ústavnoprávnych princípov a zásad civilného konania (princíp rovnosti zbraní a princíp kontradiktórnosti) napr. doručovanie (relevantných) replík na jednotlivé (významné) podania účastníkov ako napr. vyjadrenie k odvolaniu, vyjadrenia účastníkov podľa § 213 ods. 2 OSP a pod. – ide o tzv. významné podania pre rozhodnutie (iii) také, ktoré pre ich procesnú bezvýznamnosť čo do vplyvu pre konečné rozhodnutie nie je potrebné doručovať napr. žiadosť o predĺženie lehoty na podanie vyjadrenia, žiadosť o odročenie pojednávania, duplicitné podanie (neobsahujúcu žiadne nové podstatné skutočnosti) a pod. – ide spravidla o podania, ktoré sa nemusia preposielať účastníkom z dôvodu, že nesúvisia s meritom veci, resp. nemajú priamy vplyv na rozhodnutie o podstate veci.

Pri podaniach v rámci prvej skupiny je nepochybné, že tieto musí súd doručiť procesne prípustným spôsobom účastníkom konania, pričom nevzniká problém identifikácie týchto podaní, nakoľko procesná úprava ich expressis verbis pomenúva. Aplikačné problémy v súdnej praxi však môže spôsobovať zaradenie iných výslovne neupravených podaní do druhej alebo tretej skupiny podaní – s tým je potom spojená otázka, či nedoručením určitého podania došlo alebo nedošlo k porušeniu procesných práv účastníka konania, ktoré možno kvalifikovať ako vadu podľa § 237 písm. f) OSP, resp. porušenie článku 46 ods. 1 Ústavy SR a článku 6 ods. 1 Dohovoru.

Nakoľko požiadavka na doručovanie procesných podaní nad rámec zákonnej úpravy vyplýva z judikatúry domácich súdov a ESĽP týkajúcej sa výkladu článku 46 ods. 1 Ústavy SR a článku 6 ods. 1 Dohovoru a opierajúcej sa o princípy rovnosti zbraní a kontradiktórnosti konania, bude na začiatok potrebný úvodný exkurz k obsahovej náplni týchto princípov a ich význame.Princíp rovnosti zbraní a princíp kontradiktórnosti

Princíp rovnosti zbraní sa v súčasnej dobe považuje za štandardnú a implicitnú súčasť práva na spravodlivý proces – tento princíp predstavuje judikatúrnu požiadavku, aby každá strana mala dostatočnú možnosť predstaviť a obhajovať svoj prípad za takých podmienok, ktoré ju nestavajú do podstatnej nevýhody vo vzťahu k protistrane (rozsudok ESĽP vo veci Kress proti Francúzsku zo dňa 7.6.2001, sťažnosť č. 39594/98, § 72). Princíp rovnosti zbraní má svoj základ, t.j. vyplýva zo všeobecného princípu rovnosti osôb pred súdom a je teda konkrétnym odrazom rovnosti osôb v práve na spravodlivý proces (MOLEK, P.: Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 236). Táto zásada (princíp) má svoju normatívnu oporu v ustanovení § 18 OSP, podľa ktorého „Účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Majú právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv“. Obdobne je upravený princíp rovnosti pred súdom aj v článku 47 ods. 3 Ústavy SR.

Tieto princípy sú všeobecnou zárukou spravodlivého prerokovania veci pred súdom a vychádzajú z ústrednej požiadavky zabezpečenia rovnosti účastníkov konania pred súdom (SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. II. zväzok. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o. a Paneurópska vysoká škola, 2011, s. 182).

Právo na kontradiktórne konanie v zásade znamená (rovnakú) možnosť strán (účastníkov konania) dozvedieť sa o všetkých dôkazoch a skutočnostiach zaznamenaných v spise, ktorých účelom je ovplyvniť rozhodovanie súdu a vyjadriť sa k nim. Koncept spravodlivého procesu zahrňuje totiž právo na kontradiktórne konanie, podľa ktorého musia mať účastníci príležitosť nielen predložiť každý dôkaz a argument nevyhnutný k tomu, aby obhájili svoje nároky (pravdu), ale taktiež musia byť zoznámení s každým dôkazom alebo stanoviskom, ktorého účelom je ovplyvniť rozhodovanie súdu, a musia mať možnosť sa k nim vyjadriť (rozsudok ESĽP vo veci Milatová a ostatní proti ČR zo dňa 21.6.2005, sťažnosť č. 61811/00, § 59).

ESĽP v tejto súvislosti skonštatoval, že možnosť nahliadnuť do spisu dostatočným spôsobom negarantuje právo na kontradiktórne súdne konanie. Inak povedané právo na nahliadnutie do spisu a možnosť vyhotovovať kópie písomných podaní nekompenzuje nedoručenie stanoviska alebo dôkazu protistrany druhému účastníkovi konania. Vychádza sa z toho, že nahliadanie do spisu je právom a nie povinnosťou účastníkov, pričom účastník nemôže byť neprimeraným spôsobom (až šikanózne) zaťažovaný, resp. nemožno od neho spravodlivo požadovať sústavné sledovanie dopĺňania súdneho spisu, nakoľko tento nemá vedomosť, kedy bude určitá písomnosť doručená do súdneho spisu. Navyše v niektorých prípadoch tomu fakticky môže brániť aj časové a územné hľadisko (krátke lehoty, vzdialenosť pobytu účastníka od sídla súdu a pod.), preto je súd povinný doručovať procesné podania druhému účastníkovi bez ohľadu na jeho právo nazerať do súdneho spisu.

Za kontradiktórny proces možno považovať len taký proces, v ktorom je rešpektovaná zásada rovnosti zbraní, t.j. ktorý stranám garantuje ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.