POVINNOSŤ ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KONAŤ S ODBORNOU STRATOSTLIVOSŤOU

Autor: Mgr., Kinga Alakszová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Príspevok je venovaný povinnosti štatutárneho orgánu konať s odbornou starostlivosťou. Autorka sa podrobnejšie venuje pojmu „odborná starostlivosť“ z dôvodu, že Obchodný zákonník tento pojem často používa, avšak ho vôbec nedefinuje.

1 ÚVOD

Novela Obchodného zákonníka č. 147/2001 Z.z. a zákon č. 500/2001 Z.z rozšírila úpravu zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone funkcie. Z tohto dôvodu sa v roku 2002 uskutočnil tzv. „Okrúhly stôl“, ktorého predmetom bola práve predmetná prijatá právna novela. Skupina účastníkov zastávala názor, že ide len o pokus upraviť zodpovednosť štatutárnych orgánov a v praxi sa ťažko bude uplatňovať. Skúsenosti avšak ukázali, že v praxi vznikajú rôzne diskutabilné otázky a spory o náhradu škody spôsobenej štatutárnym orgánom spoločnosti vznikajú už pri interpretácii paragrafov upravujúcich ich zodpovednosť.1

2 POVINNOSŤ ŠTATUTÁRNEHO ORGANU KONAŤ S ODBORNOU STAROSTLIVOSŤOU

Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“) upravuje zodpovednosť štatutárneho orgánu v § 135a, ktorá sa vzťahuje na konateľov spoločnosti s ručeným obmedzením, kým v § 194 ods. 5 upravuje zodpovednosť predstavenstva v akciovej spoločnosti. Tieto ustanovenia ObZ tiež ustanovujú niektoré povinnosti štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností.

Pôvodné znenie § 135 o právach a povinnostiach konateľov boli veľmi stručné, možno konštatovať, že len rámcové: „Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.“

Významnú zmenu priniesla novela č. 500/2001 Z.z., ktorá rozšírila ustanovenia ObZ o §135a, ktorý sa v širšej miere venuje úprave povinností a zodpovednosti štatutárneho orgánu. §135a ObZ nadväzuje na úpravu obsiahnutú v § 56a o zákaze zneužívania práva v obchodných spoločnostiach, najmä upravuje solidárnu zodpovednosť konateľov za škodu spôsobenú porušením povinností pri výkone ich funkcie, ako aj právne následky udelenia absolutória konateľovi a právo veriteľov spoločnosti za podmienok ustanovených zákonom uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom. Konatelia pri výkone ich funkcie musia dodržiavať určité povinnosti, ktoré sú upravené vo viacerých ustanoveniach zákona, v iných právnych predpisoch, v spoločenskej zmluve, resp. v Stanovách a v rozhodnutiach valného zhromaždenia.

V zmysle §135a ods. 1 ObZ „konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.“ Základnou požiadavkou na výkon funkcie konateľa je jej vykonávanie s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Povinnosť konať s odbornou ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU