Civilný sporový poriadok (2): Právomoc a príslušnosť súdu

Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus

Abstrakt

Po krátkom oboznámení sa s princípmi budúceho základného kódexu pre sporový proces si dnes priblížime pripravovanú úpravu právomoci a príslušnosti súdu v sporovom konaní.

Po krátkom oboznámení sa s princípmi budúceho základného kódexu pre sporový proces si dnes priblížime pripravovanú úpravu právomoci a príslušnosti súdu v sporovom konaní.

Právomoc súdu v sporovom konaní je upravená v ustanoveniach §§ 3 – 11 Civilného sporového poriadku, v ktorých je obsiahnuté definovanie právomoci (vrátane delenej a rozšírenej právomoci), vzťah právomoci súdu a rozhodcovského súdu (ktorá je momentálne zakotvená v ustanovení § 106 Občianskeho súdneho poriadku - považujeme začlenenie tejto otázky priamo do časti o právomoci z hľadiska systematiky zákona za oveľa správnejšie) a skúmanie právomoci.

Súdy podľa novej právnej úpravy rozhodujú súkromnoprávne spory (Občiansky súdny poriadok používa vymedzenie spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov), ak rozhodovanie o nich nepatrí podľa zákona do právomoci iného orgánu. 

Rovnako platí, že iné ako súkromnoprávne spory a veci prejednávajú a rozhodujú súdy, len ak tak ustanoví zákon.

Konflikt právomoci súdu a rozhodcovského súdu Civilný sporový poriadok rieši takmer identicky (v niektorých otázkach precíznejšie a systematickejšie) ako Občiansky súdny poriadok – námietka neprávomocnosti všeobecného súdu musí byť uplatnená najneskôr pri prvom úkone (inak sa na ňu neprihliada), pri dôvodnej námietke súd konanie zastaví a od právoplatnosti uznesenia o zastavení konania ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU