PRÁVO OBVINENÉHO NA PREKLAD TRESTNÉHO SPISU

Autor: JUDr. Tomáš Mikuláš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá vymedzením legislatívneho rámca práva obvineného na preklad trestného spisu a jeho aplikovanie v praxi zo strany orgánov činných v trestnom konaní a zo strany obvinených.

ÚVOD

Právo obvinených respektíve podozrivých osôb uplatňovať si ich práva v rámci prebiehajúceho trestného konania v jazyku, ktorému rozumejú je jedným zo základných elementov práva na spravodlivý proces, ktorý zaručuje jednak článok 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a taktiež článok 47 Charty základných práv Európskej únie, a preto je nevyhnutné v samotných prebiehajúcich konaniach tieto práva rešpektovať a postupovať v zmysle platnej vnútroštátnej legislatívy a legislatívy Európskej únie.

1 PRÁVNY RÁMEC PRÁVA OBVINENÉHO NA PREKLAD TRESTNÉHO SPISU

Uvedená problematika je v podmienkach Slovenskej republiky čiastočne upravená v článku 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky „Kto vyhlási, že neovláda jazyk v ktorom sa vedie konanie podľa ods.2, má právo na tlmočníka“.

Vzhľadom na narastajúce potreby Európskej únie zjednotiť postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov jednotlivých členských krajín pri uplatňovaní práva na tlmočenie a preklad sa postupne stanovovali spoločné minimálne pravidlá, ktoré vyvrcholili dňa 20.októbra 2010, kedy bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (ďalej len „smernica“). Právo obvineného na preklad trestného spisu je podrobne rozpracované v článku 3 smernice a podľa, ktorého členské štáty zabezpečia, aby sa podozrivým alebo obvineným osobám, ktoré nerozumejú jazyku dotknutého trestného konania, v primeranom čase poskytol písomný preklad všetkých dokumentov, ktoré sú základné na zabezpečenie toho, aby boli schopné uplatniť svoje právo na obhajobu a zaručenie spravodlivého procesu. Medzi základné dokumenty patrí každé rozhodnutie, ktorým sa osoba pozbavuje osobnej slobody, každá obžaloba alebo obvinenie a každý rozsudok. Príslušné orgány rozhodnú o tom, či sú v každom danom prípade ešte iné základné dokumenty. Podozrivé alebo obvinené osoby alebo ich právny zástupca môžu na tento účel podať odôvodnenú žiadosť. Nepožaduje sa prekladať tie časti základných dokumentov, ktoré nie sú relevantné na to, aby sa podozrivé alebo obvinené osoby oboznámili s prípadom, ktorý sa proti nim vedie. Ďalej členské štáty musia zabezpečiť, aby v súlade s postupmi podľa vnútroštátneho práva mali podozrivé alebo obvinené osoby právo podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu, v ktorom sa konštatuje, že preklad dokumentov alebo ich častí nie je potrebný, a v prípade, že preklad bol poskytnutý, možnosť podať sťažnosť, že kvalita prekladu nie je postačujúca na zabezpečenie spravodlivého procesu. Ako výnimku zo všeobecných pravidiel vyššie spomenutých možno namiesto písomného prekladu poskytnúť ústny preklad alebo ústne zhrnutie základných dokumentov pod podmienkou, že tento ústny preklad alebo ústne zhrnutie nemá vplyv na spravodlivosť procesu. Akékoľvek vzdanie sa práva na preklad dokumentov uvedených v tomto článku podlieha požiadavkám, že podozrivým alebo obvineným osobám bolo poskytnuté vopred právne poradenstvo alebo tieto osoby boli inak v plnej miere oboznámené s dôsledkami takého vzdania sa práva a že takéto vzdanie sa práva bolo jednoznačné a dobrovoľné. Kvalita prekladu poskytovaného podľa tohto článku musí byť postačujúca na zabezpečenie spravodlivého procesu, najmä zabezpečením toho, aby podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní boli oboznámené s prípadom, ktorý sa proti nim vedie, a aby boli schopné uplatniť svoje právo na obhajobu. Podľa článku 4 smernice náklady na preklad vyplývajúce z tejto smernice znášajú členské štáty bez ohľadu na výsledok konania. Článok 9 smernice o transpozícii zaviazal členské štáty uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 27. októbra 2013. Slovenská republika však tento dátum nestihla a uvedenú transpozíciu smernice vykonala až k dátumu 01.februára 2014 zákonom č. 1/2014 Z. z., ktorý zmenil § 28 a § 29 Trestného poriadku.

Trestný poriadok upravuje právo obvineného na preklad trestného spisu v nasledovných ustanoveniach:
- § 2 ods. 20 ak obvinený, jeho zákonný zástupca, podozrivá osoba, poškodený, zúčastnená osoba alebo svedok vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má právo na tlmočníka a prekladateľa.
- § 28 ods. 1 ak je potrebné pretlmočiť obsah výpovede alebo ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 vyhlási, že nerozumie jazyku, v ktorom sa konanie vedie alebo nehovorí týmto jazykom, priberie sa tlmočník opatrením. Tlmočníkom môže byť výnimočne aj zapisovateľ. Ak obvinený využije svoje právo podľa § 2 ods. 20, pribratý tlmočník pretlmočí na jeho žiadosť aj jeho poradu s obhajcom v priebehu alebo v priamej súvislosti s procesným úkonom, s podaním opravného prostriedku alebo s inými procesnými podaniami.
- § 28 ods. 2 tlmočník sa priberie aj vtedy, ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 síce vyhlási, že rozumie jazyku, v ktorom sa vedie konanie, avšak orgán, ktorý úkon vykonáva zistí, že jazykové schopnosti tejto osoby nie sú dostatočné k riadnemu uplatneniu jej práv v jazyku, v ktorom sa vedie konanie; o pribratí tlmočníka sa v takomto ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU