SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:27

OCHRAŇUJE ZÚČASTNENÁ OSOBA VEREJNÝ ZÁUJEM?

Autor: JUDr., Veronika Munková, PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Autorka sa v článku venuje inštitútu zúčastnenej osoby. Účelom tohto inštitútu by malo byť predovšetkým ochrana verejného záujmu, resp. širšej skupiny osôb. Ďalej v článku autorka analyzuje postavenie zúčastnenej osoby, jej základné práva a povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v právnej úprave v Slovenskej republike. V závere sa autorka venuje problémom, ktoré vznikajú, keď si niektoré zúčastnené osoby začnú uplatňovať svoje práva v praxi.

1 ÚVOD

V minulosti správny poriadok nepoznal pojem zúčastnená osoba so súčasným obsahom. Niektoré novšie právne predpisy poznali tento pojem, ale nie so súčasným obsahom. Správny poriadok upravoval pojmy ako účastník konania, svedok, znalec, ale neobsahoval právnu úpravu týkajúcu sa zúčastnenej osoby.[1] Až zákonom č. 527/2003 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov bol zavedený inštitút zúčastnenej osoby do správneho poriadku. Preto si dovolím tvrdiť, že zavedenie tohto inštitútu do právnej úpravy správneho poriadku je skôr novodobým fenoménom a je tomu tak najmä z dôvodov praktických.

Za zavedením inštitútu zúčastnenej osoby do právnej úpravy, konkrétne mám na mysli §15a správneho poriadku, vidia viacerí teoretici správneho práva potrebu vyhovieť najmä osobitným právnym úpravám ako je napríklad zákon o ochrane prírody a krajiny. Konkrétne mám tým na mysli najmä občianske združenia, ktoré vznikajú na úseku životného prostredia za účelom ochrany verejného záujmu.

2 PREČO JE POTREBNÉ DIFERENCOVAŤ ÚČASTNÍKA KONANIA A ZÚČASTNENÚ OSOBU

Tu si treba predovšetkým uvedomiť, že s postavením účastníka konania je spojený celý rad významných procesných práv a povinností, ktoré sú upravené jednak v správnom poriadku a tiež v osobitných právnych predpisoch. V minulosti sa tak pomerne bežne stávalo, že bolo priznané postavenie účastníka konania aj občianskym združeniam, ktoré takéto postavenie viac zneužívali ako využívali na ochranu verejného záujmu. Neexistovala diferenciácia medzi účastníkom konania a „iným účastníkom konania.“ „Je teda nesporné, že procesné postavenie takéhoto účastníka konania nemôže byť obdobné alebo dokonca totožné s účastníkom správneho konania o ktorého právach alebo povinnostiach správny orgán rozhoduje.“[2] S týmto názorom možno iba súhlasiť a určite ide o jeden z viacerých opodstatnených dôvodov. Niektorí autori však zastavajú názor, že zavedenie zúčastnenej osoby do správneho poriadku malo vytvoriť možnosť účasti v konaní fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré nespĺňajú právne podmienky, aby boli účastníkmi konania, ale napriek tomu majú na konaní určitý záujem.[3] Zúčastnená osoba tak patrí medzi subjekty správneho konania, pričom za subjekt správneho konania považujeme „každého kto je skutočným alebo potencionálnym nositeľom procesných práv alebo procesných povinností.“[4] Osobitné zákony určujú bližšie, ktoré subjekty majú postavenie zúčastnených osôb a aký verejný záujem majú obhajovať. Z tohto teda vyplýva, že by postavenie zúčastnenej osoby nemalo prináležať každému, kto sa tak cíti, ale iba tomu, komu to vyplýva zo zákona.

Vzhľadom na znenie Dôvodovej správy k zákonu č. 527/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zavedením tohto inštitútu „sa reaguje na už existujúcu legislatívnu prax, najmä v zákonoch z oblasti životného prostredia, ktoré upravujú účasť občianskych združení a záujmových združení právnických osôb v konaní. Pre nedostatok základnej procesnej úpravy však väčšinou dostávajú postavenie účastníka konania, čo však je v rozpore s jeho vymedzením podľa § 14, pretože v konaní sa nerozhoduje o právach a povinnostiach takýchto združení. Účasť iných osôb v konaní než sú účastníci konania je žiaduca a perspektívne bude aj výrazne častejšia. Pôjde najmä o konania, v ktorých môžu byť dotknuté verejné alebo skupinové záujmy, napr. pri výstavbe veľkých priemyselných podnikov, pri používaní genetických technológií, pri povoľovaní verejnoprospešných stavieb, a pod..“[5] Preto zastávam názor, že postavenie zúčastnenej osoby by sa malo priznať tým fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na konaní nielen určitý záujem, ale predovšetkým chcú ochraňovať zákonom chránený záujem, resp. verejný záujem.

Vo všeobecnej právnej úprave (správny poriadok) absentuje riešenie situácie, keď v konkrétnom konaní bude osobe priznané postavenie účastníka konania, a zároveň to nevylučuje možnosť, aby jej bolo priznané postavenie zúčastnenej osoby. Pokladám za vhodné zakomponovať do zákonného znenia § 15a správneho poriadku: „Ak správny poriadok alebo osobitný zákon priznávajú osobe postavenie zúčastnenej osoby, je vylúčené, aby mala postavenie účastníka konania.“
Pri zúčastnenej osobe nie je tiež rozhodujúca príslušnosť správneho orgánu. Príslušnosť sa tu neurčuje na základe miesta, pobytu, sídla zúčastnenej osoby, opak platí v prípade účastníka konania.

2.1 Práva a povinnosti zúčastnených osôb
Na ochranu verejného záujmu sú zúčastnenej osobe priznané určité procesné práva.
Podľa § 15a ods. 1 a 2 správneho poriadku „osobitný zákon môže ustanoviť, za akých podmienok sa na konaní alebo na jeho časti má právo zúčastniť aj iná osoba než účastník konania (ďalej len „zúčastnená osoba“).“
Medzi práva zúčastnenej osoby, ktoré sú vymedzené v ods. 2 patria: právo byť upovedomená o začatí konania a o iných podaniach účastníkov konania, zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a na miestnej obhliadke, navrhovať dôkazy a doplnenie podkladu rozhodnutia. Ide o tzv. generálny štandard oprávnení (práv).[6]

Zúčastnené osoby ako vyplýva z § 23 ods.1 správneho poriadku majú tiež právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Toto oprávnenie pokladám za nadštandardné. Pretože s uplatnením tohto práva je problém už pri samotnom účastníkovi konania, keďže postavenie účastníka konania môže mať aj ten kto „tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.“[7] V praxi tak môžu nahliadať do spisu jednak samotní účastníci, kým sa vo veci právoplatne nerozhodne o tom, že sa im toto postavenie nepriznáva. Treba však pripomenúť, že skutočnosť, že sa konalo s osobou, ktorá nebola účastníkom konania sa v odbornej literatúre považuje za nezákonnosť. Takáto nezákonnosť môže byť dôvodom na zrušenie rozhodnutia vo veci samej v zmysle § 65 správneho poriadku.[8]
V prípade zúčastnenej osoby to však neplatí, pretože keď je raz niekomu priznané takéto postavenie, správny poriadok nehovorí o možnosti rozhodnúť o nepriznaní takého postavenia.
V praxi môže ísť o citlivú záležitosť, prístup k informáciám tak môže zneužiť jednak účastník konania ako aj zúčastnená osoba. A preto v týchto súvislostiach zastávam názor, že už nie je rozhodujúce, či bude mať tzv. fiktívny účastník prístup k spisom, keď ich má aj ex lege zúčastnená osoba.

Medzi ďalšie oprávnenia priznané správnym poriadkom zúčastnenej osobe patrí „V konaní sú správne orgány povinné postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.